Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over 'Weer samen naar school'

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake weer samen naar school

Gemaakt: 26-9-2000 tijd: 15:19

2

21860 Weer samen naar school

nr. 57 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 25 september 2000

Op 11 april 2000 zond ik u de eerste voortgangsrapportage Weer Samen Naar School (kamerstuk 21.860, nr. 55). Daarin heb ik aangegeven dat Weer Samen Naar School heeft geleid tot een vermindering van het aantal verwijzingen naar de speciale scholen voor basisonderwijs. Tegelijkertijd is duidelijk dat er binnen Weer Samen Naar School nog problemen opgelost moeten worden. De samenwerkingsverbanden zijn organisatorisch goed op orde, maar inhoudelijk moet er nog een flinke slag worden gemaakt. Er blijken grote verschillen te zijn tussen de samenwerkingsverbanden in de mate waarin ze erin slagen kinderen met leer- en gedragsproblemen binnen het reguliere basisonderwijs op te vangen. Ook is in een deel van de samenwerkingsverbanden sprake van plaatsingslijsten (wachtlijsten) voor de toelating tot de speciale scholen voor basisonderwijs.

In het algemeen overleg over de eerste voortgangsrapportage op 10 mei 2000 heb ik de Tweede Kamer toegezegd een plan te zullen uitwerken voor de aanpak van deze plaatsingslijsten. Het gaat bij deze plaatsingslijsten om de toelating tot een speciale school voor basisonderwijs (sbao-school) van de leerlingen die volgens de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband op zo'n school geplaatst moeten worden. Veel samenwerkingsverbanden blijken deze leerlingen pas na verloop van lange tijd - soms een heel schooljaar - toe te laten tot de sbao-school.

Het toegezegde plan van aanpak treft u hierbij aan *). Over het plan is uitvoerig overlegd met de onderwijsorganisaties, vertegenwoordigd in het Uitvoeringsoverleg WPO. Het plan kan op een breed draagvlak rekenen.
Plaatsingstermijn Bij het draagvlak past één kanttekening: in het algemeen overleg heeft de Tweede Kamer aangedrongen op een maximale termijn voor het plaatsen van kinderen met een PCL-beschikking op een speciale school voor basisonderwijs. Die termijn zou maximaal drie maanden moeten bedragen. De ouderorganisaties wijzen erop dat een dergelijke maximumtermijn het omgekeerde effect kan hebben van wat beoogd wordt. Veel samenwerkingsverbanden plaatsen de geïndiceerde leerlingen sneller. Een expliciete termijn van drie maanden zou ertoe kunnen leiden dat het in deze verbanden langer gaat duren voordat kinderen geplaatst worden. Bij de verdere vormgeving van wetgeving op dit punt zal dit bezwaar nadrukkelijk worden betrokken. Uitgangspunt moet zijn dat de geïndiceerde leerlingen zo snel mogelijk geplaatst worden. Verdeling van de middelen Het plan van aanpak beoogt een impuls te geven aan de inrichting van de zorgstructuur in alle samenwerkingsverbanden. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor 'de zorg in het onderwijs'. Voor de aanpak van de plaatsingslijsten in de WSNS-verbanden gaat het om 18 miljoen gulden voor het lopende schooljaar. De beschikbare middelen worden in het huidige schooljaar over de samenwerkingsverbanden verdeeld naar rato van de leerlingenaantallen. Daarmee kan in alle samenwerkingsverbanden de zorgstructuur worden verbeterd. Het gaat dan vooral om het traject van beoordeling van leerlingen door de PCL en plaatsing van de leerlingen op een sbao-school. Op landelijk niveau wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het versterken van de zorgcapaciteit en het verbeteren van de plaatsingssystematiek. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar het plan van aanpak. Een directe koppeling tussen de aard of de ernst van de problemen per samenwerkingsverband en de extra financiering is op dit moment ongewenst. Samenwerkingsverbanden die met pijn en moeite hun problemen opgelost hebben, zouden dan geen extra middelen ontvangen, terwijl samenwerkingsverbanden die bijvoorbeeld door onvoldoende inspanning grote problemen ondervinden, 'beloond' zouden worden voor hun gebrekkige inspanningen. Randvoorwaarden Om ervoor te zorgen dat alle samenwerkingsverbanden de extra middelen daadwerkelijk aanwenden voor versterking van de zorgstructuur, wordt de verdeling van de middelen aan een aantal randvoorwaarden gebonden. Deze zijn in het plan van aanpak uitgewerkt. Gedurende het eerste jaar van de nieuwe aanpak (het lopende schooljaar) worden inhoudelijke experts ingezet om de samenwerkingsverbanden met de grootste problemen, gericht van adviezen te voorzien. De inhoudelijke experts leveren in april 2001 een rapport op met aanbevelingen voor het vervolgtraject. Het is mogelijk dat uit hun werkzaamheden knelpunten naar voren komen die een oplossing op maat vergen. Wellicht worden sommige samenwerkingsverbanden geconfronteerd met problemen die buiten hun
beïnvloedingsmogelijkheden liggen. In dat geval zullen in het volgende schooljaar (2001-2002) de dan beschikbare middelen op een meer selectieve wijze over de samenwerkingsverbanden verdeeld worden. Uiteraard zal zo'n selectieve verdeling omgeven moeten worden met de nodige waarborgen om te voorkomen dat deze (alsnog) ervaren wordt als 'beloning voor slecht beleid'. Snelle start Er is haast geboden met het uitvoeren van het Plan van Aanpak Plaatsingsproblematiek WSNS. Om nog dit jaar met de uitvoering te kunnen beginnen, moet eind oktober aan het veld helderheid worden geboden over de verdeling van de extra middelen over de samenwerkingsverbanden. Volgende voortgangsrapportage Het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) heeft onlangs zijn jaarlijkse enquête verspreid onder de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden. De uitkomsten hiervan zijn in december beschikbaar. In diezelfde maand zal de inspectie een rapportage uitbrengen over de stand van zaken met betrekking tot de plaatsingslijsten in de WSNS-verbanden. Ook verschijnen in december of januari a.s. twee onderzoeksrapporten: één naar de kwaliteit en functie van het onderwijskundig rapport en één naar de systeemdynamische aspecten van Weer Samen Naar School. Deze informatie zal ik de Tweede Kamer toezenden. Daarnaast kunt u in januari 2001 de volgende voortgangsrapportage tegemoet zien. Daarin zal een beleidsreactie worden gegeven op deze informatie en zal ingegaan worden op de stand van zaken bij de uitvoering van het bijgevoegde plan van aanpak. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund *) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie