Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over gelijktijdig investeren en aflossen staatsschuld

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PvdA over tegelijkertijd investeren en aflossen van de staatsschuld
29 september 2000 PvdA

Schuld en voorspoed

De visie
In april 2000 presenteerde Ad Melkert de nota Kracht en Kwaliteit, intelligent investeren in een sterke en sociale samenleving. Daarin wordt een reeks van maatregelen bepleit om het niveau van onze goede economische prestaties te verankeren. Dat vraagt om beleidsprioriteiten:

*ontwikkeling en overdracht van kennis door onderwijs en onderzoek;

*kwaliteitsverbetering van gezondheidszorg en ouderenzorg;
*het verhogen van de sociale veiligheid;

*het verbeteren van de mogelijkheden voor verlof en kinderopvang;
*nieuwe prioriteiten voor een versnelde integratie van allochtone Nederlanders;

*het versterken van infrastructuur en milieuwaarden en
*het vergroten van de mogelijkheden voor handel en groei van ontwikkelingslanden.

Te realiseren in enkele jaren tijd; geen geringe opgave dus. Geen goedkope taakstelling ook: er wordt gepleit voor een bedrag van 16 miljard aan éénmalige investeringen en zo'n 10 miljard aan jaarlijks terugkerende uitgaven en fiscale faciliteiten.

De schuld
Nederland heeft een economisch zware periode achter de rug. Grote werkloosheid, matige groei.
De inkomsten van de overheid waren 25 jaar lang onvoldoende om de gewenste uitgaven te bekostigen. Elk jaar ontstond zo een tekort. Die tekorten hebben bij elkaar geleid tot een forse schuld: 520 miljard bij de aanvang van het Tweede Kabinet Kok. Dat brengt een jaarlijkse rentelast met zich mee van bijna 30 miljard. Nu heeft de fractie vlak vóór en tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gezegd dat deze schuld in 25jaar tot 0 kan worden teruggebracht.
Investeren in Kracht en Kwaliteit; de schuld in 25 jaar omlaag. Kan dat tegelijk? Ja!

Kracht en Kwaliteit: stand van zaken
De Partij van de Arbeid heeft haar visie en de daaruit voortkomende voorstellen in het voorjaar van 2000 uiteengezet. Het kabinet heeft goed geluisterd. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet een reeks van plannen gemeld, die voor een aanzienlijk deel ingaan op die voorstellen. Hoewel het kabinet met een hoge inzet van 5,6 miljard kwam, heeft de fractie méér verlangd. Met amendementen is 300 miljoen extra verkregen. Bij motie zijn aanvullingen gevraagd. Die zijn er gekomen: 1,1 miljard voor rijksuitgaven, 400 miljoen voor de zorg. Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet voor 14,7 miljard aan uitgavenplannen, meer dan een verdubbeling van de in het regeerakkoord overeengekomen 7 miljard. Daarbij komt voor 6,6 miljard aan lastenverlichting, ook al beduidend meer dan de in het regeerakkoord overeengekomen 4,5 miljard voor de gehele regeerperiode. Moties hebben daar nog eens 350 miljoen extra uitgaven en 360 miljoen extra lastenverlichting aan toegevoegd.

Met die forse stappen is de realisatie van onze wensen een flink stuk dichterbij gekomen.
Die ervaring leert twee dingen:

*het is goed om visies te ontwikkelen en plannen te maken. Die zijn voortdurend leidraad bij het werk in de Tweede Kamer;


*de economische ontwikkeling is gunstig; dit is het juiste moment om de economische structuur stevig te verankeren. Het móet, het kán!

De schuld: stand van zaken
Als we praten over schuld hebben we het over de EMU-schuld. Dat zijn de gezamenlijke vermogenstekorten en overschotten van rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, het Spaarfonds AOW en de sociale fondsen.
Wat die schuld betreft zorgen drie ontwikkelingen voor een aanzienlijke verbetering:

*de onverwacht snelle sanering van de overheidsfinanciën. Wat bij aanvang van Paars II nog voor onmogelijk werd gehouden is inmiddels gerealiseerd: na 25 jaar tekorten en bezuinigingen is de overheidsbegroting nu op orde. De schuld groeit niet meer. We hebben nu een overschot dat zonder extra inspanningen is te handhaven en dat ruimte biedt voor een jaarlijkse, relatief beperkte extra aflossing.


*De onverwacht sterke aanhoudende economische groei: waar de tekorten in de jaren negentig nog met 10-20-30 miljard per jaar toenamen, is nu ruimte ontstaan om uit het overschot af te lossen op de staatsschuld. Zo is onder Paars II sinds 1998 de schuld al afgenomen van 520 tot 499 miljard. De schuld daalt dus niet alleen relatief als percentage van het BBP, maar ook absoluut - in guldens
- heel snel;


*het Spaarfonds AOW: elk jaar worden miljarden opzij gelegd voor de toekomst. Weinigen beseffen om hoeveel geld dat gaat. In 2001 gaat al meer dan 5 miljard naar het fonds. Dat bedrag stijgt elk jaar met ruim 250 miljoen en er moet jaarlijks rente over worden afgerekend Tot het jaar 2020 mag geen cent uit het fonds worden gehaald. Er zit dan ruim 300 miljard in. Door nog 5 jaar door te sparen groeit het tot ruim 400 miljard! Overigens is het Spaarfonds AOW geen apart fonds. Met het geld van de stortingen worden staatsobligaties ingekocht, zodat de staatsschuld versneld wordt afgelost en dus ook de rentelast daalt.

Met de relatief beperkte extra aflossing van zo'n 3 miljard per jaar daalt de staatsschuld tot nul in het jaar 2025. Zo'n bedrag aan aflossing wordt nu al gerealiseerd, naast de forse groei van de uitgaven en de lastenverlichting. Zolang sprake is van een redelijke economische groei kan met een financieringsoverschot van ca. 1% van het nationaal inkomen de staatsschuldaflossing worden gerealiseerd en zijn alle nieuwe overheidsinkomsten - als gevolg van economische groei - beschikbaar voor nieuwe doelen. Voor schuldreductie zijn dan geen aanvullende bezuinigingen nodig.

Kiezen voor kwaliteit én de toekomst
Decennia lang kon de overheid alleen kiezen tussen bezuinigingen, belastingverhogingen en groei van de schuld. De snelle en aanhoudend gunstige economische groei heeft geleid tot een totaal gewijzigd scenario. Nu kan worden gekozen uit: uitgaven verhogen, belastingen verlagen, staatsschuld verminderen. De Partij van de Arbeid heeft die keuze al gemaakt: met Kracht en Kwaliteit is gekozen voor het verankeren van de sterke economische grondslag die nu is bereikt. In het verleden behaalde resultaten zijn immers geen garantie voor de toekomst! Daarom zijn nieuwe investeringen in de samenleving nodig. In kleinere klassen. In betere scholen. In capaciteitsuitbreiding in de ziekenhuizen en de thuiszorg. In aandacht voor gehandicapten. In een veilige straat en veilige speelplaatsen. In een goed gecombineerd gebruik van de openbare ruimte. In milieuwaarden en duurzaamheid. Selectieve uitgavenvergroting dus, op voorwaarde dat er kwaliteitsverbetering tegenover staat.
De aflossing van de staatsschuld via het Spaarfonds AOW garandeert ondertussen de pensioenverplichtingen die de staat tegenover de ouderen in de toekomst heeft.
Voorzover er ruimte is voor algemene lastenverlichting, willen we die vanzelfsprekend bij voorrang richten op werkgelegenheidsgroei en een evenwichtige inkomensontwikkeling.

De economische groei heeft de combinatie van selectieve uitgavengroei en aflossing van de schuld van de overheid eerder dan verwacht binnen bereik gebracht. Kiezen voor én kwaliteit én toekomst is nu mogelijk geworden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie