Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe burgermeester in Hengelo

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Week 39

Installatie burgemeester drs. F.A.M. Kerckhaert

Per 1 oktober 2000 vervult drs. F.A.M. Kerckhaert het burgemeesterschap van onze gemeente.

De heer Kerckhaert wordt op maandag 2 oktober tijdens een buitengewone raadsvergadering in zijn nieuwe ambt geïnstalleerd.


Kennismaken

U wordt in de gelegenheid gesteld om op maandag 2 oktober met de heer Kerckhaert kennis te maken. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Burgerzaal van het stadhuis!

Collecte
Van 2 oktober tot en met 7 oktober 2000 collecteert de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Controle hondenbelasting
De komende weken wordt er gecontroleerd voor de hondenbelasting. Om na te gaan of alle hondenbezitters hun hond(en) gemeld hebben bij de gemeente en hondenbelasting betalen, zal de firma Holland Ruiter in opdracht van de gemeente Hengelo systematisch alle panden in Hengelo bezoeken.

Controle aan de deur

Aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie (naam, adres en postcode) belt de controleur bij de opgegeven adressen aan. De controleur zal u vervolgens enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. Al deze vragen worden aan de deur afgehandeld. De controleur kan zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond

Als u een hond hebt, dan moet u ervoor zorgen dat dit bij de gemeente bekend is. U hoeft uw hond(en) maar één keer aan te geven. Heeft u uw hond(en) nog niet aangegeven, dan vult u bij de afdeling Belastingen en Verzekeringen een formulier in. De gemeente verstrekt u dan een hondenpenning en zal u aanslaan voor de hondenbelasting. De balie van de afdeling Belastingen vindt u op de eerste verdieping van het stadhuis en is maandag tot en met vrijdagmorgen tot 13.00 uur open.
Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen (ook met betrekking tot de legitimatie van de controleur), dan kunt u bellen met de afdeling Belastingen en Verzekeringen, telefoon 2459 884.

Passanten- en bezoekerstellingen
Dit najaar zijn er in de binnenstad passantentellingen op zaterdag 7 en 14 oktober 2000. Op donderdag 19 oktober 2000 wordt er een bezoekerstelling gehouden. Onder bezoekers wordt verstaan: voetgangers, (brom)fietsers, motorrijders en auto- of businzittenden van circa 14 jaar en ouder die de binnenstad verlaten.
Enquête

Op zaterdag 14 oktober 2000 wordt onder het winkelend publiek een korte enquête gehouden, waarbij gevraagd wordt wat u vindt van de vernieuwing van de binnenstad, bereikbaarheid van het centrum etc. Uw medewerking hieraan wordt zeer op prijs gesteld.
Dag van de ouderen
Woensdag 4 oktober 2000 vanaf 19.45 uur organiseert het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen Hengelo (COSBO) een multiculturele bijeenkomst in de Waterstaatskerk.

Het COSBO nodigt alle ouderen in Hengelo van harte uit deze avond mee te vieren. De toegang is gratis.

Ondersteuning mantelzorgers
Zorgt u voor een langdurig zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of een ander? Dan bent u mantelzorger! Het is belangrijk om op tijd stil te staan bij de zorg die u geeft of gaat geven en keuzes te maken: wat wil ik en kan ik doen als mantelzorger? Dit voorkomt dat u opgebrand raakt.

Op initiatief van de gemeente Hengelo is het mantelzorgproject Pas de Deux opgezet om (beginnende) mantelzorgers van alle leeftijden, indien nodig, met raad en daad bij te staan. De Mantelzorgadviseur van Pas de Deux geeft informatie en advies aan mantelzorgers. Zij helpt bij het verhelderen van de situatie, het maken van keuzes en het zoeken naar oplossingen wanneer u als mantelzorger daaraan behoefte heeft.
Informatie, advies en ondersteuning

De Mantelzorgadviseur werkt onafhankelijk van andere instanties. Indien nodig of gewenst, komt zij bij u thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden. De mantelzorgadviseur is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.00 uur op telefoonnummer 2 91 88 57 (Bij geen gehoor op nummer

2 42 62 05) Adres: Deldenerstraat 59, 7551 AC Hengelo.
HinT bezoekt Hengelo Noord
In de periode van 18 september tot en met 16 november houdt HinT, naast haar gewone spreekuren aan de Geerdinksweg 185 ook spreekuur in De Sterrentuin. Medewerkers van HinT zijn aanwezig op maandag van 13.30 16.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.30-12.00 uur. U kunt er terecht voor vragen en hulp m.b.t. regelingen als Huursubsidie, Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, Bijzondere Bijstand, de minimaregelingen en de WVG etc.

Verstrekkingenboek Wet Voorzieningen Gehandicapten Op 18 juli 2000 heeft het College van B en W het Verstrekkingenboek WVG vastgesteld. Hierin staat vermeld hoe de toekenningscriteria voor de diverse voorzieningen zijn.

Ter inzage

Het Verstrekkingenboek ligt ter inzage bij de Gemeentewinkel.
Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met de afdeling Belastingen en Verzekeringen, telefoon 2459 884.
Koopzondagen 2001
Jaarlijks stelt het College van B en W in december of januari de koopzondagen vast voor het komende jaar op grond van het advies van de Commissie Commerciële Voorzieningen. Hengelose winkeliers- en ondernemersverenigingen en individuele ondernemers die voorstellen willen doen voor één of meerdere koopzondagen in 2001, kunnen deze schriftelijk indienen voor 1 november 2000 bij de Dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, afdeling Economische Zaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Drank- en Horecawet
Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om een vergunning te verlenen op grond van artikel 3.a van de Drank- en horecawet, voor de uitoefening van het horecabedrijf aan:

* Stichting Twentse M.O.K.-school, Tuindorpstraat 132
Het betreft een lokaliteit welke gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging.

Ter inzage

De aanvraag ligt gedurende 6 weken ter inzage op de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 13 november 2000 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning aan Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
Raadscommissies
Terug
Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn

De commissie SPOW vergadert op dinsdag 3 oktober 2000 vanaf 19.30 uur in het gebouw van het jonge moedercentrum "Donna", Resedastraat 15 (voormalig gebouw ten Anker)

Na de vergadering wordt een toelichting gegeven op de doelstelling en het werk van "Donna" en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en kunt u de accommodatie bezichtigen.

Algemene en Bestuurlijke Zaken

De geplande vergadering van de commissie ABZ op woensdag 4 oktober 2000 gaat niet door.

Financiën en cultuur

De commissie FICU vergadert donderdag 5 oktober 2000 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:
* Herziening grondexploitaties per 1-1-2000
* Nota terugdringen overlast hondenpoep

* Nieuwe bioscoop binnenstad Hengelo

* Aanschaf bodeminformatiesysteem

* Kredietaanvraag uitvoering aanleg doorstroomas Westermaat
* Planschadevergoeding ex artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening

Seniorenraad
Terug

De geplande vergadering van de seniorenraad van woensdag 4 oktober gaat niet door.

De vergadering wordt verschoven naar woensdag 11 oktober 2000.
Bestemmingsplannen
Terug
Goedkeuring bestemmingsplan Schrijftafelstrook

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft bij besluit van 15 september 2000, nr. RWB/2000/2187 de bij besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2000, nr.8079 vastgestelde bestemmingsplan Schrijftafelstrook goedgekeurd. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het oprichten van kantoorgebouwen op een perceel gelegen aan de Prinses Beatrixstraat.

Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening

Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan Schrijftafelstrook liggen van 3 oktober tot 14 november 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 115, Reitzstraat 15. Tegen het goedkeuringsbesluit kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten, en door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep kan worden ingesteld van 3 oktober tot 14 november 2000 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het goedkeuringsbesluit treedt op14 november 2000 in werking. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn tot het instellen van beroep.

Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Westermaat-Zuid (ten behoeve van Roadrunner)

Het voorontwerp beoogt de juridische basis te leggen voor de bouw van een bedrijvengebouw op een perceel welke globaal wordt begrensd door de Holtersweg, de Bornsestraat en het tankstation Roadrunner. Het gebied heeft thans de bestemming Bedrijven, echter zonder bebouwingsmogelijkheid. Het perceel is nu in gebruik als grasland. Om aan het bouwplan medewerking te kunnen verlenen, dient het ter plaatse geldende bestemmingsplan te worden herzien.

Informatie en Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening dient het gemeentebestuur de ingezetenen van de gemeente en de in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen inspraak te verlenen over het bovenomschreven voorontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Westermaat-Zuid (t.b.v. Roadrunner) ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 115, Reitzstraat 15. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunt u uw reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp bestemmingsplan Wilderinkshoek-Laurastraat (MEAO-terrein)

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Elisabethstraat, de Laurastraat, de Breemarsweg en de vijver. Het in het plangebied gelegen sportpark, de aangrenzende schoolgebouwen en de kerk aan de Laurastraat hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Gemeente Hengelo wil daarom het gebied ontwikkelen als woningbouwlocatie, waarbij tevens de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de aanleg van een nieuwe hoogwaardige groenvoorziening in de vorm van een stadspark. Dit bestemmingsplan vormt daarbij de juridische basis voor de ontwikkeling van het plangebied.

Informatie en Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening dient het gemeentebestuur de ingezetenen van de gemeente en de in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen inspraak te verlenen over het bovenomschreven voorontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan Wilderinkshoek-Laurastraat (MEAO-terrein) ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 115, Reitzstraat 15. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kunt u uw reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Bouwplannen
Terug
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten schuur met volière, Woolderesweg 29
* oprichten tuinhuisje, Bornsestraat 72

* oprichten tuinhuisje, Glasgowstraat 37

* plaatsen dakkapel, Kortenaerstraat 43

* oprichten tuinhuisje, Breemarsweg 256A

* plaatsen dakkapel, Herinckhavestraat 53
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Nijhofslaan 3
* oprichten tuinhuisje, Veluwestraat 76

* oprichten berging, Asveldweg 12

* vernieuwen 20 kozijnen, Oldenzaalsestraat 260
* veranderen en vergroten woonhuis, Krabbenbosweg 297
* oprichten tuinhuisje, Brederostraat 16

* veranderen en vergroten schoolgebouw, Korenbloemstraat 3-5
* oprichten overkapping aan bestaande schuur, Lemerijweg 25
* veranderen en vergroten woonhuis, Freudstraat 6
* plaatsen dakkapel, Steenbokstraat 70

* oprichten schuur, Drienerbeekweg 20

* veranderen en vergroten woonhuis, Lijsterweg 68
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming melding

In de week van 18 tot en met 22 september is ingestemd met:
* oprichten middenspanningsruimte, Drienerstraat (nabij nummer 4)
Bouwvergunningen

In de week van 18 tot en met 22 september is vergunning verleend voor:
* veranderen 4 varkensstallen in paardenstallen, Dalmedenweg 21
* oprichten woonhuis, Veluwestraat 1

* oprichten bedrijfshal met kantoorruimten, Weijinksweg 30+32
* oprichten bedrijfswoning met bedrijfsgebouw, Salamanderstraat 200 en 202

* oprichten erker, Johan Buziaustraat 23

* veranderen winkelpand, Hamerstraat 2

* veranderen en vergroten bedrijfsgebouw, Langelermaatweg 205
* veranderen gevel en 1 zijgevel, Anninksweg 48
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Gotenburgstraat 16

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Gotenburgstraat 18

* oprichten berging met kapconstructie, Soendastraat 15
* veranderen en vergroten woonhuis, Kerkstraat 33
* veranderen en vergroten woonhuis en dakopbouw garage, Belgradostraat 38

* oprichten garage annex berging, Rudolfstraat 56
* veranderen en vergroten woonhuis, Jozef Israelsstraat 15
* oprichten noodlokaal, Sweelinckstraat 25
* veranderen en vergroten woonhuis, Old Ruitenborgh 13
Reclamevergunning

In de week van 18 tot en met 22 september is vergunning verleend voor:
* plaatsen opschrift en 2 banden, Platinastraat 47
Sloopvergunningen

In de week van 18 tot en met 22 september is vergunning verleend voor het slopen van een:

* machinefabriek, Petroleumhavenstraat 12
* damwandgevelbekleding en inventaris gasturbinegebouw, Wegtersweg (nabij nummer 3)

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen en verleende bouwvergunningen, reclamevergunningen en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 18 tot en met 22 september 2000. Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Inspraak artikel 6a Wet ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het college van B en W worden ingediend voor het oprichten van een jongveestal, Wolfkaterweg 80

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overeen met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraakreacties

Het bouwplan ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2000 voor een ieder ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele inspraakreacties met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, dient u in de periode van 3 oktober tot 31 oktober 2000 in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 WRO

Er zijn bouwaanvragen ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Breukersweg 11
* oprichten erker, Ooievaarsweg 18

* veranderen en vergroten woonhuis, Bankastraat 74
* oprichten tuinhuisje, Paul Pellastraat 208
Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 3 oktober tot 31 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u 3 oktober tot 31 oktober 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstellingen (artikel 15 Wet Ruimtelijke Ordening)

Er zijn aanvragen om bouwvergunning ingediend om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen te verlenen ten behoeve van:
* veranderen en vergroten woonhuis (t.b.v. verruiming maximale oppervlakte aan- en bijgebouwen), Lou Bandystraat 17
* veranderen en vergroten woonhuis (t.b.v. kantoorruimte voor vrij beroep), Nico Maasstraat 18

* oprichten 2e bedrijfswoning, Händelstraat 65
Burgemeester en Wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de geldende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen en zijn in principe bereid aan deze bouwaanvragen mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

De bouwaanvragen liggen van 3 oktober tot 17 oktober 2000 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen/bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen dient u van 3 oktober tot 17 oktober 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking van de aanhoudingsplicht (artikel 50 lid 4 Woningwet )

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor:
* oprichten schuur, Drienerbeekweg 20

De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin dit perceel ligt een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en Wethouders op basis van artikel 50 lid 4 Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen van 3 oktober tot 31 oktober 2000, ter inzage bij de afdeling Bouwen, eerste verdieping van het stadhuis, kamer 135. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken dient u van 3 oktober tot 31 oktober 2000 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Terug
Beschikking tot gedeeltelijke intrekking vergunning
Er is besloten tot gedeeltelijke intrekking van de in juni 1999 ingevolge de Wet milieubeheer afgegeven vergunning voor een vleesvarkens- en rundvee-houderijbedrijf, Oelersteeg 23

Het besluit tot intrekking betreft het mogen houden van een 40-tal vleesvarkens, een en ander met bijbehorende dierplaatsen, ammoniakemissie- en depositie. De intrekking staat in onmiddellijke relatie met een te verlenen milieuvergunning voor een op te richten stoeterij annex opfokstal aan de Sluitersdijk 31 te Hengelo. Het besluit tot intrekking is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening:

Van maandag 2 oktober tot dinsdag 14 november 2000 ligt het gedeeltelijk intrekkingbesluit ter inzage bij de afdeling Milieu. Nu het intrekkingbesluit inhoudelijk niet gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan slechts door belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden tegengeworpen dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bovendien kan in dat geval de Voorzitter van deze Afdeling verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. In beide gevallen is op eerste verzoek van de Griffier een griffierecht van f.225,- (rechtspersonen: f. 450,-) verschuldigd.

Voor meer informatie over het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Ontwerpbeschikking

Bij de afdeling Milieu ligt van 2 oktober tot 31 oktober 2000 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van Berghorst Hengelo B.V., om een veranderingsvergunning in verband met uitbreiding van de inrichting, bestaande uit een kantoorgebouw voor wijnimporteur, groothandel in dranken (waaronder Grolsch agentschap), distillateurs, activiteiten qua horecafinanciering (exploitatie mij B.V.), Holtersweg 15

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking brengt u tot 31 oktober 2000 schriftelijk of mondeling in. Schriftelijke bedenkingen richt u aan Burgemeester en Wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Aan deze afdeling richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Openbare zitting

Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Vergunning

Burgemeester en Wethouders hebben een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, verleend aan Hollandse Signaalapparaten B.V. te Hengelo voor een inrichting, bestemd voor de ontwikkeling en vervaardiging van elektronische bewakings- en besturingssystemen, Zuidelijke Havenweg 40
De vergunning is, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 2 oktober tot 14 november 2000 ter inzage bij de afdeling Milieu.
Beroep en voorlopige voorziening

Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerp daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het eerder genomen ontwerpbesluit staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot dinsdag 14 november 2000 nog wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan zendt u, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (voor rechtspersonen f. 450,--) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.

Dit geldt ook voor degene die voor 14 november 2000, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- ( resp. f. 450,--) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet binnen twee weken na verzoek van de griffier worden voldaan. Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Kapvergunningen
Terug

* Bij besluit van 18 september 2000, kenmerk: SBO11767, is aan de heer/mevrouw J.W. Gerritsen een vergunning verleend voor het kappen van 2 kastanjebomen in de Timorstraat 20 in Hengelo.


* Bij besluit van 18 september 2000, kenmerk: SBO11519, is aan de woningstichting Sint Joseph een vergunning verleend voor het kappen van 1 linde en 2 haagbeuken in de Venusstraat achter de flatnummers 5 t/m 75 in Hengelo.


* Bij besluit van 21 september 2000, kenmerk: SBO10809, is aan de gemeente Hengelo een vergunning verleend voor het kappen van 9 populieren in de Tweckelerweg op perceel sectie N nummer 1113 in Hengelo. In het nieuwe plantseizoen worden 9 bomen van een duurzame houtsoort herplant (maat 16-18.)

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt tot 11 november 2000 ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot genoemde datum een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorgenomen verkeersbesluiten
Terug
Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen tot:
* Het instellen van een 30 km-zone en een parkeerverbod in het woongebied Thiemsland. Door het parkeerverbod is het niet langer toegestaan buiten de vakken te parkeren.

* De Achterhoekse Molenweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Ter inzage en Procedure

De voorgenomen verkeersbesluiten liggen van 3 tot en met 30 oktober 2000 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen omtrent de te nemen verkeersbesluiten kenbaar maken, zowel schriftelijk als mondeling. Indien u nadere informatie wenst kunt u hiervoor contact opnemen met de heer Heuven, afdeling Stedebouw en Verkeer (telefoon 2459786) Desgewenst kunt u met hem een afspraak maken om over de te nemen verkeersbesluiten van gedachten te wisselen. Schriftelijk commentaar kunt u tot 30 oktober 2000 richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie