Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda raadsvergadering gemeente Medemblik

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Medemblik
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Medemblik

AGENDA voor de raadsvergadering van

dinsdag 26 september aanvang 17.00 uur


1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 22 juni 2000.

4. Ingekomen stukken.

5. Voorstel tot afwijzing van het ingediende verzoek om vergoeding van de kosten van gemaakte rechtsbijstand

6. Voorstel het bezwaarschrift, ingediend door de Commissie van beheer van Schouwburg Het Park tegen het besluit tot beëindiging van de subsidierelatie, ongegrond te verklaren
7. Voorstel de "Verordening straatnaamgeving en huisnummering" en de "Verordening voor de commissie straatnaamgeving" vast te stellen en de "Deelverordening commissie straatnaamgeving" in te trekken
8. Voorstel tot vaststelling van de 7e serie wijzigingen van de Bouwverordening

9. Voorstel tot vaststelling van het restauratieprioriteiten overzicht voor het jaar 2006

10. Voorstel tot het verlenen van goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Stadsherstel Medemblik inzake de restauratie van het pand Overtoom 21 en voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ad f. 350.000,-- ten behoeve van voornoemd pand

11. Voorstel Stimuleringsregeling Algemeen Maatschappelijk Werk
12. Voorstel voor groot onderhoud aan de sanitaire ruimten van de Pekelharinghaven

13. Voorstel tot beschikbaarstelling van het benodigde krediet voor vernieuwingsinvesteringen automatisering

14. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van vervanging/herstel rieten daken in het Kon. Emmapark


15. Comptabiliteitsvoorstel
Om ± 18.30 uur wordt de vergadering geschorst tot ongeveer 19.30 uur.


16. Behandeling meerjarenbeleidsbegroting 2001
a. beantwoording door burgemeester en wethouders van de algemene beschouwingen

schorsing van de vergadering tot donderdag 28 september 19.00 uur

b. voortzetting begrotingsbehandeling in tweede instantie


17. RondvraagTOELICHTING OP DE AGENDA VAN DE RAADSVERGADERING

De gemeenteraad komt op dinsdag 26 september al om 17.00 uur bijeen. Deze maand dus niet alleen op de gebruikelijke laatste donderdag van de maand. In het kader van de behandeling van de meerjarenbeleidsbegroting is de septembervergadering de laatste jaren verdeeld over twee dagen. Dinsdag wordt begonnen, donderdag wordt de vergadering om 19.00 uur - voortgezet.

U bent beide dagen van harte welkom op de publieke tribune.

De vergadering wordt live uitgezonden op kanaal 14 van de kabel.

Op dinsdag is het testbeeld met toelichting vanaf 15.00 uur te zien. Donderdag gaat het testbeeld met de toelichting vanaf 17.00 uur in de lucht.

De vergadering staat in het teken van de behandeling van de meerjarenbeleidsbegroting 2001. Dit punt staat echter pas onder nr. 16 op de agenda omdat reguliere punten eerst aan de orde komen. De laatste raadsvergadering dateert al weer van 22 juni en er zijn daarom ook andere zaken die besluitvorming vragen.

Algemene beschouwingen

De raadsfracties hebben hun zogenaamde algemene beschouwingen al op vrijdag 15 september schriftelijk ingeleverd. De fracties gaan in deze beschouwingen in op het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid en blikken vooruit. In de beschouwingen geven ze hun wensen, ideeën en kritiek.

Burgemeester en wethouders beginnen na behandeling van de reguliere agendapunten- met de beantwoording van de vragen en geven aan hoe zij denken bepaalde zaken te gaan afhandeling.

Om met name op de publieke tribune en voor de TV de zaken goed te kunnen volgen is het verstandig de algemene beschouwingen van de fracties door te lezen.

De gebundelde algemene beschouwingen zijn tijdens openingsuren gratis af te halen bij de receptiebalie in het stadhuis.

Na de opening, de mededelingen, de vaststelling van de notulen en de ingekomen stukken komt agendapunt 5 aan de orde.

Het betreft het voorstel tot afwijzing van het ingediende verzoek van de kosten van gemaakte rechtsbijstand door een inwoner van Medemblik om de voorkomen dat op grond van het bestemmingsplan Medemblik-Zuid 1998 een woonbestemming zou worden gelegd op een perceel grond. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat door de vaststelling van het bestemmingsplan niet gesproken kan worden van een onrechtmatige daad en constateren voorts dat de inwoner niet verplicht was tot het inschakelen van een advocaat in deze procedure Het advies aan de gemeenteraad is daarom het verzoek om vergoeding van de kosten af te wijzen.

Agendapunt 6 brengt de gemeenteraad bij het beëindigen van de subsidie van Schouwburg Het Park in Hoorn.

De gemeenteraad besloot hier in december 1999 al toe. In een periode van drie jaar zou de subsidie worden afgebouwd. Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt door de beheerscommissie van Het Park. Burgemeester en wethouders constateren dat de gemeente Hoorn een bijdrage van het Rijk ontvangt voor het instandhouden van de schouwburg en dat ook veel omliggende gemeenten geen subsidie verlenen. De door de gemeenteraad van Medemblik vastgestelde subsidieverordening biedt geen mogelijkheden om de schouwburg te subsidiëren.

Agendapunt 7 brengt de gemeenteraad bij het vaststellen van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering. Door wetswijzigingen is het noodzakelijk een nieuwe verordening vast te stellen. De bevoegdheid om straten een namen te geven gaat over van de gemeenteraad naar burgemeester en wethouders. Wel blijft voor Medemblik een aparte straatnamencommissie actief die het college adviseert over het geven van straatnamen.

Onder agendapunt 8 komt al weer de 7e wijziging van de Bouwverordening aan de orde. Deze keer vooral wijzigingen als geval van rechterlijke uitspraken en het herzien van bepaalde normen. Een belangrijk onderdeel vormt de controle op gebruiksvergunningen. Het bevorderen van de brandveiligheid van kamerverhuurbedrijven en logiesgebouwen is hierin een aandachtspunt.

Agendapunt 9 is een jaarlijks terugkerend punt. De gemeenteraad moet ieder jaar voor 1 oktober het restauratieprioriteitenoverzicht vast stellen om voor subsidie in aanmerking te komen. De door de gemeenteraad aangedragen monumenten worden komen dan hopelijk op de provinciale lijst en komen dan in een bepaalde volgorde voor subsidie in aanmerking.

Voor Medemblik gaat het om de volgende panden:


-
Overtoom 21;


-
de Sint Martinuskerk;


-
het Weeshuis;


-
het Stoommachinemuseum.

Agendapunt 10 heeft enige relatie met punt 9. De Stichting Stadsherstel wil de woning Overtoom 21 de voormalige Zuiderzeewoning samen met de gemeente restaureren.

De raad wordt nu voorgesteld een krediet van f 350.000 ter beschikking te stellen. De kosten worden gedekt door mogelijke subsidies van het Rijk en de verkoop van de woning na de restauratie.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk staat onder zware druk door de veelheid van taken. Er zijn capaciteitsproblemen en er ontstaan wachtlijsten. De Rijksoverheid wil hier wat aan gaan doen. Er is in totaal 25 miljoen gulden beschikbaar voor de gemeenten om formatieplaatsen uit te breiden. Onder punt 10 van de agenda stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor de formatie van het Algemeen Maatschappelijk Werk uit te breiden en gebruik te maken van de door het Rijk ingestelde regeling. Voor de begroting van de gemeente heeft dit ook gevolgen omdat het Rijk niet alle kosten voor vergoeding in aanmerking laat komen. De subsidie voor het Algemeen Maatschappelijk Werk komt daarmee in 2001 op een bedrag van ruim f 120.000.

Agendapunt 12 heeft betrekking op de jachthaven Pekelharinghaven. De haven werd in 1989 geopend en de sanitaire ruimten in het havengebouw zijn toe aan groot onderhoud.

Het groot onderhoud komt voor rekening van de gemeente als eigenaar. De zaken die betrekking hebben op kwaliteitsverbetering zijn voor rekening van de Pekelharinghaven B.V. De raad wordt gevraagd een krediet ter beschikking te stellen van f 40.000. De gemeente had al een onderhoudsreserve gevormd voor het onderhoud van de haven en daaruit wordt nu het krediet ter beschikking gesteld.

Onder punt 13 van de agenda wordt de raad gevraagd een krediet ter beschikking te stellen voor vernieuwingsinvesteringen op automatiseringsgebied.

Een moderne organisatie maakt tegenwoordig gebruik van software op PCs en gebruikt pakketten als Word en Excel. Gebruiksvriendelijkheid en uitwisselbaarheid zijn vereisten waaraan software moet voldoen. Het ter beschikking te stellen krediet wordt gebruikt voor het creëren van een moderne kantooromgeving. Na de aanschaf van PCs e.d. wordt alle personeel verder opgeleid om zo efficiënter te kunnen werken. De raad wordt gevraagd een krediet ter beschikking te stellen.

Agendapunt 14 brengt de raadsleden even bij de kinderboerderij.

De rietenbedekking van de boerderij en de overkapping naast het bruggetje in het Kon. Emmapark verkeren in een slechte staat. Ook de rietbedekking van het huisje bij de midgetgolfbaan is aan onderhoud toe. Burgemeester en wethouders stellen voor een krediet van f 45.000 ter beschikking te stellen. Na vernieuwing van de daken kunnen die dan weer jaren mee.

Het comptabiliteitsvoorstel onder punt 15 van de agenda sluit de reguliere agendapunten af. Dit voorstel geeft een financiële opsomming van de gevolgen van besluiten van de raad.

De vaststelling van de meerjarenbeleidsbegroting komt hierna aan de orde.

Burgemeester en wethouders beginnen nu met de beantwoording van de vragen die de fracties in hun algemene beschouwingen hebben gesteld en geven aan hoe zij denken bepaalde zaken te gaan afhandeling.

Na beantwoording door burgemeester Smit, wethouder Kroezen en wethouder Louw wordt er geschorst tot donderdag28 september 19.00 uur.

De raadsleden hebben dan enkele dagen de gelegenheid om overleg te plegen en zich voor te bereiden op het vervolg van de vergadering.

Op 28 september krijgen eerst de raadsfracties het woord. Daarna volgt beantwoording in tweede instantie door het college van burgemeester en wethouders.

Nadat de meerjarenbegroting is vastgesteld door de gemeenteraad kan de begroting voor 2001 definitief worden opgesteld. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de diverse wensen. De begroting en de belastingvoorstellen komen aan de orde in de vergadering van 26 oktober. Dan pas weet u bijvoorbeeld hoeveel de diverse belastingen worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...