Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berkel en Rodenrijs sluit begroting 2001 positief af

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Begroting 2001 wordt afgesloten met positief saldo

Berkel en Rodenrijs is een groeiende gemeente. In de toekomst, zeker de eerste tien jaar zal de groei onstuimig zijn. Want wanneer de wijken Meerpolder en Westpolder eenmaal zijn bebouwd, is Berkel en Rodenrijs 17.000 nieuwe inwoners rijker. Bovendien wordt Polder Oudeland ontwikkeld tot een groot bedrijventerrein. Inmiddels is aan de gemeentelijke organisatie al stevig gewerkt. Er is en komt nieuw personeel en er wordt verder getraind om te voldoen aan de eisen die aan een moderne, op de klant gerichte organisatie worden gesteld.
Het is niet eenvoudig alle taken in het jaar 2001 te vervullen. Dit geldt vooral ook in financieel opzicht. In deze Raad en Daad leest u hoe onze organisatie op een aantal terreinen zo verantwoord mogelijk met haar geld omgaat.

Nog meer als vorig jaar heeft deze begroting het karakter van een totale financiële vertaling van het bestaande beleid, waarbij wij rekening houden met veranderingen in inwonertal, aantal leerlingen, aantal uitkeringsgerechtigden e.d. Informatie over nieuw beleid is voortaan opgenomen in de voorjaarsnota.
Zoals in de jaren 1999 en 2000 geeft ook de begroting 2001 en de meerjarenraming aan dat we attent moeten zijn op onze financiële positie. Deze wordt beïnvloed door de investeringen die worden gedaan als gevolg van de groei van onze gemeente.
Het jaar 2001 sluit met een positief begrotingssaldo van f 446.000,--. De belangrijkste oorzaak van dit resultaat is de meeropbrengst voornamelijk uit bijdragen van het Rijk van ruim f 1.200.000,--. De begroting voor het jaar 2004 zal profiteren van de oplevering van een groot aantal woningen in 2003. Ten opzichte van het jaar 2003 is de verwachte meeropbrengst ruim f 3.000.000,--. De meeropbrengst vanaf 2004 heeft een blijvend karakter. De financiële ruimte voor nieuw beleid blijft o.a. vanwege tekorten in 2002 en 2003 vooral de komende jaren nog beperkt. Nieuwe beleidsvoorstellen en ombuigingen van beleid worden dan ook kritisch bekeken.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De onroerende zaakbelastingen worden gebaseerd op de getaxeerde waarde per 1 januari 2000. De verwachting is dat deze getaxeerde waarde ten opzichte van de vorige taxatieronde aanzienlijk zal stijgen. De waardestijging van woningen heeft na taxatie echter nog geen invloed op de nieuwe tarieven. Bij de vaststelling van de begroting 2001 zijn nog niet alle panden getaxeerd. Voorlopig worden de tarieven onroerende-zaakbelasting 2001 gebaseerd op de oude getaxeerde waarde, want de tarieven dienen voor 1 januari 2001 te zijn vastgesteld. De raad wordt voorgesteld de tarieven voor 2001 ten opzichte van 2000 met 10 procent te verhogen, zoals is vastgesteld in de Nota van aanbieding 1999.
In het eerste kwartaal van 2001 worden op basis van de totale taxatiegegevens de tarieven vastgesteld.

De nieuwe tarieven OZB per f 5.000,-- waarde worden: Woningen: was wordt
Gebruik f 6,20 f 6,82
Zakelijk recht f 7,75 f 8,53

Niet-woningen:
Gebruik f 7,44 f 8,18
Zakelijk recht f 9,30 f 10,22

Rioolrechten
In de tarieven is een bedrag opgenomen voor de toevoeging aan de reserve "vervanging riolering". De toevoeging per aansluiting is verhoogd met f 40,-- naar f 120,--. Deze verhoging is het gevolg van vervanging van de riolering in de bestaande wijken. De totale toevoeging in de begroting 2001 komt hierdoor op f 832.354,--. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de tarieven met 2,5 procent ter compensatie van de door inflatie gestegen kosten. Hierdoor blijven de tarieven op een kostendekkend niveau. was wordt
Tot en met 500 m³ f 216,96 f 257,52
Elke volgende 500 m³ f 330,-- f 392,--

Reinigingsrechten
De reinigingsrechten worden ondanks de inflatie van 3 procent niet verhoogd.

Hondenbelasting
De tarieven voor hondenbelasting worden verhoogd met 10 procent. De nieuwe tarieven worden:
was wordt
Eerste hond f 110,-- f 120,--
Elke volgende hond f 165,-- f 180,--
Kennel f 330,-- f 365,--

Subsidieplafond
Voor de jaren 2000 en 2001 is besloten de totale subsidie vast te stellen op f 936.365,--.
Daarmee is een "budgetplafond" bepaald, waarbinnen subsidie kan worden verdeeld tussen de circa 25 instellingen. Over de hoogte van het plafond in de jaren na 2001 is nog geen besluit genomen. Daarom is ervoor gekozen in 2002 - 2004 het plafond constant te houden ten opzichte van 2001. Bij de Voorjaarsnota 2001 worden voorstellen gedaan hoe in de komende jaren met het subsidieplafond wordt omgegaan.

Algemeen maatschappelijk werk
In de voorjaarsnota 2000 heeft de raad ingestemd met een uitbreiding van het aantal formatieplaatsen voor maatschappelijk werksters in dienst bij De Stichting Thuiszorg. Hiervoor is bij het Rijk een stimuleringsbijdrage aangevraagd die maximaal f 138.700,-- zal bedragen. De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op f 35.000,-- per jaar m.i.v. 2001. De totale jaarlijkse kosten zijn geraamd op f 70.000,-- . De Stichting Thuiszorg is een laagdrempelige voorziening, waar geestelijke hulp wordt geboden zonder tussenkomst van een arts of het Riagg. Het huidige voorstel om het aantal spreekuren uit te breiden, komt ten goede aan de 3B-bewoners.

Gemeentelijke organisatie
In de komende jaren is door de toenemende groei van de gemeente een verdere uitbreiding van werk- en vergaderruimten noodzakelijk. Hiervoor is ruimte gereserveerd in het Investeringsprogramma. In verband met de woningbouw in de Meerpolder worden het kantoor en de werkplaats van de Afdeling Beheer Buitenruimte verplaatst. Verder zijn gelden uigetrokken voor o.a. basisscholen met gymnastiekaccommodatie in de Meerpolder, verplaatsing en herinrichting sportpark, realisering van diverse jeugdvoorzieningen en de bouw van een nieuwe brandweergarage

Bedrijventerrein Rodenrijs
In samenwerking met Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs en de Kamer van Koophandel wordt het bedrijventerrein Rodenrijs opnieuw ingericht. Het gaat hierbij om zowel de ruimtelijke kwaliteit als de integrale veiligheid. In de voor dit project vervaardigde Verkenningennota openbaar gebied, waarin uiteen is gezet welke activiteiten deze herstructurering behelst, is een schatting gemaakt van de kosten. Deze komen uit op een investering van f 5.600.000,--. In het investeringsprogramma is geen rekening gehouden met dit bedrag. Er wordt binnen de gemeente onderzoek verricht naar de bekostiging van dit bedrag. Met de uitkomsten van het stedenbouwkundig plan kan in overleg met de betrokken bedrijven een gedetailleerde planning van de uitvoering van werkzaamheden worden opgesteld.

Spoorhaven
De planontwikkeling rond het nieuwe bedrijventerrein Spoorhaven verloopt gunstig. In juni 2000 is met eigenaar Nederlandse Spoorwegen de ontwikkelingsovereenkomst getekend en wij verwachten de realisatieovereenkomst ook nog in dit jaar te kunnen tekenen. De herziening van het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2001 de bouwvergunning verleend.

Brandweer en Veiligheid
Het Veiligheidsbeleid in ons land krijgt in de huidige tijd nog steeds toenemende aandacht. Uit onderzoek onder de bevolking in ons land blijkt, dat Veiligheid als één van de belangrijkste beleidsvelden wordt genoemd. Het toenemend belang dat aan Veiligheid wordt gehecht, leidt tot een groot aantal initiatieven bij alle lagen van de overheid als bij andere (semi-overheid) instanties, zoals waterschappen, woningstichtingen en verenigingen van bedrijven. Uitgangspunt is daarbij dat de lokale overheid invulling moet geven aan de belangrijke rol die zij vervult bij het scheppen van Veiligheid voor haar inwoners. Bovendien staan wij erop dat de aandacht gericht moet zijn op het voorkomen van onveiligheid. Wij blijven streven naar het behoud en de verdere uitbouw van een goed toegeruste brandweer. Hierbij zullen de vrijwilligers hun herkenbare plaats hebben en wordt ook de regionale samenwerking voortgezet.

Huidig en nieuw zwembad
Het binnenbad van zwembad De Windas blijft ook na 31 december 2000 voorlopig open. Het buitenbad wordt echter wel op die datum gesloten, tenzij blijkt dat de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de randweg in Bergschenhoek vertraging oplopen. Wij hebben samen met de gemeente Bergschenhoek het plan een nieuw binnenbad te bouwen. Op dit moment zijn de nieuwbouwplannen van het nieuwe binnenbad nog niet uitgewerkt. Hiervoor moet een nieuw programma van eisen worden opgesteld, met een investerings- en exploitatie-opzet. Op dat moment kunnen de financiële gevolgen van de nieuwbouw in beeld worden gebracht.

Begrotingsstukken
De voorgaande teksten zijn gebaseerd op de begrotingsstukken voor 2001. Wanneer u belangstelling heeft voor de complete stukken met een volledig overzicht van alle beleidsvoornemens en de bijbehorende begroting, dan kunt u deze inzien aan de leestafel in de hal van het gemeentehuis.
De totale stukken zijn ook in het gemeentehuis verkrijgbaar tegen betaling van de legeskosten van f 270, --. De Nota van Aanbieding is gratis.

Behandeling begroting
De in de raad vertegenwoordigde partijen zullen zoals elk jaar hun licht over de gemeentelijke plannen en cijfers laten schijnen. De begrotingsbehandeling in de raad vindt plaats op woensdag 8 november om 19.00 uur in het gemeentehuis. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling kunt u gebruikmaken het spreekrecht. Meldt u zich hiervoor zo vroeg mogelijk aan bij de gemeentesecretaris, telefoon (010) 514 07 61, maar uiterlijk op 8 november om 12.00 uur. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de raad vinden eerst behandelingen plaats in de raadscommissies die u ook kunt bijwonen: op 2 oktober Commissie Ruimte, 3 oktober Commissie Dienstverlening en op 5 oktober Commissie Algemene Zaken. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De behandeling van de begroting is een belangrijk moment in het gemeentelijke leven in een jaar. Hier wordt elk jaar besloten hoeveel geld dat met het beleid is gemoeid, kan worden ingezet. Het is een goede zaak dat van dichtbij mee te maken en er eventueel door gebruikmaking van het spreekrecht aan bij te dragen. U bent van harte welkom!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...