Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Heumen

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen


Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2000)
De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen. Ze staan hieronder. De openbare bekendmakingen zijn te vinden in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De inhoud van De Verbinding van 19 september:

"We gaan er samen iets moois van maken"
Het heeft vier jaar werken, overleggen en bijstellen van gekost, maar nu ligt er voor het centrum van Malden dan ook een plan dat breed gedragen wordt: door ondernemers, instellingen, gemeente en omwonenden. Vorige week zaten de Stichting Initiatieven Winkelcentrum Malden en B&W van Heumen bij elkaar om de intentieverklaring te tekenen waarbij ze zich bereid verklaren tot het einde toe alles te zullen doen om alle delen van het plan te realiseren. Dat betekent dat alle partijen zich niet alleen verantwoordelijk stellen voor hun eigen toko maar ook voor het totaal, inclusief verkeersafwikkeling en parkeermogelijkheden.
interactief
Voorzitter Martin van Kempen van de Stichting stond tijdens de ondertekening stil bij de totstandkoming van de plannen via het interactieve beleid dat de gemeente wenste te voeren. "We waren er eerst sceptisch over, maar achteraf moeten we zeggen dat het plan er positief door is beïnvloed", was zijn mening. "Het tijdverlies in het voortraject kunnen we nu in het verdere proces terugwinnen." Hij wist te melden dat de Maldense planontwikkeling onlangs op een congres van planologen in Brno als voorbeeld behandeld is. Ook bij de totstandkoming wordt vernieuwend gewerkt als het gaat om duurzaam bouwen. "Samen met de Universiteit Twente zijn we bezig met een Warmtekrachtinstallatie waarmee het hele centrum in zijn eigen energiebehoefte zal kunnen voorzien en zelfs zal kunnen toeleveren aan kantoren en woningen in de omgeving. We gaan er samen iets moois van maken", besloot Van Kempen.
Hamsteren huisvuilzakken heeft geen zin
Van verschillende winkeliers komt bij de gemeente het signaal binnen dat er ineens erg veel huisvuilzakken verkocht worden. Dat zal verband houden met een mogelijke flinke verhoging van de prijs van de huisvuilzak in 2001. De Gelderlander en de SLOH berichtten daarover midden vorige week na de presentatie van de ontwerpbegroting van de gemeente voor het volgend jaar.
Hamsteren heeft echter geen enkele zin. De prijs die in de begroting staat is nog niet zeker, omdat de gemeenteraad het laatste woord zal hebben. Het is dus nog niet zeker of de zak duurder wordt. Bovendien is er een kans dat de huisvuilzak na een prijsverhoging een andere kleur krijgt. De vuilnisophalers kunnen dan meteen zien of iemand zakken met juiste tarief gebruikt en de oude laten staan. Hoe het nieuwe systeem eruit zal gaan zien zal pas duidelijk worden als de raad inderdaad besluit tot prijsverhoging. En dat besluit valt pas op 13 november als de begroting 2001 wordt vastgesteld. Verder nieuws zal dan volgen via De Verbinding. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zullen nog extra pagina's verschijnen in Regiodiek. Daarop zal ook te lezen zijn wat de raadsfracties vinden van het prijsvoorstel van B&W. Veel activiteit op autovrije zondag
De autovrije zondag op 24 september krijgt in de gemeente Heumen flink aandacht. Het Duurzaamheidsplatform van de gemeente nam samen met Milieudefensie het initiatief en de buurtverenigingen "De Punt", "De Componist" en "Kruiskamp" werkten ideeën uit.
De activiteitenlijst ziet er nu zo uit:
11.00 uur: start van kinderactiviteiten de Broekkant in Malden en de Kruiskamp in Overasselt (voor het Halster, zie 14.00 uur). 12.00 uur: er gaan vier paardentrams rijden, verzorgd door de menners van St. Walrick. Twee rijden er in Malden tussen Kerkweg en Halster en twee maken er een rondje van en naar de Kruiskamp. 13.00 uur: bij het gemeentehuis start een fietsroute door de vier kernen van de gemeente. Burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris rijden voorop. Iedereen kan aan de tocht meedoen en krijgt bij de start een gratis routebeschrijving. Aan de fietstocht is een actie gekoppeld in het kader van "Fietsen voor Gambia" (fietsen voor onderwijzers daar).
Bij de start van de tocht wordt aan de burgemeester een nummerbord met het logo van de autovrije zondag overhandigd.
14.00 uur: start van kinderactiviteiten aan het Halster in Malden. 14.30 uur (schatting): aankomst fietstocht op De Kruiskamp. Ballonnenwedstrijd.
De eindtijden zijn: kinderactiviteiten Broekkant en Kruiskamp: 15.00 uur. Fietstocht: 15.30 uur. Kinderactiviteiten Halster: 18.00 uur. Overige activiteiten Halster: 22.00 uur.
Raadsvergadering op 28 september
Mag HS Express uitbreiden?
Een meerderheid van B&W stelt de raad voor mee te werken aan een uitbreiding van het bedrijf HS Beheer B.V. (beter bekend als HS Expresse) in Nederasselt. Nadat eerdere plannen door B&W en de commissie ROV waren afgewezen, gaat het college met een bescheidener uitbreiding nu wel naar de raad. Het nieuwe plan houdt in dat er per saldo bijna 3.000 m2 bij komt en dat de hoogtematen niet boven 10 m. uitkomen. Dat is nog 1m. hoger dan in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is voorzien, maar dat verschil willen B&W aanpassen door een bijstelling van de maten in het bestemmingsplan. De raad wordt nu gevraagd mee te werken aan een vrijstellingsprocedure (artikel 19) waarin op het nieuwe bestemmingsplan wordt vooruit gelopen.
Wethouder Arts (PvdA) is tegen. Hij vindt het bedrijf in Nederasselt niet passen en de uitbreiding is een aantasting van het landschap. De commissie Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (ROV) bleek op 5 september verdeeld. Het is dan ook niet zeker dat het voorstel in de raad een meerderheid haalt.
agenda
De raad heeft in zijn eerste vergadering na het zomerreces meer te verhapstukken dan alleen de aanvraag om uitbreiding van HS Expresse. Een overzicht van de agendapunten:

1. notulen van de raadsvergadering van 29 juni 2000
2. ingekomen stukken en mededelingen

3. integraal prostitutiebeleid en aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

4. wijziging bestemmingsplannen "Nederasselt", "Heumen-Dorp" en "Molenhoek" in het kader van het prostitutiebeleid Door een wetswijziging is het bordeelverbod opgeheven. Dit onderwerp heeft landelijk intussen de nodige aandacht gehad. Doel van de wetswijziging is om meer greep te krijgen op de prostitutie en misstanden te voorkomen. Voor alle gemeentes heeft die wetswijziging tot gevolg dat ze plaatselijke regelingen aan moeten passen. Eén van die regelingen is de APV. In de wijziging die onder agendapunt 3 behandeld wordt staan bepalingen over eisen waaraan bordelen moeten voldoen en vergunningsprocedures.
Daarnaast moeten de gemeentes nagaan of er in bestemmingsplannen regelingen nodig zijn om te voorkomen dat zich in bepaalde panden bordelen gaan vestigen. Daarover gaat agendapunt 4. Overigens is er geen enkele aanwijzing dat plannen bestaan voor het starten van zo'n bedrijf.
wvg

5. verlening van vrijstelling voor uitbreiding bedrijfsbebouwing HS Expresse (zie aanhef).

6. evaluatierapport Wet voorzieningen gehandicapten (wvg).
7. invoering milieustraat (zie afzonderlijk artikel op deze pagina).
8. beschikbaarstelling van een krediet van 1 miljoen voor de uitvoering van maatregelen uit het verkeersplan in 2001.
9. vaststelling nieuwe gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Nijmegen en omstreken en begroting 2000 van het WNO.

10. prioriteitenlijst 2000 van rijksmonumenten 2001-2006.
11. wijziging samenstelling van de commissie bezwaar- en beroepschriften.

12. verkoop grond voor 30 koopappartementen in Hoogenhof.
13. verstrekking van een eenmalige subsidie van f4.500,-- aan de Judovereniging Heumen voor de aanschaf van nieuwe matten.
14. verstrekking van een eenmalige subsidie van f104.255,-- en een garantie van f50.000,-- voor de renovatie van het clubhuis en de kleedaccommodatie van S.V. Heumen.

15. begrotingswijzigingen als gevolg van voorgaande voorstellen. Wel meevaller terug naar de inwoners
Grof vuil niet meer gratis
Als het aan B&W ligt komt er na de invoering van de milieustraat in 2001 geen gratis ophaalronde meer voor het grof vuil. De raad had het college in mei nog gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken of dit afval niet één of twee keer per jaar een gratis zou kunnen worden opgehaald.
Door een meevaller kan overigens wel de afvalstoffenheffing worden verlaagd. De nieuwe nota wordt daardoor voor de Heumenaren f30,-- lager.
De raad bespreekt op 28 september een nieuwe versie van de Basisnotitie "Inzameling grof vuil gemeente Heumen". Deze notitie verschilt niet veel van de vorige. Doel is nog steeds te komen tot een systeem waarin inwoners hun grofvuil zelf weg kunnen brengen naar een inzamelpunt op het terrein van de werkplaats aan de Ambachtsweg. Daarvoor moet dan bovendien betaald worden. Wie dat wil kan het vuil ook thuis op laten halen, maar dan moeten boven het tarief ook nog voorrijkosten worden betaald.
De gemeente Beek-Ubbergen komt als enige in de omgeving het grof vuil nog wel één of twee keer per jaar gratis ophalen, maar overweegt daarmee te stoppen. Op basis van de ervaringen daar vinden B&W van Heumen nu enkele gratis ophaalrondes geen goede oplossing. Scheiden is lastiger en controle moeilijker en de kosten zijn erg hoog. Tenslotte is er het probleem van misbruik van zo'n gratis ronde door bewoners van buurgemeenten.
goedkoper
De bestudering van de Basisnotitie bracht ook een meevaller aan het licht. Er bleek in de eerste versie ten onrechte van uit gegaan te zijn dat door de invoering van het nieuwe systeem de kosten van verbranding bij de ARN maar met 50% zouden afnemen. De post vervalt echter helemaal omdat de kosten al verwerkt zijn in het tarief dat de aanbieder van het vuil moet betalen als hij het wegbrengt of thuis op laat halen. Dat betekent dat de kosten f171.000,-- lager zijn dan waarvan in de eerste notitie nog uitgegaan werd. B&W stellen voor dat tot uitdrukking te brengen door de afvalstoffenheffing met f30,-- te verlagen.
Goederen die nog geschikt zijn voor een tweede gebruik worden in het nieuwe systeem nog wel gratis thuis opgehaald. Ze gaan naar het Nijmeegse kringloopbedrijf Het Goed.
Kandidaten voor nieuw ecoteam
Binnenkort wordt weer een start gemaakt met de gemeentelijke eco-teams. Een team bestaat uit zes tot tien personen. Onder leiding van een coach / begeleider komen de leden samen in acht maandelijkse bijeenkomsten, waarbij telkens een ander onderwerp aan de orde komt. Aan de hand van het Eco-team-werkboek gaan de leden aan de slag met onderwerpen die men dagelijks tegenkomt: afval, gas, water, elektriciteit, vervoer en inkopen doen.
Per thema wordt in het eigen huishouden bekeken welke milieubesparende maatregelen binnen bereik liggen. In het eco-team worden ervaringen en weetjes uitgewisseld en helpt men elkaar over struikblokken heen. aanmelden
In de praktijk is gebleken dat het doorlopen van het programma maar weinig tijd vergt. Allereerst worden wekelijks de meterstanden van gas, water en elektriciteit genoteerd. Dat is zo gebeurd. Daarnaast komt het eco-team een keer per maand bij elkaar, meestal 's-avonds. Gebleken is dat met behulp van het eco-team-programma flinke besparingen haalbaar zijn zonder perse te hoeven inleveren op comfort. Financieel kan dit honderden guldens schelen. Ook voor een klein huishouden.
Inwoners uit de gemeente die interesse hebben in een eco-team worden opgeroepen contact op te nemen met de cluster milieu en afval van het gemeentehuis, telefoonnummer 358 83 63.
De kosten die verbonden zijn aan deelname aan een eco-team worden door de gemeente vergoed.
Afval
Op 20, 21 en 22 september wordt de groene container geleegd. oud papier
Op elke donderdag kan oud papier tijdens schooluren naar de Toermalijn.
chemokar
In de periode 19 tot en met 28 september rijdt de chemokar weer door de gemeente Heumen. De route is als volgt:
19 september: ochtend Nederasselt; middag Overasselt tot en met Molenkuil.
Avondstandplaats: Nederasselt, parkeerterrein bij kerk, 18.00 - 19.00 uur.
20 september: ochtend Overasselt restant vanaf Zesakkerlaan; middag Heumen.
Avondstandplaats: Overasselt, marktplein Hoogstraat, 18.00 - 19.00 uur 21 september: ochtend Malden, Jachthuis (Broekkant tot en met Kerkweg); middag Jonckherenhof tot en met Droogsestraat. Avondstandplaats: Heumen, de Terp, 18.00 - 19.00 uur 22 september: ochtend Molenwijk (Heiweg tot en met De Zoom); 's middags rijdt de wagen niet en er is geen avondstandplaats. 25 september: ochtend: restant Molenwijk en Randwijk; middag Kroonwijk tot en met Groesbeekseweg.
Avondstandplaats: Malden, Malderburchstraat, Hubertushof, 18.00 - 19.00 uur.
26 september: ochtend Maldensveld vanaf Veldsingel tot en met het Vlas; middag vanaf Dravik tot en met Veldsingel. Avondstandplaats Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
27 september: ochtend Boskant vanaf Berkenlaan tot en met Eikendreef; middag vanaf Larikshof tot en met Sleedoorn.
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
28 september: ochtend Molenhoek en Buitengebied (op afroep); middag Hoogenhof.
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
Mensen uit het Buitengebied kunnen tot en met 27 september aanmelden dat ze chemisch afval aan willen bieden, tel. 358 83 62 (afdeling milieu) of 358 21 71 (gemeentewerkplaats).
Wie de chemokar heeft gemist, kan het gevaarlijk afval op zaterdag 30 september van 10.00 tot 12.00 uur naar de gemeentewerf brengen. Dat kan ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
- uitbreiden woning, Oude Boterdijk 34

- bouw tussenlid en erker en wit maken, Lierseweg 3
- uitbreiden woning, Sparrenhof 15

- verbouw woning, de Toom 34

- wijzigen kleur garage, Tempelstraat 11
B. aanvragen kapvergunning
Er is een aanvraag om kapvergunning binnen voor 1 prunus en 1sierkers aan Schoof 7.
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan daartegen tot uiterlijk 3 oktober bedenkingen indienen bij B&W. C. melding
Naar aanleiding van de melding van een bouwplan voor een tuinhuisje (M2000-8) hebben B&W op 1 september bericht verzonden dat de bouw kan plaatsvinden.
Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder E. D. bouwvergunning
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 7 september:
176/2000: tuinhuisje, Kreytacker 13
Verzonden op 8 september:
289/99: kantoor met magazijn, Steiger
Verzonden op 12 september:
100/2000: dakkapel, Akkersleep 10
120/2000: uitbreiding woning, 't Grind 26
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. verkeersmaatregelen
Op 7 september zijn drie toestemmingen verzonden voor wegafsluitingen tijdens de autovrije
zondag op 24 september. Het betreft een deel van de Broekkant (tussen Kerkweg en Platsoenstraat) van 9 tot 16 uur, het Halster 11 tot 22 uur en een deel van de Kruiskamp van 9 tot 16 uur.
Wie het niet eens is met één van de besluiten onder C, D of E kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken na de verzending van het besluit.
Commissies
ABO
Op 21 september om 19.30 uur vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) onder andere over de gemeentelijke communicatie en voorlichting, het prostitutiebeleid, knelpunten in gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijke vernieuwing. Verder wordt gesproken over de hoofdlijnen van de gemeentebegroting voor volgend jaar.

De tekst van De Verbinding van 26 september:

Gemeente zoekt nog een paar kandidaten
Cliëntadviesraad bijna rond
Een paar weken geleden riep de gemeente kandidaten op die zitting willen nemen in een op te richten cliëntraad van de Sociale Dienst en het Zorgloket. Er kwamen enkele zeer goede reacties binnen, maar de gemeente had op een wat grotere diversiteit van kandidaten gehoopt. Bovendien bestaat de indruk dat de advertentie destijds een aantal mensen ontgaan is. Deze week staat in deze Regiodiek daarom een nieuwe oproep.
De cliëntraad moet het gemeentebestuur gaan adviseren over het beleid op terreinen als de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en andere zorgvoorzieningen. Heumen voldoet daarmee aan een wettelijke verplichting, maar vindt ook zelf dat gebruikers van de voorzieningen iets te vertellen hebben. Het zijn de `ervaringsdeskundigen' zoals eerder in een nota werd gesteld. Bovendien past het laten meepraten van cliënten van Sociale Zaken prima in democratisch bestuur.
leden
De raad zal bestaan uit vier leden en een voorzitter. Voor de leden geldt als eis dat ze inwoner van de gemeente Heumen zijn. Verder moeten twee van hen cliënt van Sociale Zaken zijn en twee andere van het Zorgloket of dat kort geleden nog zijn geweest. Er wordt verwacht dat ze een brede maatschappelijke belangstelling hebben en als ze al eens vaker in een overlegorgaan hebben gezeten is dat een aanbeveling. Van de voorzitter wordt verlangd dat hij thuis is op het terrein van de Bijstandswet en de taken van het Zorgloket en dat hij bestuurlijke kwaliteiten heeft. Hij zal onafhankelijk moeten zijn van het gemeentebestuur. Voor deze functionaris geldt niet dat hij of zij in de gemeente woont. Dat is ook de reden dat de advertentie waarin om kandidaten wordt gevraagd staat op een pagina in deze Regiodiek die tevens in Groesbeek en Mook verschijnt (de pagina De Verbinding verschijnt alleen in Heumen).
budget
De leden van de raad krijgen een vergoeding en kunnen een beroep doen op een budget voor scholing. De gemeente zorgt voor de faciliteiten van de cliëntraad. Verwacht wordt dat deze elke twee maanden bij elkaar komt in het gemeentehuis in Malden.
Kandidaten kunnen voor 7 september een brief sturen naar B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden.
Wie eerst nog meer inlichtingen wil kan daarvoor terecht bij de heer Eijkhout van Sociale Zaken, die rechtstreeks te bereiken is onder nummer 358 82 59.
Begrotingsbehandeling in november
De fracties in de Heumense gemeenteraad buigen zich al weer enkele dagen over de ontwerp-gemeentebegroting voor volgend jaar. Tot 13 oktober hebben ze de tijd om schriftelijk de algemene beschouwingen naar aanleiding van dit stuk in te dienen. B&W zullen op de gestelde vragen antwoorden op uiterlijk 28 oktober. Op 13 november volgt dan de openbare vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld. In de aanbiedingsbrief wijzen B&W erop dat de grootschalige woningbouwprojecten verleden tijd zijn. In de komende jaren zal het aantal nieuwe woningen worden geteld in tientallen en niet meer in honderden. Grote andere projecten zijn er na de Rijksweg, het gemeentehuis en Maldensteijn ook minder: de sporthal in Overasselt, de uitbouw van het winkelcentrum in Malden en het cinemacentrum aan het Kerkplein, maar ook belangrijke reconstructies van wegen als de Broekkant en de Hoogstraat. Dat zijn echter allemaal plannen waarvoor de grondslagen al langer geleden gelegd zijn. De begroting gaat daarom meer over samenlevingsopbouw dan groei van de gemeente: buurtvorming, educatieve programma's, vrijwilligerswerk, jeugd- en ouderenzorg en bevordering van sport en recreatie.
gunstig
Minder bouwen betekent ook minder inkomsten voor het grondbedrijf van de gemeente, maar de positie daarvan is al erg gunstig. Ook op het terrein van de onroerende zaakbelastingen verwacht de gemeente geen extra kortingen uit het gemeentefonds. Tenslotte zijn de economische vooruitzichten positief en neemt het aantal mensen dat van een uitkering moet leven behoorlijk af.
B&W willen de komende maanden veel energie steken in overleg met de raad over de richting die de gemeente de komende jaren op moet: welke mogelijkheden en wensen liggen er en wat is daarvan te realiseren? De komende weken zal wellicht al een beetje duidelijk worden hoe de raad over voorstellen in de begroting denkt als de verschillende commissies een eerste reactie geven.
Begin november zullen in Regiodiek extra pagina's verschijnen van De Verbinding met veel meer informatie. Wie de raadsvergadering van 13 november wil bezoeken is dan een heel eind bijgepraat. Korte berichten
Management Update Malden-Heumen
Sinds 15 september is er een nieuw blad in de gemeente Heumen dat de communicatie tussen plaatselijke bedrijven wil bevorderen. De Maldense uitgever A. Craanen is het blad, dat elk kwartaal verschijnt, begonnen in samenwerking met de Ondernemersvereniging Malden-Heumen. De gemeente is er eveneens met een pagina in vertegenwoordigd. In het eerste nummer legt raadslid Ingrid Bruaset op die bladzijde uit wat de Euregio kan betekenen voor Heumense ondernemers. Management Update wordt onder relaties van bedrijven verspreid. Het is ook mee te nemen in het gemeentehuis. Zelfs gratis abonneren is mogelijk (tel. 358 72 03).
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op 28 september om 19.30 uur. De agenda stond vorige week in De Verbinding.
Spreekuur
Op 2 oktober vervalt het spreekuur van de burgemeester. De wethouders zijn er wel tijdens het wekelijkse open spreekuur waar iedereen elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur terecht kan. Afval
Op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 september wordt alleen de groene container geleegd.
oud papier
Op woensdag 27 september haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat. Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat.
Op vrijdag 29 september staat van 10.00 tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1. Op zaterdag 30 september wordt door KPJ en MZC oud papier opgehaald. Zorg dat het om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur. chemisch afval
Op zaterdag 30 september kunt u klein chemisch afval afgeven bij de gemeentewerf van 10.00 uur tot 12.00 uur.
containers verplaatst
De containers voor kleding en glas die aan de Raadhuisstraat bij de St. Jozefschool stonden zijn verplaatst naar een plek bij sportzaal 't Raadhuis aan de Raadhuisstraat.
Commissies
OWV
Op 2 oktober om 19.30 uur komt de commissie Openbare Werken en Verkeer bijeen. Hoofdonderwerp is de reconstructie van de Broekkant. ROV
De commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vergadert op 3 oktober om 19.30 uur over de bouw van een loods aan Oude Kleefsebaan 69 en de afwikkeling van de planschadeclaims aan de Oude Kleefsebaan. Welzijn en Educatie
De commissie Welzijn en Educatie bespreekt op 4 oktober om 19.30 uur de startnotitie Breedtesport en de bestedingen uit het fonds "Sociale Infrastructuur". Verder staan subsidieverzoeken op de agenda voor de verhuizing van de peuterspeelzaal Kroonwijk / Molenwijk van de Vuurvogel naar de Toermalijn en voor de aanschaf van een tumblingbaan door gymnastiekvereniging Magyc.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
- plaatsen dakkapel, de Garf 8

- bedrijfshal met kantoren, Sluisweg

- garage, Rijksweg 53

- garage en carport, Schappeveld 14

- plaatsen dakkapel, Hooischelf

- vervangen wormenkweekruimte en bouw garage/berging, Schatkuilsestraat 11

- uitbreiden school, Kon. Julianastraat 6, Overasselt
- uitbreiden woning, De Wieken 15

- woning, Hoogstraat nabij no. 27

- boogloods, De Hoge Brug 34
De plannen zijn in te zien bij Bouw- en woningtoezicht tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvraag kapvergunning
Bij B&W is een aanvraag binnen om vergunning voor het kappen van een haagbeuk bij de volière aan de Koningin Julianastraat in Heumen. Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 10 oktober. C. meldingen
Naar aanleiding van de volgende gemelde plannen hebben B&W besloten dat de bouw plaats kan vinden:
Verzonden op 18 september:
M2000-93: uitbreiding berging, Schoof 33
M2000-90: tuinhuisje, Proefsteen 22
M2000-91: dakkapel, Klinker 37
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. bouwvergunningen
B&W hebben de volgende bouwvergunningen verleend. Verzonden op 14 september:
129/2000: uitbreiding woning, Sportweg 4
58/2000: uitbreiding woning, Loksheuvelseweg 1
121/2000: uitbreiding woning, 't Grind 24
122/2000: uitbreiding woning, 't Grind 22
Verzonden op 18 september:
133/2000: serre, Sparrenhof 9
149/2000: dakkapel, Douglashof 2
138/2000: garage, Zwerfkei 55
Wie het met een van de besluiten onder C en D niet eens is kan daartegen binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij B&W.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...