Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake voorbeeldbegrotingen IXA en IXB

Datum nieuwsfeit: 28-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Beantwoording vragen Algemeen Overleg 6 september jl.Directie Financieel-Economische Zaken

De voorzitter van de Vaste Kamercommissie

van Financiën

Binnenhof 1a

2513 AA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FEZ 2000-227 M

28 september 2000

Onderwerp

Beantwoording vragen Mw Giskes tijdens Algemeen Overleg 6 september jongstleden

Overeenkomstig mijn toezegging beantwoord ik hierbij de vragen die mevrouw Giskes stelde tijdens het algemeen overleg over voorbeeldbegrotingen IXA en IXB op 6 september jongstleden.

Tevens doe ik u hierbij de "was/wordt tabel" toekomen. Deze tabel laat zien op welke wijze de oude artikelstructuur aansluit op de nieuwe VBTB artikelstructuur. Voor de toezeggingen die ik in het Algemeen Overleg heb gedaan, kan ik inmiddels verwijzen naar het door de Griffie opgestelde verslag.

Tijdens het Algemeen overleg op 6 september jongstelden vroeg Mw. Giskes waarom Financiën zich afhoudend heeft opgesteld ten aanzien van een drietal aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (AR) over beleidsevaluaties.

De indruk van afhoudendheid is wellicht gewekt door de beknopte weergave van mijn standpunten in bijlage 1 van het rapport van de Algemene Rekenkamer (TK 27065, nrs 1-2). Deze tabel vat de reacties van verschillende ministeries samen door aan te geven of, naar het oordeel van de AR, ministeries de aanbevelingen overnemen of niet. Door deze presentatie ontstaat voor wat betreft mijn ministerie wellicht een afhoudender beeld dan beschouwing van het volledige antwoord rechtvaardigt.

In mijn reactie aan de Rekenkamer heb ik benadrukt dat haar aanbevelingen aansluiten bij het VBTB-traject en dat het in de lijn ligt dat door het invoeren van VBTB navolging en naleving van de aanbevelingen verbetert.

Met betrekking tot het drietal specifieke aanbevelingen dat mw. Giskes noemde, wil ik het volgende opmerken.

Ik onderschrijf de aanbeveling van de Rekenkamer dat FEZ, of een andere onafhankelijke partij, dient te beslissen over het melden van resultaten van beleidsevaluaties aan de politieke top. In mijn antwoord aan de Rekenkamer heb ik vermeld dat de werkwijze binnen het ministerie van Financiën van dien aard is, dat FEZ bij vele beleidsmatige dossiers wordt betrokken. Momenteel werk ik de voorlopige Kabinetsreactie op het Rekenkamerrapport uit. U wordt hierover voor de kerst geïnformeerd door middel van de tussenrapportage VBTB. Intentie is om het melden van de resultaten van evaluatieonderzoek een plaats te geven in de reguliere planning en control binnen een ministerie.

Tevens onderschrijf ik dat ex ante evaluatieonderzoek dient plaats te vinden bij majeure bijstellingen van beleid. Hierbij heb ik aangetekend dat, mede naar aanleiding van eerder AR onderzoek, het gebruik van ex ante evaluaties bij vragen over economische effecten van infrastructuur, aan betekenis heeft gewonnen. Zoals opgemerkt in mijn antwoord aan de AR zal ex ante evaluatie onderzoek een belangrijker rol gaan spelen vanwege VBTB omdat daarbij immers wordt gestreefd naar het opnemen van reële streefwaarden als het gaat om doelstellingen van beleid, instrumenten en de daarmee gemoeide kosten. In mijn antwoord aan de AR heb ik tevens gesteld dat de definitie van "nieuw" of "gewijzigd" beleid nadere operationalisering behoeft.

Ook met betrekking tot de aanbeveling van de AR over de noodzaak meer aandacht te besteden aan een samenhangende inzet van beleidsevaluatie instrumenten, onderschrijf ik de AR-conclusies. In dit verband heb ik in mijn antwoord gewezen op VBTB en de meest recente afsprakenronde tussen het ministerie van Financiën en de vakdepartmenten over de in begrotingsstukken op te nemen prestatiegegevens over doeltreffendheid van beleid. Voor mijn departement geldt dat de directie FEZ regelmatig een overzicht vervaardigt van het feitelijk gebruik van het planning- en controlinstrumentarium binnen het Ministerie van Financiën en een afweging maakt of het geheel van evaluatie-instrumenten toereikend is.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

IXA BELEIDSARTIKEL 1 FINANCIERING STAATSSCHULD

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Apparaatsuitgaven Agentschap


ZIE IXB


2. Overige uitgaven schuld

Overige uitgaven vaste schuld


1

Provisie en kosten

Overige uitgaven vaste schuld


2
Boete vervroegde aflossingen

Overige uitgaven vaste schuld


3
Overige kosten

Programma-uitgaven


1. Rente vaste schuld

1

Rente vaste schuld


1

Rente vaste schuld


2. Aflossing vaste schuld

Aflossing vaste schuld


1

Reguliere aflossingen
2
Aflossing vaste schuldNiet-reguliere aflossingen

Aflossing vaste schuldNiet-reguliere aflossingen

Aflossing vaste schuldNiet-reguliere aflossingen


3. (Dis)agio vaste schuld

Agio bij inkoop schuld


1

Agio bij inkoop schuld

Disagio bij uitgifte schuld


1

Agio bij inkoop schuld

4. Rente vlottende schuld

12


1

Rente vlottende schuld


1

Rente DTC's

12


1

Rente vlottende schuld


2
Rente overig kort papier

12Ov. uitgaven vlottende schuld


1

Ov. uitgaven vlottende schuld

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1. Apparaatsontvangsten Agentschap


Zie XIB


2. Overige ontvangsten schuld

Ov. ontvangsten vaste schuld


1

Ov. ontvangsten vaste schuld

Programma-ontvangsten


1. Ontvangen rente vaste schuld

1

Ontv. rente bij uitgifte V.Sch


1

Lopende rente bij emissies


2. Uitgifte vaste schuld

Uitgifte vaste schuld


1

Emissies

3. (Dis)agio vaste schuld

Agio bij uitgifte vaste schuld


1

Agio bij uitgifte schuld

Disagio bij inkoop schuld


1

Disagio bij inkoop schuld

4. Rentevergoeding op schatkistsaldo

12


2
Renteverg. op Schatkistsaldo


1

Renteverg. op Schatkistsaldo

12


2
Renteverg. op SchatkistsaldoRenteverg. op uitzettingen

12Renteverg. op SchatkistsaldoRenteverg. op uitzettingen

12Renteverg. op Schatkistsaldo


3
Rente inkoop DTC's

IXA BELEIDSARTIKEL 2 BEHEERSING VAN MIDDELEN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven

ZIE IXA

Programma-uitgaven


1. Lange rente

1

Rente vaste schuld


2
Ov. rentelast vaste schuld

2. Korte rente

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

12


1

Rente vlottende schuldOverige rentelasten

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten

ZIE IXA

Programma-ontvangsten


1. Lange rente

1

Ontv. rente bij uitgifte V.Sch


2
Rente op leningen

2. Korte rente

12


1

Rente kortlopende vorderingen


1

Rente kortlopende vorderingen

12


1

Rente kortlopende vorderingen


1

Rente kortlopende vorderingen

12


1

Rente kortlopende vorderingen


1

Rente kortlopende vorderingen

IXB BELEIDSARTIKEL 1 BELASTINGEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Fiscale wet- en regelgeving1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2. Belastingdienst (incl. DG Bel)
1

Pers. en Mat. Belastingdienst


1

Personeel Belastingdienst
1

Pers. en Mat. Belastingdienst


2
Materieel Belastingdienst10

Kst.uitv.bel..maatr. door derden


1

Regulerende Engergie Belasting


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk Personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven Belastingdienst


1. Vergoeding proceskosten


Vergoeding proceskosten


1

Vergoeding proceskosten


2. WOZ

W. waardering onroerende zaken


1

W. waardering onroerende zaken

3. Garantie procesrisico's

Garantie procesrisico's


1

Garantie procesrisico's

4. Diversen

Bijdragen en staatsprijs FZ


1

Staatsprijs

Bijdragen en staatsprijs FZ


2
I.B.D.B. Amsterdam
3
Bijdragen en staatsprijs FZInternationale Douane raad


4


Verg. bijstand bij inv. EU-heff


1

Wederzijdse bijstand

Heffingsgerelateerde uitgaven


1. Heffing- en invorderingsrente


Uitgaven heffings-en inv.rente


1

Uitgaven invorderingsrente

Uitgaven heffings-en inv.rente


2
Uitgaven heffingsrente

2. Overboeking Provinciefonds


-


-

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1. Verrichte werkzaamheden BD


Ontv. uit verr. werkzaamh.Beld


1

Verkrijgbaar gestelde stukken

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldLegesgelden

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldVergoeding inning zeehavengeld

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldMotorrijtuigenbelasting

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldSociale premies

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldBijdrage FIOD aan BFOs

Ontv. uit verr. werkzaamh.Beld

10

Adm. kosten Eurovignetten

Ontv. uit verr. werkzaamh.BeldOntv. Veront.heffing Rijkswater


2. Diversen27

Div. ontv. Belastingdienst


3
Overige Ontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel

Artikelonderdeel

Heffingsgerelateerde ontvangsten


1. Heffing- en invorderingsrente

1

Ontv. heffings- en inv.rente


1

Ontvangsten invorderingsrente
1

Ontv. heffings- en inv.rente


2
Ontvangsten heffingsrente

2. Ontvangen schikkingen en administratieve boeten28

Opbr.schikkingen en adm.boeten


1

Opbr. Schikkingen/Verbeurdverk28

Opbr.schikkingen en adm.boeten


2
Administratieve boeten


3. Inningskosten douane


4Bijdrage EU


1

Bijdrage EG

4. Kosten vervolging
2
Kosten vervolging


1

Kosten van vervolging

Belastingontvangsten

Vermogensbelasting


1

Vermogensbelasting

waarvan IXB

Vennootschapsbelasting


1

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting


1

Loonbelasting

Loonbelasting


2
Inkomstenbelasting

Dividendbelasting


1

Dividendbelasting10

Kansspelbelasting


1

Kansspelbelasting

Motorrijtuigenbelasting


1

Motorrijtuigenbelasting12

Accijns lichte olie


1

Accijns lichte olie13

Accijns minerale olie


1

Accijns minerale olie14

Wijnaccijns


1

Wijnaccijns15

Alcoholaccijns


1

Alcoholaccijns16

Bieraccijns


1

Bieraccijns17

Suikeraccijns


1

Suikeraccijns18

Tabaksaccijns


1

Tabaksaccijns19

Accijns alcoholvrije dranken


1

Accijns alcoholvrije dranken20

Belasting van pers. auto/motor


1

Belasting van pers.auto/motor21

Omzetbelasting


1

Omzetbelasting

Belasting rechtsverkeer


1

Belastingen rechtsverkeer23

Rechten van successie


1

Rechten van successie24

Overige belastingontvangsten


1

Overige belastingontvangsten25

Belasting op een milieugrondsl


1

Verbruiksbel.op milieu-grondsl26

Vrbr.Bel.op alcoholvr.dr.e.a.p


1

Vrbr.Bel.op alcoholvr.dr e.a.p29

Belasting zware motorrijtuigen


1

Belasting zware motorrijtuigen30

Ontv. tbv Gem.- en Prov. Fonds


1

Ontv. tbv Gem.- en Prov. Fonds

IXB BELEIDSARTIKEL 2 FINANCIELE MARKTEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven


1. Muntcirculatie2

1

Muntwezen


1

Kosten grondstoffen


2

1

Muntwezen


2
Overige kosten munten
1

MuntwezenMuntmuseum


2

1

MuntwezenUit circ.terugontv.mnt./n.rel


2


Nom. waarde ontmunte munten


1

Ontmunte munten


2. Overige uitgaven
3
Garanties / Waarborgen binnenl.


1

Garantie DNB


2

3
Garanties / Waarborgen binnenl.Waarborg Postbank

Garanties / Waarborgen binnenl.Garantie BNG

Garanties / Waarborgen binnenl.


4
Garantie NWB

Garanties / Waarborgen binnenl.


5
Waarborg NWB

Deeln. in het kapitaal v. banken


1

Deelneming kapitaal BNG


2


Deeln. in het kapitaal v. bankenDeelneming kapitaal NWB

(Her) verz. schaden aan derden


1

Vergoeding WAKO


2


(Her) verz. schaden aan derdenWaarborgfonds Motorverkeer

(Her) verz. schaden aan derden


3
ZeeLuvaWet

Garanties / Waarborgen binnenl.Liquiditeitsgarantie STE12

Publiekssets Euromunten


1

Voorlichting


2
12

Publiekssets EuromuntenDistributie en verpakkingen12

Publiekssets Euromunten


3
Nominale waarde munten

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programmaontvangsten


1. Winstuitkering DNB2

1

Winstuitkering DNB


1

Winstuitkering DNB


2. Ontvangsten muntwezen
3
Ontvangsten Muntwezen


1

Opbr. verkoop metaalschroot


2

3
Ontvangsten MuntwezenAfgeleverde munten

Ontvangsten MuntwezenAfdracht Royalty's Dukaten

3. Toename munten in circulatie
4
Toename munten in circulatie


1

Afgeleverde munt

4. Rente DNB FMS account


2


Rente DNB - FMS-account


1

FMS-account

5. Overige ontvangsten


2


Diverse ontv. Fin. BinnenlandVerzekeringen, herverzekeringen

6. Overdracht DNB


1

10

Diverse ontvangsten Kernmin.Overige ontvangsten

7. Liquiditeitsgarantie STE


2


Diverse ontv. Fin. BinnenlandOntv. liquiditeitsgarantie STE

IXB BELEIDSARTIKEL 3 INTERNATIONALE BETREKKINGEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Verplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel

Programmauitgaven


1. Wereldbankgroep (IBRD, IFC, MIGA)


Deeln. kapitaal Mult. Banken


1

Deelneming kapitaal IFM

Deeln. kapitaal Mult. Banken


2
Deelneming kapitaal Wereldbank


3

4
Deeln. kapitaal Mult. BankenDeelneming kapitaal MIGA

2. Reg. Ontw. Banken (AsDB, AfDB, IDB, ICC)

Deeln. kapitaal Mult. BankenDeeln. kap. Reg. Ontw. banken

3. Reg. Ontw. Fondsen (AsDF, AfDF,..)

Deeln. kapitaal Mult. Banken


5
Deeln. spec. fondsen Reg. Ontw.

4. IDA

Deeln. kapitaal Mult. Banken


6
Bijdrage middelen IDA

5. EIB13

Deeln. kapitaal Europese bankenDeelneming kapitaal EIB

6. EBRD13

Deeln. kap. Europese Banken


1

Deelneming kapitaal EBRD

7. MENA16

Deeln. kap. Ontw. bank MO & N.Afr


1

Deeln.kap.Ontw.bank MO & N.Afr

8. FMO

Tijd. Fin. Liq. Nedl. FMO


1

Tijd. financ. liq. FMO

Uitgaven

Apparaatsuitgaven


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven (provisie e.d.)

Programma-uitgaven


1. Wereldbankgroep (IBRD, IFC, MIGA)


Deeln. kapitaal Mult. Banken


1

Deelneming kapitaal IFM

Deeln. kapitaal Mult. Banken


2
Deelneming kapitaal Wereldbank


3

4
Deeln. kapitaal Mult. BankenDeelneming kapitaal MIGA

2. Reg. Ontw. Banken (AsDB, AfDB, IDB, ICC)

Deeln. kapitaal Mult. BankenDeeln. kap. Reg. Ontw. banken

3. Reg. Ontw. Fondsen (AsDF, AfDF,..)

Deeln. kapitaal Mult. Banken


5
Deeln. spec. fondsen Reg. Ontw.

4. IDA

Deeln. kapitaal Mult. Banken


6
Bijdrage middelen IDA

5. EIB13

Deeln. kapitaal Europese bankenDeelneming kapitaal EIB

6. EBRD13

Deeln. kap. Europese Banken


1

Deelneming kapitaal EBRD

7. MENA16

Deeln. kap. Ontw. bank MO & N.Afr


1

Deeln.kap.Ontw.bank MO & N.Afr

8. FMO

Tijd. Fin. Liq. Nedl. FMO


1

Tijd. financ. liq. FMO

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangsten


1. Ontvangsten EIB


Ontvangsten EIB


1

Rente EIB

Ontvangsten EIB


2
Aflossing EIB

2. Kredieten EU-betalingsbalanssteun


3

4
Kred. EU-bet.balansst. lidst


1

Rente

Kred. EU-bet.balansst. lidst


2
Aflossing


3. FMO

Tijd.financiering liq.Nedl.FMO


1

Tijdelijke financiering FMO

4. Diverse ontvangsten

Div. ontvangsten Fin. Buitenland


2
Uitk. Ned.-Indon. overeenkomst


3


Div. ontvangsten Fin. BuitenlandTerugontv. EIB ACP-landen

Div. ontvangsten Fin. Buitenland


4
IDA Special Action Account
5
Div. ontvangsten Fin. BuitenlandTerugontv. EIB-EEG spec.reken.

Uitbreiding Garantieverplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel


1. Wereldbankgroep


Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIB


1

Garantie kapitaal Wereldbank

Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIB


2
Garantie kapitaal MIGA

2. Reg.Ontw.Banken


3


Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIBGarantie kap.Reg.Ontw.banken

3. EIB-Lomé

Gar. kap. Mult.bnk./gar.EIB


4
Borgtocht ACP- en LGO-landen

4. EIB14

Gar.deeln.kap. Europese bankenGarantie kapitaal EIB


5. EBRD14

Gar.deeln.kap. Europese banken


1

Garantie kapitaal EBRD

6. MENA17

Gar.kap.Ontw.bank MO & N.Afr.


1

Gar.kap.Ontw.bank MO & N.Afr.

7. IMF Deelneming

Garanties aan DNB


1

Uitgaven Deelneming IMF

8. DNB Korea

Garanties aan DNBGar. DNB inzake Korea

10. DNB BIS gar. plafond

Garanties aan DNB


2
Gar. geschillenbesl. USA-IRAN

11. DNB BIS Brazilië


3


Garanties aan DNBGar. DNB inzake BIS

13. EU bet. balanssteun

Kred. EU-bet.balansst.lidst.


1

Verstr. kred. EU-mechanisme

14. FMO
2
Garanties aan Nedl.FMO


1

Garanties FMO

IXB BELEIDSARTIKEL 4 FINANCIERINGSACTIVITEITEN PUBLIEK-PRIVATE SECTOR

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Verplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel


1. Regeling BF2Regeling bijz. Financiering


1

AA-kredieten


2


Regeling bijz. FinancieringB-kredieten

Regeling bijz. Financiering


3
Overig

2. Tijdelijke regeling benzinestations

Tijd. reg. subs. tankstations


1

Subsidies

Uitgaven

Apparaatsuitgaven


1. Tijdelijke regeling benzinestations2


Tijd. reg. subs. tankstationsUitvoeringskosten

2. Personeel & materieel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2
10

Verwerving vermogenstitels


1

Kst. verwerv. vermogenstitels

Programma-uitgaven


1. Regeling BF2Regeling bijz. Financiering


1

AA-kredieten


2


Regeling bijz. FinancieringB-kredieten

Regeling bijz. Financiering


3
Overig

2. PPM

Garantieregeling PPM


1

Garantieregeling PPM

3. Tijdelijke regeling benzinestations


2


Tijd. reg. subs. tankstations


1

Subsidies

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangst


1. BF/PPM2
10

Regeling BF en Gar.reg. PPM


1

Garantieprovisie BF


2
10

Regeling BF en Gar.reg. PPMRestituties BF10

Regeling BF en Gar.reg. PPM


3
Restituties PPM

2. Dividend uit staatsdeelnemingen

Dividend Staatsdeelnemingen


1

Nationale Investeringsbank


2


Dividend StaatsdeelnemingenI.N.G.

Dividend Staatsdeelnemingen


3
Bank Nederlandsche Gemeenten

Dividend Staatsdeelnemingen


4
Hollandsche Signaalapparaten

Dividend Staatsdeelnemingen


5
Springstoffenfabriek

Dividend Staatsdeelnemingen


6
Haven van Vlissingen

Dividend Staatsdeelnemingen


7
NWB
8
Dividend StaatsdeelnemingenDe Nederlandse Munt

Dividend Staatsdeelnemingen


9
Ned. Fin. mij Ontw. landen

Dividend Staatsdeelnemingen


10
Nederlands Inkoop Centrum NV

3. Opbrengst vermogenstitels
11
Opbrengst verk. vermogenstit


1

Opbrengst verk. vermogenstitel

4. Rente en aflossing diverse leningen


2
12

Rente/Aflossing div. leningen


1

Rente lening NIB


2
12

Rente/Aflossing div. leningenAflossing lening NIB12

Rente/Aflossing div. leningen


3
Rente lening Postbank12

Rente/Aflossing div. leningen


4
Rente lening NIC12

Rente/Aflossing div. leningen


5
Aflossing lening NIC12

Rente/Aflossing div. leningenAflossing obl. lening ING12

Rente/Aflossing div. leningenRente Obligatielening ING12

Rente/Aflossing div. leningenRente lening SENS12

Rente/Aflossing div. leningen

10

Aflossing SENS (Hippo Toto)12

Rente/Aflossing div. leningenRente lening ROI12

Rente/Aflossing div. leningen

12

Aflossing lening ROI12

Rente/Aflossing div. leningen

13

Rente Lening Begemann12

Rente/Aflossing div. leningen

14

Aflossing Lening Begemann12

Rente/Aflossing div. leningen

15

Aflossing lening ING

IXB BELEIDSARTIKEL 5 EXPORTKREDIETVERZEKERING EN INVESTERINGSGARANTIES

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Verplichtingen

Artikel

Artikelonderdeel10

Exportkredietverzekering


1

Kostenvergoeding NCM10

Exportkredietverzekering


2
Schadeuitkeringen


3Regeling Herverz. Invest. 1997


1

Regeling Herverz. Invest. 1997

Uitgaven

Apparaatsuitgaven


1. Kostenvergoed. NCM
10

Exportkredietverzekering


1

Kostenvergoeding NCM


2. Personeel en materieel kernministerie


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven


1. EKI
10

Exportkredietverzekering


2
Schadeuitkeringen

2. RHI


3Regeling Herverz. Invest. 1997


1

Regeling Herverz. Invest. 1997

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programmaontvangsten


1. EKI


Exportkredietverzekering


1

Premies EKI

Exportkredietverzekering


2
Schaderestituties EKI

2. RHI


3


Wet Herverz. Investeringen


1

WHI

IXB BELEIDSARTIKEL 6 BEHEER MATERIELE ACTIVA

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven personeel en materieel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven


1. Uitvoering werken1Uitvoering werken (Domeinen)


1

Onderhoud gronden en gebouwen


1Uitvoering werken (Domeinen)


2
Kapitaalinvesteringen


1Uitvoering werken (Domeinen)Beheerskosten


2. Zakelijke lasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven Domeinen


1

Waterschapslasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven Domeinen


2
Gemeente lasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven DomeinenRuilverkavelingslasten


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven DomeinenTeruggave weg.onbeh.nalatensch


1

12

Lasten en Ov.Uitgaven DomeinenOvern. OG van andere diensten

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Diverse ontvangsten kernmin.Overige ontvangsten

Programmaontvangsten


1. Verkoopontvangsten1Ontv. uit verkoop Domeinen


1

Roerende Goederen


1Ontv. uit verkoop Domeinen


2
Onroerende Goederen

2. Exploitatie-ontvangsten


1Ontv. uit expl. Domeinen


1

Inkomsten uit de domeinen

3. Overige ontvangsten


1Diverse ontvangsten Domeinen


1

Overdracht onroerende goederen


1Diverse ontvangsten Domeinen


2
Rente


1Diverse ontvangsten DomeinenOnbeheerde nalatenschappen


1Diverse ontvangsten DomeinenOverige ontvangsten


1Diverse ontvangsten DomeinenOntvangen OZB

IXB BELEIDSARTIKEL 7 STAATSLOTERIJ

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Programma-uitgaven


1. Garantie SENS2

3
Garanties / Waarborgen binnenl.Garanties SENS

Ontvangsten

Programma-ontvangsten


1. Afdracht SENS/NIL1Afdracht Staatsl./Instantlot.


1

Afdracht SENS


1Afdracht Staatsl./Instantlot.


2
Afdracht SNIL

IXB BELEIDSARTIKEL 8 KASBELEID EN KASBEHEER

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Personeel en materieel Agentschap1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2. Personeel en materieel CKB


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programma-uitgaven

Nationale schuld (zie IXA)

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten

Agentschap


2


Diverse ontv. Fin. Binnenland


3
Overige ontvangsten Agent


1

10

Div. ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangsten

Nationale schuld (zie IXA)

IXB BELEIDSARTIKEL 9 STURING EN BEHEERSING COLLECTIEVE SECTOR

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie

Programmauitgaven


1. Onderzoek Overheidsuitgaven1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Diverse ontvangsten kernministerieOverige ontvangsten

IXB BELEIDSARTIKEL 10 ALGEMEEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Apparaatsuitgaven


1. Personeel en materieel1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


1

Ambtelijk personeel


1


1

Pers. en Mat. Kernministerie


2
Overige personele uitgaven


1


1

Pers. en Mat. KernministeriePostactief personeel


1


1

Pers. en Mat. KernministerieMaterieel kernministerie


2. Kosten betalingsverkeer

Kosten betalingsverk. rijksovh.


1

Rente- en maatwerkcomp. KBRO

3. Uitvoeringskosten omslagstelsel


1

13

Uitgaven Bureau Schade-afwikk.


1

Uitgaven Bureau Schade


1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven

Programma-uitgaven

2. Omslagstelsel rijkswagenpark


1

13

Uitgaven Bureau Schade-afwikk.


1

Uitgaven Bureau Schade

3. Diverse uitgaven


1

14

Diverse uitgaven


2
Overige uitgaven

Ontvangsten

Apparaatsontvangsten


1

10

Diverse ontvangsten Kernmin.Overige Ontvangsten

Programma-ontvangsten


1. Omslagstelsel rijkswagenpark1Ontvangsten Bureau Schade-afw.


1

Diverse ontvangsten


1Ontvangsten Bureau Schade-afw.


2
Ontvangsten verr. werkzaamh.


1Ontvangsten Bureau Schade-afw.Ontv.premies t.b.v. omslagst.

IXB BELEIDSARTIKEL 11 ONVOORZIEN

VBTB

HUIDIGE BEGROTINGSARTIKELEN

Uitgaven

Artikel

Artikelonderdeel

Programma-uitgaven


1. Onvoorzien1Onvoorzien


1

Onvoorzien


2. Loonbijstelling


1Loonbijstelling


1

Loonbijstelling

3. Prijsbijstelling


1Prijsbijstelling


1

Prijsbijstelling

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie