Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zesde zitting associatieraad Europese Unie en TsjechiË

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

EU - CZECH REPUBLIC : Association Council / 6. Meeting Press Release: Brussels (19-09-2000) - Press: 327 - Nr: 1714/00

EU-TSJECHIË


- De associatieraad -

Brussel, 19 september 2000

UE-CZ 1714/00 (Presse 327)

(OR. en)

ZESDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

VAN DE EUROPESE UNIE EN TSJECHIË

(Brussel, 19 september 2000)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING


1. De Associatieraad EU-Tsjechië heeft op donderdag 19 september 2000 zijn zesde zitting gehouden, onder voorzitterschap van de heer Jan KAVAN, minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechië. De heer Hubert VEDRINE, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en thans voorzitter van de Raad van de Europese Unie, leidde de delegatie van de Europese Unie. De heer Hans DAHLGREN, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Zweden, de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB en de heer Günter VERHEUGEN, Commissielid verantwoordelijk voor uitbreiding, maakten eveneens deel uit van de delegatie van de Europese Unie (Trojka).

2. De Associatieraad besprak de stand van Tsjechiës voorbereiding op de toetreding in het licht van het tweede periodieke verslag, dat in oktober 1999 door de Europese Commissie is uitgebracht, alsook van het partnerschap voor toetreding, dat in december 1999 is geactualiseerd, en van het nationaal programma van Tsjechië voor de voorbereiding op het lidmaatschap van de Europese Unie. De Associatieraad tekende aan dat Tsjechië blijft voldoen aan de politieke criteria van Kopenhagen, maar wees evenwel op de noodzaak om vorderingen te maken met de hervorming van het gerechtelijk en het bestuurlijk apparaat. De Raad nam nota van de voortgang met betrekking tot de verbetering van de situatie van de Roma-minderheid en wees erop dat verdere inspanningen op dit gebied noodzakelijk zijn. In dat verband toonde hij zich ingenomen met de recente goedkeuring van het regeringsbeleid ter bevordering van de integratie van de leden van de Roma-gemeenschap, alsook met het feit dat er speciaal middelen zijn uitgetrokken voor de financiering van Roma-hulppersoneel in de lagere scholen en voor andere onderwijsprogramma's.
De Associatieraad toonde zich ingenomen met de in 1999 en 2000 geregistreerde macro-economische verbetering in Tsjechië en wees op de noodzaak om de structurele hervormingen met het oog op duurzame groei te voltooien. De doeltreffendheid van de wetshandhavingsdiensten moet eveneens worden verbeterd, vooral waar het de bestrijding van de economische criminaliteit betreft. Inzake het communautair acquis verwelkomde de Associatieraad het ambitieuze wetgevingsprogramma van de Tsjechische regering, dat grotendeels door het Tsjechische Parlement is goedgekeurd. De Associatieraad wees tevens op de noodzaak de dynamiek van het afgelopen jaar te handhaven en spoorde Tsjechië aan zich te blijven inspannen voor een effectieve toepassing van de wetgeving. De Associatieraad bracht in herinnering dat de doeltreffendheid waarmee de toetreding wordt voorbereid zal afhangen van de kwaliteit van de omzetting, toepassing en handhaving van het acquis. Aangezien de aandacht moet worden verschoven van het louter omzetten van wetgeving naar de toepassing en effectieve handhaving daarvan, wees hij erop dat het ambtelijk apparaat zodanig moet worden hervormd dat het de beginselen van betrouwbaarheid, onpartijdigheid, professionalisme en stabiliteit uitstraalt.
De Associatieraad herinnerde aan het belang van hoge normen op het gebied van nucleaire veiligheid in Midden- en Oost-Europa, als bevestigd in de conclusies van de Europese Raad van Helsinki. De Associatieraad verwelkomde tevens de stappen die de Unie met het oog op de voorbereiding van de toetreding heeft gedaan, in het bijzonder de opening van een nieuwe intergouvernementele conferentie die de instellingen van de EU moet klaarstomen voor de uitbreiding.

3. De Associatieraad constateerde dat de uitvoering van de Europa-overeenkomst vlot verloopt en dat onopgeloste vraagstukken uitvoerig aan bod zijn gekomen in het Associatiecomité, alsook in het kader van de gewone samenwerking tussen de ministeriële zittingen in, teneinde een politieke evaluatie van de situatie door de Associatieraad mogelijk te maken. Er werden standpuntnota's uitgewisseld waarin de huidige stand van de vorderingen wordt bezien en de prioriteiten voor de toekomst worden aangegeven.
De Associatieraad toonde zich ingenomen met het beginselakkoord inzake de overgang naar de tweede etappe van de associatie en constateerde dat er aan procedures voor aanneming van het desbetreffende besluit van de Associatieraad wordt gewerkt. De Associatieraad nam nota van de positieve ontwikkeling van de bilaterale handelsstromen tussen de Europese Unie en Tsjechië. Hij verheugde zich erover dat de bilaterale handelsstromen tussen de EU en Tsjechië sinds 1993 verdrievoudigd zijn. De Associatieraad nam nota van de voltooiing, op technisch niveau, van de onderhandelingen die de partijen over de vaststelling van wederzijdse concessies voor bepaalde landbouwproducten hebben gevoerd met als doel in de pretoetredingsperiode de bilaterale handel verder te liberaliseren en de markttoegang te verbeteren. Er wordt gewerkt aan procedures om de overeenkomst om te zetten in autonome en voor een overgangsperiode geldende maatregelen die vanaf 1 juli 2000 van toepassing zouden zijn. De Associatieraad toonde zich ingenomen met de intrekking van de wijziging van de arbeidswet, die in Tsjechië tewerkgestelde vreemdelingen verplichten tot een werkonderbreking van twaalf maanden zodra zij drie jaar tewerkgesteld waren. De Associatieraad constateerde met voldoening dat op 1 mei 2000 de nieuwe Tsjechische wet op de overheidssteun in werking is getreden. Hij herinnerde aan de kortetermijnprioriteit van het partnerschap voor de toetreding in verband met de noodzaak om een herstructureringsplan voor de staalindustrie uit te voeren. De Associatieraad stelde met voldoening vast dat het protocol betreffende een Europese overeenkomst inzake overeenstemmingsbeoordeling (PECA) op 10 juli 2000 is geparafeerd en hoopt dat dit zo spoedig mogelijk in werking zal treden. De Associatieraad constateerde dat Tsjechië aan diverse communautaire programma's deelneemt: Socrates II, Leonardo da Vinci II, MKB, SAVE II, Bevordering van de Volksgezondheid, Kankerbestrijding, Aidspreventie, Drugsverslaving en Gelijke Kansen, alsook het 5e OTO-Kaderprogramma en het 5e Euratom-Kaderprogramma. De deelname van Tsjechië aan deze programma's vormt een belangrijk aspect van de pretoetredingsstrategie, dat de Tsjechische overheidsdiensten de gelegenheid biedt het praktische werk in de Unie-instanties te leren kennen.
De Associatieraad toonde zich verheugd over de bijdrage van het PHARE-programma en van de Europese Investeringsbank aan de ontwikkeling van de Tsjechische economie, met name ter versterking van de cruciale sectoren van de nationale economie. Hij constateerde dat de pretoetredingssteun aan Tsjechië en aan de overige kandidaat-lidstaten vanaf 2000 aanzienlijk is toegenomen, alsook dat er twee aanvullende instrumenten in het leven zijn geroepen, respectievelijk voor steun aan de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en voor steun aan het structuurbeleid (ISPA).

4. De Associatieraad wisselde van gedachten over een aantal internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij onderstreepte het belang van regionale samenwerking als middel ter bevordering van stabiliteit en goed nabuurschap en nam met tevredenheid kennis van de bijdrage van Tsjechië aan initiatieven voor regionale samenwerking, met name in de groep van Visegrad-landen, alsook in het kader van het Midden-Europese Initiatief en van het Stabiliteitspact.

5. Tot slot sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst en benadrukte hij de cruciale rol van deze overeenkomst totdat Tsjechië tot de Unie is toegetreden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie