Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College A'dam heeft voorstel begroting 2001 rond

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
College voorstel begroting 2001 rond


College voorstel begroting 2001 rond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel voor de begroting 2001 opgesteld. In deze begroting worden de hoofdlijnen uitgewerkt die eerder dit jaar in de Voorjaarsnota 2000 zijn vastgelegd. Deze hoofdlijnen zijn gebaseerd op een inventarisatie van zaken die er naar de mening van het college in de komende jaren 'op aan komen' om de positie van de Amsterdammers en Amsterdam te verbeteren. Het tij voor een extra inspanning is gunstig, nu Amsterdam een lange periode van economische bloei doormaakt, die ook een positief effect heeft op de financiële positie van de gemeente. Extra aandacht gaat uit naar:

* de versterking van de sociale infrastructuur, met speciale aandacht voor de jongeren;

* startersvoorzieningen voor jonge kunstenaars (de 'brede humuslaag' van het cultuurleven);

* het maatregelenpakket waarmee de bereikbaarheid van de stad wordt veilig gesteld;

* activiteiten op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

Het college stelt daarbij vast, dat de uitvoering van het Programma-akkoord 1998-2002 over het algemeen goed op koers ligt. Maar tot zelfvoldaanheid mag dit volgens het college zeker niet leiden. Immers "er is nog veel, zeer veel te doen".Totaal te verdelen bedrag

Er is dit jaar veel incidenteel geld beschikbaar, maar het aantal te financieren projecten is navenant. Bovendien constateert het college dat in de eigen organisatie een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering onderbelicht dreigen te raken of een te lage prioriteit krijgen (automatisering, ziekteverzuim, administratieve organisatie, onvervulde vacatures). Daarnaast vergt het hoge ambitieniveau van het gemeentebestuur extra aandacht en een adequate uitrusting van het ambtelijk apparaat.

^

Structurele ruimte algemene dienst (Voorjaarsnota)

Kort voor het zomerreces is door de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2000 vastgesteld, waarin de structureel beschikbare financiële ruimte voor het begro-tingsjaar 2001 is bepaald op 67,8 miljoen gulden. De verdeling daarvan is toen in hoofdlijnen als volgt vastgelegd: uitvoering van de A-prioriteiten uit het programma-akkoord 1998-2002 (40 miljoen), armoedebestrijding en sociale infrastructuur (7 miljoen), veiligheid (6 miljoen), cultuur (6 miljoen), sport (1 miljoen), lastenverlichting (2,3 miljoen), onvermijdelijke en noodzakelijke prioriteiten (5,5 miljoen, verdeeld over diverse kleinere aanvragen).

^

Cultuur - vlakke vloertheater

Nieuwe inzichten rond de noodzakelijke nieuwbouw, renovatie en noodzakelijke tijdelijke voorzieningen voor het Stedelijk Museum hebben het college doen besluiten een pas op de plaats te maken en integrale plannen voor te bereiden. De voorbereidingen zowel van de planvorming als de financiële dekking zullen worden voortgezet, zodat deze bij de akkoordonderhandelingen van 2002-2006 kunnen worden betrokken. Het college stelt voor een deel van de financiële ruimte in de begroting 2001 in te zetten voor het vlakke vloertheater in de Stadsschouwburg, dat nu kan worden uitgevoerd.

^

Lastenverlichting - belastingen en tarieven

Voor lastenverlichting is een bedrag van 5,5 miljoen gulden beschikbaar. Het college stelt voor dit bedrag te betrekken bij de vaststelling van de onroerende-zaakbelasting. Uitgangspunt is dat op macroniveau geen verhoging van de lasten optreedt. Dat laat onverlet dat er tussen woningen en in stadsdelen grote verschillen kunnen bestaan, afhankelijk van de waardestijging van de woning/ het bedrijfspand. De volgende tarieven (per f 5.000 waarde) worden voorgesteld:

* voor eigenaren van woningen f 4,54 (was f 10,08)
* voor gebruikers van woningen f 3,64 (was f 8,07)
* voor eigenaren van niet-woningen f 7,66 (was f 11,08)
* voor gebruikers van niet-woningen f 6,15 (was f 8.87)
In het licht van de forse waardestijgingen voor het onroerend goed leiden deze tarieven per saldo tot gelijkblijvende lasten. Zonder de voorgestelde tariefsverlaging zou de herwaardering van de onroerende zaken die de basis vormt voor de OZB-aanslagen vanaf 2001 leiden tot een forse lastenverhoging.

Het college stelt verder voor het rioolafvoer- en aansluitrecht te integreren in een rioolrecht en de daardoor ontstane inkomstenderving op te vangen door het tarief tot f 232,24 per aansluiting te verhogen (was f 198,92). Dit bedrag wordt in rekening gebracht aan eigenaren van woningen en niet-woningen.

Ten aanzien van de overige heffingen stelt het college voor deze met het nominale percentage van 3,2 % te verhogen.

^

Incidentele ruimte algemene dienst

Voor incidentele uitgaven is dit jaar 137 miljoen beschikbaar. Het voorstel van het college is om daarvan een belangrijk deel te besteden aan majeure projecten, te weten:

* 11 miljoen voor loon- en prijsstijgingen in het gemeentelijk aandeel in de Noord/Zuidlijn;

* 36 miljoen voor de ingroeiregeling net-optimalisatie Noord/Zuidlijn;

* 22 miljoen voor de invoering van de euro.
De overige 68 miljoen is verdeeld over de door de portefeuillehouders ingediende prioriteiten. Dat betekent extra gelden voor onder meer: eerste fase aanpak graffti metrostations (5 miljoen), aanpak hoogbouw Bijlmermeer (5,9 miljoen), extra uitkering stadsdelen (3,5 miljoen), tijdelijke maatregelen i.v.m. groot onderhoud A10 (2,4 miljoen), concern communicatie (1,5 miljoen) en communicatie Bureau Stadsregie (3,5 miljoen).

^

Mobiliteitsfonds

De gelden uit het Mobiliteitsfonds worden, volgens de afspraken in de Voorjaarsnota, besteed aan: parkeerbeleid en -onderzoek, parkeergebouwen, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid en de IJ-tram. Het college stelt voor de te verdelen gelden groot 11,6 miljoen onder meer te besteden aan het kernnet fiets, de autoloze zondag en verkeerskundige producten voor de Zuidas.

^

Vereveningsfonds

In het Vereveningsfonds is een vrije ruimte van 250 miljoen gulden. Voor de besteding van dit bedrag bestaan geen randvoorwaarden, maar het is in eerste instantie bedoeld voor grote investeringen. 120,5 miljoen is in de Voorjaarsnota toegekend aan verplaatsing rioolwaterzuiveringsinstallaties (67 miljoen), sanering Volgermeerpolder (13,5 miljoen) en derde fase Vernieuwing Bijlmermeer (40 miljoen). Het college stelt voor het resterend bedrag te besteden aan onder meer: Broedplaatsen voor kunstenaars, aankoop en funderingsherstel panden Noord/Zuidlijn, nieuwbouw scholen IJburg, verkeersregelinstallaties, Artis en aanvulling groenprojecten.

^

Stadsvernieuwingsfonds/ investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Bij de Voorjaarsnota is reeds geld gereserveerd voor onder meer de Zuidelijke IJ-oevers, de stadsdelen, Monumentenzorg en bodemsanering. Het college stelt voor de resterende 55,8 miljoen te besteden aan onder meer: het stimuleren van verdichting, zone A10 Parkstad, Monumentenzorg, Broedplaatsen voor kunstenaars, huisvesting ARCAM, Geluidsisolatie, tram Oostelijk Havengebied en verbetering sportinfrastructuur en -voorzieningen.

^

Stadsdeelfonds

De stadsdelen delen volop mee uit de extra inkomsten die de gemeente krijgt uit het Gemeentefonds. Dit is te zien bij de verdeling van de gelden in het Stadsdeelfonds. Dit fonds is van 920 miljoen tot 1035 miljoen gestegen.

^

Tot slot

Naast redelijke tevredenheid zijn er ook zorgen te melden, bijvoor-beeld de door de diensten en portefeuillehouders gesignaleerde knelpunten binnen de eigen organisatie, zowel op het gebied van personeel als de automatisering. Het college verwacht dat de jaarlijkse uitkering uit het Gemeentefonds voor Amsterdam in 2001 zeer gunstig zal uitvallen. Na aftrek van de bijdrage aan het Stadsdeelfonds gaat het daarbij voor de centrale stad om circa 40 miljoen. Bij de Voorjaarsnota is reeds afgesproken dat bij de begroting 2001 dit bedrag niet als vrije ruimte zou worden ingevuld. Het college zal - mede gelet op het rapport van de Rekeningen-commissie - met voorstellen komen voor de versterking van de gemeentelijke organisatie, met name daar waar dat vanwege prioriteiten en toegenomen ambities noodzakelijk en onvermijdelijk is.

^

Procedure

De begroting wordt nu voor publicatie gereed gemaakt; rond 9 oktober zijn drukproeven beschikbaar. De raadscommissies bespreken in oktober en begin november de verschillende hoofdstukken van de begroting. Het college verwerkt de reacties en eventuele moties vervolgens in een preadvies, dat eind november/ begin december in de raadscommissies wordt behandeld. Op 13 en 14 december vinden de slotdebatten plaats in de gemeenteraad.

Amsterdam, 19 september 2000
Marga Kuperus

^


-

© gemeente Amsterdam - 19-09-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...