Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

In 2001 3,7 miljard extra voor VWS

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

In 2001 3,7 miljard extra voor VWS

Dinsdag 19 september 2000, persbericht nummer 82

In 2001 is 3,7 miljard gulden meer beschikbaar voor VWS dan in 2000. Dat is 2,2 miljard meer dan in het regeerakkoord van Paars II in 1998 was voorzien. Hiermee stijgen de bruto uitgaven voor de zorg tot bijna 82 miljard gulden. Dit extra geld is bestemd voor het verder terugdringen van de wachttijden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen en de thuiszorg, voor het aanstellen en werven van meer personeel en voor een betere uitvoering van de zorg, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.

Dit blijkt uit de Zorgnota 2001 die minister Borst en staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag hebben gepubliceerd. De ziekenfonds-premie wordt voor 2001 waarschijnlijk vastgesteld op 7,95 procent van het premieplichtig inkomen. De AWBZ-premie wordt naar verwachting 10,25 procent.

Aanpak wachttijden

De aanpak van de wachttijden in de zorg staat ook in 2001 centraal. Zorgverzekeraars, aanbieders en cliëntenorganisaties voeren overleg over redelijke en aanvaardbare termijnen voor het leveren van de diverse soorten van zorg. Deze termijnen zullen ook voor het ministerie als richtsnoer dienen en zonodig wettelijk worden vastgelegd.

Arbeidsmarkt en bestrijding werkdruk

De VWS-sectoren moeten voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel kunnen aantrekken. Belangrijke speerpunten blijven het verminderen van ziekteverzuim en van werkdruk en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (meer kinderopvang, scholing, loopbaanbegeleiding en dergelijke). Voor alle extra activiteiten voor arbeidsmarktbeleid is in 2001 884 miljoen meer beschikbaar dan in 1998.Ongeveer 679 miljoen gulden van het extra geld voor de arbeidsmarkt is voor het verminderen van de werkdruk. Het gaat hierbij zowel om extra handen aan het bed als flankerend beleid. In 2000 is de "kaderregeling arbo en ziekteverzuim" in de zorg ingesteld. Daarvoor is ongeveer 50 miljoen gulden beschikbaar. Dit jaar worden in heel Nederland mensen met een zorgopleiding actief benaderd om weer in de zorgsector te gaan werken. Het aantal mensen dat aan een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende begint, stijgt gelukkig, evenals vorig jaar. In 1999 zijn 20.663 mensen aan een opleiding begonnen. Voor het stimuleren van de opleidingen is in 2001 ruim 70 miljoen gulden extra beschikbaar ten opzichte van 1998. Het arbeidsmarktbeleid voor doelgroepen, zoals voor allochtonen en voor mensen die voor een instroom/doorstroombaan in aanmerking komen, is succesvol.

AWBZ

Voor de aanpak van de wachtlijsten in de ouderenzorg is in 2001 464 miljoen gulden extra beschikbaar. Daarmee bedragen de totale uitgaven voor de ouderenzorg volgend jaar 18,8 miljard gulden. Voor de aanpak van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg is in 2001 310 miljoen extra beschikbaar. De totale uitgaven voor de gehandicaptenzorg komen daarmee volgend jaar op 7,3 miljard. Voor verlaging van de werkdruk en voor kwaliteitsverbetering is in de ouderenzorg 140 miljoen gulden extra beschikbaar, in de gehandicaptenzorg 26 miljoen en in de geestelijke gezondheidszorg 18 miljoen.
Voor verbetering van registratie, organisatie en uitvoering met betrekking tot de wachtlijst-aanpak is 45 miljoen extra beschikbaar. Om tot een kwaliteits- en inhaalslag bij de indicatie-organen te komen is 20 miljoen gulden extra beschikbaar.

Jeugd

Versterking van het jeugdbeleid voor 0-6 jarigen heeft een hoge prioriteit: niet alleen bij de rijksoverheid, maar ook bij de andere overheden zoals afgesproken in het BANS-akkoord. In dat kader stelt VWS 35 miljoen gulden ter beschikking aan gemeenten. Dit geld is bestemd voor versterking van de functie van consultatiebureaus in verband met vroege signalering, voor doorverwijzing naar voorschoolse educatie en voor ondersteuning en samenwerking met scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en jeugdzorg. De aanpak van VWS en OC&W met betrekking tot de vroeg- en voorschoolse educatie krijgt hierdoor een verdere impuls.

De behoefte aan kinderopvang blijft fors groeien door de krachtige economie en de situatie op de arbeidsmarkt. Gemeenten die in staat zijn hun opvangcapaciteit versneld uit te breiden, komen in aanmerking voor een bonus. Hiervoor is 80 miljoen gulden beschikbaar. Met de eerder beschikbaar gekomen middelen levert dit een totaal op van 140 miljoen gulden extra voor kinderopvang in 2001. Voorts worden in 2001 de fiscale aftrekmogelijkheden van de kosten van kinderopvang voor ouders verder verruimd, met name voor de middeninkomens.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De belangrijkste intensiveringen in de GGZ zijn een forse uitbreiding van de forensische psychiatrie en de aanpak van de wachttijden. In 2001 is er 24 miljoen, in 2002 40 miljoen en vanaf 2003 57 miljoen gulden extra beschikbaar voor de forensische psychiatrie. De komende jaren starten GGZ-instellingen psychiatrische behandelingen in gevangenissen en huizen van bewaring.
De verbetering van de psychiatrische zorg aan jeugdigen met een psychische stoornis, die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, is een belangrijk aandachtspunt bij deze intensivering.Het kabinet stelt daarnaast vanaf 2001 jaarlijks 194 miljoen gulden extra beschikbaar voor de aanpak van wachttijden in de GGZ. Voor de versnelde aanpak van de wachttijden stellen vertegenwoordigers van GGZ-instellingen, psychiaters en psyhoterapeuten en Zorgverzekeraars Nederland een plan van aanpak op. Aan het beschikbaar stellen van de extra middelen wordt de eis gesteld dat dit moet leiden tot aantoonbare extra productie, die daadwerkelijk verkorting van de wachttijden tot gevolg heeft.

Sport

Het sportbudget wordt in 2001 met 15 miljoen gulden verhoogd: 11,2 miljoen voor de breedtesport om lokale sportbeoefening te vergroten en 3,8 miljoen voor topsport. Voor de stimuleringsregeling breedtesport die in 2000 van kracht is geworden, is in 2001 in totaal 19,3 miljoen gulden beschikbaar. Vanaf 1 januari 2001 stelt VWS geld beschikbaar aan het Fonds voor de Topsporter ter bekostiging van de inkomensondersteunende stipendium-regeling voor topsporters.

Speerpunten van VWS: extra 3,7 miljard gulden in 2001
+ Medische Behandeling: 0,9 miljard

+ Geneesmiddelen: 1,1 miljard

+ AWBZ: 1,3 miljard
o waaronder GGZ: 0,2 mld

+ Begroting: 0,2 miljard

+ Overig: 0,2 miljard
o ICT: 0,1 mld
o Ziekteverzuim : 0,05 mld
o Scholing : 0,04 mld

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie