Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Europese Agenda 2000-2001 vanuit Nederlands perspectief

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

DE 'STAAT VAN DE EUROPESE UNIE 2000-2001'

De Europese Agenda 2000-2001 vanuit Nederlands perspectief

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Persbericht
Nummer 092
19 september 2000
De 'Staat van de Europese Unie 2000-2001': de Europese Agenda 2000-2001 vanuit Nederlands perspectief. Met de Staat van de Europese Unie maakt de regering haar Europese beleidsplannen voor het komende jaar bekend en legt zij rekenschap af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Dit jaar doet zij dat voor de derde keer. De 'Staat' maakt integraal onderdeel uit van de beleidsdocumenten die op prinsjesdag aan het parlement worden aangeboden. De Staat vormt een basisdocument voor de debatten in het komende jaar tussen de regering en het parlement. De regering ziet de Staat daarnaast als instrument om debat over de Europese integratie in de samenleving te stimuleren.

De toekomst van de EU (Hoofdstuk 1) De regering vindt dat nu allereerst voortvarend moet worden gewerkt aan een succesvolle regeringsconferentie die afgesloten moet worden met het Verdrag van Nice. Op de Europese Raad van Nice, komende december, moeten overeenstemming worden bereikt over alle institutionele hervormingen die nodig zijn voor de uitbreiding van de Unie. Daarbij gaat het om meerderheidsbesluitvorming in de Raad, de rechten van het Europees Parlement, de omvang van de Commissie en het stemgewicht van lidstaten. Ook moeten lidstaten die dat willen, nauwer met elkaar kunnen samenwerken. Daarnaast acht de regering het wenselijk dat een Europese 'politieke ruimte' ontstaat, waarbij men kan denken aan Europese kieslijsten, Europese politieke partijen en het mogelijk ontbinden van het Europees Parlement als de Commissie wordt gedwongen af te treden. Maar ook na Nice zal de discussie over de toekomst van Unie voortgaan. Voortgang op een aantal terreinen - de komst van de Euro, de verbeterde afstemming van economisch beleid van de lidstaten, de afspraken op het gebied van het asiel- visum- en migratiebeleid en daarmee samenhangend op het terrein van justitie en politie, de ontwikkeling van een Europese defensie, en de toetreding van nieuwe lidstaten - heeft grote gevolgen voor de structuur en besluitvorming van de Europese Unie. Ook na het Verdrag van Nice dienen samenhang, slagvaardigheid en democratische legitimiteit van de Unie gewaarborgd te worden. De regering geeft daarom in de Staat ook haar visie op deze verdere ontwikkeling van de Europese integratie. Uitgangspunten daarbij zijn:
- versterken van de instellingen;
- behoud van de communautaire methode;
- voldoende betrokkenheid van de regeringen van de lidstaten;
- sterkere betrokkenheid van de burgers bij Europese besluitvorming. Op de middellange termijn, ongeveer de eerste vijf jaren na Nice, zal het vooral gaan om de plaats van het grondrechtenhandvest in de Europese Verdragen, de verdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten en de Unie en de vereenvoudiging van de verdragen. Dit zou op de langere termijn kunnen leiden tot een Europese grondwet die de burger zichtbare legitimiteit verschaft. Maar ook daarna zullen verdere hervormingen nodig zijn. Daartoe doet de regering geen concrete voorstellen, maar draagt ze ideeën aan die in dat verband het overdenken en overwegen waard zijn. Ze vormen vooral een uitnodiging voor verder nationaal en Europees debat over de toekomst van de Unie. Dit betreft onder meer:

- suggesties hoe de legitimiteit van de instellingen Unie nog verder valt te vergroten;
- de organisatie van het beleid van de Unie ten aanzien van derden;
- nadere versterking van de Commissie. De Europese Agenda op hoofdlijnen Het tweede hoofdstuk van de Staat gaat in op de Europese agenda op hoofdlijnen:
* bestuur en de inrichting van de Unie (o.a. de verdragsherziening en openbaarheid);
* externe betrekkingen (o.m. uitbreiding, gezamenlijke veiligheids- en defensiebeleid, de Wereldhandelsorganisatie na Seattle, Ontwikkelingssamenwerking, Middellandse Zee);
* sociaal-economische agenda (o.a. de kenniseconomie en het sociale beleid);
* vrijheid en kwaliteit van leven (het Handvest Grondrechten, asielbeleid en voedselveiligheid). De financiën van de EU
Het derde hoofdstuk gaat in op de financiën van de EU. Aan de orde komt: het nieuwe 'Eigen-Middelen' besluit waardoor de netto-afdrachten van Nederland aan de Europese Unie moeten gaan verminderen, de begroting voor 2001 en de meest recente gegevens over de huidige netto-positie van Nederland. Voorts is er aandacht voor de verbetering van het financieel beheer -zowel in Brussel als in Nederland- en bestrijding van fraude. De agenda van de Europese Raad en die van de verschillende Europese ministerraden Dit hoofdstuk gaat kort in op de agenda van de Europese Raad (Regeringsleiders en Staatshoofden, 2x per jaar). Daarnaast behandelt dit hoofdstuk de agenda's van de Raad van Ministers van de EU. De Raad van ministers komt in zestien verschillende samenstellingen bijeen. Communicatie en debat
In het streven van de Regering naar een breed publiek debat over Europa, past een intensieve en meerjarige communicatiecampagne over de aanstaande uitbreiding van de Unie (hoofdstuk 5). Hiernaast heeft het kabinet besloten dat ministers zelf initiatieven zullen nemen in dit opzicht, elk vanuit de eigen invalshoek, om onder meer duidelijk te maken dat voorafgaand aan daadwerkelijke toetreding van enige kandidaat-lidstaat, zorgvuldig wordt getoetst of aan de stringente voorwaarden van het lidmaatschap wordt voldaan. Europese wetsvoorstellen, implementatie Europese wetgeving en inbreukprocedures De Staat besluit met een overzicht (bijlagen) van nieuwe initiatieven en voorstellen van de Europese Commissie over het afgelopen jaar. Daarnaast biedt de staat een overzicht van de voortgang bij het omzetten van Europese wetgeving in nationale regels. Nederland zal zich in dit verband moeten inspannen om zijn plaats in de top vijf van best presterende landen te behouden. Tenslotte is er een passage opgenomen over door de Europese Commissie tegen Nederland in gang gezette inbreukprocedures (vermeend niet-nakomen van Europese verplichtingen door een lidstaat).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie