Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel bij Vlaams Economisch Verbond

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel tijdens een lunchbijeenkomst van het Vlaams Economisch Verbond - Comité Brussel

Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid

27 september 2000

Dames en heren, geachte voorzitter,
Grote steden als specifiek beleidsterrein is een betrekkelijk nieuw verschijnsel in de politiek. Gelukkig wordt het belang van vitale steden inmiddels in verschillende Europese landen onderkend. Ik krijg dan ook steeds meer collega's in Europa: Claude Bartolone in Frankrijk, Hillary Armstrong in Groot-Brittannië, Jytte Anderson in Denemarken -en uiteraard de heer Charles Picqué van de federale regering hier in België, die het 'grotestedenbeleid' in zijn portefeuille heeft. Ook in de Vlaamse regering heb ik een collega, de heer Sauwens. Ik heb nog niet met de heer Sauwens van gedachten kunnen wisselen, maar ik ben er van overtuigd dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Want er bestaat al een kanaal waarbij de Nederlanders en de Vlamingen op het terrein van het grotestedenbeleid ervaringen uitwisselen. In het project 'Vitale Stad' leren we van elkaar én versterken we elkaar via workshops en publicaties. Net als het grotestedenbeleid zelf groeit het project met vallen en opstaan, maar na de doorstart van twee weken geleden verwacht ik niet anders dan dat de contacten alleen maar verder worden uitgebouwd. De grote steden kennen meer dan voldoende uitdagingen om samenwerking en kennisuitwisseling als een noodzaak te beschouwen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de publiek-private samenwerking. Ik heb begrepen dat de Vlaamse overheid werkt aan een kenniscel waar informatie en ervaringen over PPS wordt verzameld. Een uitstekend initiatief, want ik beschouw PPS als een onmisbaar instrument om complete, vitale steden te realiseren.
Samenwerking en partnerschap zijn immers kernbegrippen in het grotestedenbeleid. Het komt erop aan om deze zo goed mogelijk te organiseren. Dat vereist organiserend vermogen. In een gesprek met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf is dat als een kritische succesfactor naar voren gekomen. De stad met het grootste organiserend vermogen is ook op economisch en sociaal gebied het meest succesvol. Dat is ook weer gebleken tijdens het congres ICT en de stad dat ik samen met de gemeente Den Haag eerder deze maand heb georganiseerd.
U heeft mij al een paar keer het woord 'vitaal' horen noemen. Niet dat de steden zijn ingeslapen; ik zie ook in de hedendaagse steden de levendigheid en drukte die ik me herinner van vroeger. Maar de steden zijn uit balans geraakt. Wie de stad van bovenaf bekijkt, ziet verschraalde plekken. De problemen stapelen zich op, en dan ook nog vooral in bepaalde wijken. Enkelvoudige oplossingen bieden dan geen soelaas. Knelpunten kunnen niet worden opgelost door wat losse overheidsmaatregelen.
Daarom is het Nederlandse grotestedenbeleid gebaseerd op een integrale aanpak: investering in de fysieke infrastructuur, herstel van de werkgelegenheid en de bedrijvigheid en van de sociale infrastructuur van onze steden. De uitdaging is deze drie pijlers effectief met elkaar te verbinden. Dwarsverbanden leggen dus.
De Nederlandse regering heeft deze kabinetsperiode 16.5 miljard gulden uitgetrokken om dit beleid in 4 grote en 21 middelgrote steden zijn beslag te laten krijgen. De steden hebben hiervoor zelf een stadsvisie moeten ontwikkelen, en het kabinet heeft de toekenning van gelden afhankelijk gesteld van goedgekeurde meerjarenplannen. Hiermee menen wij het maatwerk op lokaal niveau, de integrale en probleemgerichte wijkaanpak, te bevorderen. Overigens is die integraliteit ook op rijksniveau belangrijk: als minister voor grotesteden- en integratiebeleid ben ik medeverantwoordelijk voor de begrotingen van mijn collega-ministers.
De integrale en probleemgerichte aanpak in de steden staat of valt met de bereidheid van bedrijven, instellingen en overheden om over de eigen schutting heen te kijken. De politiek en de ambtenarij moeten ontkokerd te werk gaan. U als ondernemers moet verder kijken dan de deuren van uw bedrijfspand, en het verband zien tussen de eigen ontwikkeling en die van de stad als geheel. U weet dat wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een project of proces, er iemand moet zijn die de regie voert. In Nederland vervullen de steden die rol. Natuurlijk bepaalt de bestuurlijke organisatie voor een deel de randvoorwaarden waarbinnen steden zelfstandig kunnen opereren. Ik ben mij ervan bewust dat de taken en bevoegdheden van de Nederlandse en Vlaamse steden verschillen.
De functies van de Belgische OCMWs bijvoorbeeld, de centra voor maatschappelijk welzijn, zijn in Nederland volledig binnen de gemeentelijke bevoegdheden ondergebracht. Mogelijk vereenvoudigt dit de regie van maatschappelijke processen. Toch blijft het ook voor Nederlandse steden een hele klus om partijen bij elkaar te brengen op basis van gemeenschappelijke, of tenminste parallelle belangen.
Op het gebied van veiligheid is er zon gemeenschappelijk belang van de gemeente, het bedrijfsleven en de burgers. Burgers ervaren criminaliteit als een aanslag op hun leefklimaat. In Nederland nemen burgers steeds vaker het initiatief om de eigen buurt veiliger te maken. Deze initiatieven variëren van opknapbeurten van vervallen panden tot straatpatrouilles. Hieruit blijkt hoezeer de lokale veiligheid hen aan het hart gaat, een beeld dat overigens wordt bevestigd door onderzoeken van politie en overheid. De politie Haaglanden heeft onlangs geconstateerd dat mensen steeds minder bereid zijn overlast in hun wijk te accepteren.
Burgers kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de oplossing van de veiligheidsproblematiek. Een stimulerend voorbeeld vind ik het initiatief van een groep Rotterdamse Marokkaanse vaders die, na berichten over overlast die Marokkaanse jongeren in de buurt veroorzaakten, in overleg met de politie zelf zijn gaan patrouilleren om de jongeren aan te spreken op hun gedrag. Het is des te meer een stimulerend voorbeeld omdat de overheid en de politie de grootste moeite hadden deze jongeren te bereiken. Hiermee geef ik meteen de belangrijke taak aan voor de overheden om minderhedenorganisaties te betrekken bij veiligheidsprojecten.
Ook op het bedrijfsleven heeft veiligheid - vaak wanneer daar een gebrek aan is - grote impact. Voor bedrijven kan criminaliteit aanleiding zijn om te vertrekken, zeker wanneer zij zijn gevestigd in aandachtswijken. Een aantal grote bedrijven in Amsterdam Zuid-Oost heeft al laten weten te vrezen voor de veiligheid van hun personeel, waarvan sommigen op weg naar of van het werk zijn beroofd. Ook Albert Heijn en Kwik Fit in de Bijlmer hebben noodsignalen afgegeven naar aanleiding van inbraken en diefstal. Gelukkig is de Albert Heijn gebleven. Want wegtrekkende bedrijvigheid is desastreus voor de lokale werkgelegenheid. Maar de betrokkenheid reikt verder. Ik zei eerder al dat bij het grotestedenbeleid dwarsverbanden moeten worden gelegd. Criminaliteit en onveiligheid staan immers niet op zichzelf, hier ligt een verband met de uitval van jongeren bij het onderwijs, die daardoor maar moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Een speciale aandachtsgroep hierbij zijn jongeren uit minderheidsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat van de jeugdige verdachten van strafbare feiten -ik heb het dan over jongeren tussen 12 en 24 jaar- bijna een kwart afkomstig is uit minderheidsgroepen. Vaak gaat het hier om jongeren van wie de ouders laag zijn opgeleid en slecht Nederlands spreken, en de jongeren zelf slecht meekomen op school, of al gestopt zijn met hun opleiding. Veel van deze jongeren blijken onvoldoende te zijn geïntegreerd.
Nu kun je je wel beperken tot repressie in het kader van de criminaliteitsbestrijding, en dat laten we zeker niet achterwege. Maar we kunnen ook proberen te voorkomen dat deze jongeren in een neerwaartse spiraal terecht komen. We voeren daarom een beleid waarbij integratie en preventie centraal staan. De overheid heeft het bedrijfsleven hier nauw bij betrokken. We hebben alternatieve leer-werktrajecten opgezet -u begrijpt: die zijn niet te realiseren zonder medewerking van bedrijven-, en bijvoorbeeld Albert Heijn biedt jongeren die een keer over de schreef zijn gegaan een werkervaringsplaats.
Dit verkleint niet alleen de kans op recidive -denkt u aan de veiligheid-, maar waarschijnlijk zijn deze jongeren uitstekende toekomstige werknemers.
Dat is ook wat de ondernemers in Amsterdam-Zuidoost hebben gemerkt. Een aantal bedrijven wilde zich graag in de buurt van het Amsterdamse ArenA-stadion te vestigen. Zij zagen hier voordelen in omdat de ArenA op een gunstige plek is gevestigd, en bovendien een gigantisch parkeerterrein heeft dat voor een groot deel van de tijd leeg staat. De bedrijven die zich hier en in de omgeving vestigden hebben uiteraard ook personeel nodig. In de nabijgelegen Bijlmer wonen veel allochtonen die nog geen afgeronde beroepsopleiding hebben.
De ondernemers en bewonersorganisaties hebben het initiatief genomen om een beroepsgerichte opleiding van twee jaar te ontwikkelen, de ArenA Academie, die wordt aangevuld met leer-werkstages bij de deelnemende ondernemers. Afronding van deze opleiding geeft een garantie op werk bij de deelnemende bedrijven. De gemeente en de stadsdeelraad hebben de waarde van dit initiatief gezien en steunen het van harte. Dit samengebalde vermogen heeft een belangrijke impuls gegeven aan de lokale economie.
Het ArenA-initiatief, waarvan de Academie een onderdeel is, is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een uitgebreid netwerk waarbij zelfs bedrijven buiten Amsterdam Zuid-Oost zijn aangehaakt. Het resultaat is er dan ook naar: in vier jaar tijd is de werkloosheid gedaald van 16.000 naar 8.400.
U ziet het, ik ben ervan overtuigd dat overheid én ondernemers gebaat zijn bij een intensieve samenwerking. De overheid vraagt hierbij niet aan ondernemers om zich filantropisch op te stellen. Wél vragen we aan bedrijven om de mogelijkheden optimaal te benutten, om bereid te zijn een stapje verder te gaan en te investeren in de toekomst. U weet net zo goed als ik dat krapte op de arbeidsmarkt kan leiden tot vertraging in de economische groei. Toch blijft in Nederland een groot arbeidspotentieel nog te vaak onbenut. Zo is in Nederland de werkloosheid onder minderheden nog altijd vier keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. De behoefte van het bedrijfsleven aan arbeidskrachten en het streven van de overheid om de werkloosheid onder minderheden terug te dringen moeten dus worden samengebracht. Het Nederlandse kabinet wil deze kabinetsperiode de werkloosheid onder minderheden terugbrengen van 16% naar 10%. We zitten nu op 14%. Om deze positieve ontwikkeling verder te ondersteunen, heb ik dit voorjaar een convenant afgesloten met het Midden- en Kleinbedrijf om 20.000 werklozen uit minderheidsgroepen aan het werk te krijgen. Ook hebben 15 grote bedrijven in een convenant doelstellingen vastgelegd om de arbeidsparticipatie van minderheden te bevorderen. Dergelijke doelstellingen zijn nodig, want nog te vaak weten ondernemers niet de weg te vinden naar dit enorme arbeidspotentieel. Soms is er sprake van bewuste of onbewuste discriminatie, soms is men te onbekend met de culturele achtergrond van deze potentiële werknemers. Van intercultureel management is bij veel bedrijven nog weinig sprake. Nogmaals, het is niet alleen in ons belang, maar ook in het belang van het bedrijfsleven.
Op verschillende terreinen van het grotestedenbeleid zie ik een hoopvolle inzet van ondernemers. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de commissie-grotestedenbeleid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Deze commissie wil de mogelijkheden voor bedrijvigheid in de steden optimaliseren, en zij heeft hierbij ook aandacht voor de veiligheid en de leefbaarheid van wijken.
Een ander voorbeeld is het Overleg Platform Stedelijke vernieuwing, waaraan verschillende grote bedrijven, gemeenten en organisaties deelnemen. Dat de gezamenlijke inspanning van overheden en bedrijfsleven vruchten afwerpen, laat zich bijvoorbeeld zien in de forse werkloosheidsdaling de afgelopen jaren in aandachtswijken. Niet alleen in Amsterdam Zuid-Oost, ook in de Rotterdamse wijk Feyenoord is de werkloosheid teruggedrongen van 9.000 tot zon 5.500.
Dames en heren,
De economie groeit hard. Daar moeten we van profiteren. Want we hebben nog vele uitdagingen voor ons liggen. Niet alleen in Nederland, ook in België, en niet in de laatste plaats op Europees niveau.
Vergeet u daarbij niet te denken aan de vele mogelijkheden die de ICT u biedt. Tijdens het congres ICT en de stad, waar ik het daarnet al over had, bleek dat men er in Turijn in is geslaagd om door middel van ICT-mogelijkheden de reistijden binnen de stad met zo'n 15% te verkorten. Ik weet niet precies hoe het hiermee in België staat, maar in Nederland worden door steden en het bedrijfsleven de ICT-mogelijkheden nog onvoldoende benut. Ik heb de toekomstige toekenning van gelden voor het grotestedenbeleid dan ook gekoppeld aan plannen van steden op dit gebied. Want over 10 jaar moet iedere stad een kennisknooppunt zijn in de ICT-economie.
Ik ga u uitdagen. Ik daag u uit, geachte ondernemers, om samen met de overheid te werken aan een stad die economisch én sociaal sterk is.
Net als Nederlandse ondernemers zult u soms aanlopen tegen bureaucratische structuren van overheidsinstellingen. Ook in Nederland brengen de meerjarige ontwikkelingsprogrammas van de steden nieuwe regels en toetsingskaders met zich mee. Maar als de integrale aanpak leidt tot het opeenstapelen daarvan, dan hebben we daar met zn allen last van.
Hoe groot die last is, voelt u. U zult dat bespreekbaar moeten maken, opdat we daar gezamenlijk iets aan kunnen doen! En ik daag u uit, bestuurders, om het bedrijfsleven actief te betrekken bij de realisatie van uw doelstellingen. Om ze te prikkelen methodes te gebruiken die net wat meer inzet vereisen, maar daarmee ook meer voordelen kunnen verschaffen. Zorg ervoor, Vlaamse regering, dat stadsbesturen en ondernemers elkaar kennen en weten te vinden. In Nederland hebben we hiervoor in "de ondernemende stad" speciale bijeenkomsten georganiseerd. Ook over de grenzen heen moeten we nog veel werk verzetten. Nu er in steeds meer Europese landen een specifiek grotestedenbeleid wordt ontwikkeld, is het van belang dat de kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Bovendien ligt er voor de Europese Commissie een taak om obstakels weg te nemen die een effectief grotestedenbeleid in de weg staan.
Ik heb al eerder gepleit voor een Europese Commissaris voor grotestedenbeleid, en ik doe dat hier opnieuw. Het verbaast me hierbij overigens dat er geen krachtige lobby vanuit het bedrijfsleven is richting de Europese instellingen om meer gericht aandacht te besteden aan ondernemerschap in de grote Europese steden. Europese aanbestedingsregels staan een positief vestigingsbeleid van nationale en lokale overheden in de weg. Toch willen deze overheden dat u zich vestigt in aandachtsgebieden. U loopt dus potentiële subsidies mis.
Dames en heren,
U en ik hebben de taak de knelpunten in de grote steden op te lossen. We hebben onze handen vol aan de hedendaagse problemen, en moeten de stad voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Dat lukt alleen als we de handen ineenslaan.
Ik dank u wel.
Alleen het gesproken woord geldt. Thema: Openbaar bestuur Subthema: grotestedenbeleid Trefwoorden: grotestedenbeleid-gsb, openbaar bestuur, toespraken-speeches

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...