Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Borst-Eilers (VWS) inzake HIV-zelftesten

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

HIV-zelftesten

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2105266

25 september 2000

In antwoord op uw bovenvermelde brief deel ik u het volgende mee. Zoals bekend mag worden verondersteld, worden (via Internet) niet alleen HIV zelftests maar ook andere hoog risico tests ter bepaling van levensbedreigende en ernstige aandoeningen aangeboden. Hiermee is vanuit het oogpunt van de volksgezondheid een onwenselijke situatie ontstaan. Juist met het oog hierop is in Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betrefffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek bepaald dat lidstaten in het belang van de volksgezondheid maatregelen kunnen nemen ten aanzien van de vrije verkrijgbaarheid van deze middelen.

Binnen de EU wordt in ieder geval de opvatting gedeeld dat de vrije verkrijgbaarheid van HIV tests een situatie is die zich leent voor het nemen van restrictieve maatregelen in die zin dat daarmee de noodzakelijke medische begeleiding moet zijn gewaarborgd. Zo bestaat er in verschillende lidstaten al een verbod op de aflevering van HIV tests voor thuisgebruik, terwijl in andere lidstaten maatregelen worden overwogen. Ook in de VS en Canada is geen vergunning afgegeven voor de directe aflevering aan de gebruiker van dit soort tests.

In mijn antwoord op de vragen van het lid Kant inzake de vrije verkrijgbaarheid van een test op prostaatkanker (Vergaderjaar 1999-2000, Aanhangsel van de Handelingen nr. 1700) heb ik reeds aangegeven dat ik een maatregel in voorbereiding heb. Zoals het er nu naar uitziet wordt deze uiterlijk eind september van kracht. Omtrent deze regeling is overeenstemming bereikt met verscheidene organisaties als de Stichting Aids Fonds, Diagned en de KNMP, alsmede met de leverancier van de desbetreffende producten.

De strekking van de regeling is dat medische begeleiding bij het gebruik van de test zo goed mogelijk moet zijn gewaarborgd. De inhoud van de regeling is als volgt:

+ de regeling is van toepassing op hoog risico diagnostica, bestemd voor de bepaling van levensbedreigende en ernstige aandoeningen, zoals Aids, kanker en hepatitis B, C en D, alsmede op de diagnostica (DNA test) die in het kader van de genetische diagnostiek worden toegepast;
+ met het oog op het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt biedt deze regeling echter de mogelijkheid aan de apotheker om deze diagnostica aan de potentiële gebruiker af te leveren onder de voorwaarde dat deze wordt gewezen op de mogelijkheid om zich in het kader van de medische begeleiding anoniem te laten testen, op het juiste gebruik van de test en op het belang van medische begeleiding in geval de gebruiker een positieve uitslag heeft geconstateerd.

Na vaststelling van deze regeling vindt overeenkomstig bovenvermelde richtlijn een communautaire procedure plaats die kan uitmonden in een Europese maatregel. Deze procedure kan aanleiding geven tot wijziging van de onderhavige regeling. Voor wat betreft de handhaving van deze regeling merk ik op dat dit een eerste stap is, waarmee de aflevering binnen Nederland onder controle wordt gebracht. Ik realiseer me dat hiermee het verschijnsel van onwenselijke mondiale aanbiedingen op Internet niet wordt beheerst. Dit is een algemeen vraagstuk dat in breder verband wordt bezien en waarop ik in het te verschijnen VWS-standpunt op het advies "Patiënt en Internet" van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) nader zal ingaan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie