Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 19 september 2000

1. GS gaan een actieve en stimulerende rol vervullen bij de aanpak van wachtlijsten op het terrein van wonen en zorg. Voor meer informatie, zie persbericht nr.157, d.d. 19-9-2000.
2. GS vinden de reactie van staatssecretaris Bos van Financiën over het handelen van de Belastingdienst/Ondernemingen Groningen teleurstellend. De CdK en verantwoordelijk gedeputeerde de Meijer willen daarom een gesprek gaan voeren met de staatssecretaris.Voor meer informatie, zie persbericht nr.158, d.d. 19-9-2000.
3. GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 4 oktober 2000. Deze luidt als volgt:
+ Notulen van de vergadering van 5 juli 2000
+ Ingekomen stukken

+ Regeling van werkzaamheden

+ Landinrichting Skippy

+ Tijdelijke subsidieregeling stimulering vuilwatertanks Groningen

+ Subsidiëring Stichting het Groninger Landschap voor 2001 en 2002

+ Aanpassing huisvesting buitendienst DWK
+ Krediet t.b.v. prioriteitsmaatregelen openbaar vervoer op kruising N370-Bedumerweg

+ 2e fase aanpak verkeersproblematiek A7-N387 (Knijpsbrug) te Hoogezand

+ Aangaan van geldleningen

+ Meerjarenplan Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen 2000-2003
+ Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies: Wijziging/Intrekking diverse rechtspositieregelingen
+ Instellen Stimuleringsprijs integraal veiligheidsbeleid provincie Groningen

+ Mondelinge vragen

4. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de notitie "kavelruil-plus in Groningen" vast te stellen en in te stemmen met de subsidieverlening door GS. Deze notitie is een uitwerking van de , in 1999 reeds vastgestelde, nota "naar een optimale inzet van het instrument kavelruil". De "plus" bestaat uit subsidiëring van cultuurtechnische ingrepen als vervolg op de ruiling, inzet van een kavelruilcoordinator en/of het vrijgeven van kredietruimte voor het opbouwen en in stand houden van een grondpot.

5. GS hebben het verslag vastgesteld van het door hen uitgeoefende toezicht op de financiën van de Groninger gemeenten van augustus 1999 t/m augustus 2000. Voor meer informatie, zie persbericht nr.159, d.d. 19-9-2000.

6. In een brief aan Provinciale Staten doen GS voorstellen voor het vervolgtraject voor de totstandkoming en de verdere uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). In de brief wordt met name ingegaan op de gebiedsgerichte uitvoering van het POP en de manier waarop het plattelandsbeleid daarin wordt geïntegreerd.
7. GS hebben besloten geen verklaring van geen bezwaar af te geven aan B & W van de gemeente Leek voor de bouw van een tweede dienstwoning aan de Hoofdstraat 144a te Midwolde. GS zijn van mening dat de omvang van de rundveehouderij het niet rechtvaardigt een tweede bedrijfswoning op te richten, bovendien is de noodzaak voor een bedrijfswoning voor de fouragehandel niet overtuigend aangetoond.

8. In een brief aan GS geeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat te kennen een Pilot-project Publiek Private Samenwerking (PPS) op te willen starten met het Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer (STOV). Voor meer informatie, zie persbericht nr.160, d.d. 19-9-2000.

9. GS hebben besloten een subsidieverzoek van de Internationale IFCO-conferentie af te wijzen, omdat het verzoek niet voldoet aan de subsidiecriteria.

10. GS hebben besloten een subsidie van f 3.200,- toe te kennen aan de Vereniging Groninger Dorpshuizen voor het maken van een handboek voor dorpshuisbesturen waarin actuele en relevante informatie te vinden is.

11. GS hebben besloten een subsidie van f 7.500,- beschikbaar te stellen aan de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen voor een internetproject voor vrouwen. Het doel is vrouwen kennis te laten maken met internet, e-mail en telebankieren zodat zij een rol kunnen blijven spelen in deze nieuwe vorm van maatschappelijke communicatie.

12. GS hebben besloten een subsidie van f 4.000,- beschikbaar te stellen aan de Stichting Ultraloop Winschoten voor de WK 100 kilometer hardlopen.

13. GS hebben besloten een subsidie van f 6.025,- toe te kennen aan het COS-Groningen voor een benefiet straatvoetbaltoernooi voor Ghana op 24 september. Het project heeft als doel een nieuwe doelgroep bewust te maken van de situatie van straatkinderen en de rol van kinderarbeid in de sportartikelenindustrie.
14. GS hebben besloten een subsidie van f 15.000,- te verlenen aan Radio en TV Noord voor een experiment om de regionale tv-programma's van ondertiteling te voorzien voor kijkers met een gehoorbeperking. Het project draagt bij aan de integratie en participatie van slechthorenden.

15. GS hebben besloten een bedrag van f 7.500,- beschikbaar te stellen voor het project "Gloepensmooi verteld!" van Stichting Timba, in het kader van het regionaal Cultuurplan Gorecht. "Gloepensmooi verteld!" is een vertelproject van stichting Timba, waarbij verhalen worden verteld in Haren, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer en workshops/cursussen worden gegeven om mensen zelf aan het vertellen te brengen. Dit alles om de "oral history" in deze tijd van digitale geluidsdragers weer onder de mensen te brengen.

16. GS hebben besloten een subsidie van f 3.000,- te verlenen aan Stichting De Muze voor de uitgave van een dichtbundel "Dichter bij de Dijk".

17. GS hebben besloten voor het jaar 2000 een exploitatiesubsidie van f 70.000,- te verlenen aan het Steunpunt Monumentenzorg Groningen.

18. GS hebben het raamplan Skippy definitief vastgesteld. "Skippy" staat voor Snel Kleinschalig Inrichtingsprogramma. Met dit programma kunnen kleinschalige landinrichtingsmaatregelen, zoals een fietspad of een ecologische verbindingszone relatief snel worden uitgevoerd.

19. GS hebben besloten een subsidie van f 2.250,- te verlenen aan Milieudefensie Groningen voor de organisatie van diverse activiteiten in 2000. De activiteiten richten zich voornamelijk op milieubehoud, o.a. door middel van educatie en voorlichting.
20. GS hebben besloten de bestemmingsplannen "Garmerwolde", "Thesinge" en "Woltersum" van de gemeente Ten Boer grotendeels goed te keuren, goedkeuring wordt onthouden aan enkele artikelen. De plannen voorzien in nieuwe planologische regelingen van de betreffende kernen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie