Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ inz. subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs

Datum nieuwsfeit: 22-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inzake subsidieregeling ondernemerschap en o nderwijs

Gemaakt: 26-9-2000 tijd: 13:20

2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

's-Gravenhage, 22 september 2000

Door middel van deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), over mijn voornemen om binnenkort de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs vast te laten stellen. Deze subsidieregeling vloeit voort uit de kabinetsdoelstelling om het ondernemerschap in het onderwijs te bevorderen, zoals geformuleerd in de nota De Ondernemende Samenleving, die op 16 september 1999 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 1998/1999, 26736, nr.2). Het is de bedoeling dat deze regeling van kracht zal zijn tot en met het jaar 2002. In totaal is voor deze gehele periode een bedrag beschikbaar van ruim 10 miljoen gulden, waarvan 2 miljoen gulden afkomstig zal zijn van het Ministerie van OC&W.

Achtergrond van de subsidieregeling
De achtergrond van deze doelstelling is dat de huidige economie steeds meer vraagt om mensen die het initiatief nemen om zelfstandig een onderneming te starten. Voor ondernemerschap zijn kwaliteiten als creativiteit, zelfvertrouwen en doorzettings-vermogen onontbeerlijk en zijn specifieke vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en marketing vereist. Deze kwaliteiten en vaardigheden bevorderen bovendien in algemene zin de employability. Het is van belang dat reeds in het reguliere onderwijs door leerlingen kennis kan worden gemaakt met bovengenoemde aspecten en gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de benodigde kwaliteiten en vaardigheden.

Met het oog daarop is bij besluit van 27 juni 2000 de Commissie voor Ondernemerschap en Onderwijs ingesteld (Stcrt. 123), waarin vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid zitting hebben. Een belangrijke taak van deze commissie is het creëren van draagvlak en bewustzijn voor ondernemerschap en het bevorderen van ondernemersvaardigheden.

Met de onderhavige subsidieregeling wordt beoogd projecten van publiekgefinancierde onderwijsinstellingen (het zogenaamde bekostigde onderwijs), die er op gericht zijn om aandacht voor het ondernemerschap een volwaardige plek te laten krijgen in het onderwijs, financieel te ondersteunen. De meest structurele wijze waarop deze doelstelling kan worden bereikt is dat het onderwerp ondernemerschap wordt opgenomen in de leerprogramma's van onderwijsinstellingen, de zogenaamde curricula.

In de regeling is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ontwikkelingsprojecten en pilotprojecten. Ontwikkelingsprojecten betreffen projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van leermiddelen of leermethoden om draagvlak, kennis en vaardigheden voor ondernemerschap te vergroten bij leerlingen in het onderwijs, en die bestemd zijn om in het curriculum te worden opgenomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van vakken of modules over ondernemerschap met elementen als vakkennis, praktijksimulaties, praktijkopdrachten, stages. Voor deze projecten geldt een vergoeding van 60% van de totale projectkosten tot een maximum van f 250.000 gulden.
Bij pilotprojecten gaat het niet om de ontwikkeling van leermiddelen of leermethoden voor opname in het curriculum, maar om andersoortige activiteiten ter bevordering van het draagvlak, kennis en vaardigheden met betrekking tot ondernemerschap bij leerlingen. De vorm en inhoud kunnen zeer uiteen lopen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het volgen van opleidingen of stages door docenten ten behoeve van hun onderwijsactiviteiten met betrekking tot ondernemerschap. Voor pilotprojecten geldt een vergoeding van 100% van de totale projectkosten tot een maximum van f 20.000 gulden.

De subsidieregeling heeft het karakter van een tenderregeling. De projectvoorstellen zullen onderling vergeleken en beoordeeld worden aan de hand van de criteria `bijdrage aan de bevordering van het ondernemerschap' en `voorbeeldwerking'.

De subsidieregeling moet er toe leiden dat de komende jaren een voor onderwijsinstellingen interessante portefeuille aan breed toepasbare en praktijkondersteunende projecten wordt opgebouwd. De projecten in de portefeuille kunnen vervolgens een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen voor andere onderwijsinstellingen uit het gehele traject van basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs.

Deze subsidieregeling is gebaseerd op de Kaderwet EZ-subsidies en wordt namens de Staatssecretaris van Economische Zaken uitgevoerd door het agentschap Senter, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken voor technologie, energie en milieu.

(w.g.) drs. G. Ybema

Staatssecretaris van Economische Zaken

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie