Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Borst over illegalen in de maatschappelijke opvang

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS problematiek inzake illegalen en (ex)asielz oekers in de maatschappelijke opvang

Gemaakt: 26-9-2000 tijd: 17:15

4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij brief van 15 mei 2000 (DBO/CBU/U-20066158) heb ik, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, toegezegd u te informeren over de uitkomsten van het overleg tussen de Federatie Opvang, de VNG en de ministeries van Justitie en VWS over de problematiek inzake illegalen en (ex)asielzoekers in de maatschappelijke opvang.

Op 18 mei jongstleden heeft dit overleg plaatsgevonden. De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in reactie op de brief van de Federatie Opvang van 21 maart 2000. Hierbij doe ik u een afschrift van deze reactie toekomen.

Tijdens het Algemeen Overleg over de Koppelingswet op 15 maart 2000 heb ik toegezegd een overleg te zullen plannen met het bestuur van de stichting Koppeling. Dit gesprek heeft op 2 mei 2000 plaatsgevonden. Ik heb waardering voor de inzet van het bestuur en het secretariaat en voor de vooruitgang die de stichting met de uitbouw van het Koppelingsfonds heeft gerealiseerd. Een punt van zorg blijft de bekendheid in het veld met de mogelijkheden voor financiering van de zorg aan illegalen en werkwijze van het Koppelingsfonds. Om de voorlichting en de informatie te versterken zal het fonds in samenwerking met een extern bureau een communicatieplan ontwikkelen waarin ook de relatie met regionale platforms en hulpverleners wordt uitgewerkt.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Federatie Opvang

Naar aanleiding van uw brief van 21 maart 2000 (uw kenmerk F0286/7.6/jv) merk ik, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, het volgende op.

In uw brief wijst u op een aantal knelpunten rond (ex)asielzoekers en illegalen in de maatschappelijke opvang. Tijdens het Algemeen Overleg over de Koppelingswet op

15 maart 2000 heb ik toegezegd deze problematiek te zullen bespreken met uw Federatie, de VNG en het ministerie van Justitie. Op 18 mei 2000 heeft dit gesprek plaatsgevonden. Tijdens dit overleg bleek met name onduidelijkheid te bestaan over de vraag welke regelgeving van toepassing is op de verschillende categorieën vreemdelingen.

Ten eerste is er de groep vrouwen met een afhankelijke verblijfstitel. Deze vrouwen hebben recht op voorzieningen zoals een bijstandsuitkering en kinderbijslag. Zij komen alleen niet in aanmerking voor een zelfstandige huisvestingsvergunning. Dit betekent dat zij gedurende de procedure over hun verzoek tot voortgezette toelating bij iemand moeten inwonen of in de maatschappelijke opvang verblijven. Het ministerie van VROM stelt zich op het standpunt dat niet zelfstandige woonruimte, waarvoor geen huisvestingsvergunning is vereist, voldoende passend is voor deze categorie vrouwen.

Vervolgens zijn, naast vrouwen met een afhankelijke verblijfsstatus, de volgende groepen te onderscheiden. Illegalen, vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven en nog in de COA-opvang verblijven alsmede vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven maar geen recht hebben op voorzieningen. Bij deze laatste categorie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Dublinclaimanten alsmede aan vreemdelingen die een tweede of volgende asielaanvraag hebben ingediend.

De groep illegalen kan worden opgesplitst in vreemdelingen die nog nooit een asielprocedure hebben doorlopen en vreemdelingen die - na afronding van de asielprocedure - niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning maar desondanks in Nederland blijven.

Bij de opvangvoorzieningen kunnen in principe mensen uit al deze verschillende (sub)groepen een beroep doen op opvang.

Het is voor de hulpverlening van belang om te weten om welke specifieke groep het gaat omdat de bestaande voorzieningen voor asielzoekers in een aantal gevallen soelaas kunnen bieden. Voor Dublinclaimanten alsmede voor overige asielzoekers die geen recht hebben op COA-opvang geldt- dat indien er sprake is van zeer schrijnende humanitaire omstandigheden COA-opvang mogelijk is.

Overigens geldt dat in alle gevallen waarin uitstel van vertrek op grond van artikel 25 Vreemdelingenwet (medische redenen) wordt verleend aan illegalen, al dan niet ex-asielzoekers, men in aanmerking komt voor COA-voorzieningen. Dit geldt overigens ook voor vreemdelingen zonder voorzieningen, eigen inkomsten of vermogen die nog in procedure zijn over het verblijfsrecht maar zich feitelijk in dezelfde medische situatie bevinden als vreemdelingen aan wie uitstel van vertrek op grond van artikel 25 Vreemdelingenwet zou zijn verleend. Het is van belang om de hulpverleners die werkzaam zijn in de opvang adequaat te informeren over de mogelijkheden binnen de bestaande regelgeving. Immers, dit betekent dat niet altijd de maatschappelijke opvanginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang van illegalen in noodsituaties.

De Federatie Opvang is gevraagd om een project op te zetten gericht op het vergroten van de kennis bij hulpverleners over de bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast is verzocht om op een actieve manier instellingen te informeren over deze materie. Daartoe zal gebruik worden gemaakt van materiaal van het ministerie van Justitie.

Tijdens het overleg op 18 mei 2000 is aangegeven dat de opvang alleen (tijdelijk) hulp moet bieden in acute zeer schrijnende noodsituaties. Het moge duidelijk zijn dat niet voor iedereen die bij de opvang aanklopt sprake zal zijn van een dergelijke humanitaire noodsituatie. Dit zal betekenen dat soms mensen de deur gewezen zal moeten worden.

Omdat de geboden opvang altijd een tijdelijk karakter heeft, heeft dit tot gevolg dat op enig moment mensen de opvang weer zullen moeten verlaten. Tijdens het overleg is aangegeven dat wij begrip hebben voor het feit dat het voor hulpverleners niet altijd eenvoudig is om hiermee om te gaan. Gelet hierop is aan de Federatie Opvang gevraagd om handreikingen te ontwikkelen voor hulpverleners teneinde hen hierbij te ondersteunen.

Tijdens vorengenoemd overleg is er op gewezen dat illegalen in de opvanginstellingen een beroep kunnen doen op de regionale terugkeerteams die uitgeprocedeerde asielzoekers in praktische zin voorbereiden op terugkeer naar het land van herkomst. Vooropgesteld dient te worden dat iemand die niet rechtmatig in Nederland verblijft zelfstandig dient terug te keren naar het land van herkomst. Aangezien illegalen in de maatschappelijke opvang weinig perspectief geboden kan worden op een vervolgtraject in Nederland, is het goed dat hulpverleners in de opvang in ieder geval kunnen doorverwijzen naar de terugkeerteams. Hiervoor zal contact gelegd moeten worden met de bestaande regionale terugkeerteams alsmede met de Internationale Organisatie voor Migratie die de terugkeer kan faciliteren. Het ministerie van Justitie zal de Federatie Opvang informatie aanleveren over deze regionale ondersteuning.

Een ander probleem dat in het overleg aan de orde is gesteld, betreft het feit dat (sommige) illegalen de eigen bijdrage niet betalen. Dit levert een exploitatieprobleem op voor de instellingen. De federatie pleit in dit verband voor een soort illegalenfonds. Het druist echter tegen de geest van de Koppelingswet in om een dergelijk fonds in het leven te roepen. Verder is het niet wenselijk om voor elk probleem een nieuwe financieringsstroom in het leven te roepen.

Tijdens het overleg is benadrukt dat de specifieke uitkering ook ingezet kan worden ter dekking van de kosten van niet-betalende cliënten. Zoals ook bij zorginstellingen de regel is, is het verstandig om een post dubieuze debiteuren op te nemen in de begroting van instellingen. Deze post kan worden aangewend in het geval er geen eigen bijdrage kan worden geïnd. De opvanginstellingen zullen hierover met gemeenten afspraken moeten maken.

Tot slot is afgesproken om in het najaar 2000 nogmaals bijeen te komen teneinde te bezien op welke wijze uitvoering is gegeven aan de bovengenoemde afspraken en welke knelpunten eventueel nog aanwezig zijn.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...