Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten gemeente Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

Nummer 39 - 27 september 2000

Vergaderagenda's

Nummer 39 - 27 september 2000

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad, van vrijdag 22 en dinsdag 26 september 2000

Persberichten

* Aanvullende noodhulp aan Izmit

* College wil meer mensen en minder vacatures op de arbeidsmarkt
* Voorstellen voor Amsterdamse woningvoorraad
* Haalbaarheidsstudie ringzone west-overbouwing A10
* College wil ruim 12 miljoen investeren in sociale infrastructuur
* Aansprakelijkheidstermijn gezondheidsklachten vliegramp bijlmermeer verlengd

* Winkeliers kraaiennest krijgen voor ruim vier jaar huurmatiging
^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Bouwen, wonen en economie

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het afsluiten van 23 kredieten. Bij het instellen van de Dienst Binnenstad is een groot aantal grondexploitaties, alsmede kredieten en/of gemachtigden overgedragen door het Gemeentelijk Grondbedrijf aan de Dienst Binnenstad. Met het Grondbedrijf is afgesproken om die te actualiseren en op te schonen waardoor er een beheersbare en overzichtelijke situatie ontstaat. Behandeling in de raadscommissie is op 19 oktober en in de gemeenteraad op 15 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het vaststellen van het bestemmingsplan Roeterseiland I. Dit gebied wordt begrensd door de Roetersstraat, de Pancrasstraat en het complex van de Universiteit van Amsterdam. Het plan maakt de uitbreiding van de Universiteit aan de Roetersstraat en de bouw van woningen aan de Sarphatistraat mogelijk. Op de eerste bouwlaag zijn publieksgerichte functies zoals winkels, bedrijven en een horecagelegenheid toegestaan. In december 1998 is er een inspraakavond over het ontwerpplan gehouden. Verder heeft het ontwerpplan van 19 juni t/m 17 juli ter inzage gelegen. Hierop zijn reacties binnengekomen. Behandeling in de raadscommissie is op 19 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag van 8,9 miljoen gulden voor automatiseringsprojecten bij de Dienst binnenstad. De huidige infrastructuur van het computernetwerk is gebaseerd op technologie uit 1993 en belemmert de introductie van de huidige software, zowel op het gebied van de administratieve applicaties als de kantoorautomatisering. Bij de vernieuwing wordt o.a. rekening gehouden met de ontwikkeling van een site van de dienst die naar verwachting in de toekomst zal uitgroeien tot een Internetloket. Het streven is dat in 2002 een kwart van de dienstverlening via deze site plaatsvindt. Daarnaast wordt het netwerk uitgebreid met Intranet en wordt er een nieuw
tekstverwerkingsprogramma geïmplementeerd. Hier ligt in de bedoeling dat de nieuwe infrastructuur eind 2001 voltooid is. Behandeling in de raadscommissie is op 10 oktober en in de gemeenteraad op 15 november.

Algemeen Bestuur
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. R. Alberts (SP) over de aanpak drugsoverlast Wallengebied. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college stemt in met de vervangingsregeling voor de burgemeester en de wethouders. Tijdens het reces is het beeld ontstaan van een niet bestuurbare stad, wat onterecht is. Dat neemt niet weg dat de regeling niet geheel in de pas loopt met de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht. Voor de komende periode moeten de zaken tijdig op orde zijn. Op het gebied van de mandaten aan ambtenaren ontbreekt een goed overzicht. Ook moet hierin een en ander nader worden bekeken. Behandeling in de raadscommissie volgt zo spoedig mogelijk.

Het college stemt in met een onderzoek naar de ontsluiting van gemeentelijke informatie in de brede zin van het woord. Behandeling in de raadscommissie is op 17 oktober.

Financiën
Het college gaat akkoord met het verslag dat op 6 september door de Rekeningencommissie is uitgebracht over haar onderzoek van de Gemeenterekening over 1999. Zoals gebruikelijk neemt de commissie in haar verslag een aantal kritische opmerkingen op. Daarnaast doet zij de nodige aanbevelingen. Het college heeft daarop op 19 september een reactie vastgesteld. In de kern komt die er op neer dat zij, op een enkele uitzondering na, de aanbevelingen van de Rekeningencommissie ter harte neemt. Behandeling in de raadscommissie is op 28 september en in de gemeenteraad op 4 oktober.

Personeel & Organisatie
Het college stemt in met het Sociaal jaarverslag 1999 gemeente Amsterdam. Het verslag bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Personeel en Organisatie en een stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen. Het verslag gaat met name over de diensten die onder het bestuur van de gemeente Amsterdam ressorteren. Naast een kwalitatieve beschrijving van activiteiten en ontwikkelingen is een aantal kwantitatieve gegevens opgenomen. Daarnaast zijn enkele kengetallen van de stadsdelen opgenomen en waar mogelijk zijn vergelijkingen getrokken tussen de diensten en de stadsdelen. De gegevens zijn ontleend aan de rapportages die de diensten leveren in het kader van Planning en Control. Centraal staan de thema's 'sociaal activerend personeelsbeleid' en 'diversiteit'. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktoberr.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college stemt in met de verzending van een brief aan het stadsdeel Oud Zuid over een proef met de gastenkaart. Op 2 februari jl. heeft het stadsdeel zich uitgesproken voor het principe van de parkeerkaart voor gasten en voor het houden van een proef. Voor het houden van een dergelijke proef heeft het stadsdeel toestemming van de centrale stad nodig. Het college verzoekt het stadsdeel geen proef uit te voeren voordat er stedelijke besluitvorming over de parkeernota en parkeerverordening heeft plaatsgevonden. Deze besluitvorming wordt in oktober verwacht. In de discussie over de herijking van het parkeerbeleid is de wenselijkheid van een gastenkaart betrokken. Het onderwerp is bijvoorbeeld in het portefeuillehoudersoverleg van 10 maart jl. aan de orde geweest.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de opheffing van het Openbaar Lichaam Taxivervoer Amsterdam, Zaanstreek, Amstelland en Meerlanden (OLT AZAM). Door de invoering van de nieuwe taxiwet per 1 januari 2000 is het taxibeleid overgegaan naar het Rijk. De Rijksverkeersinspectie (RVI) vervult voortaan de taken van OLT AZAM, onder andere de vergunninguitgifte. Het OLT AZAM moet nu worden opgeheven en daarvoor is een besluit van de gemeenteraad nodig. OLT AZAM beschikt over een restkapitaal van ongeveer 1.300.000 gulden. Dit bedrag is opgebouwd uit leges. Aangezien de deelnemende gemeenten hier niets aan hebben bijgedragen, is het bestuur van OLT AZAM van mening dat dit geld ten goede moet komen aan de taxibranche en niet mag verdwijnen in de algemene middelen van de gemeenten. Het bedrag wordt naar rato over de deelnemende gemeenten verdeeld. Het college zal met nadere voorstellen voor de verdeling van het Amsterdamse deel komen. Behandeling in de raadscommissie is op 11 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Het college gaat akkoord met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan parkeergarage Rokin. Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid om, in aanvulling op hetgeen de bestaande planologische regeling (bestemmingsplan Noord/Zuidlijn) toestaat, op het Rokin (tussen Dam en Spui) een ondergrondse parkeergarage te realiseren. De garage biedt plaats aan maximaal 330 parkeerplaatsen met bijbehorende nevenruimten en ontsluiting voor auto's en voetgangers. De inspraakavond die over het bestemmingsplan Parkeergarage Rokin op 7 maart jl,. is gehouden heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Sociale Zaken
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid W.H.G. Paquay (SP) n.a.v. het Mokumen-spel. De vragen hangen samen met de opname in het spel van een graffiti-kladderaar genaamd 'Gave Graffiti'. Publicatie in het Gemeenteblad.

Sociale Zaken/Werk
Het college stemt in met het preadvies op de notitie van het raadslid mevr. J.B. Irik (PvdA) over 'Kansen voor nieuw
werkgelegenheidsbeleid'. In deze notitie bepleit de PvdA een aantal werkgelegenheidsmaatregelen gericht op specifieke doelgroepen en het instellen van een ESF-projectteam. Het preadvies bevat per voorgestelde maatregelen een reactie van het college. Het college wacht eerst de voorwaarden af waaronder ESF-middelen beschikbaar komen, alvorens een besluit te nemen over de aanwending van de middelen. Het college is over trainingsprogramma's voor oudkomers bereid te onderzoeken of de ontwikkeling van leerwerkprogramma's een effectief instrument is in de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Over de leefsituatie van tienermoeders zal het college binnenkort voorstellen doen voor de uitbreiding van het programma 'vrouwen, arbeid, zorg'. Ten aanzien van de toeleiding naar de arbeidsmarkt van GGZ-cliënten, stelt het college voor een onderzoek te laten uitvoeren naar de samenstelling van deze groep, en de voor deze groep benodigde voorzieningen. Behandeling in de raadscommissie is zo spoedig mogelijk.

Openbare ruimte
Het college stemt in met de vaststelling van het Saneringsprogramma geluidshinder A10-West en deze in te dienen bij de minister van VROM. In het Saneringsprogramma wordt ingegaan op de invulling van de inspanningsverplichting om de (toekomstige) schermen als alternatief te vervangen door geluidwerende bebouwing. Behandeling in de raadscommissie op 10 oktober.

Gemeentevervoerbedrijf
Het college stemt in met het Grootverbruikcontract Schiphol Sternet. Het sternet heeft als doel om het aandeel van het openbaar vervoer van en naar Schiphol te verhogen. Het contract is gesloten tussen de NV Luchthaven Schiphol, ConneXXion en het Gemeentevervoerbedrijf. Om deel te nemen zijn er wijzigingen in de route aangebracht en is de frequentie van bussen verhoogd. Hoewel de exploitatiekosten hierdoor stijgen zullen de opbrengsten toenemen door extra inkomsten uit het contract en de verhoogde bijdrage voor exploitatie door het Rijk.

Het college stemt in met het huren van 160 m² bedrijfsruimte aan het Waterspiegelplein 10a en 10b (stadsdeel Westerpark) voor het Trambedrijf. De voormalige horecaruimte bij het eindpunt van lijn 10 wordt verbouwd tot verblijfsruimte voor het trampersoneel. Met de eigenaar, het Gemeentelijk Grondbedrijf, wordt een huurovereenkomst per 15 juli jl. aangegaan voor vijf jaar met een optie van nogmaals vijf jaar. De huurprijs bedraagt 48.000 gulden per jaar. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Het college stemt in met het huren van 16 m² bedrijfsruimte in het pand Dijkgraafplein 2-64 voor het Trambedrijf. De ruimte bij het eindpunt van lijn 1 zal worden gebruikt als
fietsenstalling/opslagruimte voor het trampersoneel. Met de eigenaar, het Gemeentelijk Grondbedrijf, wordt per 1 september jl. een huurovereenkomst aangegaan voor vijf jaar met een optie van nogmaals vijf jaar. De huurprijs bedraagt 116 gulden per maand. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Monumentenzorg
Het college stemt in met de benoeming van mevrouw E.H. Agsteribbe tot nieuwe voorzitter van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM) per 1 oktober a.s. en met de benoeming van de heren W.H. Vroom en M.A. Kooiman als nieuwe leden van de ARM per 1 mei jl., voor een periode van vier jaar. Behandeling in de raadscommissie is op 12 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Het college stemt in met het toepassen van de hardheidsclausule van de Subsidieverordening Monumenten en Beeldbepalende Panden voor de panden Sint Jansstraat 3 en 7/9 in het Blaauwlakenblok. Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat behoud van de panden mogelijk is, maar dat de meerkosten 300.000 gulden bedragen. Door een beroep te doen op de hardheidsclausule kan de extra bijdrage ten laste worden gebracht van het budget 2001 uit het Stadsvernieuwingsfonds.

Het college stemt in met het toepassen van de hardheidsclausule van de Subsidieverordening Monumenten en Beeldbepalende Panden voor het pand Oudezijds Achterburgwal 114. Per abuis is er door de eigenaar geen startbrief ingediend bij de aanvang van de werkzaamheden, wat kan leiden tot subsidieweigering. Mede gezien de achtergrond van de aanvraag wordt de hardheidsclausule toegepast. Behandeling in de raadscommissie is op 19 oktober.

Openbare Ruimte

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bijlsma (PvdA) over de archeologische vondsten op het Stork-terrein. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college stemt in met het verlengen van het tijdelijk contract van zes middenmaat reclameborden in Westpoort van 1 juli 2000 tot 1 juli 2001. Omdat de vergunningprocedure rond een nieuw type reclameborden nog niet geheel is afgerond wordt het huidige tijdelijke contract met een jaar verlengd.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over de kredietaanvraag van 100.000 gulden voor het project 'Nota recreatieve Hoofdfiets- en wandelroutes in en om Amsterdam'. De nota zal o.a. bestaan uit een lange termijn visie over recreatieve fiets- en wandelroutes en een actieplan om een aantal belangrijke knelpunten of hiaten in het netwerk aan te pakken, alsmede de ontbrekende routes versneld aan te leggen of te verbeteren. Behandeling in de raadscommissie is op 10 oktober en in de gemeenteraad 1 november.

Grondzaken

Het college gaat akkoord met een aantal maatregelen voor de Amsterdamse Middensegment Hypotheek in het gebied van de Zuidelijke IJ-oever. De projecten aan de Zuidelijke IJ-oever leveren een aanzienlijke bijdrage aan de stedelijke woningproductie. Bij de samenstelling van het woningbouwprogramma is indertijd een substantieel gedeelte in het koopsegment gereserveerd voor de middengroepen. Dit alles onder de voorwaarden dat er verkocht zou worden tegen marktconforme prijzen. Door de explosieve stijging van de marktprijzen in de afgelopen jaren zijn er aanzienlijke verschuivingen in de prijsklasse van het woningbouwprogramma opgetreden. Hierdoor worden de afspraken van het middensegment bedreigd. Om dit probleem te voorkomen worden per deelgebied specifieke maatregelen genomen.

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid R.H.G. van Duijn (Amsterdam Anders/De Groenen) over Switchhouses. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over plan- en kredietafsluitingen met nieuwe kredieten voor restgrondexploitaties. Bij de instelling van de Dienst Binnenstad in 1996 zijn een groot aantal grondexploitaties en de daarbij behorende kredieten en/of machtigingen door het Gemeentelijk Grondbedrijf overgedragen aan de Dienst Binnenstad. In de jaarlijkse opgaven van het Resultaat Actieve Grondexploitaties (RAG) is melding gemaakt van het voornemen om een groot deel van deze grondexploitaties en kredieten bestuurlijk af te sluiten. In afspraken met het Gemeentelijke Grondbedrijf heeft de Dienst Binnenstad toegezegd de overgedragen grondexploitaties en kredieten te actualiseren en de hoeveelheid aan grondexploitatiebegrotingen op te schonen. Hierdoor ontstaat een beheersbare en een meer overzichtelijke situatie. Alle nu ter afsluiting aangeboden grondexploitaties zijn jaarlijks geheel afgerekend in het Stadsvernieuwingsfonds en zijn technisch en administratief gereed. Behandeling in de raadscommissie is op 19 oktober en in de gemeenteraad op 15 november.

Ruimtelijke Ordening

Het college heeft kennis genomen van de eerste en tweede kwartaalrapportage IJburg 2000. De rapportages behandelen de voortgang in planvorming, planuitvoering en de financiële stand van zaken van IJburg. In het eerste half jaar van 2000 is onder andere een hoogspanningslijn over het IJmeer verwijderd en een nieuwe kabel ondergronds aangelegd. Ook ging de gemeenteraad akkoord met de verplaatsing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op het Zeeburgereiland. In de tweede kwartaalrapportage wordt voor het eerst de stand van zaken van de uitvoeringskosten van IJburg beschreven volgens het Financieel Sturingsinstrumentarium. De rapportages worden ter kennisneming aan de raadscommissie gezonden.

Het college gaat akkoord met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit partiële herziening van het bestemmingsplan Overbrakerpolder (Generatorstraat). Er is een verzoek binnengekomen om medewerking te verlenen aan het veranderen van de bestemming van een gedeelte van het terrein, zodat er een bedrijfsgebouw gebouwd kan worden. In het huidige bestemmingsplan heeft de Overbrakerpolder een andere bestemming. Het huidige beleid is erop gericht om werkgebieden te intensiveren. Gelet op de omliggende gebieden is het wenselijk om op dit terrein te gaan bouwen. Er wordt hier om medewerking gevraagd om dit mogelijk te maken. Behandeling in de raadscommissie is op 11 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit partiële herziening van het bestemmingsplan Overbrakerpolder (Isolatorweg-hoek Accumulatoerweg). Namens het Gemeentelijk Grondbedrijf is een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het veranderen van de bestemming van een gedeelte van het terrein voor twee multifunctionele evenementenzalen. Behandeling in de raadscommissie is op 11 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Het college stemt in met de raadsvoordracht over het voorbereidingsbesluit partiële herziening van het bestemmingsplan Haven- en Recreatiegebied West. Behandeling in de raadscommissie is op 11 oktober en in de gemeenteraad op 1 november.

Volkshuisvesting

Het college adviseert de wethouder Volkshuisvesting nader overleg te voeren met de stadsdelen over leges bij het splitsen in appartementsrechten. Het vaststellen van legestarieven is een decentrale bevoegdheid. Corporaties, die op een complexmatige wijze woningen in aanmerking brengen voor splitsing, hebben met verschillende tarieven te maken. Het is een stedelijk belang om het legesstelsel bij het splitsen in appartementsrechten eenvoudiger te maken. Aan de portefeuillehouders Wonen van de stadsdelen is voorgesteld om tot een uniform en gedifferentieerd legesstelsel te komen. De portefeuillehouders staan hier tot nu toe afwijzend tegenover.

^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad

Algemene Zaken
Procesbesluit voor gemeenteadvocaat.

Advies Bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van 43 bezwaarschriften.

Vier adviezen naar aanleiding van bezwaarschriften.

Vijf adviezen Bezwaarschriftencommissie Parkeervergunningen naar aanleiding van bezwaarschriften.

Bouwen, Wonen en Economie
Vijf adviezen Bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van bezwaarschriften.

Vier adviezen naar aanleiding van bezwaarschriften.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Advies Hoor- en Adviescommissie ex. artikel 7:5 Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van bezwaarschrift.

Algemeen Bestuur
Acht adviezen naar aanleiding van bezwaarschriften.

Onderwijs
Besluit over onttrekken reserve OALT over toekenning eenmalige OALT-subsidie.

Jeugdzaken
Twee besluiten over eenmalige waarderingssubsidie.

Besluit over subsidieverlening.

Besluit over subsidieafwijzing.

Diversiteitsbeleid
Besluit over toeleiding en bemiddeling naar werk van niet-uitkeringsgerechtigde nieuwkomers.

Besluit over toekenning eenmalige subsidie.

Personeel & Organisatie

Brief over ongegrond verklaring bezwaar.

Haven en Luchthaven

Besluit over benoeming lid Raad van Commissarissen NV Luchthaven Schiphol.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

Besluit over instemming aangaan overeenkomst Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels en machtiging directeur Noord/Zuidlijn.

Besluit over machtiging directeur Noord/Zuidlijn.

Sociale Zaken

Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Vijftien besluiten over verhaal op grond van art. 102 lid 2 Algemene Bijstandswet.

Zorg

Twee besluiten over afwijzing subsidieverzoek

Gemeentevervoerbedrijf

Vier besluiten over machtigingsaanvragen.

Werk

Besluit over beschikking tot vaststelling indicatie op grond van artikel 11 Wet Sociale Werkvoorziening.

Milieu en Openbare Ruimte

Besluit over voorstel verdeling incidentele prioriteit.

Besluit over subsidies dierenbescherming 2000.

Besluit over definitieve vaststelling subsidie Hortus 1999.

Grondzaken

Twee besluiten over machtiging directeur Gemeentelijk Grondbedrijf

Volkshuisvesting

Zevenentwintig adviezen op bezwaarschriften. .

^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 27-09-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...