Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Tegelen

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tegelen

Besluiten 25 september 2000

Ingekomen bouwaanvragen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk,
H.J.W. Teeuwen, Spoorstraat 70, plaatsen van een tuinhuisje T.J.M.G. Munten, Roermondseweg , oprichten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Koningstraat, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Koningstraat, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Koningstraat, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Erkenkamp, vergroten van een woning Bots Aannemersbedrijf BV, Erkenkamp, vergroten van een woning E. Pilc, Egypte 32, oprichten van een garage-kelder en terras M.H.D. Bolten, Hoekstraat 7, plaatsen van een tuinhuisje
Bouwvergunning

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen aan: Antares Woonservice voor het oprichten van 14 appartementen in het Maasveld II;
De heer J.M.P. van de Ven voor het oprichten van een carport aan de Stationsstraat 14;
De heer H.J.W. Pelzer voor het oprichten van een carport aan de Stationsstraat 12 A;
De bouwplannen liggen met ingang van 29 september 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter gemeentesecretarie, Cluster Bouwen en Economie, balie nr. 106 ter inzage.

Gedurende voormelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over deze bouwplannen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.

Meldingen

Wij zijn voornemens vergunning te verlenen aan: De heer N.P. Vos voor het oprichten van een tuinhuisje aan de Glazenapstraat 30;
Het bouwplan ligt met ingang van 29 september 2000 gedurende 4 weken voor eenieder ter gemeentesecretarie, Cluster Bouwen en Economie, balie nr. 106 ter inzage.

Gedurende voormelde termijn kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over dit bouwplan. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Tegelen, Postbus 3450, 5930 AL Tegelen.

Verleende bouwvergunningen

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk:
R. Janssen, Keramiekstraat 24, vergroten van een woning F.H. Verlaan, Waterloostraat 15, veranderen van een carport en vergroten carport
P.E.G. Timmermans, Rolandstraat 15, oprichten van een garage A.H. van Elderen, Globestraat 8, oprichten van een serre H.J. Neynens, Nachtegaalstraat 35, oprichten van een serre en het plaatsen van een overkapping
R.P.G.M. Nijs, P. Guillaumestr. 14, vergroten van een woning R.H.J. Veldt, Nachtegaalstraat 54, veranderen van een winkel

Tegen bovenvermelde bouwvergunningen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend. Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de Cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon : 077-3762286.

Bouwtoestemming melding

Aanvrager, Bouwplaats, Aard bouwwerk:
R.G.A. Theelen, Galgenvenstraat 56, plaatsen tuinhuisje H.J.J.W. Wingbermühle, Veldstraat 113, plaatsen tuinhuisje M.J.G. van Beek, Nachtegaalstraat 15, plaatsen tuinhuisje C.H. Driessen, Roermondseweg 137, plaatsen tuinhuisje
Tegen bovenvermelde bouwvergunningen kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop de genoemde vergunningen zijn verzonden of uitgereikt, een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Tegelen worden ingediend. Nadere inlichtingen omtrent deze bouwvergunningen kunnen worden ingewonnen bij de cluster Bouwen en Economie, Raadhuislaan 11, telefoon : 077-3762286.

25 september 2000

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Door tussenkomst van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden heeft Hare Majesteit de Koningin bij besluit van 12 september 2000 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau de heer drs. W.H. Beurskens, (47) wonende Gasthuisstraat 27, 5931 NT te Tegelen. De burgemeester heeft de onderscheiding uitgereikt op 24 september 2000 na afloop van de laatste voorstelling van de Passiespelen in de Doolhof in de verblijfsruimte van de spelers. Huisarts Beurskens is vanaf 1985 voorzitter van de Stichting Passiespelen. Hij wordt gezien als de drijvende kracht achter een vernieuwde uitvoering van de Passiepelen.
In 1996 werd hij voorzitter van het burgercomité "Tegelen zelfstandige gemeente".
Verder is hij lid van het kerkbestuur in Swalmen en voorzitter van de stichting Kruisen en Kapellen.
Gebleken is, dat betrokkene zich op zowel kerkelijk en cultureel terrein als op welzijnsgebied op bijzondere wijze inspant en daarmee bijdraagt aan alle facetten van het lokale, maatschappelijk leven. Zijn beroepsmatige inzet is aan te merken als "karaktervol en voorbeeldig".

25 september 2000

Hondenbelasting

In onze gemeente moet iedereen die een of meer honden heeft, hondenbelasting betalen. Veranderingen in het hondenbezit dienen te worden doorgegeven aan de afdeling belastingen van de gemeente.

Ieder jaar wordt gecontroleerd of iedereen die een hond heeft deze ook heeft aangegeven bij de gemeente. De controle op de aangifte voor de hondenbelasting vindt binnenkort plaats. De uitvoering hiervan heeft de gemeente opgedragen aan bureau Holland Ruiter te Rotterdam.

De door dit bureau in te zetten controleurs zullen zich legitimeren met een door de burgemeester van Tegelen afgegeven legitimatiebewijs. De controle zal meestal tussen 15.00 en 19.00 uur plaatsvinden.

Wij maken u erop attent dat u wettelijk verplicht bent aan deze controle uw medewerking te verlenen.

25 september 2000

Schermenproject Populierenstraat

Naar aanleiding van klachten die, reeds gedurende een langere periode, de gemeente hebben bereikt met betrekking tot geluidsoverlast van de aan de Populierensteraat voorbij rijdende treinen, heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren door een akoestisch adviesbureau. Dit bureau heeft met name gemeten of, en in hoeverre het wettelijk niveau van maximaal 65 dBA overschreden wordt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zou een scherm van twee meter hoog en circa 157 meter lang, ter hoogte van de woningen liggende aan de Populierenstraat 19 t/m 49, de geluidsbelasting terugdringen tot beneden het maximaal toegestane niveau. Een aanvraag voor de voorbereidingskosten van het schermenproject is vervolgens ingediend bij het Ministerie van Vrom. De daadwerkelijke realisatie van het project zal afhankelijk zijn van de toekenning van budgetten van het Ministerie van Vrom aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) die belast is met de uitvoering van het schermenproject.

25 september 2000

Voorrang fietser van rechts

Heldere en uniforme voorrangsregels in Nederland

Op 1 mei 2001 wordt de voorrangspositie voor alle verkeersdeelnemers in het RVV gelijkgetrokken. Deze nieuwe regeling maakt het, vooral in moeilijke voorrangssituaties, voor iedereen een stuk duidelijker wie aan wie voorrang moet verlenen op gelijkwaardige kruispunten. De maatregel "voorrang fietsers van rechts" vraagt nog wel enige voorbereiding en aanpassing.

Doelstellingen en mogelijke hindernissen

Nederland is tot nu toe het enige land in Europa -en misschien wel in de hele wereld- waarin het langzaam verkeer voorrang moet verlenen aan het gemotoriseerd verkeer. Hoewel het steeds de wens van de Tweede Kamer is geweest om de uitzonderingspositie van het langzaam verkeer op te heffen, werd deze wijziging keer op keer niet haalbaar geacht. Het zonder meer veranderen van de regelgeving zou mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties, met name daar waar de snelheid van het gemotoriseerd verkeer hoog, en de omvang aanzienlijk is. Met name op de verkeersaders zou de infrastructuur op grote schaal moeten worden aangepast.

Voorrang en het Startprogramma

Categorisering en herinrichting van de infrastructuur aan de hand van de Duurzaam Veilig principes was halverwege de jaren negentig de gewenste aanpak om het aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen. Als eerste stap werd een maatregelenpakket samengesteld om aan de uitvoering van Duurzaam Veilig vorm te geven. Het maatregelenpakket werd zo vormgegeven dat de invoering van "voorrang fietser van rechts" mogelijk zou worden. Een belangrijk onderdeel van het pakket is de indeling van het wegennet in verkeersaders en verblijfsgebieden. Op de verkeersaders wordt overal de voorrang geregeld en de verblijfsgebieden worden in een snel tempo ingericht. Eind 1997 heeft het maatregelenpakket geleid tot de totstandkoming van het convenant Startprogramma Duurzaam Veilig. In dit convenant is aangegeven dat "voorrang van rechts" uiterlijk in het jaar 2000 zou worden ingevoerd. Na raadpleging van de convenantpartners is besloten de invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 mei 2001.

Voorrang op verkeersaders

Het regelen van de voorrang op verkeersaders binnen en buiten de bebouwde kom is de meest duidelijke maar ook meest noodzakelijke maatregel. Juist op kruispunten, die ongelijkwaardig lijken maar dat niet zijn, kan bij de invoering van "voorrang fietser van rechts" twijfel in het gedrag van gemotoriseerd en langzaam verkeer binnensluipen. De wegbeheerder wijst de verkeersaders aan en kijkt in hoeverre de voorrang is geregeld. Als voorrangsmaatregel zijn ook uitritconstructies toegestaan. Op verkeersaders waar de voorrang nog niet geregeld is, zal dit alsnog moeten worden gedaan. Een aantal wegbeheerders heeft tot nu toe het beleid gevoerd om op verkeersaders geen voorrang in te stellen omdat dit een snelheidverhogende werking zou hebben. Deze uitzondering leidt tot onduidelijke en daarmee gevaarlijke situaties ten aanzien van de voorrang, vooral voor bezoekers die niet bekend zijn met de plaatselijke situatie. Daarom is het belangrijk dat overal die onduidelijkheid wordt opgeheven. Inmiddels heeft een aantal onderzoeken uitgewezen dat het instellen van de voorrang leidt tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wanneer in Nederland de voorrang op verkeersaders is geregeld, is de kans op misverstanden kleiner.

Maatregelen in verblijfsgebieden

De intensiteit en snelheid van het gemotoriseerd verkeer zijn binnen de verblijfsgebieden over het algemeen lager dan op de verkeersaders. Toch kunnen in verblijfsgebieden knelpunten ontstaan wanneer "voorrang fietser van rechts" wordt ingevoerd. Met name in de niet (volledig) ingerichte verblijfsgebieden. Deze knelpunten moeten voor de invoering worden aangepakt. In de goed ingerichte verblijfsgebieden, zoals 30 km/u-gebieden binnen en 60 km/u-gebieden buiten de bebouwde kom, zijn in principe geen maatregelen nodig. In de niet (volledig) ingerichte verblijfsgebieden moeten de knelpunten worden opgespoord. Daarbij wordt gelet op de intensiteiten snelheden, fiets- en busroutes en uitzicht. Het volledig nalopen van alle kruispunten is echter te veel werk. Daarom heeft men gekozen voor een nuttige en bruikbare aanpak met een voorselectie. Hierbij worden de kruispunten die onderdeel zijn van een belangrijke fiets- of autoroute binnen het verblijfgebied geselecteerd. Ook de kruispunten waar (vermoedelijk) te hard wordt gereden of voorrangsongevallen plaatsvinden, worden meegenomen in de selectie. Vervolgens wordt beoordeeld of invoering van "voorrang fietser van rechts" op deze kruispunten inderdaad een knelpunt oplevert. Hierbij kijkt men naar de verschillen in snelheid en opvallendheid van de zijstraat. Wanneer deze punten een probleem vormen dan moet de wegbeheerder maatregelen treffen. Dit kan door middel van attentiemarkeringen (opvallend) gelijksoortige bestrating, een drempel of een plateau. Indien geen van deze punten een probleem vormt, dan hoeft er geen maatregel getroffen te worden.

Gedrag

Over het effect van "voorrang fietser van rechts" op het voorrangsgedrag op kruispunten binnen de verblijfsgebieden, wordt verschillend gedacht. Enerzijds houdt het autoverkeer nu ook al rekening met van rechts komend verkeer. Soms zie je in de huidige situatie al automobilisten de van rechts komende fietser voorrang verlenen. Anderzijds wordt gezegd dat van rechts komende fietsers de voorrang zullen gaan afdwingen en daarmee risico?s lopen. Verwacht mag worden dat de maatregelen die getroffen zullen worden zullen leiden tot gewenst voorrangsgedrag op dit soort knelpunten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie