Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering raadscommissie Welzijn Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 18-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN, ECONOMISCHE ZAKEN EN VERKEER VAN ENKHUIZEN D.D. 18 SEPTEMBER 2000.

Aanwezig:

voorzitter
secretaris
leden
H. van Doornik
F.W. Baan

mevr. E. Dangermond-Hilderink (VVD)
F.C. Jans (EB)
J. van Keulen (D66)
K. Kooiman (RPF / SGP)
J. van de Werf (CDA)
K. van der Veen (PvdA)

Voorts aanwezig

dhr. J.A. Burema, beleidsambtenaar welzijn en mevr. M.A. Mos-Bruijn, beleidsambtenaar welzijn

Afwezig m.k.

Dhr. R. v.d. Pluym (Ver.Links/GroenLinks)

Insprekers

mevr. J. Wolters namens de Stichting Peuterspeelzalen Enkhuizen en dhr. C.W. Burggraaf, bewoner Drie Groene Eikels

AGENDA

NR.

ONDERWERP

Spreekrecht

Dhr. Burggraaf
wijst nogmaals op de verkeersoverlast op de Drie Groene Eikels. Er is nog niets gedaan.

Mevr. Wolters
: De Stichting Peuterspeelzalen Enkhuizen onderschrijft niet de eindconclusies van het rapport inzake de inkomensafhankelijke ouderbijdrageregeling. Zij trekt eerder de conclusie dat het rapport aantoont dat de vooraf gestelde doelen niet worden gehaald. Mocht men wel willen overgaan tot een nieuwe regeling, dan kunnen de financiële gevolgen hiervan niet afgewenteld worden op de stichting.


1.


Opening

De voorzitter
opent de vergadering.


2.
Korte presentatie van de Stichting Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking. Dhr. R. Baan en mevr. M. Vlam geven een presentatie van de projecten die de sti chting heeft geadopteerd en de activiteiten die men verricht om middelen te ver krijgen.


3.
Verslag van de vergadering van 3 juli 2000.
Juiste naam van dhr. v.d. Veen is van der Veen. Dhr. Jans is niet blij met de n ieuwe stijl van notuleren. Te beknopt en daardoor niet geschikt voor een terugk oppeling. Bovendien zou een overizicht van de actiepunten handig zijn. Dhr. van der Veen merkt op dat er alleen aandacht is voor de meerderheid en niet voor m inderheidsstandpunten. Mevr. Dangermond-Hilderink vindt de notulen eveneens te beknopt. De voorzitter merkt op dat bewust is gekozen voor een zakelijk verslag . Dat neemt niet weg dat minderheidsstandpunten wel vermeld dienen te worden. H ij concludeert dat de commissie de voorkeur geeft aan een iets genuanceerder ve rslaglegging. Dhr. van Keulen merkt in dat verband op dat de formulering bij pu nt 7 niet correct is weergegeven. De conclusie was genuanceerder. Hij stelt voo r dat in voorkomende gevallen de voorzitter het besprokene samenvat. Dhr. Jans wijst er op dat hij een vraag heeft gesteld bij punt 3a omtrent het l eningenbeleid en dat deze vraag niet is genotuleerd. Dhr. Baan antwoordt dat in principe geen leningen vanwege de gemeente worden versterkt. Men wordt verweze n naar de reguliere banken. Wel bestaat de mogelijkheid een gemeentegarantie te krijgen voor de desbetreffende lening. Mevr. Dangermond-Hilderink stelt de sne lle afdoening van hetgeen zij gevraagd heeft bij de rondvraag op prijs.


4a

Subsidie-afwijzing museum en galerie Rob Mohlmann.

De commissie stemt in met de voorgenomen afwijzing.

4b

Parkeerstroken Oosterhavenstraat.

Dhr. van der Veen
is teleurgesteld in de uitspraak van de bestuursrechter. Kennelijk worden de sterkeren ontzien ten koste van de zwakkeren. Hij adviseert het proces te stoppen en in te zetten op een bemiddelingspoging. Ook aankoop gronden zou tot de mogelijkheden moeten behoren. De mensen worden thans op kosten gejaagd met juridische procedures. Dhr. Jans ondersteunt dhr. van der Veen ten aanzien van de bemiddelingspoging. Dhr. v. Keulen is het er in zoverre mee eens dat het gesprek aangegaan moet worden met de bewoners. Wel adviseert hij de bewoners te kiezen voor een adviseur die gericht is op een oplossing. Dhr. kooiman sluit zich aan bij de woorden van dhr. van Keulen. De voorzitter wijst er op dat de bestuursrechter geen inhoudelijk oordeel heeft uitgesproken Er is een niet-ontvankelijkheidsverklaring. Het college moet nog een standpunt bepalen. Het signaal van de commissie is duidelijk.

4c

Huisvestingsontwikkeling Stichting LAT.

Dhr. Baan
deelt op voorhand mede, dat de Stichting Mensen zonder Werk heeft besloten aan het einde van het thans lopende seizoen zich terug te trekken op zijn kernactiviteit, t.w. belangenbehartiging. Dat betekent dat de Stichting LAT in juni volgend jaar kan verhuizen naar de Peperstraat. Een verbouwing van het pand Meeuwenlaan wordt niet voorzien voor medio 2001.Op een daartoe gestelde vraag van dhr. Jans antwoordt dhr. Baan dat er met de Stichting Participatiewerk Enkhuizen vanaf 1 februari 2000 geen huurcontract meer is. De huur is ingehouden op de subsidie.

4d

Subsidie Bolkoppen- en Klipperrace.

Op een vraag van mevr. Dangermond-Hilderink antwoordt dhr. Baan dat een jaarlijkse subsidie van 3.000 gulden per jaar betekent dat men voor de tweejaarlijkse races 6.000 gulden subsidie beschikbaar heeft.

4e

Subsidie-afwijzing Kinderrechtenfestival 2000.

De commissie stemt in met de afwijzing.

4f

Verkeerssituatie rond Pancratiusschool

Dhr. Jans
pleit voor snelle actie. Dhr. van Keulen vraagt zich af of de memo in de leesmap voor wat betreft de ambtelijke capaciteit, of beter gezegd het ontbreken daarvan, een schot voor de boeg is ten aanzien van de begroting. Mevr. Dangermond-Hilderink pleit er eveneens voor dat er nu eindelijk iets gebeurt. De voorzitter geeft aan dat het hier een aantal aspecten betreft. Uitstallingen Hubo - de handhavingambtenaar is terzake al actief; verkeersdrukte Dijk - zodra de Kat- en Hondsbrug wordt vervangen, zullen er verschuivingen gaan optreden; vrachtverkeer
- dat is niet gemakkelijk op te lossen; trottoirbanden voormalige parkeerplaats - deze kunnen op korte termijn worden vervangen; parkeren voor gele streep bij St.Nicolaas - hiervoor is de aandacht gevraagd van de politie. Mevr. Dangermond-Hilderink wijst er op dat de nieuwe brug nog wel een tijdje duurt, evenals de realisatie van de super in de Vijzelstraat. Dhr. van Keulen pleit voor het instellen van éénrichtingverkeer. Het antwoord van de voorzitter dat er dan te hard wordt gereden, wordt niet door alle commissieleden gedeeld. Dhr. van der Veen is van mening dat er een werkgroep van professionals moet komen, overigens niet op dezelfde wijze als de voormalige verkeerscommissie. Hij verwijst in dat verband naar de recente P.v.d.A.nota inzake het verkeer. Dhr. Jans wil af van het ad hoc beleid. Er moeten meer structurele oplossingen komen. Dhr. van Keulen brengt het oorspronkelijke verkeersplan onder de aandacht. Daarin zijn zoveel gaten geschoten door de raad, dat er wel problemen moeten ontstaan. Wellicht thans aanleiding tot een heroriëntatie. Dhr. van der Veen vond en vindt het verkeersplan een goed plan. Dat moet als uitgangspunt worden gehanteerd. De P.v.d.A.nota verkeer kan hieraan worden getoetst. De voorzitter onderschrijft de suggestie van een werkgroep van professionals. De verkeersplan zal uitgangspunt moeten blijven bij de toetsing van alle verkeersmaatregelen

4g

Verkeerssituatie Drie Groene Eikels.

Het is juist naar het oordeel van de voorzitter dat er veel ongewenst vrachtverkeer door de Drie Groene Eikels gaat. De problematiek zal aan de orde komen in de nieuwe werkgroep.

4h

Wijziging maaltijdvoorziening Tafeltje-dek-je

Dhr. Jans
onderstreept het belang van een goede voorlichting aan de gebruikers (gebruik magnetron, bewaren maaltijden in de koelkast, bewaren restjes etc.). Dhr. van Keulen informeert over verwarmen op conventionele wijze ook mogelijk is. Dhr. Burema kan hierop geen antwoord geven. Mevr. Dangermond-Hilderink acht de inzet van vrijwilligers vanwege het sociale contact van groot belang. Voorlichting blijft de nodige aandacht vragen. Dhr. Burema beaamt dat de vrijwilligers speciale aandacht krijgen, zij hebben een belangrijke functie. De commissie is het unaniem eens met de belangrijkheid van een goede en herhaalde voorlichting. Met de wijziging wordt ingestemd.

4i

Rapportage bouwkundige voorzieningen De Nieuwe Doelen.

Dhr. van der Veen
geeft aan dat het thans slechts gaat om bouwtechnische conclusies. Voor wat betreft exploitatietechnische conclusies wil hij op voorhand aangeven dat dit niet direct zijn instemming heeft. Dhr. van Keulen vindt bruikbare elementen in de rapportage en wacht nadere ontwikkelingen af. Dhr. Jans is eveneens benieuwd naar het vervolg. Mevr. Dangermond-Hilderink pleit voor meer marktconforme huurprijzen. Dhr. van der Veen is het hiermede niet eens. Dat leidt vervolgens weer tot hogere subsidies. Dhr. van Keulen vindt het juister gebruikers te subsidiëren dan de Nieuwe Doelen zelf. Op een vraag van dhr. Jans wanneer het vervolg wordt gepresenteerd, moet dhr. Baan het antwoord schuldig blijven.

4j

Subsidie 2000 Lokale Omroep Enkhuizen.

Voor kennisgeving aangenomen. De commissie pleit er overigens wel voor de subsidie kritisch te volgen.

4k

Beleidsregels professionele begeleiding uitvoering koren.

Voor kennisgeving aangenomen.

4l

Stand van zaken opwaardering winkelcentrum Koperwiekplein/verbouw pand Meeuwenlaan.

De voorzitter
deelt op voorhand mede, dat de inmiddels ontvangen antwoordbrief van Generali vraagt om een behandeling in een besloten zitting. Dhr. van der Veen betreurt de geringe invloed van de gemeente op projectontwikkelaars. De gemeente kan alleen regisseur zijn. Het is de plicht van de gemeente om zijn uiterste best te doen. Blij met vestiging van Deen. Er is kennelijk een boterham te verdienen. Wellicht dat dat extra druk geeft op Generali. Mevr. Dangermond-Hilderink geeft aan dat de ondernemers het gevoel hebben dat ze aan het lijntje worden gehouden. De bouwtechnische verloedering slaat toe. Op een vraag van dhr. Jans antwoordt de voorzitter dat de zorg van de gemeente voor de winkeliers en de bewoners reden was een brief te schrijven. De antwoordbrief heeft aspecten in zich die zich niet lenen voor een openbare behandeling thans. Ook het college moet zich nog buigen over de brief. Dhr. Van der Veen vindt dat de ondernemers vertrouwen moeten krijgen van de gemeente door open met hen te communiceren. De gemeente moet ook duidelijk maken dat zij vindt dat Generali weinig respect toont voor haar eigen huurders. Dhr. van Keulen wijst er op dat Generali de eerstverantwoordelijke is. Het is zeer merkwaardig dat de projectontwikkelaar een plan presenteert dat kennelijk niet eerst is onderzocht op zijn haalbaarheid. Geeft weinig vertrouwen in de projectontwikkelaar. De commissie is van mening dat vanuit de gemeente goed gecommuniceerd moet worden met de ondernemers. De voorzitter onderschrijft dat en zegt toe die elementen uit de brief te communiceren die uitgedragen kunnen worden.

4m

Audit Stichting Peuterspeelzalen Enkhuizen

Mevr. Dangermond-Hilderink
acht een audit na de fusie effectiever. Dhr. van Keulen vraagt zich af of het wel noodzakelijk is. Dhr. van der Veen betwijfelt ernstig de noodzaak. Het peuterspeelzaalwerk draait goed en is al van redelijke kwaliteit. Hoe meer gekwalificeerd personeel hoe hoger de meetlat en vervolgens hoe hoger de kosten van het peuterspeelzaalwerk. Voorstel gaat te ver. Dhr. Baan deelt mede dat het in de bedoeling ligt eerst een pre-audit te laten verrichten. Deze is overigens niet wettelijk verplicht maar geeft wel goede managementinformatie voor de peuterspeelzaal. Voor de gemeente is van belang dat de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk goed is in het licht van de toenemende betekenis van deze werksoort vanwege de vroeg- en voorschoolse educatie. Het peuterspeelzaalwerk heeft ingestemd met de audit.Dhr. van der Veen blijft vooralsnog tegen de audit. Hij wil eerst contact met de stichting. De heren van Keulen en Jans kunnen instemmen met een pre-audit. De heren v.d. Werf en Kooiman stellen zich achter het gehele voorstel. Mevr. Dangermond-Hilderink blijft thans tegen. De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de commissie in ieder geval instemt met een pre-audit.


5

Notitie inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk Enkhuizen 2001.

Dhr. Jans
mist de conclusie of de voorgestelde regeling meer opbrengt. Hij zou graag een berekening zien waarbij een ondergrens van 65 gulden per maand wordt gehanteerd. Dhr. van der Veen komt terug op zijn eerdere uitgangspunt van "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten". Gevreesd moet worden dat de hogere inkomens gaan afhaken en er dan een financieel probleem ontstaat. Dhr. van Keulen wil een eventuele inkomensafhankelijke regeling eventueel overwegen na de fusie indien een oplossing wordt gevonden voor het afdekken van de risico's. Op dit moment is de ouderbijdrage al aan de hoge kant ten opzichte van het gemiddelde. Zijn vertrekpunt bij een nieuwe regeling is het tarief van 55 gulden per maand. De gemeente kan zich niet permitteren meer subsidie beschikbaar te stellen. Dhr. v.d. Werf is niet echt voorstander van een inkomensafhankelijke regeling. Mevr. Dangermond-Hilderink informeert of de regeling aan de raad wordt voorgelegd. Dhr. Baan antwoordt dat het uitsluitend gaat om een politieke toetsing door de commissie. Dhr. van der Veen wil nogmaals benadrukken dat hij grote moeite heeft met een inkomensafhankelijke regeling. Vanuit financieel perspectief geeft hij de voorkeur aan handhaving van de bestaande situatie. De financiële pijler wordt anders onder het peuterspeelzaalwerk uitgetrokken. Dhr. Kooiman is weliswaar eveneens voorstander van het uitgangspunt "de sterkste schouders, de zwaarste lasten" doch gelet op alle onzekerheden is het verstandiger de huidige regeling te handhaven. De voorzitter concludeert dat een meerderheid van de commissie er voor pleit de bestaande ouderbijdrageregeling te handhaven.


6

Fusie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

De commissie adviseert positief. Mevr. Dangermond-Hilderink onder het voorbehoud dat na 1 jaar wordt geëvalueerd.


7

Intrekking deelsubsidieverordeningen.

De commissie adviseert positief.


8

Verkoop Anjerstraat 1

Dhr. van der Veen
heeft moeite met de extra 7.500 gulden vanwege de brandveiligheidsvoorzieningen. De SWD had van tevoren moeten incalculeren. Men was op de hoogte. De voorzitter deelt mede dat het hier gaat om nog een oude toezegging. Anders zou het zeker verrekend zijn met de verkoopprijs. Mevr. Dangermond-Hilderink deelt mede dat zij in principe akkoord is met het voorstel. Dhr. Jans informeert of er al een activiteitenplan is. Het gaat hem om de besteding van de opbrengst. Dhr. Burema antwoordt dat het activiteitenplan nog niet gereed is. De stuurgroep coördineert in nauw overleg met de bewoners de activiteiten. Het gaat thans om een algemene bestemming van de inkomsten. Voor de reguliere activiteiten is door de gemeente al een beschikbaar gesteld van 2 x 17.500 per wijk. De inkomsten van dit voorstel zijn vooral bedoeld om in een later stadium te kunnen inzetten voor incidentele voorzieningen die voortvloeien uit het project wijk- en buurtbeheer. Mevr. Dangermond-Hilderink en dhr. Jans houden fractieberaad voor. De andere leden van de commissie adviseren terzake positief.

8

Aanbieding begroting 2001

Dhr. van Keulen
mist bij een aantal posten die meer dan trendmatig zijn verhoogd de nadere toelichting. Hij overhandigt een lijst met kanttekeningen die ambtelijk zal worden afgedaan en ter kennis gebracht van de commissie. In deze vergadering wil hij op voorhand pleiten voor een verbreding van de ecologische tuinmarkt (blz. 39 van de begroting). In den lande zijn daar goede ervaring mee opgedaan. Hem is niet duidelijk of de ANWB een bijdrage levert aan de Waterkampioenweekend dat ook voor 2001 weer wordt voorzien. De voorzitter antwoordt dat er recent een evaluatie heeft plaatsgevonden. Er komt een vervolg. De kosten van de gemeente zijn van facilitaire aard. De rest wordt betaald door de ANWB. Alle leden van de commissie houden fractieberaad voor met betrekking tot de begroting 2001.


9

Rondvraag

De voorzitter
deelt op voorhand mede dat de evaluatie van de verkeersmaatregelen in de Westerstraat de volgende vergadering zal worden geagendeerd. Met ingang van 16 september 2000 is een nieuwe ambulant jongerenwerker bij de Stichting Welzijn Enkhuizen in dienst getreden. Binnenkort zal het onderdeel jongerenwerk van de stichting een presentatie verzorgen voor de raads- en raadscommissieleden in de Peperstraat.

Dhr. van Keulen
vraagt aandacht voor het parkeren op de Dijk. Het gehele gebied wordt thans vernield qua gezicht. In dat verband informeert hij of de uren van de parkeerwachter al zijn ingelopen. Het college zou recent een besluit hebben genomen over het parkeren op de Dijk. Tevens informeert hij naar de verkoop van het pand Breedstraat 56. De voorzitter antwoordt dat hem een recent collegebesluit inzake De Dijk niet direct bekend voorkomt. Hij zal dit natrekken. De uren van de parkeerwachter zijn op dit moment zodanig ingehaald dat de gemeente bijna op de rem moet trappen om te voorkomen dat ze worden overschreden.

Dhr. Jans
informeert via de voorzitter bij dhr. van der Veen of hij al is gebeld door dhr. Albers van het SOW inzake het recreatieoord. Daarnaast is hij benieuwd naar het vervolg van de discussie omtrent de invulling van de Westerkerk. Dhr. van der Veen antwoordt dat hij is gebeld door dhr. Slagter. Deze heeft van het SOW te horen gekregen dat voor de komende jaren in de SOW-begroting geen rekening is gehouden met het recreatieoord. Voor zijn fractie aanleiding daarover bij de behandeling van de gemeentelijke begroting een motie in te dienen. De voorzitter geeft aan dat thans de stichting die de Westerkerk zich moet beraden over de toekomstige invulling van deze kerk. Het discussieplatform pleit in zijn algemeenheid voor een culturele invulling met commerciële ondersteuning. De provincie wil uitsluitend meewerken indien er een stevige levensvatbare invulling komt.

Dhr. van der Veen
wil weten hoe het kan dat voor een camper een parkeervergunning is afgegeven. De voorzitter antwoordt dat hij dat zal moeten natrekken.


10.

Sluiting
.

De voorzitter sluit de vergadering om plm. 24.00 uur.

F.W.Baan, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie