Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begrotingsbrief emancipatiebeleid 2001

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie Voorlichting,
Bibliotheek en Documentatie

Persvoorlichting

Nr. 2000/156
15 september 2000
Embargo:
19 september 2000
tot 15.15 uur Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon 070 - 333 44 33
Telefax 070 - 333 40 30

Begrotingsbrief emancipatiebeleid 2001: financieel voordeel werkgevers voor doorbetalen ouderschapsverlof en meer belastingaftrek voor kosten kinderopvang

Het kabinet komt met een stimuleringsregeling voor de doorbetaling van (een gedeelte van) het loon tijdens het ouderschapsverlof. Werkgevers mogen met ingang van 2001 50% van het doorbetaalde loon, tot een maximum van 50% van het minimumloon, in mindering brengen op de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Daarnaast is voor 2001 75 miljoen gulden beschikbaar om de buitengewone lastenaftrek voor de kosten van kinderopvang verder te verruimen. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen nagenoeg alle kosten aftrekken. Ook voor mensen met een midden en hoger inkomen betekent deze maatregel een verlaging van de kosten van kinderopvang.

Er komt een regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en van het parlement. Dit moet het voor vrouwen aantrekkelijker maken lid te worden of te blijven van politieke organen.

Dit blijkt uit de Begrotingsbrief emancipatiebeleid 2001 van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het beleid op het gebied van arbeid en zorg en emancipatie. De begrotingsbrief is vandaag naar het parlement gestuurd.

In de brief is het beleid geformuleerd voor 2001 op het gebied van onder meer arbeid, zorg en inkomen, dagindeling en mensenrechten. De beleidsvoornemens vormen het begin van de uitvoering van de Meerjarennota Emancipatiebeleid en lopen vooruit op het Meerjarenbeleidsplan dat in november naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Arbeid, zorg en inkomen

Het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen is nog steeds de kern van het emancipatiebeleid. Het aan het werk helpen van vrouwen gaat nadrukkelijk samen met inspanningen om de kwaliteit van het werk te verbeteren en om de mogelijkheden voor de combinatie van werk en privé te vergroten. Doordat meer vrouwen gaan werken kunnen er gaten in de zorg vallen. In het beleid van staatssecretaris Verstand is dan ook aandacht voor zorgvoorzieningen en een betere verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

Sinds 1991 geldt voor werknemers een wettelijk recht op ouderschapsverlof. Uit een evaluatie van deze regeling afgelopen voorjaar is gebleken dat ongeveer 20% van de werknemers die recht heeft op deze vorm van verlof daar ook daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt. De meeste werknemers krijgen tijdens het verlof niet doorbetaald. In maar 5% van de CAO's zijn afspraken gemaakt over (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon tijdens het verlof. De evaluatie toonde verder aan dat in sectoren waar het verlof (gedeeltelijk) wordt doorbetaald er vijfmaal zoveel werknemers gebruik van maken.

De resultaten van de evaluatie vormen een aanleiding om de belemmeringen voor het gebruik van ouderschapsverlof te verminderen. Daarmee wordt zowel betaald werken door vrouwen als de zorg door mannen gestimuleerd. Werkgevers krijgen de korting op de afdracht van belasting en premies als zij tijdens het ouderschapsverlof minimaal 70% van het minimumloon doorbetalen. Deze grens is gekozen om het met name voor mensen met een laag inkomen aantrekkelijk te maken ouderschapsverlof op te nemen.

Een andere voorwaarde die aan de afdrachtsvermindering is verbonden, is dat in de CAO of een bedrijfsregeling afspraken worden gemaakt over (gedeeltelijke) loondoorbetaling tijdens het ouderschapsverlof.

De afdrachtskorting zal naar verwachting leiden tot een toename van het betaald ouderschapsverlof van 12.500 verlofnemers dit jaar tot 68.000 in 2006. De kosten van deze regeling bedragen 56 miljoen gulden in 2001 oplopend naar 196 miljoen gulden in 2006.

De betaalbaarheid van kinderopvang zal verder worden vergroot door aanpassing van de tabel voor belastingaftrek van de kosten van kinderopvang. Dit houdt in dat mensen met een laag inkomen met ingang van 2001 de kosten van kinderopvang boven 100 gulden van de belasting mogen aftrekken. Nu geldt nog een aftrek van de kosten boven 336 gulden. Voor huishoudens met een midden of een hoger inkomen betekent deze maatregel bij de voltijdse opvang van één kind een verlaging van de kosten met 400 tot ruim 1800 gulden netto per jaar. Komend jaar maken naar schatting 80.000 gezinnen gebruik van de tabel.

Daarnaast wordt extra geld uitgetrokken voor gemeenten die snel kinderopvangplaatsen kunnen scheppen. Voor meer kinderopvangplaatsen in de onderwijssector, het wegnemen van knelpunten in de uitbreiding van opvang en voor het bevorderen van ruimere openingstijden in de kinderopvang is 20 miljoen gulden extra beschikbaar.

Het kabinet gaat mogelijke knelpunten in beeld brengen in de regelgeving voor zwangere onderneemsters en zwangere vrouwen die meewerken in het bedrijf van hun partner. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de fiscale regelingen voor deze groep en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Zelfstandigen die bij hun belastingaangifte gebruik willen maken van de zelfstandigen- en/of startersaftrek mogen dit alleen doen als zij kunnen aantonen dat zij minstens 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf werken. De periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt als niet gewerkte periode beschouwd. Daardoor komt een zelfstandig onderneemster soms niet aan het aantal uren dat vereist is voor de belastingaftrek.

Bij de evaluatie van de WAZ dit najaar wordt onder meer de inkomenspositie van zwangere zelfstandigen betrokken.

Onderzoek moet uitwijzen of in het socialezekerheidsstelsel knelpunten voorkomen die van invloed zijn op betaald werken door (lager opgeleide) vrouwen en die een betere verdeling van zorg tussen mannen en vrouwen in de weg staan. Daarbij wordt vooral gekeken naar de wensen van mannen en vrouwen in verschillende fasen van hun leven, bijvoorbeeld minder werken in verband met de zorg voor kinderen. Het kabinet stelt in de loop van het komend jaar zijn standpunt hierover vast.

Nog dit jaar zal staatssecretaris Verstand met voorstellen komen tot wijziging van de Wet financiering loopbaanonderbreking. Uit een evaluatie van deze wet afgelopen voorjaar bleek dat er nog weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid de loopbaan te onderbreken met een financieel steuntje in de rug.

Extra aandacht wordt besteed aan banen voor allochtone vrouwen (met kinderen). Dit jaar start een onderzoek naar de kansen, belemmeringen en stimulansen voor deze groep vrouwen. Daarbij wordt in samenwerking met de minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid een commissie betrokken die gaat bekijken hoe de praktijk er wat dat betreft uit ziet en die goede voorbeelden verzamelt van bemiddeling van deze vrouwen naar betaald werk. De aanbevelingen van de commissie moeten leiden tot een grotere deelname van allochtone vrouwen aan maatschappelijke activiteiten en aan betaald werk.

Dagindeling

Tot 1 november van dit jaar kunnen voor de vierde en laatste keer voorstellen worden ingediend om te experimenteren met een eigentijdse dagindeling. Op grond van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling is hiervoor in totaal 60 miljoen gulden beschikbaar. De stimuleringsmaatregel moet beleidsmakers ertoe aanzetten tijd en ruimte beter aan te laten sluiten op nieuwe arbeids- en levenspatronen van mensen die werk en zorg combineren. Zorg is daarbij niet alleen zorg voor de kinderen, maar ook voor de betrokkene zelf (scholing, vrije tijd) en naasten.

Nog dit jaar wordt begonnen met de evaluatie van de experimenten dagindeling. Eind 2001 zal staatssecretaris Verstand de Tweede Kamer een tussenstand sturen en daarbij aangeven hoe de resultaten van de experimenten moeten doorwerken in het beleid van het rijk, de provincies en de gemeenten. Na 1 januari 2003 - de datum waarop de stimuleringsregeling afloopt - komen de definitieve resultaten en aanbevelingen.

Voor de periode 2000 - 2006 is ongeveer miljoen gulden per jaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikbaar voor experimenten met dagindeling. De ervaringen die hiermee worden opgedaan worden gedeeld met andere EU-landen.

Steeds meer mensen die werk en arbeid combineren hebben behoefte aan het uitbesteden van zorgtaken, vooral huishoudelijke taken en klussen. De markt begint in te spelen op deze vraag naar persoonlijke dienstverlening, maar vraag en aanbod zijn nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Het uitgroeien van de markt van persoonlijke dienstverlening tot een nieuwe, volwaardige bedrijfstak krijgt de nodige aandacht. Een werkgroep van onder meer de ministeries van Economische Zaken, Financiën en SZW zal kijken naar knelpunten in de regelgeving, het verbeteren van de rechtspositie van persoonlijke dienstverleners en het verbeteren van het imago van de bedrijfstak.

Tot nu toe is het aantal experimenten dagindeling dat te maken heeft met ruimtelijke ordening achtergebleven. Bij de laatste verdeling van het subsidiegeld zullen zo mogelijk meer voorstellen op dit gebied en dat van verkeer en vervoer gehonoreerd worden. De ervaringen met deze experimenten zullen worden gebruikt bij de uitwerking van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Voor mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken, de reconstructie van naoorlogse wijken en het maken van bestemmingsplannen zal een leidraad worden opgesteld. Hierdoor kunnen zij rekening houden met wensen van (toekomstige) bewoners die werk en zorg combineren.

Vrouwen aan de top en in de politiek

In de politiek en in leidinggevende functies bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn (allochtone) vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. Het kabinet blijft in zijn beleid streven naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op deze gebieden.

Met het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor politieke vertegenwoordigers en een vervangingsregeling voor de verlofgangster wordt een belemmering voor vrouwen weggenomen om zich verkiesbaar te stellen. De druk vermindert om ontslag te nemen bij zwangerschap of om later te stoppen en weer te snel te beginnen met het politieke werk. Voor een vervangingsregeling is een wijziging van de Grondwet nodig.

Ondanks de sterke groei van het aantal vrouwen met een baan en het feit dat het opleidingsniveau van vrouwen nagenoeg gelijk is aan dat van mannen zijn er nog steeds grote verschillen in de posities van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en in de non-profitsector.

Om duidelijk te maken welke kosten zijn verbonden aan de onderbenutting van talenten van vrouwen worden deze in beeld gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog voor het eind van dit jaar beschikbaar.

Voor projecten die opgezet worden om meer vrouwen aan de top te krijgen is geld van het Europese subsidieprogramma Equal beschikbaar.

Mensenrechten

Het kabinet komt met een plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan een goede samenwerking tussen de vele instanties die hierbij betrokken zijn. Vooruitlopend op

dit plan zal op korte termijn het beleid gericht op de bestrijding van geweld in huiselijke sfeer worden geïntensiveerd. Ook zal het kabinet met voorstellen komen om genitale verminking te voorkomen. Uitgangspunt daarbij is dat deze vorm van geweld op geen enkele manier gedoogd kan worden.

Subsidies

In de Europese Unie is een deel van het geld uit de Europese structuurfondsen voor de periode 2000 tot 2006 bestemd voor projecten die tot doel hebben alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dit programma heet Equal. Bij de uitwerking van dit programma zal het kabinet maatschappelijke organisaties betrekken waaronder belangenorganisaties voor vrouwen en minderheden. De Europese Commissie stelt 440 miljoen gulden ter beschikkking voor de uitvoering van het programma. Samen met co-financiering uit diverse Nederlandse bronnen (gemeenten, arbeidsbureaus, ministeries, bedrijfsleven enz.) is in totaal 880 miljoen gulden beschikbaar. De bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen moet zoveel mogelijk tot uiting komen in de projecten die met dit geld worden uitgevoerd.

In 2001 wordt 14,3 miljoen gulden uitgetrokken voor organisaties en activiteiten die het emancipatieproces ondersteunen. Daarvan is 1,7 miljoen gulden beschikbaar voor themasubsidies. Voor 2001 zijn de thema's: het verbeteren van de digitale informatie en communicatiestromen en het bevorderen van kennis op dit gebied binnen vrouwenorganisaties, het zogheten ongezien onderscheid en het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...