Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene kennisgevingen van de gemeente Castricum

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum


Info-bulletin gemeente Castricum

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Vrijdag 29 september is het gemeentehuis vanaf 15.30 uur gesloten i.v.m. een afscheidsreceptie.

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

070900 Hoogeweg 10 verbouw schuur

De kennisgeving van een aanvraag betekent niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 28 september a.s. liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Torenstraat 2,4,6 en Dorpsstraat 62a bouw winkels, woningen en kantoor
Een ieder kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkin-gen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

WET MILIEUBEHEER

OPENBARE KENNISGEVING BESLUIT

Bij de receptie in het gemeentehuis ligt iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur, alsmede in de Openbare Bibliotheek, Geesterduinweg 1, alhier gedurende 4 weken vanaf donderdag 28 september 2000 ter inzage het beleidsstuk:

'Notitie bepaling heersend geluidsniveau binnen bestemmingsplan buitengebied'.

Deze nota is een onderdeel van een later te realiseren geluidsnota voor de gehele gemeente welke als basis dient voor het verlenen van milieuvergunningen voor bedrijven.

De geluidsnota dient als toetsingskader voor het vaststellen van voorschriften ter voorkoming en beperking van geluidshinder. Tevens geeft de nota uitsluitsel over de grenswaarden van inrichtingen in het kader van vergunningverlening in het buitengebied.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen o.g.v. art. 3:13 Awb hun zienswijzen over de notitie mondeling of schriftelijk naar voren brengen tot: 26 oktober 2000 bij B & W van de gemeente Castricum.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan mevrouw C. Schneider, voor het venten met kerst- en wenskaarten en balpennen in de periode van 13 oktober tot en met 20 oktober 2000.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Castricum.

Het Jongerenstimuleringsfonds

Aan de sportverenigingen in Castricum:

Aanvraagformulier subsidie Jongeren stimuleringsfonds

Door middel van deze oproep wijzen wij u er als sportvereniging op dat, wanneer u in aanmerking wil komen voor het Jongerenstimuleringsfonds, u vòòr 1 november 2000 de aanvraagformulieren bij de gemeente moet indienen. Dit geldt voor het Jongerenstimu-leringsfonds voor 2000 en 2001. U heeft deze aanvraagformulieren half juli toegestuurd gekregen. Mocht u behoefte hebben aan nieuwe of meer van deze aanvraagformulieren dan kunt u deze ophalen bij de afdeling Welzijn, Bestuurszaken en Onderwijs op het gemeen-tehuis. U kunt hier terecht tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Het Jongerenstimuleringsfonds

In aansluiting op de sportnota zijn in samenwerking met de sportraad een aantal beleidsregels geformuleerd. Hieronder valt ook het Jongerenstimuleringsfonds met onder andere als doelstelling de sportdeelname te bevorderen van jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar middels nevenactiviteiten. Het is gebleken dat veel jongeren in deze leeftijdscategorie afhaken. De gemeenteraad heeft daartoe een Jongerenstimuleringsfonds in het leven geroepen waarvoor een bedrag van f 30.000,- per jaar is gereserveerd.

Om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen moet een aanvraag worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Dit kan alleen maar via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier (zie hierboven)!!

WET MILIEUBEHEER

OPENBARE KENNISGEVING ONTWERP-BESLUIT

Bij de receptie in het gemeentehuis en in de Openbare Bibliotheek ligt vanaf donderdag 28 september, gedurende vier weken het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer van de volgende inrichtingen ter inzage:
Boesenkool Krantendruk, Castricummerwerf 29 t/m 41
De Nijs Interieurbouw B.V., Oude Haarlemmerweg 75 B
Het voornemen bestaat de gevraagde vergunningen onder voorschriften te verlenen.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp-besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Castricum,worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voorts bestaat de gelegenheid tot het uiten van mondelinge bedenkingen en een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit. Een dergelijke hoorzitting wordt uitsluitend gehouden nadat daartoe een (telefonisch) verzoek is ingediend. (indienen voor donderdag 26 oktober 2000)

OPENBARE KENNISGEVING

Vanaf heden tot 27 oktober a.s. ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis de Nota Ambulancevervoer 2001-2004, in concept vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
In de Nota geeft het College van GS zijn visie en plannen weer voor de ambulancezorg in Noord-Holland.

Gedurende de inspraakperiode kan een ieder zijn opvattingen geven over de inhoud van de Nota. Reacties dienen uiterlijk 27 oktober 2000 schriftelijk te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Castricum brengen ter openbare kennis dat zij hebben besloten;

Door plaatsing van bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een invalidenparkeerplaats te reserveren voor het motorvoertuig met het kenteken 39-FJ-GB op het parkeerterrein van de Sans Souci-flat te situeren naast de invalidenparkeerplaats met het kenteken SL-VR-78.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

RAADHUIS EXPOSITIE

In da maanden september en oktober is er in het gemeentehuis van Castricum een weefexpositie te zien met als titel "Weefsels onder de loep"

Met deze expositie laten leden van het weefcontact regio Noord-Holland zien wat weven eigenlijk is: namelijk een creatie van patronen, ritmes, met eindeloos veel draden.

Bijzondere en traditionele weeftechnieken met niet traditionele draden geven een bijzonder effect.

Naast deze speciale thema tentoonstelling is er ook veel 'vrij' werk te zien.

Het is een unieke gelegenheid om het weven van dichtbij te leren kennen.

U kunt de tentoonstelling bewonderen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

KLACHTENTELEFOON GEMEENTE

De klachtentelefoon van de gemeente (661333) kan 24 uur per dag worden ingesproken uw klachten worden dan zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de betreffende Afdeling.

Het is echter niet verstandig spoedeisende vragen in te spreken, i.v.m. de vakanties kunnen die vaak niet direct beantwoord worden. Heeft u onmiddellijk hulp nodig bij een gemeentelijke aangelegenheid, belt u dan met de receptie 661122, of met de afdeling voorlichting, 661361/661240.

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie