Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag commissie sociale voorzieningen gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 19-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie havens, openbare werken en sociale voorzieningen c.a., gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 19-9-00, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer N. Dol
de heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer J. Verjaal (D'66)
de heer J. Franx (EB)
de heer J.G. Langbroek (EB)
de heer J. Domburg (PvdA)
de heer W. Haentjens (VVD)
de heer H.Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

de heer A. Vos, interim-manager Havendienst
de heer E. Swagerman, afdeling Welzijn
de heer J. Burema, afdeling Welzijn
de heer E. Baan, afdeling Welzijn

Afwezig met kennisgeving:

Afwezig zonder kennisgeving:

de heer J. Kis

Spreekrecht: geen gebruik van gemaakt


1. Opening

2. Besluitenlijst van de vergadering van 4 juli 2000 algemeen
De heren Domburg en Franx benadrukken dat bij de gewijzigde verslaggeving afwijkende meningen van commissieleden genoemd moeten worden
De heer Haentjens is van mening dat de formulering "de commissie stemt in met het voorstel" niet juist is
punt 2 De heer Verjaal vraagt naar het beleidsplan havens. De voorzitter zegt dat het plan en de startnotitie over de verzelfstandiging van de havens in de volgende vergadering aan de orde zullen komen.
punt 3e De heer Weijens vraagt naar de stand van zaken Op=Op. De voorzitter licht toe dat er nog geen definitieve invulling is gevonden en dat de schotten nu geschilderd zullen worden. De heer Franx stelt voor de bewoners te informeren over de ontwikkelingen hetgeen wordt toegezegd.
punt 7 De heer Van Pijkeren stelt inzake de fietsveiligheid Lindenlaan dat de gemeente er nu alles aan heeft gedaan, het is nu een mentaliteitskwestie. Complimenteert de gemeente inzake de aanpak van het onkruid in het schootsveld.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Franx wordt toegezegd dat nagegaan zal worden hoe de juridische risico's liggen rond het fietspad naar Andijk; in dat kader zal ook uitgezocht worden of er bordjes geplaatst moeten worden.
De heer Verjaal vraagt naar het zwerfvuil op het emplacement. De secretaris antwoord dat de NS gewezen is op de klacht en dat de situatie op dit moment redelijk is.

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
toegevoegd punt: Centrum voor werk en inkomen CWI De heer Swagerman geeft een toelichting op de laatste ontwikkelingen.


a. rapport "Diploma's en goed gedrag; de maatschappelijke functie van het onderwijs vanuit
justitieel perspectief"
de commisie gaat accoord


b. gemeenschappelijk onderwijsachterstandenbeleid / projectaanvraag Het Driespan
de commissie gaat accoord


c. declaratie GAK leerlingenvervoer 1999/2000 de commissie gaat accoord waarbij de heer Franx opmerkt dat het ongewenst is om namen te noemen in het stuk.


d. verslag d.d. 29 mei 2000 vergadering leerplichtambtenaren en stappenplan OM strafrechtelijke
handhaving leerplichtwet
de commissie gaat accoord


e. evaluatie Wvg-advisering GGD West-Friesland de commissie gaat accoord; de heer Domburg zal voor zijn vragen nog contact opnemen met de heer Burema.


f. uitwerking begrip "algemeen gebruikelijk" in de zin van de Verordening voorzieningen
gehandicapten
de commissie is van mening dat diverse voorzieningen die volgens de verordening als gebruikelijk worden beschouwd toch problemen kunnen kunnen opleveren voor mensen met een minimum inkomen en verzoekt na te gaan of hier een oplossing voor gevonden kan worden; het voorstel zal voor de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.


g. reactie provincie Noord-Holland op de brief van 12 juli 200 betreffende OV taxi
de commissie uit haar onvrede over de brief van de provincie en verzoekt blijvend aandacht te vragen voor de problematiek


h. tijdelijke verhuizing bewoners Overvest en aanleunwoningen naar het Liornehuis in Hoorn
de commissie gaat accoord


i. klanttevredenheidsonderz0oek Sociale Voorzieningen de commissie gaat accoord waarbij de heer Langbroek opmerkt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met personen; de resultaten zullen terugkomen in deze commissie.


j. brief d.d. 24 juli 2000 van de heet W. Schiereck inzake hotelproject Oksel
de commissie neemt de brief voor kennisgeving aan gezien de behandeling in de commissie ROF.

k. verkoop aandelen Multikabel
de commissie heeft geen opmerkingen

l. brief d.d. 25 juli 2000 van de heer K. van der Veen inzake kiosk gebouw Tussen Twee Havens
de commissie stemt in met het voortzetten van de kiosk tot het einde van de proefperiode en de evaluatie (half november 2000) onder voorwaarde dat het assortiment overeenkomt met wat is aangevraagd; toegezegd wordt dat de commissieleden een overzicht toegestuurd krijgen van het aangevraagde assortiment.

m. sanering locatie 't Waaigat
de commissie gaat accoord

n. hergebruik ingedroogde baggerspecie
de commissie gaat accoord

o. besluitenlijst vergadering d.d. 12 juli 2000 van de adviesgroep milieu
de commissie heeft geen opmerkingen

4. Intrekking verordening lokale radio-opslag de commissie stemt in met het voorstel

5. Onderwijsachterstandenbeleid
de commissie stemt in met het voorstel

6. Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2001 de commissie stemt in met het voorstel

7. Legionellapreventie
de commissie stemt in met het voorstel

8. Jaarrekening 1999 en begroting 2001 van de RSG de commissie stemt in met het voorstel

9. Telecomunicatieverordening
de commissie stemt in met het voorstel

10. Aanbieding begroting 2001
de commissie heeft geen inhoudelijke opmerkingen; de heer Franx verzoekt in het vervolg meer aandacht te besteden aan het invullen van de toelichtingen van de taakvelden

11. Diverse speelvoorzieningen
de commissie stemt in met het voorstel

12. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt

13. Sluiting
de voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

N. Kegelaar, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie