Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage Inspectie Milieuhygiëne

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MIN VROM: Inspectie Milieuhygiëne brengt voortgangsrapportage

Inspectie Milieuhygiëne brengt voortgangsrapportage uit: Meer controles bij branches en gemeenten

Veel stomerijen lekken te veel chemicaliën, in sauna's en zwembaden komt soms legionella voor, en de opslag van chemicaliën is niet altijd even veilig. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van controle acties die de Inspectie Milieuhygiëne het afgelopen half jaar heeft uitgevoerd. De resultaten staan vermeld in de vierde halfjaarlijkse rapportage, die Minister Pronk (VROM), mede namens de Minister van Justitie, de Minister Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vandaag aan de Kamer heeft aangeboden.

Op verzoek van de Kamer verscheen in 1998 de eerste rapportage. Sindsdien komt ieder half jaar een rapportage uit over de stand van zaken rond de milieuwethandhaving. Deze brief bevat tevens informatie van andere handhavingspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, provincies en gemeenten.

Milieubeleid is pas effectief als men zich aan de wetten en regels houdt. Handhaving is daarom essentieel. Uit de rapportage blijkt dat milieuregels beter moeten worden nageleefd. Hoewel door alle handhavers de inzet vergroot is, blijven handhavingsacties van de Inspectie Milieuhygiëne noodzakelijk om de risico.s voor gezondheid, milieu en veiligheid te voorkomen en te beperken. Deze noodzaak blijkt ook uit vele recente zaken, zoals dioxine in Belgische kippen, legionella en vuurwerkramp. Gezien het belang van handhaving heeft het Kabinet besloten om de capaciteit van de Inspectie in 2001 uit te breiden met 65 arbeidsplaatsen.
De extra capaciteit zal naast toezicht op gemeenten worden ingezet voor branchegerichte onderzoeken.

De Inspectie Milieuhygiëne heeft in het afgelopen half jaar een aantal bedrijfstakken steekproefsgewijs onderzocht. De belangrijkste uitkomsten zijn:

Stomerijen
De Inspectie heeft in het voorjaar, in het kader van een landelijke steekproef, 57 stomerijen (chemische wasserijen) gecontroleerd. In 30% van de gevallen lekte er te veel chemicaliën naar de aangrenzende woningen. Inmiddels zijn in overleg met de betrokken gemeenten maatregelen genomen om de blootstelling te verlagen. In samenwerking met de VNG zal er een vervolgonderzoek worden uitgevoerd onder de resterende stomerijen in Nederland.

Legionella
Uit een steekproef van de Inspectie naar 74 sauna's en zwembaden werd in 17% van de gevallen legionella aangetroffen. Directe maatregelen zijn getroffen (zoals het tijdelijk buitengebruik stellen van de douches) en verder zijn er met de provincies afspraken gemaakt dat zwembaden en sauna's een beheersplan opstellen.

Risicogrenzen Vuurwerkbedrijven
Direct na de ramp met het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks BV in Enschede heeft de Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar vuurwerkbedrijven. Een inventarisatie resulteerde in een lijst van 271 bedrijven. Om na te gaan of er mogelijk gevaarlijke situaties kunnen voordoen bij de opslag van vuurwerk, werden er bij 51 vuurwerkbedrijven controles uitgevoerd. Het rapport met de resultaten van deze actie is op 27 juli aan de Kamer aangeboden. Uit het onderzoek bleek onder meer dat in 67% van de gevallen de risicogrens zich buiten de erfgrens bevond. In 8% van de gevallen was er bebouwing binnen de risicogrens. In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de vergunningverlening en mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving. Verder doet de Inspectie onderzoek naar etikettering en in samenwerking met de Rijksverkeersinspectie onderzoek naar de classificatie.

Opslag chemicaliën
Uit een onderzoek onder 24 opslagplaatsen van meer dan 10 ton, bleek dat de situatie in 33% van de gevallen onvoldoende veilig was. Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van brandwerende voorzieningen, een vloeistofdichte vloer en een brandbestrijdingssysteem. Ook de naleving van de Wet milieugevaarlijke stoffen bleek bij een groot aantal bedrijven niet in orde, omdat bijvoorbeeld de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen tekortkomingen bevatten. De gecontroleerde bedrijven hebben inmiddels maatregelen genomen. Het onderzoek loopt nog door.

Naast een verslag van de belangrijkste controle acties van de Inspectie bevat de halfjaarlijkse rapportage ook informatie over het Milieu Inlichtingen- en Opsporingstem (MIOT), de Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving (LCCM) en de internationale ontwikkelingen, waaronder Green Interpol.

MIOT
Het MIOT is inmiddels een halfjaar operationeel en heeft een opsporingsonderzoek naar de illegale toepassing van methylbromide afgerond. Op dit moment voert zij een opsporingsonderzoek uit naar fraude en valsheid in geschriften door een CFK-producent en participeert het MIOT in opsporingsonderzoeken naar asbestsanering in Kosovo, de brand bij ATF in Drachten en de vuurwerkramp in Enschede.

LCCM
Handhaving Besluit Tankstations zal naar verwachting eind dit jaar zo ver zijn gevorderd dat deze prioriteit in 2001 vervalt. Voor de drie belangrijkste kernbepalingen: vloeistofdichte vloer, dampretour bij vulpistolen en financiële zekerheidstelling, blijkt dat er sinds 1 juli 1999 een duidelijke verbetering is opgetreden. Op dit moment voldoen 1600 tankstations aan de drie belangrijkste kernbepalingen, 2200 tankstations voldoen nog steeds niet aan tenminste één van de drie kernbepalingen en 500 stations aan geen van de drie kernbepalingen.
De LCCM heeft de landelijke prioriteiten voor 2001 vastgesteld: handhaving van het bouwstoffenbesluit en handhaving bij probleembedrijven (ook prioriteit in 2000). Mede op verzoek van de Kamer is de handhaving van het CFK-besluit als prioriteit toegevoegd.

Green Interpol
Tijdens een UNEP bijeenkomst in Malmö in Zweden (31/5/00) heeft Nederland het iniatief genomen om de rol van Interpol bij de bestrijding van internationale milieucriminaliteit te versterken. Het Nederlandse voorstel voor een 'Green Interpol' kan rekenen op een breed nationaal en internationaal draagvlak.

persvoorlichting milieu
Babette Gräber
070 339 24 05

faxnummer
070 339 13 52

Meer informatie is ook te vinden op de VROM website: www.minvrom.nl

26 sep 00 16:57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie