Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie gedeputeerde staten Utrecht op miljoenennota

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
20 september 2000

REACTIE GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT OP DE MILJOENENNOTA

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht oordeelt kritisch over de vandaag gepresenteerde rijksbegroting. De 25 miljoen die het kabinet bestemt als extra impuls voor cultuurbeleid, is veel te krap. Het college van GS acht de toon van de cultuurnota veel te luchtig en stelt dat er zeker 100 miljoen extra nodig is. Het vooralsnog vasthouden aan het besluit om Huis Doorn te sluiten, wordt betreurd.
Voorts is teleurstellend is dat ook in deze miljoenennota de regiovisie als instrument van zorgbeleid nog geen wettelijke status krijgt. Nu op provinciaal niveau al ruimschoots gebleken is dat regiovisies leiden tot een belangrijke kwaliteitsverbetering in de zorg, verdient dit instrument een betere benutting. GS is bezorgd over het besluit om de jaarlijkse herschikking van middelen voor het openbaar vervoer ook na 2004 voort te zetten. Door jaarlijks 35 miljoen aan investeringen te verschuiven naar het stedelijk gebied, komen de OV-voorzieningen in buitengebieden in een negatieve spiraal terecht. Overigens sluiten de extra investeringen van het kabinet in mobiliteit, natuurontwikkeling en
wachtlijstenproblematiek naadloos aan op de beleidsvoornemens van het Utrechtse college van GS.

Bereikbaarheid
De provincie Utrecht is verheugd dat het rijk de grote problemen op het gebied van de bereikbaarheid en mobiliteit erkent, door de noodzakelijke infrastructurele maatregelen op te nemen in zijn begroting. Voor de Utrechtse regio betekent dat onder meer extra geld voor de A12-west, de A2 Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Deil en het Utrecht Centrum Project. Ook voor Randstadspoor is extra geld beschikbaar, waardoor nagenoeg het hele netwerk kan worden ontwikkeld. Ook al heeft het college zich uitgesproken tegen een proef met rekeningrijden, de in het bereikbaarheidsoffensief en nu ook in de begroting opgenomen infrastructurele maatregelen zijn naar de mening van GS noodzakelijk voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Utrecht. De provincie is bovendien blij dat ook het rijk erkent dat optimaliseren van het hoofdwegennet noodzakelijk is omwille van de leefbaarheid en veiligheid op het provinciale en lokale wegennet.

Openbaar vervoer
GS vinden het onverstandig ook na 2004 jaarlijks 35 miljoen op het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden te bezuinigen ten gunste van de steden. Het OV komt zo in een negatieve spiraal omdat de druk op het voorzieningenniveau steeds groter wordt. Ook vinden GS dat de vervoergroei in zijn geheel gehonoreerd moet worden. Het college is wel enthousiast dat het ministerie in het kader van marktwerking de mogelijkheden van meerjarenafspraken in het openbaar vervoer verder laat onderzoeken.

Ruimtelijke ordening
Rond de jaarwisseling verschijnt de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het rijk neemt zich voor met de Vijfde Nota de speelruimte voor andere overheden op hoofdlijnen vast te leggen, en minder aandacht te schenken aan de ruimtelijke inrichting. Anderzijds hecht het rijk wel aan invulling van het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. De provincie Utrecht is daarom van mening dat het rijk zich niet mag onttrekken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van álle overheden om die ruimtelijke kwaliteit gestalte te geven. Dit geldt vooral ook in lopende projecten zoals de realisering van de taakstellingen in de VINEX-wijken. GS vinden het goed dat het rijk aangeeft de kwaliteit van de VINEX-wijken op drie punten te willen verbeteren: meer zeggenschap van de burgers, verscheidenheid binnen en tussen de locaties en samenwerking tussen betrokken partijen. De provincie hoopt dat het kabinet daarmee ook bereid is om een al jaren slepend probleem, namelijk een adequate verkeersontsluiting van de VINEX-wijken, samen met de andere overheden tot oplossing te brengen.

Landbouw
Het kabinet heeft 277 miljoen beschikbaar voor stimulering van biologische landbouw in de komende 4 jaren. De ambitie is te bereiken dat in 2010 10% van het landbouwareaal biologisch is. De speerpunten in het beleid voor de komende jaren zijn het bevorderen van de samenwerking tussen de marktpartijen, het ontwikkelen van een goed ketenbeheer, kennisontwikkeling en -verspreiding en het stimuleren van de biologische primaire productie. De (extra) inzet past goed bij het provinciale beleid ter stimulering van de biologische landbouw.
De provincie Utrecht vindt dat er in de begroting weinig aandacht is voor natuur en landschapsbeleid. In de rijksbegroting is 2 miljard uitgetrokken voor de aankoop van grond ten behoeve van natuurontwikkeling. De provincie Utrecht vindt dit bedrag volstrekt ontoereikend, gezien de zeer sterke stijging van de grondprijs van de laatste tijd. Voor de bestaande ambities van de gezamenlijke provincies is al een tekort van 4 miljard. Voor de nieuwe plannen, het zogeheten NBL 21, is daardoor zeker geen geld.

Stedelijke vernieuwing: maak geld vrij voor snellere uitvoering Gedeputeerde staten vinden dat er veel te weinig extra geld beschikbaar wordt gesteld voor stedelijke vernieuwing. Met name de kleine gemeenten kunnen daardoor hun plannen niet realiseren. 44 miljoen extra op een totaal bedrag van 4 miljard is dat een druppel op een gloeiende plaat.
Tot het jaar 2010 zal het rijk 1 miljard gulden inzetten voor investeringen in netwerksteden, teneinde steden in hun stedelijke omgeving aantrekkelijk te maken en te houden voor wonen, werken en recreëren. De stadsgewesten Utrecht en Amersfoort (met een deel van Het Gooi) vormen zo'n netwerk. De provincie Utrecht gaat er vanuit dat deze investeringen mede ten goede zullen komen aan het financieel haalbaar maken van de grootschalige binnenstedelijke herinrichtingprojecten van Utrecht en Amersfoort. In dit verband is het hoopgevend dat het rijk in de VROM-begroting aangeeft dat het Utrecht Centrum Project zich eind 2001 geheel in de uitvoeringsfase zal bevinden.

Zorg
De economische voorspoed levert veel extra geld op voor de zorg. De belangrijkste beleidsprioriteiten zijn daarbij: het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg en het verminderen van de werkdruk van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. In totaal heeft VWS in het jaar 2001 3.7 miljard extra te besteden, waarvan 1.3 miljard voor de AWBZ sector. GS zijn zeer verheugd met deze extra financiële impulsen.
Het grootste probleem voor de naaste toekomst is evenwel het tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. GS maken zich ernstig zorgen of de voorgestelde maatregelen voldoende soulaas bieden om het personeelstekort op te lossen. Mensen kiezen voor een andere sector dan de zorg omdat de salariëring beter is en dat probleem wordt met de voorgestelde maatregelen niet opgelost. Utrecht kampt daarbij nog eens met het extra probleem van torenhoge woonlasten waardoor het vrij besteedbare inkomen van personeel in de zorg in deze provincie aanzienlijk lager is dan elders.
Voorts wil het kabinet de rol van de consumenten en cliënten meer versterken. GS vinden dat een goede zaak en menen dat de regiovisie een goed middel is om dit te bewerkstelligen. Het kabinet pleit tenslotte voor een accentverschuiving van ziektebestrijding naar gezondheidsbevordering. Daar kunnen GS zich geheel in vinden. Het college wil dat preventieve activiteiten financierbaar worden uit de AWBZ.

Water en Milieu
Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande op het gebied van waterbeleid. Het rijk speelt hier in de nieuwe begroting op in. Op hoofdlijnen onderschrijven gedeputeerde staten het rijksbeleid. In het najaar vindt besluitvorming plaats over het advies van de Commissie waterbeheer 21e eeuw. GS gaan er van uit dat de provincie daar voldoende bij betrokken worden. Het is van groot belang dat "Ruimte voor Water" en "Water als ordenend principe" worden geconcretiseerd in de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening. De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in haar advies aangegeven het belang van duurzaam waterbeheer en de belangrijke rol die de provincies als middenbestuur hebben in de gebiedsgerichte aanpak. De extra aandacht die in het kader van NMP4 word gelegd bij de onderwerpen 'klimaat', 'Nox', 'mest' en 'ammoniak' en 'geluid' worden door de provincie Utrecht onderschreven. De provincie Utrecht vraagt om extra aandacht voor die onderdelen waarvoor nu voor 2001extra middelen zijn uitgetrokken ter compensatie van de economische groei. Luchtkwaliteit is een aandachtspunt met name het onderdeel fijn stof. Voorts wordt extra aandacht gevraagd voor de bestrijdingsmiddelen problematiek en de stijging van de afvalberg.
De provincie erkent de problematiek rond fijn stof op het gebied van de lokale luchtverontreiniging en geurhinder, maar stelt vast dat de lagere overheden hun toebedeelde taken nog niet kunnen uitvoeren omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn bij de uit te voeren taken van de lagere overheden en de financiering daarvan.

Milieuhygiëne
De gekozen lijn om 65 extra formatieplaatsen in te zetten t.b.v. 2e lijnstoezicht (controleren van de controleur) druist in tegen de ontwikkeling naar decentralisatie. In de Bestuursovereenkomst handhaving is juist begonnen met het transparanter maken van de handhaving. Als er al extra formatieplaatsen nodig zijn, kunnen deze beter bij de lagere overheden worden ingezet. De provincie heeft bij de inspectie meer behoefte aan het fungeren als een liaisonfunctie tussen rijk en lagere overheden. Dit is beter dan het versterken van het 2e lijnstoezicht.

Cultuur
De voorstellen voor een extra impuls voor cultuur ( 25 miljoen erbij) plus nog enige miljoenen incidenteel staan in geen verhouding tot de behoefte aan extra middelen. Gemeente Utrecht en provincie hebben bij de onderhandelingen over gezamenlijke bekostiging van instellingen meermalen gesteld dat het rijksbudget veel te krap is. Er is geen 25, maar minstens 100 miljoen extra nodig. De toon van de cultuurnota die ook op Prinsjesdag verschijnt, is volgens GS veel te luchtig en triomfantelijk. Het college van gedeputeerde staten betreurt dat het kabinet nog steeds vast houdt aan het voorgenomen besluit om Huis Doorn te sluiten.

(Voor informatie: Peter.Vlugt@Provincie-Utrecht.nl, 030 - 258 24 34)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie