Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 19 september 2000

Eerste evaluatie interne klachtenregeling

In de periode van maart tot 1 september van dit jaar zijn er bij de klachtenfunctionaris van de gemeente zon dertig klachten binnengekomen. De zwaarte van die klachten verschilt onderling sterk. Ook betreft het niet altijd een klacht in de zin van de Klachtenverordening Oosterhout. In de meeste gevallen heeft bemiddeling of advisering plaatsgevonden. Slechts twee keer is de gehele procedure doorlopen en is er een besluit genomen. In zeven gevallen kon na een bemiddelingsgesprek tot overeenstemming worden gekomen, zodat de klager van het volgen van de verdere procedure heeft afgezien. Tot nu toe is in geen enkel geval in tweede instantie een beroep gedaan op de externe Commissie Ombudsman.

Een en ander blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de nieuwe klachtenregeling, die sinds 1 maart jl. van kracht is. Voortaan moet iemand met een klacht eerst mondeling of schriftelijk terecht bij een gemeentelijke klachtenfunctionaris. Pas in tweede instantie kan men - als men ontevreden is over de afhandeling van de klacht - terecht bij de Commissie Ombudsman. Gebleken is dat de meeste klagers telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris. In dat gesprek blijkt dat de klager meestal de voorkeur geeft aan een bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris boven het formeel schriftelijk indienen van een klacht. De interne afdoening resulteert dan ook in een groot aantal bemiddelingen buiten de formele klachtenregeling om. De Commissie Ombudsman kon - als externe commissie - een dergelijke werkwijze niet volgen. De klachtenfunctionaris constateert hierbij wel een gevaar. Het leereffect voor de organisatie (leren van de gemaakte fouten) mag door deze "onderhandse" afhandeling niet verloren gaan. Daarom dienen ook deze bemiddelingen meegenomen te worden in het gezamenlijk met de externe Commissie Ombudsman op te stellen jaarverslag.

Als gevolg van het vertrek van zowel de huidige klachtenfunctionaris als haar plaatsvervangster hebben b. en w. tijdelijke vervanging geregeld. Voorlopig zal de heer E. Winthagen fungeren als klachtenfunctionaris. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de heer mr. J. Mekel.

College reageert op rapport IVN over Slotparken

De Oosterhoutse slotparken zullen ook in de toekomst vooral een recreatieve hoofdfunctie met een vrij intensief karakter (bijvoorbeeld evenementen) houden. Bij zon functie hoort een bepaald "gecultiveerd" beeld, dat soms haaks staat op een puur natuurlijke ontwikkeling van het park.

B. en w. antwoorden dat in een reactie op het rapport van de IVN-afdeling Mark en Donge. Deze milieu- en natuurvereniging pleitte begin dit jaar voor een meer natuurlijke ontwikkeling van de stadsparken, met een minder zwaar accent op intensieve recreatie.

Het college constateert dat het rapport van IVN voor een deel strijdig is met de visie van het gemeentebestuur. "Gedeeltelijk zullen wij uw adviezen bij aanpassing van inrichting en beheer dan ook naast ons neer leggen", aldus het college.

Dat neemt volgens burgemeester en wethouders overigens niet weg dat het IVN-rapport wel degelijk zijn waarde kan hebben. Een groot aantal voorstellen kan wel worden doorgevoerd, als een aantal deelprojecten binnen het stadspark aan bod komt. Het gaat dan om het herstel van de monumentale Kastanjedreef, het wildbeheer (met name eenden) in het stadspark en een duurzamer beheer van het rosarium. Daarnaast zal de projectgroep Bouwlingplein zich inspannen een aantal kleinschalige adviezen uit het rapport - bijvoorbeeld voorzieningen voor vleermuizen, uilen en gierzwaluwen - over te nemen.

Subsidievaststelling Stichting Eeuwwisseling

Burgemeester en wethouders hebben besloten de garantiesubsidie voor de Stichting Eeuwwisseling vast te stellen op 193.849,28. In zijn vergadering van 1 juli 1998 heeft de gemeenteraad besloten de stichting te subsidiëren tot een bedrag van maximaal 300.000; 100.000 direct te verstrekken en een garantiesubsidie van maximaal 200.000. De definitieve hoogte van een garantiesubsidie wordt achteraf, op basis van verslaglegging door de ontvanger, bepaald.

In mei van dit jaar heeft de Stichting Eeuwwisseling haar verslag overhandigd en op basis van de financiële verantwoording in dat verslag verzocht om uitbetaling van het subsidie. Het verslag was voor b. en w. aanleiding om een aantal aanvullende vragen te stellen. Eind augustus is hierop door de stichting gereageerd. Op basis van die reactie heeft het college nu dus besloten het subsidie vast te stellen om bijna 194.000.

Over de subsidieverlening aan de Stichting Eeuwwisseling zijn door de raadsfractie van D66 vragen gesteld. In de beantwoording is toegezegd dat de definitieve behandeling van het verslag van de stichting zal plaatsvinden in de vergadering van de commissie algemene zaken en middelen van 25 oktober a.s.. De stichting is gevraagd bij deze commissiebehandeling aanwezig te zijn en een toelichting te geven.

Financiële bijdrage aan project aanleg kanaaltak naar de Amer

Oosterhout zal een financiële bijdrage van maximaal 135.000 verlenen voor de aanleg een dam in de rivier de Donge. Dit is het laatste deelproject van de aanleg van de kanaaltaak naar de Amer, waarmee al halverwege de jaren zeventig is gestart. In 1985 is afgesproken dat de kosten van het totale projecten, voor het overgrote deel voor rekening van Staat en provincie zouden komen. De gemeenten Breda en Oosterhout zouden ieder 1/24e deel van de kosten voor hun rekening nemen. Hiervoor heeft de Oosterhoutse gemeenteraad in totaal 2,2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is nagenoeg helemaal uitgegeven. Dat betekent dat de uitgave van 135.000 voor rekening van het gemeentelijk investeringsplan zal moeten komen.

Bewegwijzering naar en op bedrijventerreinen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het huidige verwijzingssysteem naar de bedrijventerreinen te handhaven en niet over te stappen op een nummeringssysteem. Oosterhout kent niet het probleem van meerdere naamsverwijzingen per afslag, waardoor een nummeringssysteem wat dat betreft geen voordelen biedt. Bovendien gaat bij het overschakelen naar een nieuw systeem de naamsbekendheid van de bedrijventerreinen Weststad en Vijf Eiken verloren.

B. en w. hebben zich om een aantal redenen over de bewegwijzering naar en op de bedrijventerreinen gebogen. Allereerst is er het verzoek van het Verenigd Industrieel Contact Oosterhout (VICO), dat aanpassing van het ANWB-bewegwijzeringssysteem op autosnelwegen en het onderliggende wegennet wenst. Met name een verwijzing vanaf de A27 naar het bedrijventerrein Everdenberg wordt node gemist. Verder is nu het moment aangebroken om als gemeente na te gaan denken over verwijzingen naar De Wijsterd. Daarnaast is bewegwijzering op de nieuwe bedrijventerreinen Weststad III en Hoevestein gewenst en dient het huidige verwijzingssysteem op Weststad I en II en Vijf Eiken aangepast te worden.

Het college heeft de ambtelijke organisatie gevraagd te onderzoeken welke aanpassingen en verbeteringen wenselijk zijn in het huidige bewegwijzeringssysteem.

Subsidieverzoek Comité Taptoe Oosterhout

Burgemeester en wethouders hebben besloten het verzoek van het Comité Taptoe Oosterhout om een garantiesubsidie te honoreren. Net als voorgaande jaren heeft het comité de gemeente gevraagd om een garantiesubsidie van maximaal

3.000,00. In die voorgaande jaren heeft het comité slechts zelden een beroep gedaan op het subsidie. Wel krijgt het comité te horen dat dit de laatste keer is dat het garantiesubsidie wordt verleend. Als gevolg van de ombuigingsoperatie ziet het college geen mogelijkheid in de toekomst nog een garantiesubsidie te verlenen. Het budget ten laste waarvan deze gebracht zou moeten worden is namelijk als gevolg van die ombuigingsoperatie vervallen.

Het aanpassen van de kleedlokalen in de gymzaal Kruidenlaan

Burgemeester en wethouders hebben 25.000 gulden beschikbaar gesteld voor een opknapbeurt van de kleedlokalen van de gymzaal aan de Kruidenlaan. De huidige linoleum vloerbedekking is versleten en wordt vervangen door een tegelvloer. Voorts zullen de lokalen opgeknapt worden. Die opknapbeurt bestaat uit het repareren van wanden en het schilderen van wanden, deuren en kozijnen.

Ontwikkeling Structuurschets Breda-Oost

Oosterhout zal slechts als "agendalid" gaan deelnemen aan de klankbordgroep Ontwikkeling Structuurschets Breda-Oost, die door de gemeente Breda wordt ingesteld. Dat wil zeggen dat Oosterhout wel op de hoogte gehouden wil worden (bijvoorbeeld door toezending van alle stukken die aan de klankbordgroep worden aangeboden), maar niet daadwerkelijk aan de discussie deel zal nemen. Het college heeft hiertoe besloten omdat de gemeente al deelneemt in de stuurgroep en de ambtelijke coördinatiegroep, die zijn ingesteld voor de uitwerking van de regiovisie Breda-Tilburg. De locatie Breda-Oost is in het kader van die regiovisie aangewezen als een van de potentiële ontwikkelingslocaties. B. en w. zijn van mening dat de afstemming van onder andere het programma voor de specifieke ontwikkelingslocaties en de volgorde waarin die worden aangepakt besproken dienen te worden in de stuurgroep. Het primaat voor de ontwikkeling zelf ligt volgens het college vooral bij die gemeenten wier grondgebied het betreft. Op grond hiervan zien b. en w. dus geen actieve rol weggelegd in de klankbordgroep.

Oosterhout, 21 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...