Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Drenthe presenteert najaarsnota en begroting 2001

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Nieuwe projecten mogelijk door extra bestedingsruimte Provincie presenteert najaarsnota en begroting 2001

Assen, 26 september 2000
Persberichtnummer 00-077Het goede financiële perspectief van de provincie Drenthe biedt voor 2001 mogelijkheden voor nieuw beleid. Er is voor het komende jaar een extra bestedingsruimte van ruim 9 miljoen gulden. Vanaf 2001 zal er jaarlijks een bedrag van 4 miljoen in het Fonds flexibel beleid gestort worden. Dit heeft als gevolg dat de cofinanciering van Drentse projecten een flinke impuls krijgt. Zo wil de provincie onder andere meer geld besteden aan de stimulering van de biologische landbouw en de ontwikkeling van cultuurtoerisme in Drenthe.

De goede financiële situatie van de provincie Drenthe blijkt uit de Najaarsnota 2000 die Henk Weggemans, gedeputeerde van Financiën, zojuist heeft gepresenteerd. Ook het meerjarenperspectief van de provincie is gunstig. Dat betekent dat reeds ingezette projecten en activiteiten, gebaseerd op het vorig jaar verschenen bestuursprogramma, verder uitgebreid kunnen worden. De najaarsnota 2000 laat de mee- en tegenvallers zien ten opzichte van de begroting 2000. In vergelijking met de voorjaarsnota is er een extra bestedingsruimte van 3,7 miljoen gulden. De oorzaak hiervan ligt onder andere in een hogere uitkering uit het Provinciefonds en meer inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting. GS stellen voor om een deel van dit extra bedrag toe te voegen aan de reserves om ook in de toekomst een gezond financieel beleid te kunnen garanderen.

Op de totale begroting van 293 miljoen is er een bedrag van ruim 9 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid. Uit het meerjarenperspectief blijkt dat deze financiële ruimte aanwezig blijft en zelfs in 2004 groeit naar ruim 11 miljoen.
Het extra geld voor nieuw beleid wordt in 2001 onder meer ingezet om de voornemens uit het bestuursprogramma 'Besturen in balans' verder gestalte te geven. GS hebben voor een bedrag van 4,4 miljoen projectvoorstellen gedaan aan de Provinciale Staten. Na de structurele storting van 4 miljoen in het Fonds flexibel beleid, blijft er dan nog een bedrag van 667.000 gulden over voor incidentele aanwending in 2001.

Bestuur en samenleving
GS willen naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling een evaluatie houden. Onderzocht moet worden hoe de alledaagse praktijk werkt en op welke punten de samenwerking verbeterd kan worden. Voor dit onderzoek wordt eenmalig 100.000 gulden gereserveerd. Verder vinden GS dat de bevolking van Drenthe meer betrokken moet worden bij het opstellen van (nieuw) beleid. Hiervoor zal het provinciaal bestuur onder andere een aantal keren per jaar verschillende gebieden in de provincie bezoeken. Voor de organisatie van deze bezoeken is jaarlijks 100.000 gulden beschikbaar. Internet wordt ingezet om burgers, organisaties, mede-overheden, bedrijven en instellingen efficiënter, effectiever en klantvriendelijker tegemoet te treden. Hiervoor wordt jaarlijks een extra bedrag van 325.000 gulden uitgetrokken. Ook het digitaliseren van bestemmingsplannen van gemeenten krijgt een prioriteit. GS willen hiervoor eenmalig 300.000 gulden beschikbaar stellen.

Leefbaarheid en veiligheid
De provincie neemt het voortouw bij het opstellen van een integraal veiligheidsprogramma. Er moet een betere afstemming komen tussen provincie, gemeenten, het Openbaar ministerie en de politie, met name bij jeugdzorg en jeugdveiligheid. Er is hiervoor een bedrag van 75.000 gulden gereserveerd. De provincie verhoogt de subsidie aan de stichting Bosbrandbestrijding tot een jaarlijks bedrag van 50.000 gulden.

Verkeer en vervoer
GS stellen voor om voor de jaren 2002 en 2003 1,5 miljoen gulden en vanaf 2004 structureel 2,5 miljoen gulden beschikbaar te stellen om de kapitaallasten van de investeringen in verkeer- en vervoersprojecten gedeeltelijk te dekken. Deze investeringen zijn nodig om een goede infrastructuur en de mobiliteit te kunnen blijven garanderen.

Natuur, ruimte en economie
Gemeenten wordt gevraagd een waterplan op te stellen waarin de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening en waterhuishouding goed op elkaar zijn afgestemd. Hiervoor is een bedrag van 180.000 gulden uitgetrokken. De provincie stelt verder een bedrag van 100.000 beschikbaar voor het uitvoeren van randenbeheer in ecologische verbindingszones.
De provincie Drenthe is tot halverwege 2001 initiator van de regiovisie Zuid-Drenthe/ Noord Overijssel. Hiervoor is een bedrag van 100.000 gulden gereserveerd.
Ten slotte wordt er jaarlijks een bedrag van 300.000 gulden beschikbaar gesteld voor projecten die mensen leren duurzaam om te gaan met hun leefomgeving.

Cultuur en erfgoed
In 2001 wordt gestart met het actieplan Cultuurbereik. Doel is een ander en groter publiek te bereiken met kunst- en cultuurproducties. Zowel het Rijk als de provincie reserveert hiervoor een bedrag van 360.000 gulden voor 2001. Voor de jaren 2001 t/m 2004 wordt dit verhoogd naar 540.000 gulden. De provincie neemt op het gebied van het cultureel erfgoed de regie over van de rijksoverheid. In Drenthe wordt hiervoor het Erfgoedhuis van Drenthe opgericht. Voor 2001 is een bedrag van 534.000 gulden gereserveerd, oplopend tot ruim 950.000 gulden in 2004. De provincie stelt tevens een bedrag van 350.000 gulden beschikbaar uit het Fonds flexibel beleid om het cultuurtoerisme verder te ontwikkelen. Hiermee kan de concurrentiepositie van Drenthe op de toeristisch-recreatieve markt versterkt worden.

Zorg
Ook de komende jaren is er sprake van een toenemende vergrijzing in Drenthe. Voor de provincie blijft het verbeteren van leef- en woonomstandigheden en het zorgaanbod voor ouderen dan ook een speerpunt. Voor de extra inspanningen op dit gebied is een bedrag gereserveerd van 300.000 gulden.

Daarnaast doen GS nog een aantal andere bestedingsvoorstellen aan de staten. Zo wordt er jaarlijks een bedrag van 582.000 gulden gereserveerd voor het meerjarenonderhoudsplan voor het Provinciehuis en wordt er geld gereserveerd voor allerlei projecten die de kwaliteit van de (administratieve) dienstverlening van de provincie moeten verbeteren.

De Najaarsnota 2000 wordt samen met de begroting voor 2001 besproken in de statencommissies van 16 en 18 oktober. Provinciale staten bespreken de financiën op 7 en 8 november.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie