Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Algemene en Economische Zaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 25-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

25 september 2000, 17.00 uur Statencommissie Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs , Tweebaksmarkt 52 , Leeuwarden Secretaris: C.G.Venema, tel. : 058 292 54 29

Hoofdpunten:

-(Staten) voorstel tot vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling Provincies (CAP) en wijziging van het Ambtenarenreglement Fryslân, de Bezoldigingsregeling Fryslân en de Wachtgeld- en uitkeringsverordening provincie Fryslân in verband met de invoering van de CAP.
In verband met de op 12 april 2000 in het Sectoroverleg Arbeidsvoorwaarden Provincies (SPA) gesloten Collectieve Arbeidsovereenkomst
gemaakte afspraken over het invoeren van een sectorale arbeidsvoorwaardenregeling de CAP) wordt nu voorgesteld deze regeling vast te stellen en in verband hiermee een aantal bestaande regelingen te wijzigen.


-Aanvullende werkgelegenheid voor langdurige werklozen in de provinciale organisatie.(herziening tekst Perspectief-nota). Naar aanleiding van een toezegging aan Provinciale Staten wordt aan de commissie een herziene tekst voor de Perspectiefnota voorgelegd over de rol van de provincie bij inventarisatie van mogelijke projecten voor aanvullende werkgelegenheid. In de tekst zijn een aantal voorstellen opgenomen voor een (nog) grotere inzet bij het tot stand komen van arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen binnen het eigen provinciale apparaat. Het gaat hierbij om ca 20 arbeidsplaatsen.


-Bestuursacademie Noord Nederland.
Gedeputeerde Staten is voornemens in te stemmen met het voorstel betreffende de Fusie van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuurs-academie Noord Nederland met de andere bestuursacademies in Nederland tot de Stichting Bestuursacademie Noord Nederland. Het voorstel wordt nu eerst voor advies aan de commissie voorgelegd.


-Subsidieaanvraag Intereg II.
Gedeputeerde Staten stellen voor om alsnog een subsidie van 50.000,-- toe te kennen aan de Stichting Noord XXI t.b.v. het Intereg II C project Dorpslandschappen.


-Convenantsprojecten.
In het kader van de convenanten met de gemeente Leeuwarden en de A7 Gemeenten worden tussentijds een drietal projecten aan de commissie voorgelegd. Het betreft de Leeuwarderprojecten: Digitaal Trapveld Leeuwarden waarvoor een provinciale bijdrage van 150.000,- wordt gevraagd en het project Integratieproject Vrouwenhandel II. Voor dit vervolgproject wordt een bijdrage van 40.000,-- uit de convenants-middelen gevraagd. Voor het project Aan het werk langs de A7 wordt een bijdrage van 45.000,-- voorgesteld.


-Begrotingswijziging.
Het begrotingsvoorstel heeft betrekking op de vervanging van een aantal afgeschreven machines van de afdeling Vastgoed.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen via de pagina politieke agenda bij Bestuur en Taken. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via (provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie