Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prostitutiebeleid gemeente Doetinchem vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doetinchem

Prostitutiebeleid vastgesteld

Per 1 oktober 2000 verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht het landelijke bordeelverbod.

Deze wetswijziging heeft zes hoofddoelstellingen:


- beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie;

- effectievere bestrijding van onvrijwillige prostitutie;

- bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik;

- verbetering van de positie van de prostituee;

- scheiding van prostitutie en criminele randverschijnselen;

- terugdringing van prostitutie door illegale vreemdelingen.
Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten heeft de gemeenteraad in de vergadering van 21 september jl. een plaatselijk prostitutiebeleid vastgesteld, bestaande uit de hierna te noemen onderdelen en deelbesluiten.

De gemeenten die deeluitmaken van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland hebben bovendien besloten het totale aantal vastgestelde seksinrichtingen te gaan hanteren als toelaatbaar maximum voor deze regio. Ongereguleerde groei is daardoor regionaal gezien niet mogelijk. Vestiging van een nieuwe inrichting in een van deze gemeenten is pas mogelijk indien er binnen de vastgestelde maxima ruimte ontstaat. Voorts zal binnen de regio raam- en straatprostitutie niet worden toegestaan.

Er hebben zich in onze gemeente drie inrichtingen gemeld die voor legalisatie in aanmerking wensen te komen.

De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 21 september 2000:

1. de Nota Prostitutiebeleid gemeente Doetinchem vast te stellen, waarmee tegelijkertijd werd besloten om:

A. in te stemmen met de regionale nota;

B. hoofdstuk 3 en artikel 6.1a van de Algemene plaatselijk verordening vast te stellen;

C. de Nadere Regels Seksinrichtingen en Escortbedrijven en hoofdstuk 6A Gebruiksbepalingen seksinrichtingen van de Bouwverordening vast te stellen;

D. in te stemmen met het Handhavingarrangement opgenomen als bijlage III van de regionale nota en paragraaf 4.4. van de lokale nota;

E. het college van burgemeester en wethouders waar nodig de opdracht te verlenen voor het uitwerken van planologische maatregelen om het prostitutiebeleid ruimtelijk in te bedden; deze maatregelen bestaan uit:

· het op korte termijn in procedure brengen van een parapluherziening voor alle vigerende bestemmingsplannen waarmee de vestiging van een prostitutiebedrijf is uitgesloten;

· het vervolgens toepassen van een artikel 19 procedure voor die bedrijven die voor legalisering in aanmerking komen

· het partieel herzien van de desbetreffende bestemmingsplannen.

2. het college van burgemeester en wethouders te machtigen tot uitvoering van de in deze Nota genoemde maatregelen;

3. de Legesverordening 2000 te wijzigen.

In het verlengde hiervan besloot het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester - elk voor wat betreft hun bevoegdheden
- in te stemmen met het handhavingarrangement, opgenomen als bijlage III van de regionale nota en zoals verder verwoord in paragraaf 4.4 van de Nota Prostitutiebeleid gemeente Doetinchem. Tenslotte besloot het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven en de daarbij behorende toelichting.

Het prostitutiebeleid treedt met ingang van 1 oktober 2000 in werking

Ter inzage

De stukken met betrekking tot het prostitutiebeleid liggen voor belanghebbenden met ingang van 28 september 2000 vier weken ter inzage op de afdeling bestuurszaken en voorlichting, kamer 211 van het stadhuis. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer R.P.J. Hengeveld van de afdeling bestuurszaken en voorlichting, tel. (0314) 377113.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie