Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie gedeputeerde staten Utrecht op miljoenennota

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
20 september 2000

REACTIE GEDEPUTEERDE STATEN UTRECHT OP DE MILJOENENNOTA

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht oordeelt kritisch over de vandaag gepresenteerde rijksbegroting. De 25 miljoen die het kabinet bestemt als extra impuls voor cultuurbeleid, is veel te krap. Het college van GS acht de toon van de cultuurnota veel te luchtig en stelt dat er zeker 100 miljoen extra nodig is. Het vooralsnog vasthouden aan het besluit om Huis Doorn te sluiten, wordt betreurd.
Voorts is teleurstellend is dat ook in deze miljoenennota de regiovisie als instrument van zorgbeleid nog geen wettelijke status krijgt. Nu op provinciaal niveau al ruimschoots gebleken is dat regiovisies leiden tot een belangrijke kwaliteitsverbetering in de zorg, verdient dit instrument een betere benutting. GS is bezorgd over het besluit om de jaarlijkse herschikking van middelen voor het openbaar vervoer ook na 2004 voort te zetten. Door jaarlijks 35 miljoen aan investeringen te verschuiven naar het stedelijk gebied, komen de OV-voorzieningen in buitengebieden in een negatieve spiraal terecht. Overigens sluiten de extra investeringen van het kabinet in mobiliteit, natuurontwikkeling en
wachtlijstenproblematiek naadloos aan op de beleidsvoornemens van het Utrechtse college van GS.

Bereikbaarheid
De provincie Utrecht is verheugd dat het rijk de grote problemen op het gebied van de bereikbaarheid en mobiliteit erkent, door de noodzakelijke infrastructurele maatregelen op te nemen in zijn begroting. Voor de Utrechtse regio betekent dat onder meer extra geld voor de A12-west, de A2 Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Deil en het Utrecht Centrum Project. Ook voor Randstadspoor is extra geld beschikbaar, waardoor nagenoeg het hele netwerk kan worden ontwikkeld. Ook al heeft het college zich uitgesproken tegen een proef met rekeningrijden, de in het bereikbaarheidsoffensief en nu ook in de begroting opgenomen infrastructurele maatregelen zijn naar de mening van GS noodzakelijk voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Utrecht. De provincie is bovendien blij dat ook het rijk erkent dat optimaliseren van het hoofdwegennet noodzakelijk is omwille van de leefbaarheid en veiligheid op het provinciale en lokale wegennet.

Openbaar vervoer
GS vinden het onverstandig ook na 2004 jaarlijks 35 miljoen op het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden te bezuinigen ten gunste van de steden. Het OV komt zo in een negatieve spiraal omdat de druk op het voorzieningenniveau steeds groter wordt. Ook vinden GS dat de vervoergroei in zijn geheel gehonoreerd moet worden. Het college is wel enthousiast dat het ministerie in het kader van marktwerking de mogelijkheden van meerjarenafspraken in het openbaar vervoer verder laat onderzoeken.

Ruimtelijke ordening
Rond de jaarwisseling verschijnt de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het rijk neemt zich voor met de Vijfde Nota de speelruimte voor andere overheden op hoofdlijnen vast te leggen, en minder aandacht te schenken aan de ruimtelijke inrichting. Anderzijds hecht het rijk wel aan invulling van het begrip 'ruimtelijke kwaliteit'. De provincie Utrecht is daarom van mening dat het rijk zich niet mag onttrekken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van álle overheden om die ruimtelijke kwaliteit gestalte te geven. Dit geldt vooral ook in lopende projecten zoals de realisering van de taakstellingen in de VINEX-wijken. GS vinden het goed dat het rijk aangeeft de kwaliteit van de VINEX-wijken op drie punten te willen verbeteren: meer zeggenschap van de burgers, verscheidenheid binnen en tussen de locaties en samenwerking tussen betrokken partijen. De provincie hoopt dat het kabinet daarmee ook bereid is om een al jaren slepend probleem, namelijk een adequate verkeersontsluiting van de VINEX-wijken, samen met de andere overheden tot oplossing te brengen.

Landbouw
Het kabinet heeft 277 miljoen beschikbaar voor stimulering van biologische landbouw in de komende 4 jaren. De ambitie is te bereiken dat in 2010 10% van het landbouwareaal biologisch is. De speerpunten in het beleid voor de komende jaren zijn het bevorderen van de samenwerking tussen de marktpartijen, het ontwikkelen van een goed ketenbeheer, kennisontwikkeling en -verspreiding en het stimuleren van de biologische primaire productie. De (extra) inzet past goed bij het provinciale beleid ter stimulering van de biologische landbouw.
De provincie Utrecht vindt dat er in de begroting weinig aandacht is voor natuur en landschapsbeleid. In de rijksbegroting is 2 miljard uitgetrokken voor de aankoop van grond ten behoeve van natuurontwikkeling. De provincie Utrecht vindt dit bedrag volstrekt ontoereikend, gezien de zeer sterke stijging van de grondprijs van de laatste tijd. Voor de bestaande ambities van de gezamenlijke provincies is al een tekort van 4 miljard. Voor de nieuwe plannen, het zogeheten NBL 21, is daardoor zeker geen geld.

Stedelijke vernieuwing: maak geld vrij voor snellere uitvoering Gedeputeerde staten vinden dat er veel te weinig extra geld beschikbaar wordt gesteld voor stedelijke vernieuwing. Met name de kleine gemeenten kunnen daardoor hun plannen niet realiseren. 44 miljoen extra op een totaal bedrag van 4 miljard is dat een druppel op een gloeiende plaat.
Tot het jaar 2010 zal het rijk 1 miljard gulden inzetten voor investeringen in netwerksteden, teneinde steden in hun stedelijke omgeving aantrekkelijk te maken en te houden voor wonen, werken en recreëren. De stadsgewesten Utrecht en Amersfoort (met een deel van Het Gooi) vormen zo'n netwerk. De provincie Utrecht gaat er vanuit dat deze investeringen mede ten goede zullen komen aan het financieel haalbaar maken van de grootschalige binnenstedelijke herinrichtingprojecten van Utrecht en Amersfoort. In dit verband is het hoopgevend dat het rijk in de VROM-begroting aangeeft dat het Utrecht Centrum Project zich eind 2001 geheel in de uitvoeringsfase zal bevinden.

Zorg
De economische voorspoed levert veel extra geld op voor de zorg. De belangrijkste beleidsprioriteiten zijn daarbij: het aanpakken van de wachtlijsten in de zorg en het verminderen van de werkdruk van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. In totaal heeft VWS in het jaar 2001 3.7 miljard extra te besteden, waarvan 1.3 miljard voor de AWBZ sector. GS zijn zeer verheugd met deze extra financiële impulsen.
Het grootste probleem voor de naaste toekomst is evenwel het tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. GS maken zich ernstig zorgen of de voorgestelde maatregelen voldoende soulaas bieden om het personeelstekort op te lossen. Mensen kiezen voor een andere sector dan de zorg omdat de salariëring beter is en dat probleem wordt met de voorgestelde maatregelen niet opgelost. Utrecht kampt daarbij nog eens met het extra probleem van torenhoge woonlasten waardoor het vrij besteedbare inkomen van personeel in de zorg in deze provincie aanzienlijk lager is dan elders.
Voorts wil het kabinet de rol van de consumenten en cliënten meer versterken. GS vinden dat een goede zaak en menen dat de regiovisie een goed middel is om dit te bewerkstelligen. Het kabinet pleit tenslotte voor een accentverschuiving van ziektebestrijding naar gezondheidsbevordering. Daar kunnen GS zich geheel in vinden. Het college wil dat preventieve activiteiten financierbaar worden uit de AWBZ.

Water en Milieu
Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande op het gebied van waterbeleid. Het rijk speelt hier in de nieuwe begroting op in. Op hoofdlijnen onderschrijven gedeputeerde staten het rijksbeleid. In het najaar vindt besluitvorming plaats over het advies van de Commissie waterbeheer 21e eeuw. GS gaan er van uit dat de provincie daar voldoende bij betrokken worden. Het is van groot belang dat "Ruimte voor Water" en "Water als ordenend principe" worden geconcretiseerd in de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening. De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in haar advies aangegeven het belang van duurzaam waterbeheer en de belangrijke rol die de provincies als middenbestuur hebben in de gebiedsgerichte aanpak. De extra aandacht die in het kader van NMP4 word gelegd bij de onderwerpen 'klimaat', 'Nox', 'mest' en 'ammoniak' en 'geluid' worden door de provincie Utrecht onderschreven. De provincie Utrecht vraagt om extra aandacht voor die onderdelen waarvoor nu voor 2001extra middelen zijn uitgetrokken ter compensatie van de economische groei. Luchtkwaliteit is een aandachtspunt met name het onderdeel fijn stof. Voorts wordt extra aandacht gevraagd voor de bestrijdingsmiddelen problematiek en de stijging van de afvalberg.
De provincie erkent de problematiek rond fijn stof op het gebied van de lokale luchtverontreiniging en geurhinder, maar stelt vast dat de lagere overheden hun toebedeelde taken nog niet kunnen uitvoeren omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn bij de uit te voeren taken van de lagere overheden en de financiering daarvan.

Milieuhygiëne
De gekozen lijn om 65 extra formatieplaatsen in te zetten t.b.v. 2e lijnstoezicht (controleren van de controleur) druist in tegen de ontwikkeling naar decentralisatie. In de Bestuursovereenkomst handhaving is juist begonnen met het transparanter maken van de handhaving. Als er al extra formatieplaatsen nodig zijn, kunnen deze beter bij de lagere overheden worden ingezet. De provincie heeft bij de inspectie meer behoefte aan het fungeren als een liaisonfunctie tussen rijk en lagere overheden. Dit is beter dan het versterken van het 2e lijnstoezicht.

Cultuur
De voorstellen voor een extra impuls voor cultuur ( 25 miljoen erbij) plus nog enige miljoenen incidenteel staan in geen verhouding tot de behoefte aan extra middelen. Gemeente Utrecht en provincie hebben bij de onderhandelingen over gezamenlijke bekostiging van instellingen meermalen gesteld dat het rijksbudget veel te krap is. Er is geen 25, maar minstens 100 miljoen extra nodig. De toon van de cultuurnota die ook op Prinsjesdag verschijnt, is volgens GS veel te luchtig en triomfantelijk. Het college van gedeputeerde staten betreurt dat het kabinet nog steeds vast houdt aan het voorgenomen besluit om Huis Doorn te sluiten.

(Voor informatie: Peter.Vlugt@Provincie-Utrecht.nl, 030 - 258 24 34)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...