Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Tegelen

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tegelen

Besluiten 25 september 2000

Ingekomen bouwaanvragen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk,
H.J.W. Teeuwen, Spoorstraat 70, plaatsen van een tuinhuisje T.J.M.G. Munten, Roermondseweg , oprichten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Koningstraat, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Koningstraat, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Koningstraat, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Erkenkamp, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Erkenkamp, vergroten van een woning E. Pilc, Egypte 32, oprichten van een garage-kelder en terras M.H.D. Bolten, Hoekstraat 7, plaatsen van een tuinhuisje
Bouwvergunning

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen aan: Antares Woonservice voor het oprichten van 14 appartementen in het Maasveld II;
De heer J.M.P. van de Ven voor het oprichten van een carport aan de Stationsstraat 14;
De heer H.J.W. Pelzer voor het oprichten van een carport aan de Stationsstraat 12 A;
De bouwplannen liggen met ingang van 29 september 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter gemeentesecretarie, Cluster Bouwen en Economie, balie nr. 106 ter inzage.

Gedurende voormelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over deze bouwplannen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.

Meldingen

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen aan: De heer N.P. Vos voor het oprichten van een tuinhuisje aan de Glazenapstraat 30;
Het bouwplan ligt met ingang van 29 september 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter gemeentesecretarie, Cluster Bouwen en Economie, balie nr. 106 ter inzage.

Gedurende voormelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over dit bouwplan. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.

Verleende bouwvergunningen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk:
R. Janssen, Keramiekstraat 24, vergroten van een woning F.H. Verlaan, Waterloostraat 15, veranderen van een carport en vergroten carport
P.E.G. Timmermans, Rolandstraat 15, oprichten van een garage A.H. van Elderen, Globestraat 8, oprichten van een serre H.J. Neynens, Nachtegaalstraat 35, oprichten van een serre en het plaatsen van een overkapping
R.P.G.M. Nijs, P. Guillaumestr. 14, vergroten van een woning R.H.J. Veldt, Nachtegaalstraat 54, veranderen van een winkel

Tegen bovenvermelde bouwvergunningen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend. Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de Cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon : 077-3762286.

Bouwtoestemming melding

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk:
R.G.A. Theelen, Galgenvenstraat 56, plaatsen tuinhuisje H.J.J.W. Wingbermühle, Veldstraat 113, plaatsen tuinhuisje M.J.G. van Beek, Nachtegaalstraat 15, plaatsen tuinhuisje C.H. Driessen, Roermondseweg 137, plaatsen tuinhuisje
Tegen bovenvermelde bouwvergunningen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend. Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon : 077-3762286.

25 september 2000

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Door tussenkomst van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden heeft Hare Majesteit de Koningin bij besluit van 12 september 2000 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau de heer drs. W.H. Beurskens, (47) wonende Gasthuisstraat 27, 5931 NT te Tegelen. De burgemeester heeft de onderscheiding uitgereikt op 24 september 2000 na afloop van de laatste voorstelling van de Passiespelen in de Doolhof in de verblijfsruimte van de spelers. Huisarts Beurskens is vanaf 1985 voorzitter van de Stichting Passiespelen. Hij wordt gezien als de drijvende kracht achter een vernieuwde uitvoering van de Passiepelen.
In 1996 werd hij voorzitter van het burgercomité "Tegelen zelfstandige gemeente".
Verder is hij lid van het kerkbestuur in Swalmen en voorzitter van de stichting Kruisen en Kapellen.
Gebleken is, dat betrokkene zich op zowel kerkelijk en cultureel terrein als op welzijnsgebied op bijzondere wijze inspant en daarmee bijdraagt aan alle facetten van het lokale, maatschappelijk leven. Zijn beroepsmatige inzet is aan te merken als "karaktervol en voorbeeldig".

25 september 2000

Hondenbelasting

In onze gemeente moet iedereen die een of meer honden heeft, hondenbelasting betalen. Veranderingen in het hondenbezit dienen te worden doorgegeven aan de afdeling belastingen van de gemeente.

Ieder jaar wordt gecontroleerd of iedereen die een hond heeft deze ook heeft aangegeven bij de gemeente. De controle op de aangifte voor de hondenbelasting vindt binnenkort plaats. De uitvoering hiervan heeft de gemeente opgedragen aan bureau Holland Ruiter te Rotterdam.

De door dit bureau in te zetten controleurs zullen zich legitimeren met een door de burgemeester van Tegelen afgegeven legitimatiebewijs. De controle zal meestal tussen 15.00 en 19.00 uur plaatsvinden.

Wij maken u erop attent dat u wettelijk verplicht bent aan deze controle uw medewerking te verlenen.

25 september 2000

Schermenproject Populierenstraat

Naar aanleiding van klachten die, reeds gedurende een langere periode, de gemeente hebben bereikt met betrekking tot geluidsoverlast van de aan de Populierensteraat voorbij rijdende treinen, heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren door een akoestisch adviesbureau. Dit bureau heeft met name gemeten of, en in hoeverre het wettelijk niveau van maximaal 65 dBA overschreden wordt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zou een scherm van twee meter hoog en circa 157 meter lang, ter hoogte van de woningen liggende aan de Populierenstraat 19 t/m 49, de geluidsbelasting terugdringen tot beneden het maximaal toegestane niveau. Een aanvraag voor de voorbereidingskosten van het schermenproject is vervolgens ingediend bij het Ministerie van Vrom. De daadwerkelijke realisatie van het project zal afhankelijk zijn van de toekenning van budgetten van het Ministerie van Vrom aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) die belast is met de uitvoering van het schermenproject.

25 september 2000

Voorrang fietser van rechts

Heldere en uniforme voorrangsregels in Nederland

Op 1 mei 2001 wordt de voorrangspositie voor alle verkeersdeelnemers in het RVV gelijkgetrokken. Deze nieuwe regeling maakt het, vooral in moeilijke voorrangssituaties, voor iedereen een stuk duidelijker wie aan wie voorrang moet verlenen op gelijkwaardige kruispunten. De maatregel "voorrang fietsers van rechts" vraagt nog wel enige voorbereiding en aanpassing.

Doelstellingen en mogelijke hindernissen

Nederland is tot nu toe het enige land in Europa -en misschien wel in de hele wereld- waarin het langzaam verkeer voorrang moet verlenen aan het gemotoriseerd verkeer. Hoewel het steeds de wens van de Tweede Kamer is geweest om de uitzonderingspositie van het langzaam verkeer op te heffen, werd deze wijziging keer op keer niet haalbaar geacht. Het zonder meer veranderen van de regelgeving zou mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties, met name daar waar de snelheid van het gemotoriseerd verkeer hoog, en de omvang aanzienlijk is. Met name op de verkeersaders zou de infrastructuur op grote schaal moeten worden aangepast.

Voorrang en het Startprogramma

Categorisering en herinrichting van de infrastructuur aan de hand van de Duurzaam Veilig principes was halverwege de jaren negentig de gewenste aanpak om het aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen. Als eerste stap werd een maatregelenpakket samengesteld om aan de uitvoering van Duurzaam Veilig vorm te geven. Het maatregelenpakket werd zo vormgegeven dat de invoering van "voorrang fietser van rechts" mogelijk zou worden. Een belangrijk onderdeel van het pakket is de indeling van het wegennet in verkeersaders en verblijfsgebieden. Op de verkeersaders wordt overal de voorrang geregeld en de verblijfsgebieden worden in een snel tempo ingericht. Eind 1997 heeft het maatregelenpakket geleid tot de totstandkoming van het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig. In dit convenant is aangegeven dat "voorrang van rechts" uiterlijk in het jaar 2000 zou worden ingevoerd. Na raadpleging van de convenantpartners is besloten de invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 mei 2001.

Voorrang op verkeersaders

Het regelen van de voorrang op verkeersaders binnen en buiten de bebouwde kom is de meest duidelijke maar ook meest noodzakelijke maatregel. Juist op kruispunten, die ongelijkwaardig lijken maar dat niet zijn, kan bij de invoering van "voorrang fietser van rechts" twijfel in het gedrag van gemotoriseerd en langzaam verkeer binnensluipen. De wegbeheerder wijst de verkeersaders aan en kijkt in hoeverre de voorrang is geregeld. Als voorrangsmaatregel zijn ook uitritconstructies toegestaan. Op verkeersaders waar de voorrang nog niet geregeld is, zal dit alsnog moeten worden gedaan. Een aantal wegbeheerders heeft tot nu toe het beleid gevoerd om op verkeersaders geen voorrang in te stellen omdat dit een snelheidverhogende werking zou hebben. Deze uitzondering leidt tot onduidelijke en daarmee gevaarlijke situaties ten aanzien van de voorrang, vooral voor bezoekers die niet bekend zijn met de plaatselijke situatie. Daarom is het belangrijk dat overal die onduidelijkheid wordt opgeheven. Inmiddels heeft een aantal onderzoeken uitgewezen dat het instellen van de voorrang leidt tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wanneer in Nederland de voorrang op verkeersaders is geregeld, is de kans op misverstanden kleiner.

Maatregelen in verblijfsgebieden

De intensiteit en snelheid van het gemotoriseerd verkeer zijn binnen de verblijfsgebieden over het algemeen lager dan op de verkeersaders. Toch kunnen in verblijfsgebieden knelpunten ontstaan wanneer "voorrang fietser van rechts" wordt ingevoerd. Met name in de niet (volledig) ingerichte verblijfsgebieden. Deze knelpunten moeten voor de invoering worden aangepakt. In de goed ingerichte verblijfsgebieden, zoals 30 km/u-gebieden binnen en 60 km/u-gebieden buiten de bebouwde kom, zijn in principe geen maatregelen nodig. In de niet (volledig) ingerichte verblijfsgebieden moeten de knelpunten worden opgespoord. Daarbij wordt gelet op de intensiteiten snelheden, fiets- en busroutes en uitzicht. Het volledig nalopen van alle kruispunten is echter te veel werk. Daarom heeft men gekozen voor een nuttige en bruikbare aanpak met een voorselectie. Hierbij worden de kruispunten die onderdeel zijn van een belangrijke fiets- of autoroute binnen het verblijfgebied geselecteerd. Ook de kruispunten waar (vermoedelijk) te hard wordt gereden of voorrangsongevallen plaatsvinden, worden meegenomen in de selectie. Vervolgens wordt beoordeeld of invoering van "voorrang fietser van rechts" op deze kruispunten inderdaad een knelpunt oplevert. Hierbij kijkt men naar de verschillen in snelheid en opvallendheid van de zijstraat. Wanneer deze punten een probleem vormen dan moet de wegbeheerder maatregelen treffen. Dit kan door middel van attentiemarkeringen (opvallend) gelijksoortige bestrating, een drempel of een plateau. Indien geen van deze punten een probleem vormt, dan hoeft er geen maatregel getroffen te worden.

Gedrag

Over het effect van "voorrang fietser van rechts" op het voorrangsgedrag op kruispunten binnen de verblijfsgebieden, wordt verschillend gedacht. Enerzijds houdt het autoverkeer nu ook al rekening met van rechts komend verkeer. Soms zie je in de huidige situatie al automobilisten de van rechts komende fietser voorrang verlenen. Anderzijds wordt gezegd dat van rechts komende fietsers de voorrang zullen gaan afdwingen en daarmee risico?s lopen. Verwacht mag worden dat de maatregelen die getroffen zullen worden zullen leiden tot gewenst voorrangsgedrag op dit soort knelpunten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...