Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OCW over toezicht inspectie aanpak onderwijsachterstanden

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake toezichtkader inspectie mbt aanpak onde rwijsachterstanden

Gemaakt: 26-9-2000 tijd: 11:24

2

27020 Aanpak onderwijsachterstanden

Nr. 17 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 21 september 2000

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in haar brief van 14 september jl. (kenmerk MO-00-53) ter voorbereiding op het algemeen overleg van 26 september 2000 aangegeven aanvullende informatie te willen ontvangen. Gevraagd is aan de Kamer kenbaar te maken of het toezichtskader van de inspectie in het Onderwijsoverleg PO/VO aan de orde is geweest en hoe het toezichtskader zich verhoudt tot de in voorbereiding zijnde toezichtswet.

In het onderstaande is een antwoord geformuleerd op deze vragen. Voorts wil ik u de brief van 8 september jl. in herinnering roepen (27020, nr. 16). In deze brief, die geschreven is als reactie op de motie Barth uit het notaoverleg onderwijskansen (Tweede Kamer 27020 nr. 6), is een toelichting gegeven op de functie van het toezichtskader bij de selectie van onderwijskansenscholen.

Het onderwijskansenbeleid heeft ook betrekking op het voortgezet onderwijs. Als bijlage bij deze brief ontvangt u daarom ook het toezichtskader voortgezet onderwijs1). De rapportages integraal en regulier schooltoezicht (ist/rst-rapportages) zijn gebaseerd op de kwaliteitskenmerken en indicatoren uit de toezichtskaders en vormen een belangrijke pijler in de selectie van scholen voor het onderwijskansenbeleid.
Toezichtskader in PO/VO overleg

In het PO/VO-overleg over de evaluatie ist 1998 van 27 september 1999 is gesproken over de ervaringen die zijn opgedaan met `voorlopers' van het toezichtskader Primair Onderwijs (zie bijlage Onderwijsoverleg PO/VO 27-09-99)

1). Deze ervaringen zijn verwerkt in het nu voorliggende kader. Bij het opstellen ervan heeft de inspectie groepen betrokkenen uit het onderwijsveld geraadpleegd. Dit laatste geldt ook voor het toezichtskader voor het voortgezet onderwijs.

Verhouding toezichtskader en voorbereiding toezichtswet

Tijdens het notaoverleg van 21 februari jl. over de nota Variëteit en Waarborg heb ik in de discussie over de totstandkoming van toezichtskaders toegezegd dat bij de indiening van het wetsvoorstel voor de toezichtswet een proeve van een toezichtskader zal worden meegezonden. Aan de proeve van een toezichtskader wordt momenteel gewerkt door de inspectie.

De nu voorliggende toezichtskaders voor het primair en voortgezet onderwijs zijn de huidige werkkaders van de inspectie. Deze toezichtskaders zijn door de inspectie ontwikkeld als inhoudelijke referentiekaders voor de uitvoering van haar werk. Het ligt voor de hand te verwachten dat de proeve inhoudelijk sterke overeenkomsten zal vertonen met de voorliggende toezichtskaders.

In aanvulling op de eerder genoemde brief van 8 september jl. geef ik u tenslotte een korte impressie van de stand van zaken bij de selectie van onderwijskansenscholen in de vier grote steden.

De G4 hebben de afgelopen periode overleg gevoerd met de desbetreffende schoolbesturen over de aanpak van het onderwijskansenplan. Daarbij is overeenstemming bereikt over de gerichte aanpak op schoolniveau. De selectie van onderwijskansenscholen en de uitwerking van de aanpak zullen plaatsvinden nadat de gemeenten en het rijk een convenant hebben gesloten. Naar verwachting zal binnenkort een convenant ondertekend kunnen worden.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie