Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verkort arrest Gerechtshof te Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gerechtshof Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof Amsterdam

arrestnummer
|rolnummer 23-001786-99
datum uitspraak 26 september 2000
tegenspraak

Verkort arrest van het Gerechtshof te Amsterdam

gewezen op het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 24 november 1998 in de strafzaak onder
parketnummer 13-090049-97

tegen

T. O.
geboren te
wonende te

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 10 november 1998 en in hoger beroep van 6 april 2000, 20 juni 2000 en 12 september 2000.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, zoals op de terechtzitting in eerste aanleg van 10 november 1998 op vordering van de officier van justitie gewijzigd. Van de dagvaarding en van de vordering wijziging tenlastelegging zijn kopieën in dit arrest gevoegd. De inhoud daarvan wordt hier overgenomen.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen.

De bewezenverklaring

Naar het oordeel van het hof is wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte primair is tenlastegelegd, met dien verstande dat

hij op 3 februari 1997 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk M. O. van het leven heeft beroofd, immers heeft zijn mededader opzettelijk met een tafelpoot en/of een hamer meermalen op het hoofd van die M. O. geslagen en hebben verdachte en zijn mededader opzettelijk een snoer om de nek en hals van die O. gedaan en vervolgens dat snoer om de nek en hals van die O. samengetrokken, tengevolge van een of meer van bovengenoemde handelingen die M. O. is overleden.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep ten aanzien van het primair tenlastegelegde medeplegen van doodslag gesteld dat in de feitelijke gebeurtenissen twee fasen moeten worden onderscheiden, namelijk


1) het handelen van F. alleen (het slaan met de tafelpoot en/of hamer) en


2) het handelen van F. en verdachte samen (het aantrekken van het snoer).

Zij stelt dat verdachte niet verantwoordelijk is voor de handelingen van F. genoemd onder 1) nu verdachte daar part noch deel aan had en hij de gedragingen van F. op geen enkele wijze heeft ondersteund.

Voorts stelt de raadsvrouw dat het handelen genoemd onder 2) geen strafbaar feit oplevert nu aannemelijk is dat M. O. reeds was overleden ten tijde van het handelen genoemd onder 2) zodat het bestanddeel "M. O. van het leven te beroven" in de tenlastelegging niet kan worden bewezen.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Verdachte lag op de bovenverdieping van de woning te slapen toen hij door geschreeuw en gebonk werd gewekt. Verdachte hoorde geschreeuw van zijn moeder en zijn vader en is direct hierop naar beneden gegaan. Hij heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 12 september 2000 verklaard dat hij zijn vader nog heeft horen schreeuwen vlak voordat hij via de keuken de slaapkamer van zijn vader binnenging. Voorts heeft verdachte verklaard dat hij vanuit de keukendeur zijn vader op de grond zag liggen en dat zijn vader behoorlijk bebloed was. Hij zag zijn broer F., die naar hij meende een tafelpoot in zijn handen hield, en zijn moeder die stil op de grond lag. Verdachte hoorde dat F. tegen hem zei: "Help ons". Zijn vader bewoog een beetje en volgens verdachte probeerde hij zich op te richten. Verdachte heeft vervolgens een snoer gepakt en om de nek/hals van zijn vader - die hem probeerde vast te pakken - gedaan waarna hij het snoer is gaan aantrekken. F. liet het voorwerp dat hij in zijn handen had vallen en heeft meegeholpen aan het snoer te trekken.

Op grond van het hierboven geschetste verloop van de gebeurtenissen, is het hof van oordeel dat verdachte zich, toen hij zijn vader bebloed op de grond zag liggen, niet heeft gedistantieerd van hetgeen F. klaarblijkelijk met een of meer slagwapens had aangericht, maar onmiddellijk heeft gereageerd op het door F. geuite "Help ons" door een snoer te pakken en dit om de hals van zijn vader aan te trekken. Verdachte heeft aldus overgenomen waarmee F. was begonnen. F. is hem daarbij te hulp geschoten
. Het hof is van oordeel dat aldus sprake is geweest van een stilzwijgende, doch bewuste en nauwe samenwerking tussen de broers gericht op het (definitief) uitschakelen c.q. de dood van hun vader. Nu de dood op hun handelen is gevolgd, hebben zij tezamen en in vereniging hun vader van het leven beroofd. De enkele omstandigheid dat verdachte niet betrokken was bij het slaan met een tafelpoot of hamer op het hoofd van M. O. kan te dezen niet tot een ander oordeel leiden. Verdachte heeft zich immers niet gedistantieerd van de gevolgen van het door zijn broer F. op M. O. uitgeoefende geweld. Van voorbedachten rade daarbij is niet gebleken.

Gelet op de verklaring van verdachte dat hij vlak vóór hij de slaapkamer binnenging zijn vader had horen schreeuwen en de omstandigheid dat M. O. nog bewoog en probeerde verdachte vast te pakken toen verdachte het snoer om diens hals deed en dit snoer aantrok, gaat het hof ervan uit dat M. O. nog in leven was toen verdachte en zijn mededader het snoer om diens hals aantrokken.

Het hof verwerpt derhalve het verweer op beide onderdelen.

De strafbaarheid van het feit

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het primair bewezenverklaarde levert op:

medeplegen van doodslag.

De strafbaarheid van de verdachte

Door de raadsvrouw van verdachte is aangevoerd dat, indien en voorzover één van de tenlastegelegde feiten bewezen wordt verklaard, verdachte op het moment van handelen verkeerde in een situatie van psychische overmacht. Bij verdachte ontbreekt daarom iedere strafrechtelijke verwijtbaarheid voor zijn medewerking aan het hem tenlastegelegde, aldus de raadsvrouw.

Uit de stukken in het dossier en het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep is het volgende gebleken.

Het gezin waarin verdachte is opgegroeid, is jarenlang door vader getiranniseerd. Met regel-maat werden met name verdachte, zijn moeder en zijn broers op grove wijze door vader mishandeld. Hierbij werd door vader niet geschroomd een voorwerp ter hand te nemen om als wapen te gebruiken. Vader sloeg zijn vrouw en kinderen tot bloedens toe en bedreigde hen met de dood. De ten behoeve van verdachte ontvangen studiefinanciering en (de helft van) de bijverdiensten van verdachte werden door vader aangewend ter delging van zijn gokschulden. Het hof heeft in aanmerking genomen dat aannemelijk is geworden dat verdachte, na enkele omzichtige maar helaas op niets uitlopende pogingen om adequate hulp te krijgen en gelet op zijn jeugdige leeftijd en positie binnen het gezin, geen mogelijkheden had zich aan de voortdurende mishandelingen te onttrekken.

Op de ochtend van het plegen van het tenlastegelegde werd verdachte door geschreeuw en gebonk gewekt. Blijkens zijn verklaringen over het gebeurde is bij hem door het vele lawaai een grote angst ontstaan en is hij naar beneden gegaan. Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 12 september 2000 verklaard dat hij toen hij de slaapkamer van zijn vader binnenkwam en hij zijn moeder bewegingsloos zag, dacht dat "dit het einde was". Hij heeft verklaard dat het leek alsof "iemand anders het van hem overnam" en dat hij "automatisch" handelde. Hij dacht er niet bij na, hij dacht, toen hij zijn vader zag bewegen, slechts aan zijn eigen veiligheid en aan de veiligheid van zijn moeder en zijn broertje. Het was "hij of wij", aldus verdachte.

Drs. E.M.M. Mol, psychiater, en dr. J.J. Baneke, klinisch en forensisch psycholoog, hebben op 14 april 1997 een rapport van onderzoek opgemaakt betreffende de persoonlijkheids-structuur en geestesgesteldheid van verdachte.

Dit rapport houdt - zakelijk weergegeven - onder meer als conclusie in:

Bij onderzochte is reeds jarenlang sprake van een scheefgroei in zijn persoonlijkheids-ontwikkeling op grond van een uitzonderlijke opvoedingssituatie met repeterend, extreem agressief gedrag van vader. Emoties (met name angsten) worden geloochend en middels dissociatie verdrongen. Ten tijde van het tenlastegelegde verkeerde onderzochte in een extreme vorm van paniek/doodsangst. Op grond van zijn onrijpe persoonlijkheidsontwikkeling én de paniektoestand ten tijde van het tenlastegelegde waren zijn keuzemogelijkheden/denken in zeer sterke mate beperkt.

Het hof verenigt zich met deze conclusie.

Het hof heeft drs. E.M.M. Mol ter terechtzitting in hoger beroep van 12 september 2000 als getuige-deskundige gehoord. Uit de verklaring van de getuige-deskundige is gebleken dat, hoewel er theoretisch gezien voor verdachte de mogelijkheid bestond te vluchten, voor verdachte, gelet op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, geen echte andere keuzemogelijkheden waren in deze bedreigende situatie alsmede dat bij verdachte een bewustzijnsvernauwing is opgetreden, zodat er in redelijkheid geen ruimte was voor rationeel nadenken en dat verdachte onder de gegeven omstandigheden niet anders heeft kunnen handelen, dan hij heeft gehandeld.

Gelet op voornoemde conclusie en de toelichting van drs. Mol, zoals hiervoor weergegeven, is het hof van oordeel dat van verdachte onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij weerstand zou bieden aan de drang om zijn vader definitief uit te schakelen c.q. te doden. Het door de raadsvrouw gedane beroep op psychische overmacht slaagt. Ook overigens is er geen omstandigheid aannemelijk geworden, op grond waarvan verdachte een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De verdachte is op grond van het bepaalde in artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht niet strafbaar en het hof zal verdachte derhalve ontslaan van alle rechtsvervolging.

De beslissing

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde feit, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart de verdachte daarvoor niet strafbaar en ontslaat hem van alle rechtsvervolging.

Dit arrest is gewezen door de zesde meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. Bockwinkel, Van Altena en Van der Horst, in tegenwoordigheid van mr. Kubbinga als griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 26 september 2000.

Mr. Van der Horst is buiten staat het arrest mede te ondertekenen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...