Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 26-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 26-09-2000

... B & W-nieuws september 2000 week 39

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college stemt ermee in om het door adviesbureau Convisie opgestelde rapport naar de behoefte aan zwemwater in de Haarlemmermeer als leidraad te beschouwen voor de invulling van de zwemvoorzieningenstructuur tot 2015. Het hierin omschreven voorkeursmodel bevat een op de toekomst gericht pakket zwemvoorzieningen dat zowel de capaciteitsproblemen in Nieuw Vennep en Hoofddorp oplost, te weten:

* sluiting van (op termijn) het openluchtzwembad de Meerval en Spectrum;

* nieuwbouw van een overdekt zwembad in Nieuw Vennep, bestaande uit een wedstrijdbad, instructiebad en een doelgroepen-/recreatiebad in combinatie met de te realiseren sporthal op het terrein ten noorden van het Bols-terrein in Welgelegen

* realiseren van een volwaardig combibad in Hoofddorp (overdekt wedstrijdbad, instructiebassin, doelgroepenbassin en recreatiebassin) en 6500 m² openlucht gedeelte met een bassin van 12,5 x 25 m op een nog nader te onderzoeken locatie (inclusief huidige locatie van het Spectrum)

* op termijn revitalisering/modernisering van het zwembad de sporthoeve in Badhoevedorp.

Het college stelt voor om het besluitvormingstraject over het totaal van de zwemvoorzieningen op te knippen. In de eerste fase kan een principebeslissing worden genomen over het realiseren van een overdekt zwembad in Nieuw Vennep en het al dan niet realiseren c.q. handhaven van een (beperkte) openlucht zwemvoorziening. De voorkeur gaat daarbij uit naar situering in Hoofddorp, maar zolang qua locatie niet duidelijk is wat de meest optimale situatie is voor de zwemvoorzieningen in Hoofddorp kan de definitieve locatie voor het openluchtbassin nog niet worden genomen. Tegelijkertijd vindt nader locatieonderzoek voor het combibad in Hoofddorp plaats. Zodra daarover meer duidelijkheid is verkregen kan de beslissing worden genomen over de toekomstige zwemvoorziening in Hoofddorp. De raadscommissie Sport, Recreatie en Floriade zal zich over de plannen buigen.

Het college stemt in met het voorgestelde vervolgtraject voor de verkenning van de brede school in de Haarlemmermeer, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een brede school modellen ligt primair bij de scholen en welzijninstellingen; de gemeente vervult een faciliterende/voorwaardenscheppende rol door de procesgang te ondersteunen en deskundigheid beschikbaar te stellen; op basis van selectiecriteria kiest de gemeente een of meer projectplannen die voor ondersteuning in aanmerking komen. Behandeling van de voorstellen vindt plaats in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Onderwijs, Sociale Zaken, Cultuur en Maatschappelijk Welzijn.

Het college gaat akkoord met het opstellen van een beleidsnota Algemeen Maatschappelijk Werk. Er zal gebruikt gemaakt worden van de adviezen en bijdragen van de Stichting Meerwaarde, het Platform Gezondheidszorg & Maatschappelijke Dienstverlening en verwijzende instanties. Naar verwachting zal in de loop van november een ontwerp-nota gereed zijn.

Het college heeft uit de drie offertes die zijn uitgebracht voor vraaggestuurde gesubsidieerde kinderopvang (naar aanleiding van de richtlijnen uit de nota "Een toekomstvisie op twee vormen van kinderopvang") gekozen voor die van "Kidsconcern"

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennis genomen van de voortgang van het uitvoeringsconvenant Oude Haagseweg. De planning gaat ervan uit dat dit jaar begonnen worden met de uitvoering van de aanleg van de busbaan het fietspad. Om de geluidsbelasting van enkele woningen langs de Nieuwemeerdijk te bestrijden zal ter hoogte van de brug over de Ringvaart een één meter hoog geluidsscherm worden aangebracht. Zodra het ROA de beschikking heeft afgegeven voor de subsidie in het kader van de Gebundelde Doeluitkering (90% in eerste termijn, 10 % na oplevering) zal de reeds door de Raad goedgekeurde bijdrage aan het project (703.000 gulden) worden beschikbaar gesteld aan het SADC.

Grondbedrijf
Het college gaat akkoord met het principe besluit tot aankoop van gronden op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Bestuursdienst
Het college stemt in met de strekking van de conclusies uit het rapport van de welzijnsrisicoinventarisatie. Het rapport geeft aan dat bij Gemeente Haarlemmermeer sprake is van symptomen van stress die hoger zijn dan gemiddeld in de sector "Algemeen Overheidsbestuur". In deze sector komen veel stressbronnen voor zoals hoog werktempo, veel werk, emotionele belasting, gebrek aan inspraak en gebrek aan zelfstandigheid. De leermogelijkheden liggen bij gemeente Haarlemmermeer hoger dan gemiddeld. De uitkomsten van het onderzoek bieden voldoende aanknopingspunten voor beleidsontwikkeling voor de gemeente als geheel. In de welzijnsrisicoinventaristatie zijn de diensten afzonderlijk aan de orde gekomen en is per dienst aangegeven hoe men de uitkomsten heeft geïnterpreteerd en hoe men deze binnen de eigen dienst wil aanpakken. De OR stemt eveneens in met de strekking van de conclusies onder de voorwaarde dat de diensten op basis hiervan een plan van aanpak opstellen; de diensten zullen deze plannen van aanpak in hun Arbojaarplan opnemen. In 2001 zal de volgende welzijnsrisico-inventarisatie worden gehouden.

Het college stemt in met de oprichting van de Stichting Haarlemmermeer 2002 voor de periode 2000-2002 en met het vast stellen van het doel en de taken van de stichting in de statuten. De stichting heeft het doel om initiatieven voor de viering van 150 jaar drooglegging van Haarlemmermeer te ondersteunen en mede te ontwikkelen. Hiervoor zal de stichting festiviteiten en evenementen stimuleren en waar nodig actief mee te werken aan de ontwikkeling ervan. De Stichting inventariseert de initiatieven die leven onder de bevolking, de verschillende maatschappelijke, culturele- en sportorganisaties en het bedrijfsleven. Het college heeft verder ingestemd met de concept-begroting en met de verdere uitwerking van de evenementen en evenementenkalender zoals deze opgenomen zijn in het concept-werkplan. De stichting Haarlemmermeer 2002 moet vanaf haar oprichting driemaandelijks haar voortgang van activiteiten rapporteren aan de raadscommissie ABZ.

B-punten afkomstig uit week 36

Het college heeft besloten:

* Auke de Vries zijn schetsontwerp voor het kunstwerk Big Spotters' Hill verder uit te voeren. Het college wil proberen om, in overleg met N.V. Luchthaven Schiphol en mogelijke andere toekomstige exploitatie-partijen, het kunstwerk te integreren in een eindbestemming van BSH en omgeving. Gezien de nog niet vastgelegde eindbestemming en onduidelijke factor van de kosten 'beheer en onderhoud heeft het kunstwerk heeft vooralsnog een tijdelijke bestemming gekregen voor de duur van de Floriade 2002
* met art.19 WRO medewerking te verlenen aan het bouwplan tot het vernieuwen en uitbreiden van de winkel Marktlaan 5 te Hoofddorp. Het college stelt het architectenbureau Group A uit Rotterdam in de gelegenheid het bouwplan te presenteren in de raadscommissie Economische Zaken en Grondbedrijf.

* het ontwerp-huisvestingsprogramma- en overzicht 2001 vast te stellen en te bespreken met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs

* het bezwaarschrift van de heer De Gier gericht tegen de verleende vrijstelling voor de aanleg van een tijdelijke weg t.b.v. de aansluiting van de Bennebroekerweg op de A4 ongegrond te verklaren
* de bezwaarschriften gericht tegen de verleende medewerking t.b.v. de realisering van de tijdelijke aansluiting van de Bennebroekerweg op de A4 ongegrond te verklaren
* het bezwaarschrift van de heer Smit gericht tegen de kap van een Kronkelwilg, Bervoetsbos 241 te Hoofddorp ongegrond te verklaren
* Getsewoud Deelplan 7d voor te leggen aan GS van Provincie Noord-Holland met het verzoek de benodigde verklaringen van geen bezwaar af te geven en de ingediende bedenkingen in het kader van de opgestarte artikel 19 WRO-procedure voor de realisatie van het Deelplan 7d ongegrond te verklaren

* het bezwaarschrift van L. Kool, gericht tegen het niet verlenen van een vrijstelling en bouwvergunning t.b.v. de bouw van een dressuurhal / manege, Hoofdweg 115, Lijnden, ongegrond te verklaren

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie