Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen resultaten banenplan allochtonen

Datum nieuwsfeit: 20-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over voorlopige resultaten van de banenplan
Gemaakt: 25-9-2000 tijd: 13:23

3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 september 2000

./. Hierbij doe ik u, mede namens de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, de antwoorden toekomen op de vragen die het lid Noorman-den Uyl (PvdA) heeft gesteld over de voorlopige resultaten van het banenplan allochtonen.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Kamervragen 2990014880

Vraag 1

Kent u het bericht Algemeen Dagblad 19 augustus jl. dat het Banenplan om 20.000 werkloze allochtonen in het MKB aan het werk te helpen een fiasco dreigt te worden?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat het aantal van 2000 banen voor de doelgroep dat tot nu beschikbaar is gesteld in het MKB, hetzelfde is als dat in juni werd gemeld, evenals de 190 daadwerkelijke plaatsingen? Hoeveel vacatures zijn er gemeld en hoeveel plaatsingen hebben tot op heden plaatsgevonden?

Antwoord 2

Neen. Aan het einde van week 25 (23 juni) waren in het kader van het convenant 508 vacatures aangemeld. Daarvan waren er 29 vervuld, waarvan 26 door etnische minderheden. Aan het einde van week 33 (18 augustus) bedroeg het aantal aangemelde vacatures 2093. Daarvan waren er op dat moment 243 vervuld, waarvan 153 door etnische minderheden.

Vraag 3

Zijn u oorzaken of verklaringen bekend waarom de resultaten tot nu toe zo verbijsterend onvoldoende zijn? Zo ja, welke zijn dat?

Antwoord 3

Het was vooraf bekend dat de feitelijke aanmelding en vervulling van vacatures, uitgaande van de formele startdatum van het convenant van 18 april jl., in eerste instantie op zich zou laten wachten.

In de eerste plaats omdat het opstarten van een dergelijk project noodzakelijkerwijs tijd vergt. Dit geldt met name het - in de betreffende regio's - aantrekken c.q. vrijmaken van personeel om de uit het convenant voortvloeiende extra (bemiddelings)activiteiten te kunnen uitvoeren en het ontwikkelen en uitvoeren van gerichte voorlichtingsactiviteiten om werkgevers bekend te maken met en te wijzen op de mogelijkheid vacatures in het kader van dit convenant aan te melden. Er is bewust voor gekozen om ondanks deze benodigde voorbereidingstijd zo snel mogelijk met de uitvoering te beginnen en een formele start van het convenant direct plaats te doen vinden.

In de tweede plaats vanwege het feit dat de zomerperiode - bijna direct volgend op de start van het convenant - op het gebied van vacatureaanmelding en -vervulling met name vanwege vakanties in de regel een rustige periode is. Hierdoor viel te verwachten dat het aantal aangemelde vacatures in deze periode nauwelijks op zou lopen, maar dat deze periode gebruikt zou kunnen worden om de interne projectorganisaties bij de betrokken partijen verder te kunnen inrichten.

2

In de derde plaats neemt het (aanmeldings-, wervings-, sollicitatie- en selectie-)proces dat moet leiden tot daadwerkelijke vervulling van een vacature gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag.

Vraag 4

Acht u het mogelijk om toch nog voor het eind van het jaar de overeengekomen taakstelling om 20.000 werkloze allochtonen aan het werk te helpen te realiseren?

Antwoord 4

De looptijd van het convenant is één jaar, en zal derhalve eindigen op 1 mei 2001. De uitvoering van het convenant is er in haar opzet op gericht dat de resultaten in de gehele periode blijvend zullen stijgen. De inzet van alle betrokken partijen is om de doelstelling van het convenant op 1 mei 2001 te hebben gerealiseerd.

Vraag 5

Welke maatregelen gaat u nemen of welke maatregelen worden door de contractpartners genomen om de taakstelling te realiseren?

Antwoord 5

Inmiddels is de interne projectorganisatie van het convenant bij Arbeidsvoorziening op volle sterkte. In alle betreffende RBA-regio's zijn mensen vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de uit het convenant voortvloeiende activiteiten. Tevens is door Arbeidsvoorziening een speciale, gratis, landelijke telefoonlijn ingericht, waar werkgevers hun vacatures kunnen aanmelden. Ook zijn de publiciteits- en voorlichtingsactiviteiten van MKB-Nederland richting werkgevers in het MKB van start gegaan. Deze zullen gedurende de looptijd van het convenant intensief worden voortgezet. Inmiddels zijn ook andere intermediairs dan Arbeidsvoorziening ingeschakeld om (een deel van) de ten doel gestelde plaatsingen van etnische minderheden in het MKB te realiseren. Waar nodig zullen nog andere intermediairs worden ingeschakeld. Op korte termijn zal opnieuw met minderhedenorganisaties worden gesproken over de rol die zij in het kader van het convenant kunnen vervullen, met name op het gebied van voorlichting en activering van potentiële kandidaten. Bij de start van het convenant is een projectgroep ingesteld waarin alle convenantspartijen vertegenwoordigd zijn en die frequent bij elkaar komt om de uitvoering van het convenant te volgen en zonodig bij te sturen. In oktober hebben de minister voor GSI en ik een overleg met de andere convenantspartijen om de stand van zaken te bespreken en te beoordelen of er aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie