Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 19-09-2000

... B & W-nieuws september 2000 week 38

Welzijn, Onderwijs, Cultuur
Het college heeft kennis genomen van de concept-nota "Digitaal-tel-je-mee" over jeugdparticipatie en gaat akkoord met de verdere uitwerking van de mogelijkheden van jeugdparticipatie via de wijk- en dorpsverenigingen en jeugdraden; als onderdeel van Integraal Buurtbeheer; met behulp van Internet; door middel van het 2-jaarlijks organiseren van een jeugddebat en door 2-jaarlijks onderzoek 'jongeren-interviewen-jongeren". De nadere uitwerking kan starten indien ook de raadscommissie Cultuur en Maatschappelijk Welzijn positief adviseert over de voorstellen en zal plaatsvinden in overleg met de diverse participanten, zoals maatschappelijke- en onderwijsinstellingen , bedrijfsleven en de jeugd zelf.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie Meertaxi 2000 en van het voorstel om de klankbordgroep Meertaxi op te splitsen in de klankbordgroepen 'Meertaxi Deur-Deur' en 'Openbaar Vervoer Haarlemmermeer'. In het onderzoek Meertaxi 2000 heeft een evaluatie plaats gevonden van het product Meertaxi en van de product-aanpassingen die naar aanleiding van de evaluatie in 1999 zijn doorgevoerd. Sinds de invoering van de productaanpassingen is het gebruik van het halte-halte vervoer verdubbeld. Als gevolg van de introductie van de groepskorting is de gemiddelde geboekte combinatiegraad voor het halte-halte vervoer gestegen en van het deur-deur vervoer gelijk gebleven. Ruim de helft van de gebruikers is ontevreden over de klachtenafhandeling. Het aantal klachten vertoont een stijgende lijn maar blijft, met onder de 1% van het aantal ritten, relatief laag.

Het college heeft kennisgenomen van het rapport 'Herstructurering bedrijventerrein Vicon/Spoorzicht/Pionier te Nieuw-Vennep en van het 'Masterplan bedrijventerrein De Pionier. Onderzoeksbureau Oranjewoud heeft in een onderzoek naar de stand van zaken op de drie bedrijventerreinen als belangrijkste conclusie aangegeven dat aan de toekomst mogelijkheden van Pionier op zeer korte termijn richting moet worden gegeven. De bedrijventerreinen Vincon en Spoortzicht behoeven op dit moment geen verdere actie van de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft het vervolgonderzoek voor een herinrichtingvisie plaats-gevonden en is, in samenwerking met Oranjewoud, het Masterplan uitgewerkt. Het college onderschrijft de constatering uit het Masterplan Pionier dat revitalisering mogelijk is met inachtneming van de zeven factoren die opgenomen zijn in de conclusies van het rapport, te weten:

* de verkeers- en milieubelasting voor de omgeving moeten, waar mogelijk, verminderd worden,

* de Pionier heeft dankzij haar centrale ligging potenties voor de vestiging van aanvullende kernverzorgende functies,
* de herontwikkeling moet gedragen worden door een combinatie van consument gerichte bedrijven, kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid en voorzieningen in de welzijnssfeer, sport en recreatie,

* de openbare ruimte op het terrein dient aantrekkelijk gemaakt te worden,

* voor vestigingsaanvragen moet een procedure opgesteld worden waarin specifieke toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria zijn opgenomen,

* voor 25 juli 2001 (aflopen voorbereidingsbesluit) moet er minimaal een nieuw ontwerp bestemmingsplan zijn zodat bouwaanvragen die niet passen binnen de nieuwe wensen maar wel geldig zijn volgens het oude bestemmingsplan niet meer gedaan kunnen worden.

Het college stemt tenslotte in met het opstellen van een ontwikkelingsplan voor het bedrijventerrein de Pionier.

Het college heeft kennis genomen van het BRO-adviesrapport over het ABC-beleid voor auto-, boten en caravanbedrijven en gaat akkoord om voor de autobranche binnen de Haarlemmermeer de mogelijkheid tot clustering aan te bieden. Aanhakend bij de grootste bevolkingsconcentraties stelt het college voor op het nieuwe bedrijventerrein De President en het bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid autoboulevards te realiseren. De huidige cluster op Graan voor Visch-zuid wordt verbeterd. Nader onderzoek vindt plaat naar de mogelijkheden voor de vestiging van autobedrijven uit Haarlemmermeer-noord op het bedrijven-terrein Lijnden-oost en naar de mogelijkheden voor clustering van occassionbedrijven op daarvoor geschikte locatie, zoals bijv. bedrijventerrein De Liede en de Kruisweg in Cruquius. Voor de botenbranche wordt geen uitbreiding nagestreefd, maar voor de de huidige bedrijven aan de Ringvaart zijn uitbreidingsmogelijkheden ter plekke wel mogelijk. Voor de caravanbranche is vestiging in het landelijk gebied niet gewenst. Om toch wel enige ontwikkelings- en uitbreidingsperspectief te bieden zal vestiging op het bedrijventerrein Cruquius op beperkte schaal mogelijk zijn. Om het ABC-beleid uit te voeren zullen waar nodig bestemmingsplannen worden aangescherpt en zal een actief handhavingsbeleid worden toegepast. De nota wordt behandeld in de raadscommissie Economische Zaken en Grondbedrijf.

Het college heeft kennisgenomen van het plan van aanpak voor de 5e fase van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) Hoofddorp-A2, het gedeelte van Hoofddorp tot aan de Zwarte Weg in Aalsmeer. In het project HOV Hoofddorp-A2 moet de systematiek van het MeerjarenProgramma Infrastructuur Transport (MIT) doorlopen worden. Het college heeft ingestemd met het indienen van het MIT-beslisdocument 1 door het ROA bij de minister van Verkeer & Waterstaat. In dit beslisdocument is het probleem inzichtelijk gemaakt zijn de oplossingsrichtingen verkend. Over de ligging van het tracé en de uitgangspunten ten aanzien van het tracé worden in het beslisdocument nog geen eisen gesteld. Wel is rekening gehouden met de projecten die spelen in de omgeving.

Het college gaat akkoord met de uitbreiding van een rozenkwekerij aan de Kaagweg 31-35. De uitbreiding voldoet aan de voorwaarden uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied, waarin is opgenomen dat B&W vrijstelling kunnen verlenen voor 'het bouwen bij duurzaam voor intensieve tuinbouw ingerichte bedrijven, mits de oppervlakte van de te bouwen kassen niet meer bedraagt dan 2 ha.'

Het college heeft de BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies)-subsidies en de bijbehorende voorwaarden vast gesteld voor de sociale huurwoningen in de deelplannen Floriande, Eiland 8,9,10 en 12.

Grondbedrijf
Het college heeft besloten om, in het kader van de onteigeningsprocedure voor de aanleg van de Spoorlaan-Zuid te starten met een gerechtelijke procedure bij de arrondissementsrechtbank te Haarlem. Hiertoe heeft het college het procesbesluit genomen om een grondeigenaar, met wie voor de aanleg van de Spoorlaan-Zuid nog geen minnelijke regeling tot aankoop overeen gekomen is, te dagvaarden voor de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Facilitaire Dienst
Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de gesignaleerde tegenvallers bij de afdeling Belastingen. De financiële gevolgen zullen worden meegewogen in de voorstellen voor de Najaarsnota.

Openbare Werken
Het college stelt de raad voor de nieuwe 'Afvalstoffen-verordening gemeente Haarlemmermeer' vast te stellen. De
Afvalstoffenverordening is aangepast aan de bepalingen van het Besluit verwijdering wit- en bruingoed. De overige wijzigingen zijn van tekstuele aard.

Het college heeft op grond van artikel 8 van de Verordening op parkeerbelastingen 2000 de plaatsen aangewezen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Dit besluit zal tezamen met de 'Zone-aanwijzing Parkeerverordening 2000' en de aanwijzing van het 'Spaans-terrein' als gebied waar één ontheffing per huishouden wordt verstrekt, gepubliceerd worden in het Witte Weekblad.

Bestuursdienst
Het college heeft besloten het bedrijfsvervoerplan geamendeerd met het op 13 juli 2000 in het Georganiseerd Overleg gesloten onderhandelaarsaccoord in te voeren per 1 oktober 2000.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie