Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CAO Schoenenbranche eist gelijke salarisverhoging

Datum nieuwsfeit: 27-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dienstenbond CNV


CAO-NIEUWS

CAO Schoenenbranche: gelijke salarisverhoging voor iedereen!

Ook de vierde onderhandelingsronde om te komen tot een nieuwe CAO voor de Schoenendetailhandel heeft niet tot een resultaat geleid.

Op dit moment richt de discussie zich met name op de loonsverhoging. Of liever, het verschil in loonsverhoging! Werkgevers willen nog steeds een verschil aanbrengen tussen de loonsverhoging die gegeven wordt voor de feitelijke lonen en voor de loonschalen die in de CAO vermeld worden. De CAO kent de salarisschalen I tot en met VI. De salarissen die hierin vermeld worden, dienen minimaal door de werkgevers betaald te worden.
Daarnaast worden er door de werkgevers salarissen betaald die hoger zijn dan in de CAO vermeld staan. Werkgevers en werknemers zijn dit bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst overeengekomen. Werkgevers zijn van mening dat een salarisverhoging voor deze groepen werknemers lager dient te zijn dan de salarisverhoging die geldt voor de werknemers die precies volgens de CAO betaald worden. Dienstenbond CNV wil geen maximering van de loonsverhoging en geen verschil in loonsverhoging. Wij willen een gelijke loonsverhoging voor alle werknemers in de schoenenbranche! Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich richten tot Chris-Jan van Leeuwen, bestuurder Handel, telefoonnummer 035-6773907.

Hilversum,
27 september 2000

Eindelijk een nieuwe VGT-CAO

Eindelijk is er een nieuwe VGT-CAO. Op 20 september leidde moeizaam overleg tot een principe-akkoord. De CAO loopt van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2002.

De feitelijke lonen en de loonschalen - behalve schaal 1 - worden op
1 oktober 2000 met 3,5% en op 1 juli 2001 met 3% verhoogt. De toeslagen voor het werken op avonden (18.00 - 21.00 uur) en op zaterdagmiddagen (14.00 - 18.00 uur) komen per 1 januari 2001 te vervallen. Ter compensatie worden de feitelijke lonen en de loonschalen van alle werknemers die op grond van de CAO recht hebben op toeslagen voor het werken op bijzondere uren op 1 januari 2001 verhoogd met nog eens 3%. Een werknemer die in de periode 1 juli 1999
- 1 juli 2000 een hoger percentage toeslag kreeg, krijgt het meerdere in de vorm van een procentuele persoonlijke toeslag. Werknemers kunnen maximaal verplicht worden tot het werken op twee onregelmatigheidsmomenten per week (één avond en één zaterdagmiddag of twee avonden). Heel belangrijk in de CAO is het feit per 1 januari 2001 de hulpkrachten gelijk worden behandeld als de andere werknemers. Ze hebben dus recht op bijvoorbeeld de 100% toeslag voor het werken op zon- en feestdagen. Verder wordt er gewerkt aan modernisering van het functiegroepengebouw. Bijzonder is de afspraak over stervensbegeleiding. Voor stervensbegeleiding van een naaste van de werknemer, waarvoor het noodzakelijk is dat deze dat op zich neemt, wordt voor de daarvoor benodigde tijd betaald verlof verleend. Over een zogenaamd rouwverlof kunnen nadere afspraken gemaakt worden. Heeft u vragen of wilt u meer weten, schrijf of bel (023 - 56 51 052) met uw onderhandelaar, Andries van de Put.

Hoofddorp,
25 september 2000

Sociaal Beleidskader SDU Vermande

Het Sociaal Beleidskader SDU Vermande wordt verbeterd. Dit was de belangrijkste uitkomst van het gesprek dat Dienstenbond CNV woensdag 19 september had met de werkgever. Het gesprek was nodig omdat de achterban zich uitsprak tegen het `eindbod' van werkgever.

In dit kader zal nadrukkelijk worden aangegeven dat het gaat om een minimumregeling. Werknemers worden in de gelegenheid gesteld een passend pakket aan afspraken te maken om de overgang naar Den Haag mogelijk te maken. Er komen ook maatwerkafspraken over telewerken. Met elke werknemer die hiervan gebruik wil maken, zal een individueel plan worden opgesteld. En de verhuiskostenvergoedingen naar Den Haag zijn fors verbeterd.

- werknemers die van huurhuis naar huurhuis gaan: Fl. 10.000,= (netto!)

- zij die van huurhuis naar koopwoning gaan: Fl. 20.000,= (netto)
- zij die van koopwoning naar koopwoning gaan: Fl. 30.000,= (netto). De conclusie is dat het pakket aan afspraken dat er nu ligt overeenkomstig de standaard is die geldt in de Uitgeverijensector. Deze conclusie geldt tevens voor de afspraken die gemaakt zijn voor hen die niet meegaan/mee kunnen naar Den Haag. Voor deze groep werknemers wordt een Mobiliteitsbureau ingericht dat professionele ondersteuning zal bieden bij de uitvoering van de verdere loopbaanplannen van deze werknemers. Er is door de bonden wederom een ledenvergadering gepland op
woensdag, 4 oktober 2000, van 09.00 - 11.00 uur, bij SDU locatie Lelystad. Aan het eind van deze vergadering zullen wij dit akkoord Sociaal Beleidskader met SDU Uitgevers in stemming brengen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie, bel dan met onderhandelaar Joop Bleeker, telefoon 023-5651052.

Hoofddorp,
25 september 2000

Geen Sociaal Plan Baan

Op dinsdag 29 augustus jl. spraken wij met HR van Baan over de lang verwachte reorganisatie na de overname door Invensys. Bij dit gesprek was ook de COR (Centrale OndernemingsRaad) aanwezig.

De COR ontving een adviesaanvraag over de inhoud van de reorganisatie en het verdwijnen van arbeidsplaatsen. Ook zijn in deze adviesaanvraag de maatregelen opgenomen waarmee Baan denkt het (vrijwillig) ontslag van de betrokken medewerkers te begeleiden. De adviesaanvraag is ons niet ter hand gesteld, zodat ik niet in detail op de inhoud in kan gaan. Ons is verteld dat de reorganisatie in grote lijnen een verlies van 700 banen wereldwijd en zo'n 60 in Nederland inhoudt. Verder wordt Baan Company in Nederland opnieuw ingericht, waarvan voornamelijk overhead en de opleidingspoot de gevolgen zullen ondervinden. Ook worden bedrijfsonderdelen verplaatst. Baan stelt dat gedwongen ontslagen niet aan de orde zijn. Boventallige medewerkers zullen verzocht worden vrijwillig te vertrekken en om dit vertrek te begeleiden/mogelijk te maken is in de adviesaanvraag een aantal begeleidende maatregelen opgenomen. Het bedrijf gaat ervan uit dat deze maatregelen voldoende zijn voor betrokkenen om ook echt naar een andere baan om te zien.
Volgens mij heeft een reorganisatie gevolgen voor ieders positie. Van geen gedwongen ontslag en vrijwilligheid is maar heel beperkt sprake wanneer je weinig keus hebt. Tegen deze achtergrond hebben de vakorganisaties altijd het standpunt ingenomen dat er met de vakorganisaties een sociaal plan afgesproken dient te worden om de gevolgen van de reorganisatie (ontslag, ander werk, omscholing etc.) op te vangen. Zij zijn het namelijk die, een vakbond is anders dan de COR geen onderdeel van Baan, het beste in staat zijn om de belangen van de medewerkers (en speciaal hun leden) veilig te stellen. Baan is echter van mening dat een Sociaal Plan niet nodig is omdat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Het bedrijf ziet daarom de COR als de voor de hand liggende partij om uw belangen bij de reorganisatie te vertegenwoordigen. De COR steunt dit standpunt, zij is echter wel bereid om de vakorganisaties als adviseurs bij het proces te betrekken. Helaas zijn de vakorganisaties niet in staat geweest om de Baan-directie/HRM op andere gedachten te brengen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw bestuurder Wim Burggraaf (email (w.burggraaf@cnvdibo.nl)), tel.: 055 - 577 2640.

Apeldoorn,
30 augustus 2000

Hernieuwd overleg PinkRoccade

Zoals in mijn eerdere mailing aangekondigd, heeft op maandag 28 augustus hernieuwd overleg plaatsgevonden met PinkRoccade. Het voornaamste gespreksonderwerp was de relatie tussen de BRAVO (Basis Roccade ArbeidsVoorwaardenOvereenkomst) en de verschillende DAVO's (Deel ArbeidsVoorwaardenOvereenkomsten).

Conclusie van het gesprek was dat we er nog niet uit zijn, maar dat de tijd wel begint te dringen.Wat is het geval? Als vakorganisaties signaleren we dat steeds meer OR'en de neiging hebben om de DAVO-onderhandelingen naar zich toe te trekken. In het licht van het voorstel (BRAVO door vakorganisaties en DAVO's door de OR'en) is dat een logische ontwikkeling.
Echter, we hebben daar wel een aantal voorwaarden aan gesteld. Concreet betekent dit dat we heel formeel "nee" tegen OR'en zeggen die nu de DAVO-onderhandelingen willen gaan voeren (terwijl dat voorheen de vakorganisaties deden, zoals bv. bij Atribit). We beseffen dat dat lastig is, maar het houdt wel de druk op de ketel. Bij PinkOnline bestaat nu een probleem. Deze (nieuwe) werkmaatschappij is een conglomeraat van verschillende bloedgroepen en er zitten ook medewerkers in die van oudsher onder een DAVO vielen die werd afgesloten door de vakorganisaties. De vraag is nu wie op dit moment de DAVO-onderhandelingen gaat doen. Samen met de OR zoeken we naar een pragmatische (eenmalige) oplossing. Vanaf de eerstvolgende BRAVO-onderhandeling (voorjaar 2001) moet de nieuwe overlegstructuur helder en duidelijk zijn voor alle partijen (OR'en, COR, vakorganisaties en directie). Als gezamenlijke vakorganisaties hebben we een voorstel neergelegd bij de COR (op 24 augustus) en bij de directie. Alle partijen buigen zich hierover en de bedoeling is dat via de COR ook de OR'en hierover hun mening geven in een COR-vergadering op 19 september a.s. Onze inzet is inventarisatie van alle onderwerpen uit de BRAVO en DAVO's en per onderwerp een beslissing nemen waar dat onderwerp opgenomen moet worden (in de BRAVO of in de DAVO). Uitgangspunt is dat de interne mobiliteit (het overstappen van de ene naar de andere werkmaatschappij) zo makkelijk mogelijk moet gaan. Met PinkRoccade is afgesproken dat we hier verder over praten op 13 november. Dan hebben we inmiddels overlegd met de COR en hebben onze leden kunnen reageren. Het is de bedoeling dat we dan overeenstemming bereiken over de nieuwe structuur. Daarna schrijven we onze voorstellenbrief voor de nieuwe BRAVO-onderhandelingen. Uiteraard krijgt u de gelegenheid hierop te reageren. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Wim Burggraaf ((w.burggraaf@cnvdibo.nl)). Bellen kan natuurlijk ook (055-5772640).

Apeldoorn,
30 augustus 2000

CAO Mode: de eindstand

In onze info van 12 juni jl. hebben wij u bericht dat een definitief akkoord alsnog binnen bereik leek te zijn. Wij kunnen u berichten dat deze voorspelling uit is gekomen. Wij hebben een akkoord bereikt!

Grootste verschil met het in mei bereikte resultaat is dat de toeslag voor zaterdagmiddag niet wordt afgeschaft. De toeslagen voor het werken op zaterdag (en de overige bijzondere uren) blijven dus volledig van kracht.
Daarnaast wordt de loonsverhoging per 1 oktober a.s. aangepast en zal de verhoging van het loon in 2000 op een eerder tijdstip, namelijk op
1 april 2001, plaatsvinden. Tevens gaan werkgevers extra middelen beschikbaar stellen voor het uitbreiden van het het aantal kinderopvangplaatsen. Dit laatste is gezien de toenemende populariteit van de kinderopvang uitermate belangrijk. Ook worden met ingang van 1 januari 2001 hulp- en afroepkrachten volledig onder de werkingssfeer van de CAO gebracht. Dit betekent onder meer dat de toeslagen voor het werken op bijzondere uren ook voor deze werknemers gelden. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met uw bestuurder Siefko Weert (040-2116674).

Eindhoven,
29 augustus 2000

CAO Wonen: pensioen op maat

Werkgevers en werknemers in de woonbranche krijgen per 1 januari 2001 te maken met een aantal veranderingen op het gebied van pensioen en VUT. Zo wordt de Vutregeling op termijn afgebouwd en wordt in de plaats daarvan de pensioenregeling uitgebreid met pré-pensioen.

De werknemers krijgen daarnaast de mogelijkheid om de hoogte van het pensioen beter af te stemmen op de eigen situatie, door bijvoorbeeld het pré-pensioen in te ruilen tegen extra ouderdomspensioen. Dit houdt in dat werknemers zelf keuzes moeten maken, uiteraard bijgestaan en geadviseerd door het Bedrijfspensioenfonds Wonen en Relan Pensioen. De huidige pensioen- en Vut-regelingen zijn nog gebaseerd op het traditionele éénverdienersgezin, terwijl de samenlevingsvormen tegenwoordig veel gevarieerder zijn. Denk maar aan de grote groepen tweeverdieners, part-timers en alleenstaanden van vandaag. Daarnaast zorgt de vergrijzing in Nederland ervoor dat de VUT onbetaalbaar dreigt te worden. In de huidige regeling moeten namelijk steeds minder jonge mensen er voor gaan zorgen dat steeds meer oudere werknemers voor hun 65e kunnen stoppen met werken. Tot slot zijn er belangrijke nieuwe regels in werking getreden, waardoor de pensioen- en Vut-regelingen aangepast moesten worden. Voor meer informatie kunt u bellen met bestuurder Andries van de Put, tel.:023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
23 augustus 2000

Schuitema; de plannen met A&P

In onze vorige Info van 26 juli jl.hebben wij aangekondigd dat een overleg met Schuitema zal gaan plaatsvinden over de overname van A& P. Op dat moment had de NMA (Nederlandse Mededingsautoriteit) juist groen licht gegeven voor de beoogde overname van A&P door Schuitema. Inmiddels heeft het eerste overleg met Schuitema plaatsgevonden. In dit overleg is het navolgende aan de orde geweest.

Medio september verwacht Schuitema A&P (formeel) te hebben overgenomen. Op dat moment zal Schuitema zich als uw nieuwe werkgever gaan presenteren. Momenteel vindt de beantwoording plaats van de vragen die door de OR van A&P over de overname zijn gesteld. Schuitema herhaalde in het overleg dat voor alle werknemers bij A&P een werkgelegenheidsgarantie geldt. Schuitema heeft tevens haar Sociaal Plan van toepassing verklaard waarbij aangegeven is dat de bereidheid bestaat om over mogelijke aanvullingen op dit plan, met de betrokken vakbonden, te overleggen. De arbeidsvoorwaarden van de A&P medewerkers zullen bij de overname gehandhaafd blijven. Schuitema heeft hierbij aangegeven op termijn te streven naar een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Hierover zal te zijner tijd overleg gevoerd moeten worden. ver de wijze waarop de A&P-organisatie (super- en hypermarkten, hoofdkantoor en distributiecentra) binnen de Schuitema-organisatie zal worden ingepast, wordt de komende tijd intensief overlegd. De vakbonden verwachten dat hierover binnen circa drie maanden meer duidelijkheid gegeven kan worden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bestuurders Chris-Jan van Leeuwen (035 6773907) of Richard Leloux (023 5651052).

Hilversum,
21 augustus 2000

Principe-akkoord CAO Groep Wetenschappelijke en Zelfimporterende Boekverkopers

Na twee onderhandelingsbijeenkomsten is op dinsdag 15 augustus een principe-akkoord bereikt voor de vernieuwing van de CAO in de Wetenschappelijke Boekhandel.

Los van de gebruikelijke zaken die bij elke CAO-onderhandeling aan de orde komen, stonden deze onderhandelingen enerzijds in het teken van modernisering en daadwerkelijke verbetering van de CAO; anderzijds was het onze wens om een aantal rechten en voorzieningen in stand te houden zoals deze reeds vele jaren verankerd liggen in de CAO.

Dit overeengekomen principe-akkoord sluit voor een belangrijk deel aan op onze onderhandelingsvoorstellen, al hadden we op een aantal onderdelen verder willen komen. Wij leggen derhalve dit principe-akkoord neutraal aan u voor. Wij kunnen u op dit moment slechts informeren over de hoofdlijnen hiervan. Er moeten nog veel zaken worden uitgewerkt en binnenkort komt er een wijzigingenblad, hoogst waarschijnlijk gevolgd door een nieuw CAO-boekje. Zodra het een en ander gereed is zullen wij u dit doen toekomen. Alvast enkele hoofdpunten. De CAO loopt van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2002, met dien verstande dat, indien daadwerkelijk op 1 januari 2002 de herziene Pensioenregeling (inclusief pré-pensioen) van het Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel zal worden ingevoerd, de duur van het contract 21 maanden zal bedragen en derhalve zal lopen van 1 april 2000 tot en met 31 december 2001. De feitelijk betaalde bruto lonen en bruto loonschalen zullen per 1 augustus 2000 worden verhoogd met 3,75% en per 1 april 2001 met 3,25%. Daarenboven zal bij de salarisbetaling van december 2000 aan werknemers een eenmalige uitkering worden verstrekt ter grootte van 0,5% over 12 maal het bruto decemberloon, althans de vaste component daarvan. Ook komt er per 1 januari 2001 een kinderopvangregeling voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaren. Partijen nemen zich voor, er vanuit gaande dat ook de partijen betrokken bij de totstandkoming van de CAO voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel eenzelfde voornemen hebben, om te komen tot integratie met de CAO voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel te komen. Ook is in de CAO afgesproken dat er een onderzoek komt naar werkdruk. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het door het HBD ontwikkelde werkdrukinstrument. Een ander onderzoek behelst de mogelijkheden voor een ruimere zogenaamde à la carte-systematiek (keuzemogelijkheden voor werknemers). Bel voor meer informatie met onderhandelaar Joop Bleeker, telefoon 023-5651052.

Hoofddorp,
21 augustus 2000

CAO-onderhandelingen Uitzendkrachten mislukt

De CAO-onderhandelingen voor Uitzendkrachten zijn mislukt. Dat bleek op donderdagavond 17 augustus na de vijftiende bespreking.

Opvallend was dat partijen het eens werden over een nieuw salarissysteem, dat een forse loonsverbetering voor uitzendkrachten betekende. Dit salarissysteem zou dan op 1 januari 2001 worden ingevoerd. Samen met een "uitonderhandelde" 3,9% loonsverhoging per 4 september 2000 zouden uitzendkrachten er goed op vooruit gaan. Dit was nu juist de inzet van de Dienstenbond CNV, uitgaande van ons principe "Gelijk werk voor gelijke beloning". De delegatie van de Dienstenbond CNV vond dit een prima resultaat en een definitief akkoord was grijpbaar. Echter de werkgevers wenste de laagste loonschalen voor meer uitzendkrachten te laten gelden dan de betrokken vakorganisaties. Er was overeenstemming over dat de lage schalen zouden gelden gedurende een vastgestelde periode van maximaal 1,5 jaar voor schoolverlaters, vakantiewerkers, langdurig werklozen (langer dan 1 jaar werkloos) en herintreders. De werkgevers wensten hier echter een vijfde categorie aan toe te voegen; alle uitzendkrachten zonder relevante werkervaring. Tegen deze laatste formulering hebben de vakorganisaties principiële bezwaren. Door dit voorstel wordt elk systeem van functiewaardering en elke toepassing van een salaristabel ontkracht. Bovendien leidt dit voorstel tot grote willekeur omdat de werkgevers wensten dat elke locale vestiging zelf mag bepalen wat relevante werkervaring is. Een nieuw salarissysteem met dergelijke loonschalen heeft weinig zin als een grote groep uitzendkrachten er toch niet voor in aanmerking komt. Zo wordt de bedoeling van het nieuwe salarissysteem helemaal onderuit gehaald. Wij zullen ons beraden op welke wijze wij de werkgevers kunnen overtuigen om alsnog een goed resultaat met elkaar te boeken en natuurlijk is uw steun in deze van groot belang. Voor vragen kunt u contact opnemen met onderhandelaar Rob Vlietman, tel.: 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
21 augustus 2000

Onderhandelingen bij AZL bieden perspectief!

Hoewel de besprekingen nog niet zijn afgerond, denken wij over een groot aantal van onze voorstellen en wensen met de werkgever overeenstemming te kunnen bereiken.

Dan hebben we het onder meer over: het aanbod van een nabestaandenpensioen aan elke actieve deelnemer met partner (gehuwd, geregistreerd en ook met samenlevingscontract) inclusief een ANW-hiaatverzekering, tot een maximum van het maximale dagloon (per 1 juli 2000 ± f 87.000,00). De individuele ANW-hiaatverzekeringen kunnen daarmee opgezegd worden;
de maximale ruimte om te sparen ten behoeve van prepensioen, door het verzilveren van verlofdagen, ATV-dagen, overuren etc.; de inspanningsverplichting van de werkgever om arbeidsgehandicapten bij gelijke geschiktheid met voorrang in dienst te houden c.q. te nemen;
extra aandacht voor loopbaanbeleid, scholing en ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers, ook diegenen die reeds ouder zijn of reeds lang in dienst zijn;
de mogelijkheid om vanaf 55 jaar 4 dagen te gaan werken, met behoud van de pensioenopbouw over 5 dagen;
intentie van werkgever om toe te werken naar een uitbreiding van een CAO a la carte regeling;
Omdat enkele voorstellen van de werkgever nog besproken moeten worden, wordt het overleg op 1 september 2000 voortgezet. Ervan uitgaande dat wij op die dag een onderhandelingsresultaat kunnen bereiken, zullen wij jullie direct daarna uitnodigen voor een ledenvergadering om jullie te informeren, te raadplegen en indien nodig over het resultaat te stemmen. We houden jullie op de hoogte. Voor vragen kunt u contact opnemen met bestuurder Nicole van Eibergen, tel.: 040 - 211 66 74.

Eindhoven,
16 augustus 2000

Leden wijzen tweede eindbod ING massaal af

De overgrote meerderheid van onze leden (95 %) ziet niets in het ING-eindbod. Dat bleek uit de ledenraadpleging naar aanleiding van het tweede eindbod van ING, die per 1 augustus is afgesloten.

Het aantal uitgebrachte stemmen was ongekend hoog. De redenen om het eindbod af te wijzen zijn zeer uiteenlopend. Dit varieert van de wijze waarop ING zich opstelt, tot het salarisgebouw, het gebrek aan vertrouwen bij het toekennen van variabele periodieken, het verrekenen van de persoonlijke toeslag bij het eventueel toekennen van bonussen, de (te) lange looptijd, de relatie tussen winstcijfers ING en het eindbod etc. etc. De uitslag en de redenen om het eindbod af te wijzen, zijn des te meer opvallend omdat de meeste van u wel aangeven één CAO voor de gehele ING Groep voor te staan. De manier waarop deze CAO tot stand komt en de inhoud van de beoogde ING CAO heeft bij velen tot grote bezwaren geleid.
Als enige vakorganisatie heeft FNV Bondgenoten inmiddels aan ING aangegeven akkoord te gaan met het eindbod. Hoewel er dus maar één vakorganisatie akkoord gaat, heeft ING ons inmiddels meegedeeld dat met dit resultaat "vaststaat dat er voldoende draagvlak bestaat voor de ING CAO die in principe hiermee een feit is". Helaas is het strikt juridisch geredeneerd inderdaad zo dat op het moment dat één vakorganisatie aangeeft akkoord te gaan met een CAO-resultaat, deze omgezet kan worden in een definitief CAO contract. Na overleg met de kaderleden wordt nog een ultieme poging gedaan om alsnog tot een goede ING CAO te komen. De uitslag van de ledenraadpleging is dermate negatief dat wij toch nog een beroep doen op ING om alsnog tot een goede CAO te komen. Wij verwachten van ING op korte termijn een reactie. Afhankelijk van die reactie zal samen met kaderleden weer bepaald worden wat de vervolgstappen zijn. Wij houden u op de hoogte! Voor vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze info kunt u contact opnemen met uw onderhandelaar namens de Dienstenbond CNV, Harry Gerding, telefoon 023-5651052 of via email (h.gerding@cnvdibo.nl)

Hoofddorp,
10 augustus 2000

Eerste Algemene Bank CAO

Hij is er: de eerste Algemene Bank CAO. Het onderhandelingresultaat is goed ontvangen. De ledenraadpleging, die op 1 augustus sloot, liet zien dat 91 % van onze leden voor de nieuwe CAO is.

Dit betekent dat straks twee werkgroepen aan de slag gaan met het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem en met al of niet vermeende problemen die te maken hebben met de werkingssfeer van deze nieuwe CAO. Zodra zich in genoemde werkgroepen ontwikkelingen voordoen zult u daarover door ons worden geïnformeerd. Belangrijk in dit verband is ook de samenwerking met actieve CNV-leden die onder deze CAO vallen. Zeker als in het voorjaar 2001 de aanloop wordt genomen naar de tweede Algemene Bank CAO. Er ligt daarmee ook een uitdaging bij u, voor actieve bemoeienis. Via informatieuitwisseling, of een rol als actief CNV-lid in de CAO-commissie, of namens de Dienstenbond CNV in de medezeggenschap. In geval u daarin interesse heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen (023-5651052), of per email; het adres is (h.gerding@cnvdibo.nl). Bij hem kunt u ook terecht met andere vragen.

Hoofddorp,
9 augustus 2000

Kreymborg gaat sluiten!

Door de hoofddirectie van Vendex/KBB zijn wij geïnformeerd over de sluiting van alle vestigingen, 49 in Nederland en 12 in België, van Kreymborg.

Met vier externe partijen heeft Vendex/KBB overeenstemming bereikt over de overname van 46 vestigingen inclusief de betrokken medewerkers. Dit houdt in dat 16 filialen worden overgenomen door Parfumerieketen Douglas en 19 filialen worden overgenomen door Kruidvat Holding. Acht filialen blijven binnen het concern en worden verbouwd tot Perry Sport, Siebel, Dixtone, etc. Eén filiaal (Ede) wordt gesloten.Door Vendex/KBB is ons toegezegd dat alle medewerkers bij de extern overnemende partijen in dienst kunnen treden, onder handhaving van de bestaande rechten. Anders gezegd; in de komende weken wordt met u overleg gepleegd over uw (individuele) situatie.Eind augustus praten wij weer verder met de directie van Vendex/KBB in aanwezigheid van de directies van Douglas en Kruidvat. In deze bijeenkomst wordt de balans opgemaakt en zullen verdere afspraken gemaakt worden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bestuurder Geert B. Rijzinga, 023 - 5651052, of (g.rijzinga@cnvdibo.nl)

Hoofddorp,
27 juli 2000

Overname A&P door Schuitema is een feit!!

Na maandenlange discussie en onderzoek heeft de NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit) zijn goedkeuring gehecht aan de overname van alle 125 A&P Supermarkten en de 6 Hypermarkten, door Schuitema.

Hierdoor ontstaat een zeer grote speler op de Nederlandse markt, omdat de NMA, Schuitema (C1000), A&P en Albert Heijn als één geheel ziet. Albert Heijn bezit immers 73% van de aandelen van Schuitema. De Dienstenbond CNV is blij met het feit dat er eindelijk duidelijkheid ontstaat voor met name de A&P-werknemers. Tijdens de gesprekken met Schuitema zijn de afgelopen maanden diverse varianten de revue gepasseerd. Want wat zou er gebeuren met de Distributie en het Hoofdkantoor als Schuitema maar een beperkt deel van A&P had mogen overnemen? De bedrijfsresultaten van A&P bleven de laatste tijd flink achter. Op zich niet zo gek, want de NMA heeft wel erg veel tijd nodig gehad om tot een beslissing te komen. Daardoor is A&P in ontwikkeling stil blijven staan en stilstand is achteruitgang, zeker in de supermarktwereld. Nu kan dan daadwerkelijk vooruit gedacht gaan worden. Schuitema heeft al in een vroeg stadium een werkgelegenheidsgarantie afgegeven voor de werknemers bij A&P. De Dienstenbond CNV zal Schuitema aan deze toezegging houden. Dat zal niet betekenen dat er niet veel zal veranderen. De kans is immers groot dat Schuitema alle A&P Supermarkten snel zal omzetten naar de succesvolle C1000-formule. Voor Schuitema als groothandel breken nieuwe tijden aan. A&P is een filialenorganisatie en C1000 een franchiseorganisatie. Dit vraagt een totaal andere denk- en handelswijze. De Dienstenbond CNV zal op zeer korte termijn in overleg treden met Schuitema over hun plannen met de A&P-organisatie. Wij zullen u daarover informeren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bestuurders Chris-Jan van Leeuwen, 035 - 6773907 of Richard Leloux, 023 - 5651052.

Hoofddorp,
26 juli 2000

Voortgang studie naar één CAO voor DeliXL

Op 22 mei jl. hebben wij voor het eerst overlegd met de directie. Er zijn afspraken gemaakt over een werkwijze, die uiteindelijk op 1 juni 2001 moet leiden tot één CAO. Op 11 juli jl. was er een tweede overleg.

Alle verschillen in arbeidsvoorwaarden worden in fasen in kaart gebracht en besproken. Enkele uitgangspunten zijn: de GVA-CAO zal als basis gebruikt worden. Alle werknemers blijven totdat de nieuwe CAO een feit is hun huidige arbeidsvoorwaarden houden. Ook bij allerlei verhuizingen als gevolg van samenvoegen van locaties.
Inventarisatie en vergelijking vindt plaats op basis van het totale pakket arbeidsvoorwaarden, inclusief VUT en pensioen, arbeidstijden, toeslagen, ADV, enz., enz. De werkgever streeft naar een (op termijn) kostenneutrale operatie, waarbij de concurrentie niet uit het oog verloren wordt. Op 31 oktober aanstaande is de derde en laatste fase gereed. Dan zijn de verschillen duidelijk tussen de GVA-CAO en Gastronoom Horeca (regionaal & staf) en Van der Spek. Vervolgens begint dan op 23 november aanstaande het echte onderhandelingsproces. Het blijkt dat met name ex-Gastronoom en ex-Van der Spek fors achterlopen op hun ex-GVA collega's. Het mag duidelijk zijn dat de werkgever niet staat te trappelen om alle verschillen in één keer weg te poetsen. Dat is financieel gezien ook niet verantwoord.De verschillen zijn dus best groot. De Dienstenbond CNV tracht vanzelfsprekend deze verschillen op een zo acceptabel mogelijke wijze te verkleinen. Vragen? Neem dan contact op met Richard Leloux, bestuurder Handel, tel. : 023- 56 51 052.

Hoofddorp,
24 juli 2000

Werktijdwijziging thuistelefonistes OTTO en de flexwet

Onlangs heeft Otto de werktijden van de thuistelefonistes eenzijdig veranderd. Dat heeft gevolgen voor het inkomen. Minder tijden om op te kunnen werken betekent minder uren betekent minder loon en minder bijzondere tijden (avonden en weekenden) betekent minder toeslag en ook zo minder inkomen.

Veel thuistelefonistes hebben een zogenaamd min-max-contract. Otto heeft gezegd dat het minimum aantal uren wordt gegarandeerd. Het probleem is echter dat wanneer iemand het altijd het maximum aantal uren werkte, dat kan resulteren in een behoorlijke terugval in je loon. Ook omdat er geen overgangsregeling of zoiets wordt aangeboden. De enige manier om nog iets aan deze verslechtering te doen, is gebruik maken van de wet Flexibiliteit en Zekerheid. In deze Wet is bepaald dat iemand die geen vast aantal uren heeft en die gedurende 3 maanden een bepaald aantal uren werkt, recht heeft op een contract voor het gemiddeld aantal uren. Snel handelen is het devies! De bond kan helpen bij het schrijven van een brief. Realiseer wel dat je dan ook wel beschikbaar moet zijn voor de uren die je eist! Maar op deze manier valt er iets te doen aan de inkomensval van de telefonistes. Meer informatie: bel met Aletta Bulsink op nummer 055 - 577 2640.

Apeldoorn, 24 juli 2000

Onderhandelingsresultaat CAO Albert Heijn Distributiecentra

Dinsdagavond 11 juli jl. was het zover: een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO. Dit resultaat leggen wij u met gemengde, positieve gevoelens ter goedkeuring voor.

Zoals uit de vorige info's al is gebleken, is er veel en lang gesproken over een nieuw loongebouw, dat gaat gelden voor nieuwe medewerkers. U als huidige medewerker zal weinig merken van dat nieuwe loongebouw, daar uw huidige salaris en het huidige perspectief op nog te ontvangen periodieken in uw huidige salarisschaal, gegarandeerd is. De gemengde gevoelens komen voort uit het feit dat uw toekomstige collega's in met name de lage functieschalen lager beloond zullen worden. Op sommige onderdelen gaat Albert Heijn zelfs minder betalen dan de CAO voor de Supermarktbranche. Dit vinden wij als Dienstenbond CNV een treurige zaak, die je zou verwachten bij enkele concurrenten maar toch zeker niet bij Albert Heijn. Tijdens al die gesprekken hebben wij veel kunnen repareren, maar het uiteindelijke loongebouw is het maximale wat er nu inzat. Albert Heijn wil minder grote verschillen in arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de concurrentie. Feit is wel dat de salarissen bij Albert Heijn absoluut hoger zijn dan bij de concurrentie. Het is tevens zo dat indien Albert Heijn te duur wordt, dit effect zal hebben op bedrijfseconomische keuzes voor de langere termijn. In het najaar zal een nieuwe discussie starten omtrent arbeidstijden, toeslagen en dergelijke. Zeker nu de pilot rondom kort cyclisch roosteren niet succesvol is afgesloten. Hierbij verwijzen wij ook naar de laatste info met betrekking tot de gemaakte afspraak bij het aannemen van nieuwe collega's en hun inzet rondom het weekend. Heeft u nog vragen neem dan contact op met uw bestuurder Richard Leloux, 023 - 56 51 052.

Hoofddorp,
13 juli 2000

CAO Optiek, de stand van zaken

Een aanzienlijke meerderheid van u heeft aangegeven in te stemmen met het onderhandelingsresultaat voor de CAO 2000-2001. Hierbij heeft u aangegeven dat de Optiekbranche naar uw mening wel een aanzienlijk beter onderhandelingsresultaat en dus, een betere CAO verdient. De komende CAO-periode kan dan ook niet anders gezien worden dan een tussenfase om deze wens alsnog te realiseren.

De werkgeversorganisaties NUVO en UFON hebben ons eind juni bericht dat ook hun leden kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat. Frappant is hierbij dat de werkgevers hebben aangegeven -ook- niet echt blij te zijn met het onderhandelingsresultaat en met de wijze waarop de CAO-onderhandelingen verlopen zijn. Dat de werkgevers dit teleurstellende resultaat voornamelijk voor rekening van de vakbonden laten komen, is echter verre van reëel. Gegeven de arbeidsmarktproblematiek waarmee -ook- de Optiekbranche geconfronteerd wordt, dit met alle gevolgen van dien, zijn wij tot het uiterste gegaan om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Deze oplossing bleek voor de werkgevers echter niet aanvaardbaar. Rest ons nu slechts de resultaten van het door de CAO-partijen afgesproken onderzoek `flexibilisering arbeidsduur CAO Optiek' af te wachten. Er speelt echter nog meer! Op 30 juni overlegden de CAO-partijen over invoering van een flexibele pensioenregeling. CAO partijen dienen op basis van de rapportage die door de `Commissie Flexpen' is opgesteld een keuze te maken over de wijze van financiering, de uittredingsleeftijd en de overgangsmaatregelen. U bent hierover onlangs door het Bedrijfspensioenfonds (BPFO) geïnformeerd. In deze brief staan de hoofdlijnen van de flexibele pensioenregeling en de punten waarover CAO-partijen een beslissing moeten nemen, vermeld. Helaas bleek dat juist over die punten waarover de CAO-partijen een beslissing moeten nemen, de standpunten ver uiteen te liggen. Gevolg hiervan is dat het niet haalbaar is om de nieuwe flexibele pensioenregeling per 1 januari 2001 in te voeren. Dit betekent dat de huidige pensioen- en Vutregeling vooralsnog ongewijzigd blijven. In het najaar zullen CAO-partijen verder overleggen over (de invoering van) de nieuwe flexibele pensioenregeling. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw bestuurder Chris-Jan van Leeuwen, tel.: 035
- 677 3907

Hilversum,
12 juli 2000

Onderhandelingen CAO Sport van start

Op 10 juli zijn de onderhandelingen gestart. Deze keer zat voor de eerste maal in de geschiedenis ook een vertegenwoordiger van de sportservice-bureaus aan de onderhandelingstafel.

Als het aan de WOS (de werkgeversorganisatie in de sport) ligt komen er afspraken over de loonsverhoging. Ook wil WOS de overige CAO-voorstellen direct na de zomer bespreken (vanaf september 2000), tegelijkertijd met de integratie van de 3 CAO's (NOC*NSF, KNVB en de CAO Sport). Dit hele traject zou afgerond moeten zijn per 1 januari 2001. En de WOS wil nu echt haast maken als het gaat om integratie van de verschillende CAO's. De bedoeling is om een minimum-CAO voor de bedrijfstak te ontwerpen, waarvan in positieve zin kan worden afgeweken, bv. door NOC*NSF en de KNVB. Op zich hebben wij daar als Dienstenbond CNV wel oren naar. Integratie van CAO's is een goede zaak, maar dan moeten we natuurlijk wel overeenstemming zien te bereiken over de pakketten van NOC*NSF en de KNVB. Het mag niet zo zijn dat de kleinste sportbond het niveau van de bedrijfstak-CAO gaat bepalen! Daarnaast willen wij als vakbonden onze positie houden en niet (een deel van) de primaire arbeidsvoorwaarden overlaten aan de OR. Daarnaast hebben wij aangegeven dat wij meestal onderhandelen over een totaalpakket van arbeidsvoorwaarden. Dat is breder dan alleen een loonafspraak, maar heeft ook te maken met bv. werkdruk, een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden etc. Ook deze punten kosten geld en dat zal ten koste gaan van de totale loonruimte. De vraag is, wanneer we nu alleen een loonafspraak maken, hoeveel geld er over blijft voor de resterende onderwerpen. Tot slot hebben we opgemerkt dat een eventuele loonafspraak ook zou moeten gelden voor de medewerkers van de sportservicebureaus. Dit laatste is een brug te ver voor de WOS. Uiteindelijk is afgesproken dat we hier de volgende keer verder over praten en dat is pas op 7 september (na de bestuursvergadering van de WOS).
In de tussentijd krijgen we van de WOS de CAO-voorstellen van werkgeverszijde, een uitwerking van het door de WOS gedane loonbod en zal de WOS ons informeren over de integratie (er ligt al een vergelijking van arbeidsvoorwaarden) en de dispensatie (vrijstelling van bepaalde onderdelen uit de CAO Sport voor de medewerkers van de sportservicebureaus). Voor vragen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Wim Burggraaf, tel. 055 - 577 2640.

Apeldoorn,
11 juli 2000

Omroep-CAO: wat goed is komt snel

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we deze ronde snel en constructief kunnen onderhandelen. Wat is afgesproken. De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2000 tot 30 juni 2001. De salarissen worden verhoogd met 3,5% per 1 april 2000 (er volgt dus een nabetaling) en 0,5% per 1 april 2001.

Ook wordt per 1 april 2001 de huidige loonstructuur vervangen door een nieuwe. De standaardverhogingen tussen het begin en het einde van de schaal worden verhoogd van ongeveer 2 naar 2,75%. Dat betekent een aanzienlijk hogere jaarlijkse periodiek. Voor de eindschaligen is er eindelijk weer perspectief. De Dienstenbond CNV heeft krachtig bepleit om aandacht te hebben voor de vele medewerkers die eindschalig zijn. Met succes. Voor eindschaligen komen er 3 uitloopperiodieken. Iedere periodiek wordt ontvangen na 3 jaar. De ingangsdatum is 1 januari 1998. Wie op die datum al eindschalig was krijgt per 1-1- 2001 een eerste uitloopperiodiek.
Naar de mening van De Dienstenbond CNV is het budget voor kinderopvang
-0,3% van de loonsom -niet langer toereikend. We hebben dan ook afgesproken om het budget te verhogen van 0,3% naar 0,5% van de loonsom. Tevens komt in de CAO de expliciete afspraak dat werknemers zelf het kinderdagverblijf of het gastoudergezin kunnen kiezen. Het cafétariasysteem wordt verder ontwikkeld zoals afgesproken. Invulling is pas mogelijk zodra de fiscale beperkingen zijn opgeheven. Eveneens belangrijk voor de Dienstenbond CNV is de reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Om deze groep omroepbreed te reïntegreren wordt een bedrag van 500.000 gulden gestort in een nog te bepalen extern fonds. Conclusie: naar ons idee is een forse stap gezet op weg naar volwassen, professionele arbeidsverhoudingen. In verband met de vakantie zijn ledenvergaderingen minder zinvol. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar stem uit te brengen wordt de leden- raadpleging schriftelijk gehouden. Tot 11 augustus heeft u de tijd het ingesloten formulier te retourneren. Voor opmerkingen of vragen: Steffe Bak, tel: 023-5651052 of (s.bak@cvndibo.nl).

Hoofddorp,
7 juli 2000

Weer een stapje verder bij SDU

Vandaag, 6 juli 2000, hebben bonden en uw werkgever weer overlegd over de inhoud van het "Sociaal beleidskader" rondom de verhuizing van de vestigingen in Lelystad, Leiden en Winschoten. Inhoudelijk hebben we duidelijke afspraken gemaakt.
Onder meer over beleidsuitgangspunten over mobiliteit (werkdruk en scholing zullen worden benoemd). Verder is het zo dat medewerkers, die meeverhuizen, hun oude functie behouden. Medewerkers die niet meegaan of twijfelen kunnen gebruik maken van een outplacementbureau. Zij zullen passende ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een externe functie, waarbij ook om- en bijscholing wordt meegenomen. De reiskosten- en reistijdvergoeding vindt gedurende maximaal twee jaar plaats. De reisafstand zal gemeten worden van deur tot deur met een minimumgrens van 45 minuten per enkele reis. De ouderenregeling (voor medewerkers van 57 jaar en ouder) uit de CAO zal worden gehanteerd. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van een eerdere versie van de regeling. Tot slot is een hardheidsclausule opgenomen. SDU zal de gemaakte afspraken op papier zetten, waarna een vervolgafspraak gemaakt is op 12 juli 2000. Om u ook mondeling te informeren, wil ik u uitnodigen voor een gezamenlijke ledenvergadering met FNV Kiem op 13 juli om 9.00 uur bij Kon. Vermande in Lelystad. Uiteraard heeft u op 13 juli nog geen tijd gehad om dit Sociaal Beleidskader goed te keuren. Deze bijeenkomst heeft dan ook alleen een informatief karakter. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met uw bestuurder, Maryse Knook, tel. 010-2651111.

Rotterdam,
6 juli 2000

CAO Schoenendetailhandel: nog geen resultaat

Drie onderhandelingsrondes hebben nog geen concreet resultaat opgeleverd. Zoals wij in onze vorige info al hebben voorspeld, blijkt het een zware dobber te zijn om er uit te komen. De voorstellen van werkgevers en werknemers liggen nu eenmaal ver uiteen.

Op 11 september praten wij verder. In deze ronde zullen met name onderwerpen als loon, toeslagen, de positie van hulpkrachten, de overwerkregeling en de looptijd van de nieuwe CAO weer centraal staan. Wij hopen na deze onderhandelingsronde alsnog een positief resultaat bij u te kunnen neerleggen. Voor vragen kunt u contact opnemen met bestuurder Chris-Jan van Leeuwen, tel.: 035 - 677 3907.

Hilversum,
5 juli 2000

Meer duidelijkheid over pensioenregeling Notariaat

Een aantal van u heeft de Dienstenbond CNV verzocht om duidelijkheid te verschaffen over de pensioenregeling.

De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat heeft een pensioenregeling met een zogeheten opbouwregeling met indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken. Deze aanspraken worden jaarlijks geïndexeerd. Deze indexatie is 2% geweest ( per 1 januari 2000) en wel op basis van een beslissing van het Bestuur van het pensioenfonds. Alleen is de tekst in de pensioenregeling niet meer actueel, omdat wordt aangegeven dat deze index een combinatie is van de loonsverhoging op grond van CAO afspraken en de landelijke prijsindex en zoals bekend is er geen CAO meer voor het Notariaat. Dit behoorlijke gemis van een CAO heeft echter geen gevolgen voor het instandhouden van een bedrijfstakpensioenfonds, ook dit was een opmerking van één van u. Het financieel verslag over 1999 was nog niet gereed en kan ik over de Staat van baten en lasten geen opvatting geven, dit verslag is door het bestuur nog niet geaccordeerd. De opmerking omtrent de indexatie van de pensioenen heb ik verwoord aan de administrateur van het fonds, met het verzoek om dit aan te passen. Voor verdere vragen en opmerkingen kan men bij de administateur van het Fonds terecht en wel AEGON te Den Haag, postbus 16150 te 2500 BD Den Haag, tel: 070-3475595. Uiteraard zijn uw op- en aanmerkingen en suggesties altijd van harte welkom en deze kunt u richten aan Rob Vlietman, dit kan ook per fax 023-5650150 of per e-mail: (m.dehaan@cnvdibo.nl) (secretariaat)

Hoofddorp,
29 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie