Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2001 biedt ruimte nieuwe uitgaven Haarlem

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlem

Begroting 2001: Financiële beeld biedt ruimte voor nieuwe uitgaven

Het college heeft bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2001 voorstellen gedaan voor een aantal nieuwe uitgaven tot een totaalbedrag van f 3,9 miljoen. De begroting 2001 biedt daarvoor voldoende ruimte. Dit is mede te danken aan het feit dat - achteraf bezien - de heroriëntatie op het juiste moment heeft plaatsgevonden. Zo is in de ontwerp-begroting 2001 voor een bedrag van ruim f 6 miljoen aan ombuigingen verwerkt. Dit schept ruimte voor nieuwe uitgaven. Daarnaast is ook het effect merkbaar van de gunstige economische omstandigheden. Deze leiden ertoe dat de rijksuitgaven toenemen en aangezien de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gekoppeld is aan de rijksuitgaven, profiteren de gemeenten daarvan. Voor Haarlem betekent dit een meevaller van ruim f 2 miljoen. Van de totale ruimte voor 2001 van f 3,9 miljoen heeft f 1,5 miljoen alleen betrekking op 2001, terwijl f 2,4 miljoen ook beschikbaar is voor de volgende jaren.

Mocht op Prinsjesdag blijken dat de Miljoenennota nog verdere meevallers voor de gemeente bevat, dan zullen deze primair worden aangewend voor kostenstijgingen bij de investeringen uit het investeringsplan, het projectenfonds, de gemeentelijke huisvesting en dergelijke.

De invloed van de economische omstandigheden op de inkomsten van onze gemeente bergt ook een zeker risico in zich, omdat aan de huidige periode van hoogconjunctuur ook weer een einde komt. Dit risico speelt met name voor de jaren na 2001. Een ander potentieel risico vormt de oplopende inflatie, die er o.a. voor zorgt dat de kosten van de grote projecten hoger kunnen uitvallen.

Het college constateert dat de voortgang bij de uitvoering van het college-programma voorspoedig verloopt. Een groot deel van de ruim honderd voornemens is inmiddels gerealiseerd of in ontwikkeling. Ook de invloed van het Ontwikkelingprogramma Haarlem (OPH) laat zich gelden in de beleidsvoornemens voor 2001. Op een groot aantal terreinen zijn de 13 ontwikkelde programmalijnen (pakketten van maatregelen) terug te vinden. Deze sluiten overigens grotendeels aan bij het bestaande beleid.

In 2001 zal verder worden gewerkt aan de definitieve besluitvorming over en het tot uitvoering komen van de projecten die geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit het Projectenfonds Haarlem, zoals de vernieuwbouw van het Concertgebouw, de openbare speelvoorzieningen, de Parkenvisie en de baggerprojecten.

Nieuwe uitgaven

Het college doet aan de raad een groot aantal voorstellen ter invulling van de begrotingsruimte. Voor een deel betreft het voorstellen met een blijvend (structureel) beslag op de middelen en voor een deel uitgaven die alleen op de begroting 2001 drukken (incidentele uitgaven).

De belangrijkste voorstellen betreffen: (x 1000,-)


- instellen lokale rekenkamer 100 S


- internationale betrekkingen (deels incidenteel) 75 S/I
* verlengen openingstijden VVV100S

* huisvesting stadsdelen (deels incidenteel)182S/I

- onderhoud verkeersregelinstallaties 100 S

- schoonhouden binnenstad 200 I


- onderhoud openbare ruimte 300 I


- preventie legionellabesmetting 250 S


- exploitatie speeltuinen Elba en Hof van Eden 60 S

- adviesraad multiculturele stad 75 S


- Arbozorg onderwijs 70 I


- subsidie volksuniversiteit voor huisvesting voor 2 jaar 360 I

- cultuurfonds en actieprogramma 200 S


- stimuleren jeugdsport 100 S


- lokale radio-omroep 100 I


- uitbreiding formatie veiligheidsbeleid 250 S
Tussenrapportage 2000

Tijdens de behandeling van de begroting heeft het college ook de tweede Bestuursrapportage over 2000 besproken. Deze week op een aantal punten af van de eerdere tussenstand op basis van de eerste Bestuurrapportage. Per saldo leiden alle bijstellingen tot een verdere verbetering van het verwachte rekeningsresultaat voor 2000 van f 2,4 miljoen naar f 3,4 miljoen. Hoe het resultaat uiteindelijk zal uitpakken hangt uiteraard mede af van de financiële ontwikkelingen die zich in de tweede helft van dit jaar voordoen.

Gemeentelijke belastingen en tarieven

Zoals gebruikelijk stelt het college voor om de tarieven aan te passen aan de inflatie. Deze wordt voor 2001 geraamd op 3,5%. Daarbij is rekening gehouden met de invoering van het hogere BTW-tarief van 19% in 2001. In het nieuwe Belastingplan 2001 wordt daarvoor compensatie geboden via de loon- en inkomstenbelasting.

Bij de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) is voor 2001 sprake van bijzondere omstandigheden. Deze zijn het gevolg van de hertaxatie van alle onroerende zaken die in 1999 en 2000 heeft plaatsgevonden. De waarde van de onroerende zaken op 1 januari 1999 is de basis voor de berekening van de OZB-aanslag. De gemiddelde waarde van met name de woningen is sinds de laatste meting (prijspeil 1 januari 1994) sterk gestegen. Landelijk is bepaald dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om met hun tariefstelling burgers en bedrijven compensatie te bieden voor de gestegen waarden. Daarbij mogen voor woningen en niet-woningen (kantoren, fabrieken e.d.) verschillende tarieven worden gehanteerd.

De uitkomsten van de herwaardering worden nog geanalyseerd. Zodra dit gereed is kunnen de herziene tarieven worden bepaald.

Voor de kostendekkende tarieven geldt een afwijkend percentage. Zo stijgt de afvalstoffenheffing met 6%. Een kostenverhogende factor daarbij is de invoering van Arbo-maatregelen voor de maximale belasting van de huisvuilopladers. Voor het rioolrecht wordt rekening gehouden met een stijging met 5,8%.

De belangrijkste tarieven voor 2001 zijn als volgt (in guldens):

2000 2001 wijziging

Afvalstoffenheffing

Eénpersoonshuishoudens 282,00 299,00 + 6%

Meerpersoonshuishoudens 471,00 499,00 + 6%

Rioolrecht

Zakelijk gerechtigden 157,90 167,05 + 5,8%

Idem verlaagd tarief 66,00 69,83 + 5,8%

Reinigingsrecht

Tarief bedrijfsafval (40 liter/week) 97,00 100,00 + 3%

Ook in 2001 blijft de gemeente 100 gulden per huishouden uitkeren, de zogenoemde Zalmsnip.

Verdere procedure

Op 11 oktober worden de gedrukte begrotingsstukken aan de raadsleden verzonden. De behandeling in de raadscommissies vindt plaats van 6 tot en met 10 november. De raad behandelt de begroting op 20, 22 en 24 november.

20 september 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie