Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid in dynamische delta

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten
MINVENW

19 september 2000

Persberichten 2000

VEILIGHEID, BEREIKBAARHEID, LEEFBAARHEID EN INNOVATIE IN EEN DYNAMISCHE DELTA

De welvaart groeit, de economie groeit en ook de mobiliteit van personen en goederen groeit. Dat legt een druk op bestaande infrastructuur en vraagt om slimme oplossingen om Nederland bereikbaar te houden. In de begroting is dan ook een aantal investeringsimpulsen opgenomen voor onder meer het Bereikbaarheidsoffensief Randstad, veiligheid op het spoor, versnelling van projecten in het openbaar vervoer en benutting van rijkswegen. De ontwikkelingen in de datacommunicatie en de ICT-markt gaan razendsnel en Verkeer en Waterstaat volgt die ontwikkelingen op de voet. Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel en toenemende neerslag beïnvloeden het bereikte evenwicht in de waterstromen in ons land. Dit alles vraagt om een heldere visie op een aantal dominante ontwikkelingen in onze samenleving als basis voor een effectief beleid. Minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries bieden deze visie in de begroting die zij vandaag aan de Tweede Kamer aanbieden.

Een bereikbare Randstad
Met het Bereikbaarheidsoffensief is een nieuwe en belangrijke weg ingeslagen naar een betere bereikbaarheid in de Randstad. In samenwerking met andere overheden en marktpartijen worden effectieve maatregelen genomen om de file-problematiek aan te pakken. Doel is om de bereikbaarheid van de Randstad in 2010 op hetzelfde niveau te brengen als in de rest van Nederland. Inmiddels zijn er al met diverse regio´s afspraken gemaakt over de voorgestelde aanpak. Voor het Bereikbaarheidsoffensief Randstad heeft het Rijk tot 2010 een bedrag van circa 10 miljard gulden uitgetrokken. Het totale bedrag voor het Bereikbaarheidsoffensief is groter door de bijdrage van de regio´s en private inbreng. De kern van het Bereikbaarheidsoffensief bestaat uit de instelling van regionale mobiliteitsfondsen waaraan het Rijk 1 miljard gulden bijdraagt. Met het mobiliteitsfonds kunnen de vier grote steden een eigen verkeers- en vervoersbeleid voeren. Daarnaast gaat in 2002 de proef met spitstarieven van start op circa elf plaatsen op Rijkswegen rond de vier grote steden. Andere onderdelen van het Bereikbaarheidsoffensief zijn proeven met betaalstroken en tolwegen, publiek-private samenwerking en maatregelen op het gebied van locatiebeleid, parkeerbeleid, fietsbeleid, telewerken en vervoersmanagement. Verder is er in het huidige Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) een aanzienlijk investeringsprogramma voor het openbaar vervoer opgenomen. Een aantal maatregelen uit het MIT is zelfs versneld, zoals bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, HSL-stations, benutting A1/A9 en benutting A12-Utrecht-Duitse grens. Hiervoor wordt een bedrag van circa 1,8 miljard gulden uitgetrokken.

Een andere impuls is de realisatie van een snelle treinverbinding tussen de vier grote steden. De haalbaarheid van een 'Rondje Randstad' wordt onderzocht, een snelle en hoogfrequente verbinding, waardoor de steden in de Randstad in reistijd gemeten naar elkaar toegroeien.

Wie meer rijdt betaalt meer, wie de auto laat staan hoeft er minder aan uit te geven. In het wetsvoorstel Bereikbaarheid en mobiliteit worden algemene regels geformuleerd voor het hanteren van spits-, tol- en doorstroomtarieven. De opbrengst biedt middelen voor de aanleg van nieuwe wegen. Parallel aan dit alles wordt verdere variabilisatie van de autokosten voorbereid, zodat uiteindelijk rond 2010 betalen per kilometer kan worden ingevoerd.

Innovatie en technische hoogstandjes helpen de bereikbaarheid te vergroten. Zoals het concept van de intelligente snelwegen, dat uitgaat van geavanceerde technieken die rijtaken van automobilisten vergemakkelijken of zelfs gedeeltelijk overnemen. Met experimenten voor onder meer automatische voertuiggeleiding en automatische snelheidsbeïnvloeding loopt Nederland in Europees verband voorop. Daarnaast spelen overheid en marktpartijen een belangrijke rol bij vernieuwingen van de vervoersmarkt zoals de initiatieven op het gebied van flexibel en telewerken, gedeeld autogebruik of car- en vanpoolen. Voor vanpooling en het gebruik van doelgroepstroken wordt eind 2000 gestart met een tweetal pilots. Verder lopen er verschillende projecten op het gebied van verkeersinnovatie, zoals een pas geopend testcentrum in Delft waar technische testen uitgevoerd worden voor verschillende verkeerssystemen. Verder komt er na een geslaagde proef op de A15 met dynamische markering een proef met een dynamische derde rijstrook op de A28. Vorig jaar is een project gestart in Leidsche Rijn met de pionierskaart, waarmee goedkoop gebruik gemaakt kan worden van het OV.

In het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) dat in 2000 verschijnt, worden de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoersbeleid verder uitgewerkt. De overheid stelt zich daarbij verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van de infrastructuur. De maatstaf in Nederland wordt een rijsnelheid in de spits van gemiddeld ten minste 60 kilometer per uur op trajectniveau. De trein moet naast snel ook vaak rijden met name in de spits in de Randstad. Ook in de rest van Nederland moeten voldoende treinen rijden.

Centraal wat moet, decentraal wat kan
De mobiliteit in Nederland vraagt om een centrale regisseur en bewaker van maatschappelijke kernwaarden als veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Wat op nationaal niveau moet worden opgelost, wordt op nationaal niveau opgelost en wat decentraal kan, moet decentraal. In het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan wordt de decentralisering van financiële middelen en bevoegdheden naar provincies en andere regionale overheden verder uitgewerkt. Met de nieuwe Wet Personenvervoer 2000 en de Concessiewet Personenvervoer per Trein, die waarschijnlijk op 1 januari 2001 van kracht zijn, is in de vorm van concessieverleningen de basis gelegd voor marktwerking in het stads- en streekvervoer en het regionale spoorvervoer.

De marktwerking op het landelijke spoor vraagt om een andere rolverdeling tussen de overheid en de Nederlandse Spoorwegen. Met ingang van 2001 is de minister zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de taakorganisaties. Het gaat om die onderdelen van de NS-organisatie die het publieke en maatschappelijke belang van het railvervoer behartigen: het beheer en de aanleg van de spoorweginfrastructuur, de toedeling van de spoorcapaciteit, de spoorwegveiligheid en de spoorwegverkeersleiding.

Een Europese primeur is het prestatiecontract dat wordt afgesloten met NS Reizigers. Het contract wordt gesloten voor 9 jaar en stelt als belangrijkste eisen aan NS Reizigers een betere prestatie in de spits en een hogere punctualiteit.

Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor publiek-private samenwerking, zoals bij de aanbesteding van de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) en de A59 van Rosmalen naar Geffen. Verder bieden de aanleg en exploitatie van betaalstroken, de andere wijze van financiering van infrastructurele projecten en de bevordering van innovaties veel mogelijkheden voor publiek-private samenwerking.

"Iedere dode is er één te veel"
Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan gaat uit van minstens 25 procent minder verkeersdoden en -gewonden in 2010 ten opzichte van 2000. Een nevendoelstelling is dat het grote aandeel van het vracht- en bestelverkeer in de verkeersonveiligheid wordt teruggebracht. Momenteel wordt samen met de decentrale overheden en private partijen een risicobenadering uitgewerkt. In het convenant Duurzaam Veilig zijn afspraken gemaakt over veiligheid op de weg. Een van de voornemens is verkeer van het onderliggend wegennet te verplaatsen naar het hoofdwegennet. Dat is gunstig voor zowel de leefbaarheid als de veiligheid.

Campagnes en regelgeving tegen alcohol- en medicijngebruik in het verkeer, telefoneren in de auto en agressief rijgedrag, stimuleren gewenst rijgedrag. Belangrijk is dat ook private partners zich binden aan de bestaande afspraken over verkeersveiligheid. Het overleg met de verzekeringsmaatschappijen over het terugdringen van alcoholmisbruik is daarvan een voorbeeld.

Technologie langs de weg en in de auto vergroot de veiligheid. Bijvoorbeeld door auto's botsveiliger te maken en een dode-hoek-spiegel te bevestigen op bestel- en vrachtwagens. Begin volgend jaar start de proef met het inhaalverbod voor vrachtwagens op wegen met 2x3 rijstroken. Ook wordt het aantal detectiesystemen dat de overbelading van vrachtwagens meet, uitgebreid.

Het vervoer per spoor groeit fors. Met het vernieuwde beveiligings- en beheersingssysteem BB21 dat kortere afstanden tussen treinen toelaat,kan de bestaande spoorcapaciteit worden vergroot. Dat betekent ook meer veiligheid, effectiviteit en punctualiteit van het spoor. Daarnaast is er 140 miljoen gulden extra beschikbaar voor onderhoud aan het spoor.

De OV-chipkaart moet het mogelijk maken dat reizigers van het hele openbaar vervoer gebruik kunnen maken, zonder nog aparte vervoersbewijzen te hoeven kopen. In Groningen start binnenkort een proef met de chipkaart. Naar verwachting volgen er meer in 2001. Als de experimenten succesvol verlopen, wordt de chipkaart in 2002 landelijk ingevoerd.

Nieuwe en duidelijke normen voor de luchtvaart
De overheid schept de kaders waarbinnen de luchtvaartsector zich kan ontwikkelen en handhaaft de naleving hiervan. Het kabinet heeft eind 1999 besloten om op Schiphol ook voor de lange termijn beheerste groei van de luchtvaart mogelijk te maken. In de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven is bepaald dat de groei van de luchtvaart op de bestaande locatie Schiphol wordt opgevangen. In 2003 treedt een nieuw, objectief en goed te handhaven normenstelsel voor milieu, veiligheid en het gebruik van landings- en startbanen in werking. Niet het aantal vliegbewegingen, maar de daadwerkelijk gemeten overlast is bepalend voor het aantal toegestane vluchten. Het nieuwe normensysteem is een van de strengste ter wereld.

Voor een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden is de Rijksluchtvaartdienst inmiddels opgesplitst. Volgend jaar wordt de nieuwe Inspectie van Verkeer en Waterstaat gevormd, waaronder de Nederlandse Luchtvaartautoriteit, de Handhavingsdienst Luchtvaart , de Scheepvaartinspectie en Rijksverkeersinspectie komen te vallen. Verder is op dit moment een kabinetsnota over de privatisering van Schiphol in voorbereiding. Die wordt waarschijnlijk over enkele weken afgerond.

De mobiliteit in de luchtvaartsector stijgt net als de groei in de andere sectoren. Het veiligheidsniveau in Nederland van de luchtvaart is hoog en dat willen we zo houden. Acties op het gebied van informatievoorziening over veiligheid naar het publiek zijn inmiddels uitgevoerd of lopen nog. Zoals het loket luchtvaartveiligheid waar het publiek terecht kan met vragen en meldingen over veiligheid. Ook verschijnen binnenkort brochures met veiligheidsstatistieken op internationaal en nationaal niveau. Daarnaast wordt op dit moment overleg gevoerd met consumentenorganisaties over de instelling van een consumentenplatform waar de reiziger terecht kan voor informatie over veiligheid en andere consumentenvragen over vliegen. Op internationaal niveau spant Nederland zich in voor een aantal
veiligheidsinitiatieven. Hieraan hebben ook de belangrijkste sectoren van de luchtvaartindustrie zich gecommitteerd. Door nauwe samenwerking tussen overheden en luchtvaartsector moet zich een krachtige mondiale alliantie ontwikkelen, die zich inspant voor een pro-actief veiligheidsbeleid. Nederland neemt hier op Europees niveau actief aan deel.

Droge voeten nu en in de toekomst
"Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd" is de hoofddoelstelling van de Vierde Nota Waterhuishouding. Eind dit jaar wordt het Deltaplan Grote Rivieren voltooid. Hiermee voldoen de primaire waterkeringen aan de vereiste beschermingsniveaus.

Om veiligheid op lange termijn te waarborgen en schade als gevolg van wateroverlast of uitdroging te voorkomen, zijn technische middelen alleen niet voldoende. De verwachting is dat we te maken krijgen met toenemende neerslag en zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast zal de bodem verder inklinken door verdroging. Werd voorheen de overlast van water beheerst door middel van waterkeringen en dijken, nu zijn ruimte voor water en een veerkrachtige kust belangrijke uitgangspunten binnen het waterbeleid.

Ook de Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in haar advies aangegeven hoe het waterbeheer aangepast moet worden om op langere termijn de gevolgen van deze veranderingen op te kunnen vangen. Eind 2000 brengt het kabinet een regeringsstandpunt uit als reactie op het advies van de Commissie. Tevens komt eind dit jaar de derde kustnota uit met uitgangspunten voor het toekomstig kustbeheer.

Om de veiligheid te garanderen wordt gepleit voor het meer ruimte geven aan rivieren. Bij grote rivieren wordt de benodigde ruimte gezocht in verruiming en uitdieping van het winterbed of de uiterwaarden, soms in combinatie met het terugleggen van dijken. Daarnaast worden binnendijkse maatregelen overwogen zoals het aanleggen van groene rivieren (gebieden die tijdelijk kunnen dienen als opvangbekken). Sluitstuk bij deze benadering vormt dijkverhoging. Overstromingen kunnen worden voorkomen door in noodsituaties een of enkele polders te gebruiken als opvangmogelijkheid van water. Ook wordt samengewerkt met omringende landen op het gebied van integraal waterbeheer.

Ruimte voor water betekent dat water een belangrijkere rol moet krijgen in de ruimtelijke ordening. Door een watersysteem- en stroomgebiedbenadering wordt de samenhang tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening versterkt. Verdere uitwerking van water binnen ruimtelijke ordening wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in onder meer de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

De Digitale Delta
Het kabinet wil de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van ICT en telecommunicatie in goede banen leiden en de positie van Nederland op het gebied van informatie- en communicatietechnologie veilig stellen. De koers voor ICT en telecommunicatie is vastgelegd in de beleidsnota 'Netwerken in de Delta', die aansluit op de nota de 'De Digitale Delta'.
ICT-infrastructuren moeten toegankelijk, betaalbaar en betrouwbaar zijn. Waar nodig worden maatregelen genomen om de privacy te beschermen, om fraude en misbruik terug te dringen en de randvoorwaarden tot stand te brengen die nodig zijn om elektronische handel mogelijk te maken.

Voor een goed aanbod van ICT-infrastructuur en -diensten moet de telecommunicatiesector zich ontwikkelen tot een volledig open markt, die stimuleert tot ontwikkeling en innovatie. Open en transparante frequentieveilingen, liberalisering en eerlijke en gelijke concurrentievoorwaarden op Europees niveau moeten de open markt bevorderen. Het rijk trekt zich daarom in 2001 terug als aandeelhouder van omroepzendmaatschappij Nozema en zal zich vóór 2004 oriënteren op zijn positie als aandeelhouder van KPN en de TNT Post Groep.

Voor de ontwikkeling van draadloze netwerken en technieken stelt de overheid de benodigde ether-ruimte beschikbaar. In 2000-2001 zijn of worden voor drie prominente toepassingen frequenties uitgegeven: · IMT 2000/UMTS (de derde generatie mobiele telecommunicatie), waarmee vele nieuwe mobiele (internet)diensten binnen bereik komen. · Digitale televisie en radio (DVB-T en T-DAB) bieden kansen voor zowel de omroep als voor nieuwe datadiensten.
· Met de verdeling van frequenties voor de Wireless Local Loop komt een nieuw, draadloos, breedbandig alternatief beschikbaar voor de zogeheten 'last mile', de verbinding van de lokale centrale naar de eindgebruiker thuis of op kantoor.
Op basis van de resultaten van het 'zero-base onderzoek' naar FM- en AM-frequenties kan de ether voor publieke en commerciële radio efficiënter worden geordend, waardoor voor de begin 2001 geplande veiling aanzienlijk meer frequenties beschikbaar zijn.

Kenniswijk is een experiment, dat innovatieve ICT-voorzieningen dicht bij de burger brengt. Met steun van het bedrijfsleven en andere overheden wordt onderzocht of in Eindhoven een wijk kan worden voorzien van een breed scala aan ICT-toepassingen en -diensten. De kennis komt ten goede aan de samenleving en het bedrijfsleven.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...