Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie VWS over beperken tabaksreclame

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beperken tabaksreclame

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2105270

26 september 2000

In reactie op de brief van 31 augustus jl. stel ik u gaarne op de hoogte over de komende implementatie van richtlijn nr. 98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 1998 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten (PbEG L 213).

In het najaar van 1997 is de regering, in samenspraak met de Tweede Kamer, tot het inzicht gekomen dat de reclame en sponsoring voor een zo gezondheidsschadend product als tabak verregaand moet worden teruggedrongen. De Reclamecode voor tabaksproducten van de branche reikt hiertoe niet ver genoeg. Omdat toentertijd het voorstel voor bovengenoemde richtlijn in EU-verband ter tafel lag, heeft Nederland er voor gekozen om tabakspromotie wezenlijk te beperken door steun te verlenen aan de totstandkoming van deze richtlijn in het kader van de harmonisatie van de interne markt, waarbij ingevolge het Verdrag van de Europese Unie een hoog beschermingsniveau op het terrein van de volksgezondheid in acht moet worden genomen. Ware dit niet het geval geweest en als er geen gezamenlijke EU-maatregel was gekomen, dan zou de reclame en sponsoring voor tabaksproducten destijds direct nationaal zijn aangepakt.

Medio 1999 heeft het kabinet besloten over het wetsvoorstel (Tabakswet II) ter implementatie van de EU-richtlijn; dit wetsvoorstel zal binnenkort worden ingediend. Het kabinetsbesluit komt er op neer dat via sponsoring, de geschreven pers en de medio 1998 bestaande sponsoring van op mondiaal niveau georganiseerde evenementen of activiteiten bij wijze van uitzondering tot één jaar na de uiterlijke implementatiedatum (30 juli 2001) van de richtlijn tabakspromotie bedreven mag blijven worden. Hiertoe is besloten in verband met de bedrijfseffecten en met het oog op een gelijke behandeling van de uitgezonderde media en evenementen. Voorafgaand aan de besluitvorming in het kabinet heb ik in juni 1999 samen met de Minister van Economische Zaken bestuurlijk overleg gevoerd met de tabaksfabrikanten, zijnde de financiers van de tabakspromotie op en sponsors van de circuits te Assen en Zandvoort, en hen geïnformeerd over de voorgenomen maatregel.

Voor alle duidelijkheid voeg ik hieraan toe dat over deze maatregel in de afgelopen jaren geen afspraken zijn gemaakt met media-exploitanten of andere ontvangers van gelden uit reclame en sponsoring door de tabaksindustrie, dus ook niet met de circuits van Zandvoort en Assen; dit in weerwil van uitspraken door de voorzitter van het circuit van Assen en krantenberichten naar aanleiding daarvan.

Bovengenoemd kabinetsbesluit heeft qua tijdstip ruim tevoren voldoende duidelijkheid verschaft aan bedrijven en organisatoren van evenementen, die tabaksreclame- en-sponsorgelden ontvangen. Aldus hebben zij drie jaar, namelijk van medio 1999 tot medio 2002, de tijd om alternatieve adverteerders en sponsors te vinden.

In EU-perspectief betekent dit dat Nederland tot de middenmoot behoort bij het terugdringen van de tabaksreclame en -sponsoring. In landen als België, Frankrijk, Finland, Ierland, Italië, Portugal en Zweden is tabakspromotie al (geruime tijd) verboden; in Frankrijk en Finland geldt dit ook voor de Formule I races. De verwachting is dat landen als Duitsland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk daarentegen een wat langere uitzondering voor de Formule I races zullen willen maken.

Overigens verzoek ik u niet te blijven wachten op indiening van Tabakswet II alvorens over te gaan tot de openbare behandeling van Tabakswet I. Deze wetsvoorstellen behoeven een separate openbare behandeling, daar het bij Tabakswet I gaat om de wettelijke vertaling van nationale beleidsvoornemens uit de Tabaksnota van het vorige kabinet en Tabakswet II een implementatiewetsvoorstel van voornoemde EU-richtlijn is. Ik zou het betreuren als Tabakswet I, waarvan de schriftelijke voorbereiding eind mei jl. is afgerond, verdere vertraging zou gaan oplopen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie