Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hengelo

Datum nieuwsfeit: 24-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 38

Koop- en autovrije zondag
Zondag 24 september is het koopzondag in de binnenstad en daarbuiten.
Zondag is ook de landelijke autovrije zondag. De gemeente roept dan ook de inwoners op de auto op deze zondag zo veel mogelijk te laten staan. U kunt op die dag gebruik maken van GRATIS openbaar stadsvervoer. ConneXXion rijdt op deze zondag in Hengelo volgens een volledige dienstregeling zoals op werkdagen gedurende de periode van 11.30 - 23.30 uur. In het noordelijke deel rijden de lijnen 11 en 13 rechtstreeks naar de Vossenbelt en de Hasseleres.
Culturele instuif bij afscheid burgemeester
Het gemeentebestuur biedt de heer en mevrouw Beelaerts van Blokland een culturele instuif aan om op informele wijze afscheid te nemen van de Hengelose samenleving U bent op woensdag 27 september 2000 vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Burgerzaal van het stadhuis.
Collecte
Van 25 september tot en met 30 september collecteert de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Installatie nieuwe burgemeester

drs. F.A.M. Kerckhaert
Per 1 oktober 2000 vervult drs. F.A.M. Kerckhaert het burgemeesterschap van onze gemeente. Tijdens een buitengewone raadsvergadering op maandag 2 oktober wordt de heer Kerckhaert in zijn nieuwe ambt geïnstalleerd. De vergadering begint om 15.30 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.

Aansluitend vindt er in de Burgerzaal een receptie plaats voor de raad, genodigden en de medewerkers.

's Avonds vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor u als inwoner om met de heer Kerckhaert kennis te maken, eveneens in de Burgerzaal.

Informatieavond HOV Westermaat
Donderdag 28 september kunt u tussen 16.00 en 20.30 uur in de stadhuishal (tweede verdieping) de uitgewerkte plannen voor de doorstroomas naar de Westermaat bekijken. U kunt daar desgewenst ook uitleg bij krijgen.

Gemeentegids 2001
Uitgever Suurland Falkplan heeft alle organisaties, instellingen en verenigingen die in de Gemeentegids 2000 staan benaderd met het verzoek om de gegevens te actualiseren. Een aantal heeft hier niet op gereageerd. U kunt uiterlijk tot en met 25 september reageren door te bellen met de Gemeentewinkel, telefoon 2459 555. Indien u niet reageert worden de gegevens voor de gids van 2001 geschrapt.
Dag van de ouderen
Woensdag 4 oktober 2000 vanaf 19.45 uur organiseert het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen Hengelo (COSBO) een multiculturele bijeenkomst in de Waterstaatskerk.
Het COSBO nodigt alle ouderen in Hengelo van harte uit deze avond mee te vieren. De toegang is gratis.

Speelvoorziening Vossenbelt/Slangenbeek
Inspraakavonden

Er worden in het wijkcentrum Slangenbeek info-avonden georganiseerd over de invulling van speelvoorzieningen op drie locaties in de wijk. Het gaat om voorzieningen voor de doelgroep 12+, maar ook om voorzieningen voor volwassenen.

Woensdag 27 september 2000

Op 27 september gaat het om aanvullende voorzieningen voor het gebied bij de scholen in de Roershoek en het gebied bij de vijvers aan de Levantstraat.

Maandag 2 oktober 2000

Op 2 oktober gaat het om voorzieningen op het grote eiland in het Beekpark aan de Kopenhagenstraat.

Alle buurtbewoners, zowel jong als oud, zijn van harte welkom om mee te praten over speelvoorzieningen voor deze gebieden.

Plaats:
Vergaderzaal wijkcentrum Slangenbeek.

Tijd:
Van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Organisatie:
Werkgroep speelvoorzieningen van de wijkraad en de gemeente.

Artikel 80 Onteigeningswet
Onteigeningsplan "Expres"

Burgemeester en Wethouders maken, ter voldoening aan artikel 80 Onteigeningswet en de artikelen 3.11 tot en met 3.13 Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 28 september 2000 gedurende vier weken, bij de afdeling Grondzaken, Reitzstraat 15 kamer R215, voor een ieder ter visie ligt het plan met de vereiste bijlagen tot onteigening, ten name van de gemeente Hengelo van de percelen c.q. perceelsgedeelten grond met de eventueel zich daarop bevindende opstallen, gelegen en staande aan de Mekkelhorstweg en de Hesselerweg, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie U, nummers 353 (ged.), 366, 812 en 813.

De onteigening vindt plaats in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting, ter uitvoering van de bestemmingen "Wegverkeer", "Water" en "Groenvoorzieningen" van het op 24 november 1999 door de raad vastgestelde en op 14 juni 2000 door GS goedgekeurde bestemmingsplan "Westermaat, deelplan Campus en Expres" en het nog door het College van B en W vast te stellen uitwerkingsplan "Mekkelhorstweg-Hesselerweg". De onteigening vindt plaats ten behoeve van de realisatie van de Vossenbeltleiding, de verlegde Rientjesbeek, groenvoorzieningen en de verlegging van de Mekkelhorstweg en Hesselerweg met aan- en toebehoren.

Ter inzage en informatie

Het onteigeningsplan ligt ter inzage bij de afdeling Grondzaken, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor nadere informatie belt u naar de heer H.G.F. Aman, telefoon 2459878.
Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het plan ter visie ligt kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit plan kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Schriftelijke zienswijzen zendt u aan het gemeentebestuur, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u tijdens kantooruren contact op met de heer H.G.F. Aman.

Twentse gezondheidswijzer
Thema september en oktober

"Chronische ziekten: wat weet ik ervan?"

De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, heeft voor mensen die te maken hebben met chronische aandoeningen of ziekten diverse folders verzameld. Voor alle vragen over gezondheid, ziekten en leefstijl kunt u terecht bij de gezondheidswijzer.
Algemene informatie

De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente te Almelo, Haven Noordzijde 39, 7607 ES Almelo. Telefoon 0546 - 536890, fax 0546 - 536997. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 tot 15.00 uur. Informatie over het thema is ook verkrijgbaar bij de bibliotheek. De bibliotheek is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Klachtrecht
Terug
Ieder van u komt wel eens met de gemeente in aanraking. Dagelijks vinden er vele contacten plaats. Daar gaat wel eens iets bij mis. U voelt zich dan wellicht onheus behandeld. Heeft u klachten over onheuse gedragingen van een ambtenaar werkzaam bij de gemeente Hengelo, een Collegelid of een Raadslid, dan heeft u wettelijk het recht daarover een klacht in te dienen bij het College van B en W. Deze klachten worden op een vastgestelde wijze binnen een bepaalde termijn behandeld. Ter bescherming van uw privacy worden klachten altijd vertrouwelijk behandeld. Voor informatie kunt u terecht bij de Gemeentewinkel (telefoon 2459555). Daar kunt u ook een folder met uitgebreidere informatie vinden.

Raadscommissies
Terug
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken
De commissie ROVEZ vergadert in plaats van woensdag 27 september op donderdag 28 september 2000 vanaf 18.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:

* Presentatie Trammell Crow stedenbouwkundig plan Westermaat Plein
* Toepassen artikel 19 lid 1 en artikel 19a WRO en artikel 50 lid 4 WW t.b.v. bouw IKEA in gebied Westermaat deelplan Plein met de daarbij behorende bouwkundige, technische en infrastructurele voorzieningen

* Voorontwerpbestemmingsplan Wilderinkshoek Laurastraat (MEAO-terrein)

* Voorbereidingsbesluit Binnenstad

* Nieuwe bioscoop binnenstad Hengelo

* Reactie drie richtinggevende toekomstvisies van de gemeente Enschede: Enschede biedt ruimte voor de toekomst, Ontwikkelingsvisie Buitengebied, studies Noordwesttangent en Westtanggent

Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 28 september 2000 om 20.00 uur (gewijzigde aanvangstijd) in kamer 210 van het stadhuis.
Op de agenda staat onder meer:

* Nota terugdringen overlast hondenpoep.

* Kredietaanvraag vernieuwing riolering Beursstraat, B.P.Hofstedestraat en Schouwburgplein, en de eerste aanzet tot herinrichting.

Voorbereidingsbesluiten
Terug
De raad heeft op 19 september 2000 verklaard dat voor de volgende gebieden een bestemmingsplan in voorbereiding is. Het betreft de volgende voorbereidingsbesluiten:

* gebied Oosterbos, nr. 11827

* perceel gelegen aan de Merelweg (tegenover huisnr. 37), besluit nr. 11826

* perceel gelegen aan de Horstweg, besluit nr. 11825
* gebied gelegen in de Wilderinkshoek, besluit nr. 11820

* perceel gelegen aan de Elsbeekweg 67, besluitnr.11821
Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

De besluiten 11827, 11826, 11825, en 11820 met de bijbehorende bescheiden liggen ter inzage van 26 september tot 7 november 2000 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115.

Het voorbereidingsbesluit 11821 met de bijbehorende bescheiden ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Gedurende de periode van ter inzage ligging kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek moet gemotiveerd worden ingediend.
Bestemmingsplannen
Terug
De gemeenteraad heeft bij besluit nr. 11817 van 19 september 2000 de herziening van het bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Sterrenbuurt (balkons flatgebouwen) vastgesteld. Met deze herziening wordt de bouw van balkons aan de flatgebouwen welke zijn gelegen in het gebied omsloten door de Mercurius-, Uranus-, Saturnusstraat en de Landmansweg mogelijk gemaakt.

Ter inzage en bedenkingen

Het plan ligt voor nadere informatie van 26 september 2000 tot 24 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk van 26 september 2000 tot 24 oktober 2000 bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

De gemeenteraad heeft bij besluit nr. 11818 van 19 september 2000 de herziening van het bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Woongebied vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een woongebied dat globaal wordt begrensd door Sloetsweg/Ruysdaalstraat, Van Alphenstraat, Jeroen Boschstraat en de Bornsestraat/Europalaan. Dit plan heeft als doelstelling om van de Hengelose Es Noord weer een aantrekkelijke en leefbare woonbuurt te maken.

Ter inzage en bedenkingen

Het plan ligt voor nadere informatie van 26 september tot 24 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R 115. Gedurende deze termijn kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest schriftelijk van 26 september 2000 tot 24 oktober 2000 bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Aangezien het een bestemmingsplan betreft dat gewijzigd door de raad is vastgesteld kan een ieder binnen de genoemde termijn tegen deze wijzigingen bedenkingen bij het bovengenoemd college indienen .

Bouwplannen
Terug
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Augustastraat 31

* oprichten blokhut, Palfijnstraat 19

* oprichten tuinhuisje, Kretastraat 15

* oprichten tuinhuisje, Wim Sonneveldstraat 50
* oprichten tuinhuisje, Oldenzaalsestraat 505
* plaatsen markies, Wemenstraat 14A

* plaatsen 3 markiezen, Wemenstraat 14

Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten bedrijfshal en kantoor, Granaatstraat 46
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Fie Carelsenstraat 78

* veranderen en vergroten woonhuis, Lou Bandystraat 17
* veranderen en vergroten woonhuis, Beukweg 68
* veranderen winkel/woonhuis en vergroten dakkapel, Oldenzaalsestraat 139

* veranderen en vergroten woonhuis, Willy Albertistraat 8
* veranderen en vergroten woonhuis, Bittervoornstraat 60
* oprichten erker, schuur, Ooievaarsweg 18
* oprichten berging, Deldenerstraat 126

* veranderen en vergroten woonhuis, Bankastraat 74
* plaatsen 2 dakkapellen, Industriestraat 82
* veranderen en vergroten bedrijfsgebouw, Zuidelijke Havenweg 40
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming meldingen

In de week van 11 tot en met 15 september is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Johan Buziaustraat 211
* oprichten berging, Camphuysenstraat 8

Bouwvergunningen

In de week 11 tot en met 15 september is vergunning verleend voor:
* oprichten bedrijfspand, Aquamarijnstraat 29 en 39
* inrichten kantoorgebouw, Welbergweg 50

* plaatsen 2 dakkapellen, Berfloweg 82

* oprichten 5 containers (ondergronds), Marskant nabij nr. 2 en Brink nabij nr. 139

* oprichten tuinhuisje, Bankastraat 28

* vernieuwen stal, Pentropsdijk nabij nr. 37
* oprichten garage annex berging, Breemarsweg 127
* veranderen en vergroten woonhuis, Brecklenkamp 5
* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 324
* plaatsen dakkapel, Cardiffstraat 29

* plaatsen dakkapel, Cardiffstraat 31

Reclamevergunningen

In de week van 11 tot en met 15 september is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* 2 reclamezuilen, Welbergweg 80 en 84

* 3 neonlichtreclames en twee reclamezuilen, Wegtersweg 3
* reclamezuil, Hazenweg 40 en Lintelerweg 5
Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 11 tot en met 15 september 2000.

Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Toepassing artikel 19 lid 1/19a WRO en artikel 50 lid 4 WW
Er zijn twee aanvragen ingediend voor

* oprichten van een woning, Elsbeekweg 67

* oprichten van een woning, Twickelerweg 2
De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen maar stemmen overeen met de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen. Om vooruitlopend op het van kracht worden van de nieuwe bestemmingsplannen medewerking te kunnen verlenen aan de hierboven genoemde bouwplannen met toepassing van het bepaalde in de artikel 19 lid 1 en 19a van de Wet Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 4 van de Woningwet, zijn Burgemeester en Wethouders voornemens de daarvoor benodigde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen bij het College van Gedeputeerde Staten.

Ter inzage en zienswijze

De bouwplannen liggen van 26 september tot 24 oktober 2000 voor een ieder ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaringen van geen bezwaar dient u in de periode van 26 september tot 24 oktober 2000 in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 september besloten om toepassing te geven aan de procedure ex artikel 19 lid 1 / 19a WRO voor:

* de aanleg van het HOV tracé in het gebied Westermaat deelplan Plein met de daarbij behorende bouwkundige en technische voorzieningen (besluit nr. 11822)

* het oprichten van twee woningen aan de Merelweg (besluit nr. 11826)

* het oprichten van een woning aan de Horstweg (besluit nr. 11825)
De aanleg van het HOV tracé en de bouw van de woningen is binnen de grenzen van de vigerende bestemmingsplannen niet mogelijk. Daarom is herziening van de geldende bestemmingsplannen op korte termijn nodig. Om vooruitlopend op het van kracht worden van de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen medewerking te kunnen verlenen met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1/19a van de WRO en 50 lid 4 WW, zijn burgemeester en wethouders voornemens de daarvoor benodigde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten.

Ter inzage en zienswijzen

De plannen liggen voor een ieder van 26 september tot 24 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer R 115, Reitzstraat 15, Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaringen van geen bezwaar kunt u tot 24 oktober 2000 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Terug
Melding art. 8.19

Op grond van artikel 8.19 lid 2 Wet milieubeheer zijn meldingen gedaan van verandering van de inrichting, of de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat er geen gevolgen zijn voor aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen veroorzaken, door:

* Demag Delaval Turbomachinery B.V., voor het opnieuw inrichten c.q. verplaatsen van de ruimte waar niet-destructief onderzoek plaatsvindt, alsmede het aanbrengen van twee dakdoorvoeren van filterinstallaties van de machinefabriek, Lansinkesweg 1
* Knol papier recycling B.V., voor het realiseren van een extra verdieping als kantoorruimte op het kantoorpand, Parelstraat 21


* Verhuurbedrijf de Lemerij b.v. voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de Waarbekenweg 105 ten behoeve van het verhuurbedrijf, Waarbekenweg 103


Ter inzage en bezwaar

De meldingen liggen vanaf maandag 25 september ter inzage bij de afdeling Milieu. Tegen bovenvermelde meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep vergunning open.

Vergunning

Ingevolge de Wet Milieubeheer, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, is vergunning verleend aan de gemeente Hengelo voor de oprichting en in werking hebben van een zuiveringsinstallatie aan de Deldenerstraat 4, ten behoeve van de sanering van het terrein Thiemsland-de Schil.

Het besluit tot vergunningverlening is, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 25 september tot 7 november 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33.

Beroep en voorlopige voorziening

Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat desgewenst de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 7 november 2000 eveneens voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen en voor hij of zij die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage).Tevens dient in dat geval binnen vier weken ná een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- (rechtspersonen f. 450,-) te worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Het hiervoor vermelde geldt trouwens eveneens voor degene die voor 7 november a.s., behalve een beroepschrift, tevens een voorlopige voorzieningsverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.

Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,- (resp. f. 450,-) verschuldigd, maar dan te voldoen binnen twee weken ná een verzoek daartoe van de griffier.

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie