Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College A'dam heeft voorstel begroting 2001 rond

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
College voorstel begroting 2001 rond


College voorstel begroting 2001 rond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel voor de begroting 2001 opgesteld. In deze begroting worden de hoofdlijnen uitgewerkt die eerder dit jaar in de Voorjaarsnota 2000 zijn vastgelegd. Deze hoofdlijnen zijn gebaseerd op een inventarisatie van zaken die er naar de mening van het college in de komende jaren 'op aan komen' om de positie van de Amsterdammers en Amsterdam te verbeteren. Het tij voor een extra inspanning is gunstig, nu Amsterdam een lange periode van economische bloei doormaakt, die ook een positief effect heeft op de financiële positie van de gemeente. Extra aandacht gaat uit naar:

* de versterking van de sociale infrastructuur, met speciale aandacht voor de jongeren;

* startersvoorzieningen voor jonge kunstenaars (de 'brede humuslaag' van het cultuurleven);

* het maatregelenpakket waarmee de bereikbaarheid van de stad wordt veilig gesteld;

* activiteiten op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

Het college stelt daarbij vast, dat de uitvoering van het Programma-akkoord 1998-2002 over het algemeen goed op koers ligt. Maar tot zelfvoldaanheid mag dit volgens het college zeker niet leiden. Immers "er is nog veel, zeer veel te doen".Totaal te verdelen bedrag

Er is dit jaar veel incidenteel geld beschikbaar, maar het aantal te financieren projecten is navenant. Bovendien constateert het college dat in de eigen organisatie een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering onderbelicht dreigen te raken of een te lage prioriteit krijgen (automatisering, ziekteverzuim, administratieve organisatie, onvervulde vacatures). Daarnaast vergt het hoge ambitieniveau van het gemeentebestuur extra aandacht en een adequate uitrusting van het ambtelijk apparaat.

^

Structurele ruimte algemene dienst (Voorjaarsnota)

Kort voor het zomerreces is door de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2000 vastgesteld, waarin de structureel beschikbare financiële ruimte voor het begro-tingsjaar 2001 is bepaald op 67,8 miljoen gulden. De verdeling daarvan is toen in hoofdlijnen als volgt vastgelegd: uitvoering van de A-prioriteiten uit het programma-akkoord 1998-2002 (40 miljoen), armoedebestrijding en sociale infrastructuur (7 miljoen), veiligheid (6 miljoen), cultuur (6 miljoen), sport (1 miljoen), lastenverlichting (2,3 miljoen), onvermijdelijke en noodzakelijke prioriteiten (5,5 miljoen, verdeeld over diverse kleinere aanvragen).

^

Cultuur - vlakke vloertheater

Nieuwe inzichten rond de noodzakelijke nieuwbouw, renovatie en noodzakelijke tijdelijke voorzieningen voor het Stedelijk Museum hebben het college doen besluiten een pas op de plaats te maken en integrale plannen voor te bereiden. De voorbereidingen zowel van de planvorming als de financiële dekking zullen worden voortgezet, zodat deze bij de akkoordonderhandelingen van 2002-2006 kunnen worden betrokken. Het college stelt voor een deel van de financiële ruimte in de begroting 2001 in te zetten voor het vlakke vloertheater in de Stadsschouwburg, dat nu kan worden uitgevoerd.

^

Lastenverlichting - belastingen en tarieven

Voor lastenverlichting is een bedrag van 5,5 miljoen gulden beschikbaar. Het college stelt voor dit bedrag te betrekken bij de vaststelling van de onroerende-zaakbelasting. Uitgangspunt is dat op macroniveau geen verhoging van de lasten optreedt. Dat laat onverlet dat er tussen woningen en in stadsdelen grote verschillen kunnen bestaan, afhankelijk van de waardestijging van de woning/ het bedrijfspand. De volgende tarieven (per f 5.000 waarde) worden voorgesteld:

* voor eigenaren van woningen f 4,54 (was f 10,08)
* voor gebruikers van woningen f 3,64 (was f 8,07)
* voor eigenaren van niet-woningen f 7,66 (was f 11,08)
* voor gebruikers van niet-woningen f 6,15 (was f 8.87)
In het licht van de forse waardestijgingen voor het onroerend goed leiden deze tarieven per saldo tot gelijkblijvende lasten. Zonder de voorgestelde tariefsverlaging zou de herwaardering van de onroerende zaken die de basis vormt voor de OZB-aanslagen vanaf 2001 leiden tot een forse lastenverhoging.

Het college stelt verder voor het rioolafvoer- en aansluitrecht te integreren in een rioolrecht en de daardoor ontstane inkomstenderving op te vangen door het tarief tot f 232,24 per aansluiting te verhogen (was f 198,92). Dit bedrag wordt in rekening gebracht aan eigenaren van woningen en niet-woningen.

Ten aanzien van de overige heffingen stelt het college voor deze met het nominale percentage van 3,2 % te verhogen.

^

Incidentele ruimte algemene dienst

Voor incidentele uitgaven is dit jaar 137 miljoen beschikbaar. Het voorstel van het college is om daarvan een belangrijk deel te besteden aan majeure projecten, te weten:

* 11 miljoen voor loon- en prijsstijgingen in het gemeentelijk aandeel in de Noord/Zuidlijn;

* 36 miljoen voor de ingroeiregeling net-optimalisatie Noord/Zuidlijn;

* 22 miljoen voor de invoering van de euro.
De overige 68 miljoen is verdeeld over de door de portefeuillehouders ingediende prioriteiten. Dat betekent extra gelden voor onder meer: eerste fase aanpak graffti metrostations (5 miljoen), aanpak hoogbouw Bijlmermeer (5,9 miljoen), extra uitkering stadsdelen (3,5 miljoen), tijdelijke maatregelen i.v.m. groot onderhoud A10 (2,4 miljoen), concern communicatie (1,5 miljoen) en communicatie Bureau Stadsregie (3,5 miljoen).

^

Mobiliteitsfonds

De gelden uit het Mobiliteitsfonds worden, volgens de afspraken in de Voorjaarsnota, besteed aan: parkeerbeleid en -onderzoek, parkeergebouwen, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid en de IJ-tram. Het college stelt voor de te verdelen gelden groot 11,6 miljoen onder meer te besteden aan het kernnet fiets, de autoloze zondag en verkeerskundige producten voor de Zuidas.

^

Vereveningsfonds

In het Vereveningsfonds is een vrije ruimte van 250 miljoen gulden. Voor de besteding van dit bedrag bestaan geen randvoorwaarden, maar het is in eerste instantie bedoeld voor grote investeringen. 120,5 miljoen is in de Voorjaarsnota toegekend aan verplaatsing rioolwaterzuiveringsinstallaties (67 miljoen), sanering Volgermeerpolder (13,5 miljoen) en derde fase Vernieuwing Bijlmermeer (40 miljoen). Het college stelt voor het resterend bedrag te besteden aan onder meer: Broedplaatsen voor kunstenaars, aankoop en funderingsherstel panden Noord/Zuidlijn, nieuwbouw scholen IJburg, verkeersregelinstallaties, Artis en aanvulling groenprojecten.

^

Stadsvernieuwingsfonds/ investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Bij de Voorjaarsnota is reeds geld gereserveerd voor onder meer de Zuidelijke IJ-oevers, de stadsdelen, Monumentenzorg en bodemsanering. Het college stelt voor de resterende 55,8 miljoen te besteden aan onder meer: het stimuleren van verdichting, zone A10 Parkstad, Monumentenzorg, Broedplaatsen voor kunstenaars, huisvesting ARCAM, Geluidsisolatie, tram Oostelijk Havengebied en verbetering sportinfrastructuur en -voorzieningen.

^

Stadsdeelfonds

De stadsdelen delen volop mee uit de extra inkomsten die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds. Dit is te zien bij de verdeling van de gelden in het Stadsdeelfonds. Dit fonds is van 920 miljoen tot 1035 miljoen gestegen.

^

Tot slot

Naast redelijke tevredenheid zijn er ook zorgen te melden, bijvoor-beeld de door de diensten en portefeuillehouders gesignaleerde knelpunten binnen de eigen organisatie, zowel op het gebied van personeel als de automatisering. Het college verwacht dat de jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds voor Amsterdam in 2001 zeer gunstig zal uitvallen. Na aftrek van de bijdrage aan het Stadsdeelfonds gaat het daarbij voor de centrale stad om circa 40 miljoen. Bij de Voorjaarsnota is reeds afgesproken dat bij de begroting 2001 dit bedrag niet als vrije ruimte zou worden ingevuld. Het college zal - mede gelet op het rapport van de Rekeningen-commissie - met voorstellen komen voor de versterking van de gemeentelijke organisatie, met name daar waar dat vanwege prioriteiten en toegenomen ambities noodzakelijk en onvermijdelijk is.

^

Procedure

De begroting wordt nu voor publicatie gereed gemaakt; rond 9 oktober zijn drukproeven beschikbaar. De raadscommissies bespreken in oktober en begin november de verschillende hoofdstukken van de begroting. Het college verwerkt de reacties en eventuele moties vervolgens in een preadvies, dat eind november/ begin december in de raadscommissies wordt behandeld. Op 13 en 14 december vinden de slotdebatten plaats in de gemeenteraad.

Amsterdam, 19 september 2000
Marga Kuperus

^


-

© gemeente Amsterdam - 19-09-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie