Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim f 48 Miljoen voor nieuw beleid Overijssel

Datum nieuwsfeit: 21-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 19 september 2000

Provincie Overijssel presenteert begroting 2001 RUIM f 48 MILJOEN VOOR NIEUW BELEID

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen in 2001 ruim f 48 miljoen uitgeven aan nieuw beleid.
Een deel van de middelen voor nieuw beleid (f 22 miljoen) wil de provincie dit jaar investeren in zes majeure projecten. Het gaat hier om de actualisering van de infrastructuur, de renovatie van het provinciehuis, het cultuurconvenant en -accommodaties, cofinanciering van Europese programma's, het regiocontract en de uitvoering van het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten in de voorjaarsnota reeds een bedrag van f 26 miljoen vastgesteld voor nieuw beleid. Deze middelen wil het provinciebestuur komend jaar onder andere besteden aan: het Grotestedenbeleid (f 7,5 miljoen), het zorgbeleid (f 1 miljoen), vrijwilligerswerk
(f 0,25 miljoen), deelname aan kunst en cultuur (f 0,2 miljoen), stedelijke vernieuwing (f 1,5 miljoen) en aan de Informatie- en communicatietechnologie (f 0,75 miljoen). Het geld voor nieuw beleid komt deels uit autonome middelen en deels uit rente en dividend van aandeelhoudersschappen.
De provinciale begroting heeft in 2001 een omvang van f 730 miljoen. De begrotingsstukken voor 2001 zijn verlevendigd met opstellen van vijftien Overijsselse jongeren. De provincie volgt deze jongeren de komende drie jaar in hun ontwikkeling.

Sterk en leefbaar Overijssel
Voor de gehele bestuursperiode tot 2004 investeert de provincie Overijssel voor nieuw beleid in totaal
f 296 miljoen. Deze gelden worden evenwichtig over de vijf speerpunten uit het bestuursakkoord 1999-2003 `sterk en leefbaar Overijssel' verdeeld. Het bestuursakkoord vormt de basis voor de begroting, de speerpunten zijn: meedoen aan de samenleving, sterke steden en vitaal platteland, werk voor iedereen en bereikbaar Overijssel en Kwaliteit van bestuur. Het speerpunt meedoen aan de samenleving richt zich komend jaar specifiek op zorg en integratie. Met de Regiovisie zorg wil de provincie vraag en aanbod op het gebied van zorg en de bijpassende voorzieningen op elkaar afstemmen. Het Bureau Jeugdzorg, en loket voor verschillende zorgvragen, neemt hier een belangrijke plaats in. Vooral via onderwijs, werkgelegenheid en culturele participatie moet de uitval van probleem jongeren bestreden worden.
Ook de integratie van allochtonen vormt een belangrijk aandachtspunt voor Gedeputeerde Staten. Integratieprojecten richten zich komend jaar vooral op werkgelegenheid, stage- en praktijkplaatsen en de participatie aan cultuur.
Het speerpunt Sterke steden en vitaal platteland staat in het teken van de versterking van de positie van de grote steden. De wederopbouw van Enschede neemt hierin een belangrijke plaats in. Maar ook de samenhang tussen het platteland en de stad wordt niet uit het oog verloren. De instrumenten die de provincie dit jaar heeft ingezet richten zich vooral op het creëren van draagvlak via interactiviteit bij de ontwikkeling van nieuw beleid, de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Dit instrument wil het provinciebestuur in 2001 sterker inzetten en uitbreiden. Hierbij kan gedacht worden aan projecten voor plattelandsontwikkeling en het Reconstructieplan `Hart van Twente'. Bij het speerpunt Werk voor iedereen richt de provincie zich het komende jaar vooral op langdurig werklozen en de etnische minderheden. Met het Beleidskader Banenplan Overijssel willen Gedeputeerde Staten de werkloosheid en de sociale uitsluiting terugdringen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen en een extra impuls voor het efficiënter omgaan met energie en ruimte.

Het speerpunt Bereikbaar Overijssel is essentieel voor onze provincie als het gaat om deelname aan het maatschappelijk verkeer en de bloei van de economie. Overijssel wil zich daarom blijven inzetten voor het oplossen van infrastructurele knelpunten. Het stimuleren van vervoer over water en spoor staat daarbij voorop. Ook het openbaar vervoer wordt daar waar mogelijk gestimuleerd. De ontwikkeling van vraag afhankelijk vervoer vormt hierin een belangrijk actiepunt. Bij het in stand houden van de bereikbaarheid ziet de provincie de veiligheid echter niet over het hoofd. Het project Duurzaam Veilig heeft laten zien dat het anders kan en ook anders moet. Samen met andere partijen wil de provincie dit project verder over Overijssel uitbreiden. Per 1 januari 2001 zal het aantal gemeenten in de provincie Overijssel teruggebracht zijn van 44 naar 26 gemeenten. Door de omvang van de nieuwe gemeenten zal de lokale bestuurskracht toenemen. Deze ontwikkelingen vormen een belangrijk aandachtspunt binnen het speerpunt Kwaliteit van bestuur. De provincie en de gemeenten staan de komende periode voor de uitdaging hun onderlinge relaties opnieuw te definiëren.

Nadere informatie:
team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18

00/243

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie