Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berkel en Rodenrijs sluit begroting 2001 positief af

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Begroting 2001 wordt afgesloten met positief saldo

Berkel en Rodenrijs is een groeiende gemeente. In de toekomst, zeker de eerste tien jaar zal de groei onstuimig zijn. Want wanneer de wijken Meerpolder en Westpolder eenmaal zijn bebouwd, is Berkel en Rodenrijs 17.000 nieuwe inwoners rijker. Bovendien wordt Polder Oudeland ontwikkeld tot een groot bedrijventerrein. Inmiddels is aan de gemeentelijke organisatie al stevig gewerkt. Er is en komt nieuw personeel en er wordt verder getraind om te voldoen aan de eisen die aan een moderne, op de klant gerichte organisatie worden gesteld.
Het is niet eenvoudig alle taken in het jaar 2001 te vervullen. Dit geldt vooral ook in financieel opzicht. In deze Raad en Daad leest u hoe onze organisatie op een aantal terreinen zo verantwoord mogelijk met haar geld omgaat.

Nog meer als vorig jaar heeft deze begroting het karakter van een totale financiële vertaling van het bestaande beleid, waarbij wij rekening houden met veranderingen in inwonertal, aantal leerlingen, aantal uitkeringsgerechtigden e.d. Informatie over nieuw beleid is voortaan opgenomen in de voorjaarsnota.
Zoals in de jaren 1999 en 2000 geeft ook de begroting 2001 en de meerjarenraming aan dat we attent moeten zijn op onze financiële positie. Deze wordt beïnvloed door de investeringen die worden gedaan als gevolg van de groei van onze gemeente.
Het jaar 2001 sluit met een positief begrotingssaldo van f 446.000,--. De belangrijkste oorzaak van dit resultaat is de meeropbrengst voornamelijk uit bijdragen van het Rijk van ruim f 1.200.000,--. De begroting voor het jaar 2004 zal profiteren van de oplevering van een groot aantal woningen in 2003. Ten opzichte van het jaar 2003 is de verwachte meeropbrengst ruim f 3.000.000,--. De meeropbrengst vanaf 2004 heeft een blijvend karakter. De financiële ruimte voor nieuw beleid blijft o.a. vanwege tekorten in 2002 en 2003 vooral de komende jaren nog beperkt. Nieuwe beleidsvoorstellen en ombuigingen van beleid worden dan ook kritisch bekeken.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)
De onroerende zaakbelastingen worden gebaseerd op de getaxeerde waarde per 1 januari 2000. De verwachting is dat deze getaxeerde waarde ten opzichte van de vorige taxatieronde aanzienlijk zal stijgen. De waardestijging van woningen heeft na taxatie echter nog geen invloed op de nieuwe tarieven. Bij de vaststelling van de begroting 2001 zijn nog niet alle panden getaxeerd. Voorlopig worden de tarieven onroerende-zaakbelasting 2001 gebaseerd op de oude getaxeerde waarde, want de tarieven dienen voor 1 januari 2001 te zijn vastgesteld. De raad wordt voorgesteld de tarieven voor 2001 ten opzichte van 2000 met 10 procent te verhogen, zoals is vastgesteld in de Nota van aanbieding 1999.
In het eerste kwartaal van 2001 worden op basis van de totale taxatiegegevens de tarieven vastgesteld.

De nieuwe tarieven OZB per f 5.000,-- waarde worden: Woningen: was wordt
Gebruik f 6,20 f 6,82
Zakelijk recht f 7,75 f 8,53

Niet-woningen:
Gebruik f 7,44 f 8,18
Zakelijk recht f 9,30 f 10,22

Rioolrechten
In de tarieven is een bedrag opgenomen voor de toevoeging aan de reserve "vervanging riolering". De toevoeging per aansluiting is verhoogd met f 40,-- naar f 120,--. Deze verhoging is het gevolg van vervanging van de riolering in de bestaande wijken. De totale toevoeging in de begroting 2001 komt hierdoor op f 832.354,--. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de tarieven met 2,5 procent ter compensatie van de door inflatie gestegen kosten. Hierdoor blijven de tarieven op een kostendekkend niveau. was wordt
Tot en met 500 m³ f 216,96 f 257,52
Elke volgende 500 m³ f 330,-- f 392,--

Reinigingsrechten
De reinigingsrechten worden ondanks de inflatie van 3 procent niet verhoogd.

Hondenbelasting
De tarieven voor hondenbelasting worden verhoogd met 10 procent. De nieuwe tarieven worden:
was wordt
Eerste hond f 110,-- f 120,--
Elke volgende hond f 165,-- f 180,--
Kennel f 330,-- f 365,--

Subsidieplafond
Voor de jaren 2000 en 2001 is besloten de totale subsidie vast te stellen op f 936.365,--.
Daarmee is een "budgetplafond" bepaald, waarbinnen subsidie kan worden verdeeld tussen de circa 25 instellingen. Over de hoogte van het plafond in de jaren na 2001 is nog geen besluit genomen. Daarom is ervoor gekozen in 2002 - 2004 het plafond constant te houden ten opzichte van 2001. Bij de Voorjaarsnota 2001 worden voorstellen gedaan hoe in de komende jaren met het subsidieplafond wordt omgegaan.

Algemeen maatschappelijk werk
In de voorjaarsnota 2000 heeft de raad ingestemd met een uitbreiding van het aantal formatieplaatsen voor maatschappelijk werksters in dienst bij De Stichting Thuiszorg. Hiervoor is bij het Rijk een stimuleringsbijdrage aangevraagd die maximaal f 138.700,-- zal bedragen. De gemeentelijke bijdrage is vastgesteld op f 35.000,-- per jaar m.i.v. 2001. De totale jaarlijkse kosten zijn geraamd op f 70.000,-- . De Stichting Thuiszorg is een laagdrempelige voorziening, waar geestelijke hulp wordt geboden zonder tussenkomst van een arts of het Riagg. Het huidige voorstel om het aantal spreekuren uit te breiden, komt ten goede aan de 3B-bewoners.

Gemeentelijke organisatie
In de komende jaren is door de toenemende groei van de gemeente een verdere uitbreiding van werk- en vergaderruimten noodzakelijk. Hiervoor is ruimte gereserveerd in het Investeringsprogramma. In verband met de woningbouw in de Meerpolder worden het kantoor en de werkplaats van de Afdeling Beheer Buitenruimte verplaatst. Verder zijn gelden uigetrokken voor o.a. basisscholen met gymnastiekaccommodatie in de Meerpolder, verplaatsing en herinrichting sportpark, realisering van diverse jeugdvoorzieningen en de bouw van een nieuwe brandweergarage

Bedrijventerrein Rodenrijs
In samenwerking met Stichting Bedrijvenpark Rodenrijs en de Kamer van Koophandel wordt het bedrijventerrein Rodenrijs opnieuw ingericht. Het gaat hierbij om zowel de ruimtelijke kwaliteit als de integrale veiligheid. In de voor dit project vervaardigde Verkenningennota openbaar gebied, waarin uiteen is gezet welke activiteiten deze herstructurering behelst, is een schatting gemaakt van de kosten. Deze komen uit op een investering van f 5.600.000,--. In het investeringsprogramma is geen rekening gehouden met dit bedrag. Er wordt binnen de gemeente onderzoek verricht naar de bekostiging van dit bedrag. Met de uitkomsten van het stedenbouwkundig plan kan in overleg met de betrokken bedrijven een gedetailleerde planning van de uitvoering van werkzaamheden worden opgesteld.

Spoorhaven
De planontwikkeling rond het nieuwe bedrijventerrein Spoorhaven verloopt gunstig. In juni 2000 is met eigenaar Nederlandse Spoorwegen de ontwikkelingsovereenkomst getekend en wij verwachten de realisatieovereenkomst ook nog in dit jaar te kunnen tekenen. De herziening van het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2001 de bouwvergunning verleend.

Brandweer en Veiligheid
Het Veiligheidsbeleid in ons land krijgt in de huidige tijd nog steeds toenemende aandacht. Uit onderzoek onder de bevolking in ons land blijkt, dat Veiligheid als één van de belangrijkste beleidsvelden wordt genoemd. Het toenemend belang dat aan Veiligheid wordt gehecht, leidt tot een groot aantal initiatieven bij alle lagen van de overheid als bij andere (semi-overheid) instanties, zoals waterschappen, woningstichtingen en verenigingen van bedrijven. Uitgangspunt is daarbij dat de lokale overheid invulling moet geven aan de belangrijke rol die zij vervult bij het scheppen van Veiligheid voor haar inwoners. Bovendien staan wij erop dat de aandacht gericht moet zijn op het voorkomen van onveiligheid. Wij blijven streven naar het behoud en de verdere uitbouw van een goed toegeruste brandweer. Hierbij zullen de vrijwilligers hun herkenbare plaats hebben en wordt ook de regionale samenwerking voortgezet.

Huidig en nieuw zwembad
Het binnenbad van zwembad De Windas blijft ook na 31 december 2000 voorlopig open. Het buitenbad wordt echter wel op die datum gesloten, tenzij blijkt dat de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de randweg in Bergschenhoek vertraging oplopen. Wij hebben samen met de gemeente Bergschenhoek het plan een nieuw binnenbad te bouwen. Op dit moment zijn de nieuwbouwplannen van het nieuwe binnenbad nog niet uitgewerkt. Hiervoor moet een nieuw programma van eisen worden opgesteld, met een investerings- en exploitatie-opzet. Op dat moment kunnen de financiële gevolgen van de nieuwbouw in beeld worden gebracht.

Begrotingsstukken
De voorgaande teksten zijn gebaseerd op de begrotingsstukken voor 2001. Wanneer u belangstelling heeft voor de complete stukken met een volledig overzicht van alle beleidsvoornemens en de bijbehorende begroting, dan kunt u deze inzien aan de leestafel in de hal van het gemeentehuis.
De totale stukken zijn ook in het gemeentehuis verkrijgbaar tegen betaling van de legeskosten van f 270, --. De Nota van Aanbieding is gratis.

Behandeling begroting
De in de raad vertegenwoordigde partijen zullen zoals elk jaar hun licht over de gemeentelijke plannen en cijfers laten schijnen. De begrotingsbehandeling in de raad vindt plaats op woensdag 8 november om 19.00 uur in het gemeentehuis. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling kunt u gebruikmaken het spreekrecht. Meldt u zich hiervoor zo vroeg mogelijk aan bij de gemeentesecretaris, telefoon (010) 514 07 61, maar uiterlijk op 8 november om 12.00 uur. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de raad vinden eerst behandelingen plaats in de raadscommissies die u ook kunt bijwonen: op 2 oktober Commissie Ruimte, 3 oktober Commissie Dienstverlening en op 5 oktober Commissie Algemene Zaken. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De behandeling van de begroting is een belangrijk moment in het gemeentelijke leven in een jaar. Hier wordt elk jaar besloten hoeveel geld dat met het beleid is gemoeid, kan worden ingezet. Het is een goede zaak dat van dichtbij mee te maken en er eventueel door gebruikmaking van het spreekrecht aan bij te dragen. U bent van harte welkom!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie