Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake voorbeeldbegrotingen IXA en IXB

Datum nieuwsfeit: 28-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Beantwoording vragen Algemeen Overleg 6 september jl.Directie Financieel-Economische Zaken

De voorzitter van de Vaste Kamercommissie

van Financiën

Binnenhof 1a

2513 AA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FEZ 2000-227 M

28 september 2000

Onderwerp

Beantwoording vragen Mw Giskes tijdens Algemeen Overleg 6 september jongstleden

Overeenkomstig mijn toezegging beantwoord ik hierbij de vragen die mevrouw Giskes stelde tijdens het algemeen overleg over voorbeeldbegrotingen IXA en IXB op 6 september jongstleden.

Tevens doe ik u hierbij de "was/wordt tabel" toekomen. Deze tabel laat zien op welke wijze de oude artikelstructuur aansluit op de nieuwe VBTB artikelstructuur. Voor de toezeggingen die ik in het Algemeen Overleg heb gedaan, kan ik inmiddels verwijzen naar het door de Griffie opgestelde verslag.

Tijdens het Algemeen overleg op 6 september jongstelden vroeg Mw. Giskes waarom Financiën zich afhoudend heeft opgesteld ten aanzien van een drietal aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (AR) over beleidsevaluaties.

De indruk van afhoudendheid is wellicht gewekt door de beknopte weergave van mijn standpunten in bijlage 1 van het rapport van de Algemene Rekenkamer (TK 27065, nrs 1-2). Deze tabel vat de reacties van verschillende ministeries samen door aan te geven of, naar het oordeel van de AR, ministeries de aanbevelingen overnemen of niet. Door deze presentatie ontstaat voor wat betreft mijn ministerie wellicht een afhoudender beeld dan beschouwing van het volledige antwoord rechtvaardigt.

In mijn reactie aan de Rekenkamer heb ik benadrukt dat haar aanbevelingen aansluiten bij het VBTB-traject en dat het in de lijn ligt dat door het invoeren van VBTB navolging en naleving van de aanbevelingen verbetert.

Met betrekking tot het drietal specifieke aanbevelingen dat mw. Giskes noemde, wil ik het volgende opmerken.

Ik onderschrijf de aanbeveling van de Rekenkamer dat FEZ, of een andere onafhankelijke partij, dient te beslissen over het melden van resultaten van beleidsevaluaties aan de politieke top. In mijn antwoord aan de Rekenkamer heb ik vermeld dat de werkwijze binnen het ministerie van Financiën van dien aard is, dat FEZ bij vele beleidsmatige dossiers wordt betrokken. Momenteel werk ik de voorlopige Kabinetsreactie op het Rekenkamerrapport uit. U wordt hierover voor de kerst geïnformeerd door middel van de tussenrapportage VBTB. Intentie is om het melden van de resultaten van evaluatieonderzoek een plaats te geven in de reguliere planning en control binnen een ministerie.

Tevens onderschrijf ik dat ex ante evaluatieonderzoek dient plaats te vinden bij majeure bijstellingen van beleid. Hierbij heb ik aangetekend dat, mede naar aanleiding van eerder AR onderzoek, het gebruik van ex ante evaluaties bij vragen over economische effecten van infrastructuur, aan betekenis heeft gewonnen. Zoals opgemerkt in mijn antwoord aan de AR zal ex ante evaluatie onderzoek een belangrijker rol gaan spelen vanwege VBTB omdat daarbij immers wordt gestreefd naar het opnemen van reële streefwaarden als het gaat om doelstellingen van beleid, instrumenten en de daarmee gemoeide kosten. In mijn antwoord aan de AR heb ik tevens gesteld dat de definitie van "nieuw" of "gewijzigd" beleid nadere operationalisering behoeft.

Ook met betrekking tot de aanbeveling van de AR over de noodzaak meer aandacht te besteden aan een samenhangende inzet van beleidsevaluatie instrumenten, onderschrijf ik de AR-conclusies. In dit verband heb ik in mijn antwoord gewezen op VBTB en de meest recente afsprakenronde tussen het ministerie van Financiën en de vakdepartmenten over de in begrotingsstukken op te nemen prestatiegegevens over doeltreffendheid van beleid. Voor mijn departement geldt dat de directie FEZ regelmatig een overzicht vervaardigt van het feitelijk gebruik van het planning- en controlinstrumentarium binnen het Ministerie van Financiën en een afweging maakt of het geheel van evaluatie-instrumenten toereikend is.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

IXA BELEIDSARTIKEL 1 FINANCIERING STAATSSCHULD

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Apparaatsuitgaven Agentschap


ZIE IXB


2. Overige uitgaven schuld

Overige uitgaven vaste schuld


1

Provisie en kosten

Overige uitgaven vaste schuld


2
Boete vervroegde aflossingen

Overige uitgaven vaste schuld


3
Overige kosten

Programma-uitgaven


1. Rente vaste schuld

1

Rente vaste schuld


1

Rente vaste schuld


2. Aflossing vaste schuld

Aflossing vaste schuld


1

Reguliere aflossingen
2
Aflossing vaste schuldNiet-reguliere aflossingen

Aflossing vaste schuldNiet-reguliere aflossingen

Aflossing vaste schuldNiet-reguliere aflossingen


3. (Dis)agio vaste schuld

Agio bij inkoop schuld


1

Agio bij inkoop schuld

Disagio bij uitgifte schuld


1

Agio bij inkoop schuld

4. Rente vlottende schuld

12


1

Rente vlottende schuld


1

Rente DTC's

12


1

Rente vlottende schuld


2
Rente overig kort papier

12Ov. uitgaven vlottende schuld


1

Ov. uitgaven vlottende schuld

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1. Apparaatsontvangsten Agentschap


Zie XIB


2. Overige ontvangsten schuld

Ov. ontvangsten vaste schuld


1

Ov. ontvangsten vaste schuld

Programma-ontvangsten


1. Ontvangen rente vaste schuld

1

Ontv. rente bij uitgifte V.Sch


1

Lopende rente bij emissies


2. Uitgifte vaste schuld

Uitgifte vaste schuld


1

Emissies

3. (Dis)agio vaste schuld

Agio bij uitgifte vaste schuld


1

Agio bij uitgifte schuld

Disagio bij inkoop schuld


1

Disagio bij inkoop schuld

4. Rentevergoeding op schatkistsaldo

12


2
Renteverg. op Schatkistsaldo


1

Renteverg. op Schatkistsaldo

12


2
Renteverg. op SchatkistsaldoRenteverg. op uitzettingen

12Renteverg. op SchatkistsaldoRenteverg. op uitzettingen

12Renteverg. op Schatkistsaldo


3
Rente inkoop DTC's

IXA BELEIDSARTIKEL 2 BEHEERSING VAN MIDDELEN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven

ZIE IXA

Programma-uitgaven


1. Lange rente

1

Rente vaste schuld


2
Ov. rentelast vaste schuld

2. Korte rente

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten

ZIE IXA

Programma-ontvangsten


1. Lange rente

1

Ontv. rente bij uitgifte V.Sch


2
Rente op leningen

2. Korte rente

12


1

Rente kortlopende vorderingen


1

Rente kortlopende vorderingen

12


1

Rente kortlopende vorderingen


1

Rente kortlopende vorderingen

12


1

Rente kortlopende vorderingen


1

Rente kortlopende vorderingen

IXB BELEIDSARTIKEL 1 BELASTINGEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Fiscale wet- en regelgeving1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2. Belastingdienst (incl. DG Bel)
1

Pers. en Mat. Belastingdienst


1

Personeel Belastingdienst
1

Pers. en Mat. Belastingdienst


2
Materieel Belastingdienst10

Kst.uitv.bel..maatr. door derden


1

Regulerende Engergie Belasting


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk Personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven Belastingdienst


1. Vergoeding proceskosten


Vergoeding proceskosten


1

Vergoeding proceskosten


2. WOZ

W. waardering onroerende zaken


1

W. waardering onroerende zaken

3. Garantie procesrisico's

Garantie procesrisico's


1

Garantie procesrisico's

4. Diversen

Bijdragen en staatsprijs FZ


1

Staatsprijs

Bijdragen en staatsprijs FZ


2
I.B.D.B. Amsterdam
3
Bijdragen en staatsprijs FZInternationale Douane raad


4


Verg. bijstand bij inv. EU-heff


1

Wederzijdse bijstand

Heffingsgerelateerde uitgaven


1. Heffing- en invorderingsrente


Uitgaven heffings-en inv.rente


1

Uitgaven invorderingsrente

Uitgaven heffings-en inv.rente


2
Uitgaven heffingsrente

2. Overboeking Provinciefonds


-


-

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1. Verrichte werkzaamheden BD


Ontv. uit verr. werkzaamh.Beld


1

Verkrijgbaar gestelde stukken

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldLegesgelden

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldVergoeding inning zeehavengeld

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldMotorrijtuigenbelasting

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldSociale premies

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldBijdrage FIOD aan BFOs

Ontv. uit verr. werkzaamh.Beld

10

Adm. kosten Eurovignetten

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldOntv. Veront.heffing Rijkswater


2. Diversen27

Div. ontv. Belastingdienst


3
Overige Ontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel

Artikelonderdeel

Heffingsgerelateerde ontvangsten


1. Heffing- en invorderingsrente

1

Ontv. heffings- en inv.rente


1

Ontvangsten invorderingsrente
1

Ontv. heffings- en inv.rente


2
Ontvangsten heffingsrente

2. Ontvangen schikkingen en administratieve boeten28

Opbr.schikkingen en adm.boeten


1

Opbr. Schikkingen/Verbeurdverk28

Opbr.schikkingen en adm.boeten


2
Administratieve boeten


3. Inningskosten douane


4Bijdrage EU


1

Bijdrage EG

4. Kosten vervolging
2
Kosten vervolging


1

Kosten van vervolging

Belastingontvangsten

Vermogensbelasting


1

Vermogensbelasting

waarvan IXB

Vennootschapsbelasting


1

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting


1

Loonbelasting

Loonbelasting


2
Inkomstenbelasting

Dividendbelasting


1

Dividendbelasting10

Kansspelbelasting


1

Kansspelbelasting

Motorrijtuigenbelasting


1

Motorrijtuigenbelasting12

Accijns lichte olie


1

Accijns lichte olie13

Accijns minerale olie


1

Accijns minerale olie14

Wijnaccijns


1

Wijnaccijns15

Alcoholaccijns


1

Alcoholaccijns16

Bieraccijns


1

Bieraccijns17

Suikeraccijns


1

Suikeraccijns18

Tabaksaccijns


1

Tabaksaccijns19

Accijns alcoholvrije dranken


1

Accijns alcoholvrije dranken20

Belasting van pers. auto/motor


1

Belasting van pers.auto/motor21

Omzetbelasting


1

Omzetbelasting

Belasting rechtsverkeer


1

Belastingen rechtsverkeer23

Rechten van successie


1

Rechten van successie24

Overige belastingontvangsten


1

Overige belastingontvangsten25

Belasting op een milieugrondsl


1

Verbruiksbel.op milieu-grondsl26

Vrbr.Bel.op alcoholvr.dr.e.a.p


1

Vrbr.Bel.op alcoholvr.dr e.a.p29

Belasting zware motorrijtuigen


1

Belasting zware motorrijtuigen30

Ontv. tbv Gem.- en Prov. Fonds


1

Ontv. tbv Gem.- en Prov. Fonds

IXB BELEIDSARTIKEL 2 FINANCIELE MARKTEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven


1. Muntcirculatie2

1

Muntwezen


1

Kosten grondstoffen


2

1

Muntwezen


2
Overige kosten munten
1

MuntwezenMuntmuseum


2

1

MuntwezenUit circ.terugontv.mnt./n.rel


2


Nom. waarde ontmunte munten


1

Ontmunte munten


2. Overige uitgaven
3
Garanties / Waarborgen binnenl.


1

Garantie DNB


2

3
Garanties / Waarborgen binnenl.Waarborg Postbank

Garanties / Waarborgen binnenl.Garantie BNG

Garanties / Waarborgen binnenl.


4
Garantie NWB

Garanties / Waarborgen binnenl.


5
Waarborg NWB

Deeln. in het kapitaal v. banken


1

Deelneming kapitaal BNG


2


Deeln. in het kapitaal v. bankenDeelneming kapitaal NWB

(Her) verz. schaden aan derden


1

Vergoeding WAKO


2


(Her) verz. schaden aan derdenWaarborgfonds Motorverkeer

(Her) verz. schaden aan derden


3
ZeeLuvaWet

Garanties / Waarborgen binnenl.Liquiditeitsgarantie STE12

Publiekssets Euromunten


1

Voorlichting


2
12

Publiekssets EuromuntenDistributie en verpakkingen12

Publiekssets Euromunten


3
Nominale waarde munten

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programmaontvangsten


1. Winstuitkering DNB2

1

Winstuitkering DNB


1

Winstuitkering DNB


2. Ontvangsten muntwezen
3
Ontvangsten Muntwezen


1

Opbr. verkoop metaalschroot


2

3
Ontvangsten MuntwezenAfgeleverde munten

Ontvangsten MuntwezenAfdracht Royalty's Dukaten

3. Toename munten in circulatie
4
Toename munten in circulatie


1

Afgeleverde munt

4. Rente DNB FMS account


2


Rente DNB - FMS-account


1

FMS-account

5. Overige ontvangsten


2


Diverse ontv. Fin. BinnenlandVerzekeringen, herverzekeringen

6. Overdracht DNB


1

10

Diverse ontvangsten Kernmin.Overige ontvangsten

7. Liquiditeitsgarantie STE


2


Diverse ontv. Fin. BinnenlandOntv. liquiditeitsgarantie STE

IXB BELEIDSARTIKEL 3 INTERNATIONALE BETREKKINGEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Verplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel

Programmauitgaven


1. Wereldbankgroep (IBRD, IFC, MIGA)


Deeln. kapitaal Mult. Banken


1

Deelneming kapitaal IFM

Deeln. kapitaal Mult. Banken


2
Deelneming kapitaal Wereldbank


3

4
Deeln. kapitaal Mult. BankenDeelneming kapitaal MIGA

2. Reg. Ontw. Banken (AsDB, AfDB, IDB, ICC)

Deeln. kapitaal Mult. BankenDeeln. kap. Reg. Ontw. banken

3. Reg. Ontw. Fondsen (AsDF, AfDF,..)

Deeln. kapitaal Mult. Banken


5
Deeln. spec. fondsen Reg. Ontw.

4. IDA

Deeln. kapitaal Mult. Banken


6
Bijdrage middelen IDA

5. EIB13

Deeln. kapitaal Europese bankenDeelneming kapitaal EIB

6. EBRD13

Deeln. kap. Europese Banken


1

Deelneming kapitaal EBRD

7. MENA16

Deeln. kap. Ontw. bank MO & N.Afr


1

Deeln.kap.Ontw.bank MO & N.Afr

8. FMO

Tijd. Fin. Liq. Nedl. FMO


1

Tijd. financ. liq. FMO

Uitgaven

Apparaatsuitgaven


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven (provisie e.d.)

Programma-uitgaven


1. Wereldbankgroep (IBRD, IFC, MIGA)


Deeln. kapitaal Mult. Banken


1

Deelneming kapitaal IFM

Deeln. kapitaal Mult. Banken


2
Deelneming kapitaal Wereldbank


3

4
Deeln. kapitaal Mult. BankenDeelneming kapitaal MIGA

2. Reg. Ontw. Banken (AsDB, AfDB, IDB, ICC)

Deeln. kapitaal Mult. BankenDeeln. kap. Reg. Ontw. banken

3. Reg. Ontw. Fondsen (AsDF, AfDF,..)

Deeln. kapitaal Mult. Banken


5
Deeln. spec. fondsen Reg. Ontw.

4. IDA

Deeln. kapitaal Mult. Banken


6
Bijdrage middelen IDA

5. EIB13

Deeln. kapitaal Europese bankenDeelneming kapitaal EIB

6. EBRD13

Deeln. kap. Europese Banken


1

Deelneming kapitaal EBRD

7. MENA16

Deeln. kap. Ontw. bank MO & N.Afr


1

Deeln.kap.Ontw.bank MO & N.Afr

8. FMO

Tijd. Fin. Liq. Nedl. FMO


1

Tijd. financ. liq. FMO

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangsten


1. Ontvangsten EIB


Ontvangsten EIB


1

Rente EIB

Ontvangsten EIB


2
Aflossing EIB

2. Kredieten EU-betalingsbalanssteun


3

4
Kred. EU-bet.balansst. lidst


1

Rente

Kred. EU-bet.balansst. lidst


2
Aflossing


3. FMO

Tijd.financiering liq.Nedl.FMO


1

Tijdelijke financiering FMO

4. Diverse ontvangsten

Div. ontvangsten Fin. Buitenland


2
Uitk. Ned.-Indon. overeenkomst


3


Div. ontvangsten Fin. BuitenlandTerugontv. EIB ACP-landen

Div. ontvangsten Fin. Buitenland


4
IDA Special Action Account
5
Div. ontvangsten Fin. BuitenlandTerugontv. EIB-EEG spec.reken.

Uitbreiding Garantieverplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel


1. Wereldbankgroep


Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIB


1

Garantie kapitaal Wereldbank

Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIB


2
Garantie kapitaal MIGA

2. Reg.Ontw.Banken


3


Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIBGarantie kap.Reg.Ontw.banken

3. EIB-Lomé

Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIB


4
Borgtocht ACP- en LGO-landen

4. EIB14

Gar.deeln.kap. Europese bankenGarantie kapitaal EIB


5. EBRD14

Gar.deeln.kap. Europese banken


1

Garantie kapitaal EBRD

6. MENA17

Gar.kap.Ontw.bank MO & N.Afr.


1

Gar.kap.Ontw.bank MO & N.Afr.

7. IMF Deelneming

Garanties aan DNB


1

Uitgaven Deelneming IMF

8. DNB Korea

Garanties aan DNBGar. DNB inzake Korea

10. DNB BIS gar. plafond

Garanties aan DNB


2
Gar. geschillenbesl. USA-IRAN

11. DNB BIS Brazilië


3


Garanties aan DNBGar. DNB inzake BIS

13. EU bet. balanssteun

Kred. EU-bet.balansst.lidst.


1

Verstr. kred. EU-mechanisme

14. FMO
2
Garanties aan Nedl.FMO


1

Garanties FMO

IXB BELEIDSARTIKEL 4 FINANCIERINGSACTIVITEITEN PUBLIEK-PRIVATE SECTOR

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Verplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel


1. Regeling BF2Regeling bijz. Financiering


1

AA-kredieten


2


Regeling bijz. FinancieringB-kredieten

Regeling bijz. Financiering


3
Overig

2. Tijdelijke regeling benzinestations

Tijd. reg. subs. tankstations


1

Subsidies

Uitgaven

Apparaatsuitgaven


1. Tijdelijke regeling benzinestations2


Tijd. reg. subs. tankstationsUitvoeringskosten

2. Personeel & materieel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2
10

Verwerving vermogenstitels


1

Kst. verwerv. vermogenstitels

Programma-uitgaven


1. Regeling BF2Regeling bijz. Financiering


1

AA-kredieten


2


Regeling bijz. FinancieringB-kredieten

Regeling bijz. Financiering


3
Overig

2. PPM

Garantieregeling PPM


1

Garantieregeling PPM

3. Tijdelijke regeling benzinestations


2


Tijd. reg. subs. tankstations


1

Subsidies

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangst


1. BF/PPM2
10

Regeling BF en Gar.reg. PPM


1

Garantieprovisie BF


2
10

Regeling BF en Gar.reg. PPMRestituties BF10

Regeling BF en Gar.reg. PPM


3
Restituties PPM

2. Dividend uit staatsdeelnemingen

Dividend Staatsdeelnemingen


1

Nationale Investeringsbank


2


Dividend StaatsdeelnemingenI.N.G.

Dividend Staatsdeelnemingen


3
Bank Nederlandsche Gemeenten

Dividend Staatsdeelnemingen


4
Hollandsche Signaalapparaten

Dividend Staatsdeelnemingen


5
Springstoffenfabriek

Dividend Staatsdeelnemingen


6
Haven van Vlissingen

Dividend Staatsdeelnemingen


7
NWB
8
Dividend StaatsdeelnemingenDe Nederlandse Munt

Dividend Staatsdeelnemingen


9
Ned. Fin. mij Ontw. landen

Dividend Staatsdeelnemingen


10
Nederlands Inkoop Centrum NV

3. Opbrengst vermogenstitels
11
Opbrengst verk. vermogenstit


1

Opbrengst verk. vermogenstitel

4. Rente en aflossing diverse leningen


2
12

Rente/Aflossing div. leningen


1

Rente lening NIB


2
12

Rente/Aflossing div. leningenAflossing lening NIB12

Rente/Aflossing div. leningen


3
Rente lening Postbank12

Rente/Aflossing div. leningen


4
Rente lening NIC12

Rente/Aflossing div. leningen


5
Aflossing lening NIC12

Rente/Aflossing div. leningenAflossing obl. lening ING12

Rente/Aflossing div. leningenRente Obligatielening ING12

Rente/Aflossing div. leningenRente lening SENS12

Rente/Aflossing div. leningen

10

Aflossing SENS (Hippo Toto)12

Rente/Aflossing div. leningenRente lening ROI12

Rente/Aflossing div. leningen

12

Aflossing lening ROI12

Rente/Aflossing div. leningen

13

Rente Lening Begemann12

Rente/Aflossing div. leningen

14

Aflossing Lening Begemann12

Rente/Aflossing div. leningen

15

Aflossing lening ING

IXB BELEIDSARTIKEL 5 EXPORTKREDIETVERZEKERING EN INVESTERINGSGARANTIES

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Verplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel10

Exportkredietverzekering


1

Kostenvergoeding NCM10

Exportkredietverzekering


2
Schadeuitkeringen


3Regeling Herverz. Invest. 1997


1

Regeling Herverz. Invest. 1997

Uitgaven

Apparaatsuitgaven


1. Kostenvergoed. NCM
10

Exportkredietverzekering


1

Kostenvergoeding NCM


2. Personeel en materieel kernministerie


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven


1. EKI
10

Exportkredietverzekering


2
Schadeuitkeringen

2. RHI


3Regeling Herverz. Invest. 1997


1

Regeling Herverz. Invest. 1997

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programmaontvangsten


1. EKI


Exportkredietverzekering


1

Premies EKI

Exportkredietverzekering


2
Schaderestituties EKI

2. RHI


3


Wet Herverz. Investeringen


1

WHI

IXB BELEIDSARTIKEL 6 BEHEER MATERIELE ACTIVA

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven personeel en materieel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven


1. Uitvoering werken1Uitvoering werken (Domeinen)


1

Onderhoud gronden en gebouwen


1Uitvoering werken (Domeinen)


2
Kapitaalinvesteringen


1Uitvoering werken (Domeinen)Beheerskosten


2. Zakelijke lasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven Domeinen


1

Waterschapslasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven Domeinen


2
Gemeente lasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven DomeinenRuilverkavelingslasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven DomeinenTeruggave weg.onbeh.nalatensch


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven DomeinenOvern. OG van andere diensten

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Diverse ontvangsten kernmin.Overige ontvangsten

Programmaontvangsten


1. Verkoopontvangsten1Ontv. uit verkoop Domeinen


1

Roerende Goederen


1Ontv. uit verkoop Domeinen


2
Onroerende Goederen

2. Exploitatie-ontvangsten


1Ontv. uit expl. Domeinen


1

Inkomsten uit de domeinen

3. Overige ontvangsten


1Diverse ontvangsten Domeinen


1

Overdracht onroerende goederen


1Diverse ontvangsten Domeinen


2
Rente


1Diverse ontvangsten DomeinenOnbeheerde nalatenschappen


1Diverse ontvangsten DomeinenOverige ontvangsten


1Diverse ontvangsten DomeinenOntvangen OZB

IXB BELEIDSARTIKEL 7 STAATSLOTERIJ

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Programma-uitgaven


1. Garantie SENS2

3
Garanties / Waarborgen binnenl.Garanties SENS

Ontvangsten

Programma-ontvangsten


1. Afdracht SENS/NIL1Afdracht Staatsl./Instantlot.


1

Afdracht SENS


1Afdracht Staatsl./Instantlot.


2
Afdracht SNIL

IXB BELEIDSARTIKEL 8 KASBELEID EN KASBEHEER

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Personeel en materieel Agentschap1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2. Personeel en materieel CKB


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven

Nationale schuld (zie IXA)

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten

Agentschap


2


Diverse ontv. Fin. Binnenland


3
Overige ontvangsten Agent


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangsten

Nationale schuld (zie IXA)

IXB BELEIDSARTIKEL 9 STURING EN BEHEERSING COLLECTIEVE SECTOR

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programmauitgaven


1. Onderzoek Overheidsuitgaven1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Diverse ontvangsten kernministerieOverige ontvangsten

IXB BELEIDSARTIKEL 10 ALGEMEEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Personeel en materieel1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2. Kosten betalingsverkeer

Kosten betalingsverk. rijksovh.


1

Rente- en maatwerkcomp. KBRO

3. Uitvoeringskosten omslagstelsel


1

13

Uitgaven Bureau Schade-afwikk.


1

Uitgaven Bureau Schade


1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven

Programma-uitgaven

2. Omslagstelsel rijkswagenpark


1

13

Uitgaven Bureau Schade-afwikk.


1

Uitgaven Bureau Schade

3. Diverse uitgaven


1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Diverse ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangsten


1. Omslagstelsel rijkswagenpark1Ontvangsten Bureau Schade-afw.


1

Diverse ontvangsten


1Ontvangsten Bureau Schade-afw.


2
Ontvangsten verr. werkzaamh.


1Ontvangsten Bureau Schade-afw.Ontv.premies t.b.v. omslagst.

IXB BELEIDSARTIKEL 11 ONVOORZIEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Programma-uitgaven


1. Onvoorzien1Onvoorzien


1

Onvoorzien


2. Loonbijstelling


1Loonbijstelling


1

Loonbijstelling

3. Prijsbijstelling


1Prijsbijstelling


1

Prijsbijstelling

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...