Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Herziening Gronings Ouderenbeleid
Het gemeentelijk ouderenbeleid zal de komende jaren gaan veranderen als gevolg van ingrijpende veranderingen in de samenleving. Dit staat in de voortgangsrapportage Ouderenbeleid 2000-2001, die vandaag door B&W is vastgesteld.
B&W willen dit nieuwe beleid samen met ouderen zelf en betrokken belangenorganisaties zoals de Ouderenraad gaan ontwikkelen. Daarbij zal de aandacht uitgaan naar het versterken van de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn. Dit kan door het ontwikkelen van kleinschalige multifunctionele centra met voldoende capaciteit voor verzorging en verpleging, met aanleunwoningen en voldoende woningen voor ouderen in de nabije omgeving.
De voortgangsrapportage zal binnenkort in de raadscommissie Milieu, Openbare werken en Zorgbeleid (MOZ) worden besproken.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Voortgangsnotitie Ouderenbeleid 2000/2001

En verder heeft het college besloten...

* de raad voor te stellen om de heer J.C. Rus, de heer A. van Santen en mevrouw K. Tromp voor een periode van drie jaar te benoemen in de Cliëntenraad

* Het ontwerp-bestemmingsplan 'Stedelijke voorzieningen Groningerweg/Boterdiep' (ten behoeve van vestiging bouwmarkt Hornbach) ter visie te leggen

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: -

Kantoorgebouw aan Van Swietenlaan
Aan de westkant van de Van Swietenlaan komt een kantoorgebouw met ongeveer 4100 m² vloeroppervlak. De laatste jaren zijn er al zes kantoorgebouwen neergezet, maar dit gebouw komt aan de overzijde van de weg en moet fungeren als een 'poort naar de stad'. Vorig jaar heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor dit plan, maar omdat de welstandscommissie niet akkoord ging met het bouwplan, moest dit worden aangepast. Daarom stelt het college voor een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor deze locatie. Een voorbereidingsbesluit is nodig omdat de huidige bestemmingsplannen het bouwen van een kantoorgebouw op deze plek niet toelaat.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Voorbereidingsbesluit Van Swietenlaan 2000

Minder overlast na actie meldpunt
Steeds meer Groningers weten het centrale telefoonnummer 599 51 55 van de vijf Meldpunten Overlast te vinden. De waardering voor de meldpunten is hoog en de melders zijn over het algemeen tevreden over de afhandeling van hun klacht. In veel gevallen is een afname van de gemelde overlast te zien nadat actie is ondernomen door een meldpunt. Dit blijkt uit evaluatie van de Meldpunten Overlast in de stad Groningen.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Eindevaluatie meldpunten overlast

Jongeren cultuurfestival volgend jaar juli
Het college staat achter het idee van een internationaal jongeren cultuurfestival zoals de D66-fractie dit voorstelt. Het festival zou juli volgend jaar moeten plaatsvinden. Het idee sluit aan bij de inzet van het college naar een breed aanbod van activiteiten voor jongeren. Het welslagen van het project is in grote mate afhankelijk van de participatie van Groningse instellingen. Zij zullen de jongeren moeten ontvangen, huisvesten en een programma bieden.
Zoals het college het nu inschat, zal gemeentelijke regie nodig zijn voor de integratie van de diverse activiteiten, de organisatie van het slotevenement en voor de afstemming met Odense (een zusterstad van Groningen). Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Begin december stelt het college de raad op de hoogte van de voortgang van dit onderzoek.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Beantwoording vragen D66-fractie over internationaal jongerencultuurfestival

Doeltreffendheidsonderzoek Abw 2000
In maart 2000 heeft in de gemeente Groningen een onderzoek plaatsgevonden naar de doeltreffendheid van de uitvoering van de Algemene bijstandswet op het gebied van uitstroom en sociale activering. Uit het onderzoek kan in zijn algemeenheid worden gesteld, dat de dienst SOZAWE de Uitstroombevordering verder heeft verbeterd. Een aantal zaken die extra aandacht moeten krijgen zijn onder meer het hanteren van heldere, eenduidige definities. Op dit moment moeten er nog steeds teveel definities uit beleidsteksten worden vertaald. Daarnaast zal de inzet van de uitstroominstrumenten WSW en REA (Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten) verbeterd moeten worden. Tenslotte is het nodig het instrument Sociale Activering concreter te maken. In Doe Mee® 2001 zal dit tot een beleidslijn en bijpassende uitvoeringsstructuur moeten leiden.
Uit het onderzoek kan worden vastgesteld dat ondanks de aandacht voor het Verbeterplan op vele gebieden (o.a. Groningen op de ladder) de gemeente 'inventief en vernieuwend bezig is geweest'. De nota wordt ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissie Sociaal beleid, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Doeltreffendheidsonderzoek Abw 2000

Voorstel tot opheffing Borgstellingsfonds
Het college van B&W stelt de raad voor het Borgstellingsfonds met ingang van 1 januari 2001 op te heffen. Het Borgstellingsfonds was bedoeld om borg te staan voor door de Groningse Krediet Bank (GKB) te verstrekken schuldsaneringskredieten, als niemand anders een waarborg kon of wilde geven.
Met de invoering van de nieuwe Algemene bijstandswet in 1996 is een voorziening opgenomen die borgstelling voor schuldsaneringskredieten afdoende regelt. Hierdoor hebben de artikelen uit de Abw en het Borgstellingsfonds dezelfde doelstelling gekregen, waardoor de noodzaak voor een apart fonds is verdwenen.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Opheffing borgstellingsfonds

Oosterparkwijk
De inspraak rond het ontwerp-bestemmingsplan Oosterparkwijk is afgerond. Er zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen en de inspraak heeft niet geleid tot een wijziging in het plan. In de Oosterparkwijk is een tekort aan ouderenwoningen. Er wonen overwegend één- en tweepersoonshuishoudens. De woningvoorraad is qua prijs en grootte eenzijdig en technisch versleten. Daarom is een wijkvernieuwingsplan opgesteld. Dit plan behelst onder meer vervanging en samenvoeging van woningen en aanpassing voor ouderen.

Datum besluit: dinsdag, 19 september 2000
Nota: Tervisielegging bestemmingsplan Oosterpark

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 september 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie