Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams decretaal kader voor sociaal handhavingsbeleid

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 29 SEPTEMBER 2000

Vlaams decretaal kader voor sociaal handhavingsbeleid

Op voorstel van minister Renaat LANDUYT, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, hechtte de Vlaamse rege- ring haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet inzake de controle op de naleving van reglemen- tering rondom het werkgelegenheidsbeleid en het opleggen van administratieve geldboetes, kortoSENTt "Toezichts- deSENTt" genoemd. Hierdoor komt er eindelijk een eigen Vlaams kader voor het sociaal handhavingsbeleid.

Minister Landuyt beoogt met dit decreet zowel de regeling van bevoegdheden en de opdrachten van de Vlaamse werkge- legenheidsinspectie als het uitwerken van een Vlaams sys- teem van administratieve geldboetes bij overtredingen.

De Vlaamse inspectiedienst

In het ontwerp van decreet worden de taken van de Vlaamse sociale inspecteurs duidelijk omschreven. Zo oefenen zij:


- een administratieve controle uit op ingediende projec- ten in het kader van de terwerkstellingsprogramma's;
- de controle uit op de arbeidsvergunningen en arbeids- kaarten van werknemers met een vreemde nationaliteit;
- toezicht uit op de naleving van de reglementering door uitzendbureau's;

- verder controle en toezicht uit op regelgeving van onder meer toezicht het gebruik van talen in de relatie tussen werknemers en werkgevers, sociale promotie voor werknemers, aanmoedigingspremies, het gebruik van de mid- delen uit het EFS en de communautaire initiatieven, het Decreet Herplaatsingsfonds en het Decreet inzake sociale werkplaatsen.

Om deze opdrachten te kunnen vervullen krijgen de Vlaamse sociale inspecteurs het recht om daadwerkelijk in de bedrijven controles uit te voeren, alle documenten te raadplegen, bewijslast te verzamelen en personen te ondervragen. Bij overtredingen kunnen de sociale inspec- teurs, naar gelang van de ernst van de overtreding, waar- schuwingen geven of proces-verbaal opstellen. Een afschrift van elk opgesteld proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd.

Administratieve geldboetes

Vandaag int de federale overheid de administratieve geld- boetes. De opbrengsten uit deze boetes komen dan ook uitsluitend de federale overheid ten goede, ook al gaat het om inbreuken op Vlaamse bevoegdheidmateries waarvoor autonome Vlaamse regelgeving bestaat. Met dit vandaag principieel goedgekeurde ontwerp van decreet wil minister Landuyt een einde maken aan deze beleidsincoherentie en de inning van de opgelegde boetes en de besteding ervan in Vlaamse handen leggen.

Inbreuken zullen ofwel strafrechtelijk ofwel door een administratieve geldboete kunnen worden gesanctioneerd. De Vlaamse administratieve geldboetes kunnen, in de het thans voorliggende decreet, worden opgelegd voor zover er inbreuken op Vlaamse bevoegdheidmateries worden vast- gesteld. De geldboete kan tot 1250 euro bedragen per inbreuk. Bij een samenloop van inbreuken kan de geld- boete maximaal 20 000 euro bedragen.

Indien het openbaar Ministerie de feiten zwaarwichtig acht, kan het steeds tot een strafvordering overgaan. Ook het niet naleven van de opgelegde administratieve geldboete kan tot een strafvordering leiden.

De minister van Werkgelegenheid en Toerisme zal het voor- ontwerp van decreet nog voor advies voorleggen aan de SERV en de Raad van State.

persinfo : Myriam Rebahi, woordvoerster van minister Landuyt - tel. (02) 553 25 11
e-mail: (persdienst.landuyt@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie