Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen BTW over opbrengst spitstarieven en tol

Datum nieuwsfeit: 18-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over mogelijke btw-heffing over opbrengsten van spitstarieven en tolwegen

Gemaakt: 19-9-2000 tijd: 13:51

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

18 september 2000

Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Reitsma over mogelijke BTW-heffing over opbrengsten van spitstarieven en tolwegen.


1. Hebt u kennis genomen van het bericht dat de Europese Commissie BTW-heffing eist over de opbrengsten van spitstarieven en tolwegen?

3. Wat zijn de financiële gevolgen van de mogelijke BTW-heffing voor de automobilisten en de overheid?

4. Waarom is in de plannen van het kabinet tot op heden niet gesproken over de eventuele BTW-heffing over opbrengsten van spitstarieven en tolwegen?

8. Wanneer komt er duidelijkheid omtrent de BTW-heffing en welke consequenties trekt u uit een mogelijk gunstige uitspraak voor de Europese Commissie?


1., 3., 4. en 8. De Europese Commissie heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht vast te stellen dat in Nederland ten onrechte geen BTW wordt geheven over tolgelden voor het gebruik van wegeninfrastructuur. Het Hof heeft daarover op

12 september 2000 uitspraak gedaan. Ik achtte het niet aangewezen op die uitspraak vooruit te lopen, te meer omdat de heffingen die nu worden overwogen niet expliciet in de procedure aan de orde zijn geweest. Nu de uitspraak inmiddels bekend is, kan het volgende worden gemeld. Het Hof van Justitie heeft het beroep van de Europese Commissie verworpen, zodat vaststaat dat over de tolgelden voor het gebruik van de tunnel onder de Dordtse Kil geen BTW behoeft te worden afgedragen. De financiële gevolgen hiervan zijn geen andere dan dat de Nederlandse Staat het bedrag dat onder voorbehoud was afgedragen aan de Europese Commissie zal moeten terugontvangen. Uit de uitspraken die het Hof op 12 september 2000 heeft gedaan kan worden afgeleid dat over het spits- en betaalstrooktarief zoals voorzien in het wetsvoorstel bereikbaarheid en mobiliteit geen BTW zal behoeven te worden betaald nu het daarbij gaat om werkzaamheden die door een publiekrechtelijk lichaam als overheid worden verricht in het kader van het specifiek voor hen geldende juridische regiem, met uitsluiting van werkzaamheden die zij onder dezelfde juridische voorwaarden als particuliere marktdeelnemers verrichten. Dit ligt mogelijk anders voor het toltarief, zoals ook voorzien in het wetsvoorstel bereikbaarheid en mobiliteit, nu in het wetsvoorstel de mogelijkheid wordt geopend dat private partijen worden betrokken bij de exploitatie van tolwegen. De uitspraken van het Hof liggen in de lijn van de vaste jurisprudentie van het Hof, waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van het wetsvoorstel bereikbaarheid en mobiliteit.


2. Welke consequenties heeft dit voor de plannen om over te gaan tot een proef van rekeningrijden c.q. spitsheffing in de Randstad?

2. Geen.

5. Waarom presenteert het kabinet in de BOR-brief een proef met 11 tolpoorten, een heffing van 5 of 7 gulden en maximaal 2 uur heffing, terwijl nu uit andere stukken blijkt dat het veel meer tolpoorten worden, de heffingsduur langer wordt en de heffingshoogte ook wordt verhoogd door BTW-heffing?

5. Het is mij niet bekend aan welke stukken u refereert. Ik ben nog steeds voornemens de proef met het spitstarief op het hoofdwegennet uit te voeren aan de hand van een onderzoek naar 11 zoeklocaties op het hoofdwegennet tijdens de ochtendspits op werkdagen van 07.00 uur tot 09.00 uur.

6. Heeft u nog grip op de consequenties van het doorzetten van de proef met rekeningrijden en wordt u niet te afhankelijk van allerlei andere ontwikkelingen?

6. Ja, voorts heb ik niet de indruk te afhankelijk te worden van allerlei andere ontwikkelingen.

7. Zijn genoemde consequenties geen aanleiding tot heroverweging van het besluit om een proef te doen met rekeningrijden?

7. Nee, de uitspraak heeft geen enkele betekenis voor de proeven met het spitstarief.

9. Welk bedrag dient door Nederland afgedragen te worden aan Brussel over de huidige tolprojecten en de proeven en projecten die de komende 10 jaar in de beleidsvoornemens van het kabinet staan?

9. De omvang van de af te dragen BTW-bijdragen vanwege mogelijke BTW-heffing over gebruiksheffingen van de tunnel onder de Westerschelde en van de in het BereikbaarheidsOffensief Randstad voorgestelde tolwegen is gerelateerd aan de extra belastingopbrengst waartoe deze BTW-heffing zou leiden. Deze is op haar beurt afhankelijk van het gebruik dat van de infrastructuur zal worden gemaakt, en van de mate waarin de gebruikers de BTW weer in aftrek zouden kunnen brengen.

10. Zijn de middelen die naar Brussel vloeien niet beter en efficiënter in te zetten door ze te benutten voor aanleg infrastructuurprojecten?

10. De middelen die naar Brussel vloeien, resulteren uit verplichtingen die ons land ten aanzien van de Europese Unie is aangegaan. De middelen voor de aanleg van infrastructuurprojecten worden echter nationaal bepaald. De veronderstelde afweging waarop in deze vraag wordt gedoeld, doet zich derhalve niet voor.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie