Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief van VWS over genetisch gemodificeerde sojabonen

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Ministerie van VWS over genetisch gemodificeerde sojabonen

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 31 Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2000

Mede namens de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer informeer ik U hierbij over de rapportage en de adviezen die wij hebben ontvangen van de Gezondheidsraad, de COGEM en het RIKILT inzake de genetisch gemodificeerde sojabonen van de firma Monsanto. Deze brief bevat tevens ons standpunt terzake. De rapportage van de COGEM en het RIKILT, alsmede het advies van de COGEM en het RIKILT en het advies van de Gezondheidsraad op basis van deze rapportage treft u bijgaand aan 1).

De aanleiding om aanvullend advies te vragen aan deze instanties was de eind mei door Monsanto ter beschikking gestelde informatie betreffende haar gemodificeerde sojaboon waarin twee tot nu toe onbekende DNA-fragmenten waren aangetroffen. Ik heb u per brief van 7 juni jl. over deze zaak geïnformeerd en u toegezegd u over eventuele vervolgstappen te informeren zodra de adviezen van de Gezondheidsraad, de COGEM en het RIKILT beschikbaar waren. Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer inzake voedselveiligheid op 15 juni jl. heb ik deze toezegging ook nog mondeling gedaan.

De aanvullende informatie welke is verschaft door Monsanto is geëvalueerd door deskundigen van de Commissie veiligheidsbeoordeling nieuwe voedingsmiddelen van de Gezondheidsraad, de Commissie Genetische Modificatie en het RIKILT. De evaluatie richtte zich op mogelijke consequenties van de nieuwe informatie voor de veiligheid voor mens, milieu en dier. Het gezamenlijk advies van de COGEM en het RIKILIT richt zich met name op de veiligheid voor mens en milieu bij import en verwerking van deze sojaboon en op de veiligheid voor dieren bij verwerking van de sojaboon in veevoer. Het advies van de Gezondheidsraad betreft de veiligheid van de consument.

Zowel het advies van COGEM en het RIKILT, als het advies Gezondheidsraad komen tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat de nieuw ontdekte DNA-fragmenten nieuwe eiwitten vormen. Deze conclusie is van betekenis omdat de vondst van tot nu toe onbekende eiwitten de vraag op zou roepen of deze eiwitten een allergene, toxicologische of farmacologische activiteit zouden kunnen hebben. Nu de vorming van nieuwe eiwitten niet aannemelijk is, rechtvaardigt dit ook de conclusie dat de oorspronkelijke standpunten inzake de veiligheid van deze sojaboon voor mens, dier en milieu niet herzien behoeven te worden.

Ik neem deze algemene conclusie over en neem het standpunt in dat de toelating van de onderhavige sojaboon op de Nederlandse markt kan worden gecontinueerd.

Ik heb daarnaast echter goede nota genomen van enkele meer specifieke opmerkingen in de verkregen adviezen. Geconstateerd wordt dat bij de moleculair-biologische karakterisering van vreemd DNA in het plantengenoom de mogelijke aanwezigheid van splinters eventueel onder de detectielimiet kunnen blijven. Dit behoeft op zich geen probleem te zijn indien uitgebreid toxicologisch en moleculair onderzoek is uitgevoerd, zodat met redelijke zekerheid uitspraken kunnen worden gedaan. Het gaat daarbij onder meer om semi-chronisch toxicologisch onderzoek. In het onderhavige geval met de sojabonen is de firma Monsanto via het Verenigd Koninkrijk dan ook verzocht alle beschikbare toxiciteitgegevens te verschaffen voor verdere evaluatie door de eerder genoemde instanties. Dat de op de markt zijnde sojabonen desalniettemin niet als onveilig worden beschouwd, komt enerzijds omdat het tot expressie komen van vreemde eiwitten uit dergelijke fragmenten niet voor de hand ligt, door Monsanto wel uitgebreid moleculair en toxicologisch onderzoek is uitgevoerd en dat anderzijds de sojabonen al geruime tijd op de markt in producten aanwezig zijn en er geen nadelige effecten zijn waargenomen. Semi-chronisch onderzoek moet dan ook gezien worden als een extra zekerheid voor de veiligheid van deze producten.

De Gezondheidsraad, de COGEM en het RIKILIT zal worden verzocht retrospectief na te gaan of er voor de reeds toegelaten producten aanvullende gegevens gewenst zijn. Tevens zal ik deze instanties verzoeken om hun opmerkingen en onderzoeksvragen nader uit te werken. Op basis van de uitkomsten kunnen dan indien gewenst de dossiervereisten voor toekomstige toelatingsaanvragen aangepast worden. Tevens zal hen worden verzocht de beoordelingsaspecten en systematiek voor de moleculaire karakterisering van genetisch gemodificeerde producten met elkaar te vergelijken en waar nodig op elkaar af te stemmen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

E. Borst-Eilers


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire DocumentatieTweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie