Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële verwerking moties APB Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Financiële verwerking moties APBInspectie der Rijksfinanciën

DIRECTIE BEGROTINGSZAKEN

DIRECTIE ALGEMENE FISCALE POLITIEK

DIRECTIE ALGEMENE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE POLITIEK

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IRF 2000-609

29 september 2000

Onderwerp

Financiële verwerking moties APB

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen met gevolgen voor de begroting 2001. Het kabinet heeft besloten deze moties over te nemen. In deze brief wordt ingegaan op de verwerking van deze moties. In deze brief wordt tevens de aangepaste stand van het EMU-saldo 2001 gepresenteerd. De inhoud en de inkomenseffecten van het totale aanvullende pakket fiscale maatregelen worden weergegeven in bijlage 1.

Voor wat betreft de motie De Graaf 23, waarin voor een aantal met name genoemde uitgavencategoriën om extra middelen voor 2000 wordt gevraagd afhankelijk van de beschikbare ruimte bij Najaarsnota, zal de Najaarsnota 2000 uitsluitsel geven.
Moties op het terrein van de lastenontwikkeling

Tabel 1 geeft een overzicht van de moties op het terrein van de lastenontwikkeling.

Tabel 1 Overzicht aanvullend pakket fiscale maatregelen

x 1mln

2001

Verwerking

Motie Melkert cs 10

Kinderkorting

190

Nota van wijziging Tariefwet 2001

Motie Dijkstal cs 17

Verlaging Motorrijtuigenbelasting

310

Nota van wijziging Tariefwet 2001

Motie De Graaf cs 24

Combinatiekorting

150

Nota ven wijziging Tariefwet 2001

Totaal

650

Dekking

Verhoging tarief eerste schijf (0,1%-punt)

Tarief 1e schijf


-290
Nota van wijziging Tariefwet 2001

Totaal

360

De moties op het terrein van de lastenontwikkeling zijn alle door het kabinet overgenomen. Ter gedeeltelijke dekking wordt het tarief eerste schijf met 0,1%-punt verhoogd. Het restant zal gedekt worden binnen de ruimte voor lastenverlichting. De verwerking van de moties zal plaatsvinden door middel van een Nota van Wijziging van de Tariefwet 2001.
Moties op het terrein van de departementale begrotingen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aangenomen moties en de gevolgen daarvan voor de departementale begrotingen.

Tabel 2: Overzicht aanvullend pakket uitgavenvoorstellen

x 1mln

2001

2002

Verwerking

Motie Melkert 8

Schoolbudget VO

75

75

Nota van wijziging OCW/LNV

Voor- en vroegschoolse educatie

40

40

Nota van wijziging OCW

Versterking fundamenteel onderzoek

25

25

Nota van wijziging OCW/LNV

Bestrijding schooluitval

10

10

Nota ven wijziging OCW/LNV

Motie Dijkstal 16

Jeugdhulpverlening VWS

30

30

Nota van wijziging VWS/Justitie

Opleiding verpleegkundigen

40

40

Nota van wijziging VWS

Dak- en thuislozen

15

15

Nota van wijziging VWS/BZK

Wachtlijsten/werkdruk GGZ

25

25

Brief wijziging Zorgnota

Opleidingsplaatsen huisartsen

20

20

Nota van wijziging VWS

Motie Rosenmöller 15/De Graaf 21

Cultuurbudget

40

40

Nota van wijziging OCW

Motie De Graaf 25

Positie van Politie/gezinsvoogdij

30

30

Nota van wijziging BZK/Justitie

Totaal

350

350

Dekking

Reservering PPS


-100

-100
Nota van wijziging FES/IF/V&W

Uitgavenreserve


-250

-250
Nota van wijziging Infrafonds

Totaal

De moties zullen verwerkt worden in notas van wijziging van de betreffende begrotingen. Deze notas zullen voor de behandeling van de begrotingen aan de Tweede Kamer toegezonden worden. De moties zullen gedekt worden door het inzetten van de uitgavenreserve tranche 2001 en door het bruggetje uit het FES in de jaren 2001 en 2002 met 100 mln te verhogen. Ter dekking hiervan zal binnen het FES de reservering ten behoeve van PPS projecten komen te vervallen. Bij Voorjaarsnota zal bekeken worden in hoeverre extra gelden wenselijk en mogelijk zijn om PPS projecten te ondersteunen.

De motie Rosenmöller 15 (arbeidsvoorwaarden in de kunstensector) wordt betrokken bij de motie De Graaf 23 (kwaliteitsverbetering cultuur). De motie Melkert/De Graaf 12 (meerjarig perspectief kunt en cultuur) zal betrokken worden bij de voorbereiding van de begroting 2002. Ontwikkeling EMU-saldo na de Miljoenennota 2001

In onderstaande tabel wordt de stand van het EMU-saldo gegeven na verwerking van de moties. In deze berekening is rekening gehouden met de budgettaire effecten van de maatregelen voor de vervoerders- en verladerssector.

Tabel 3: Effecten EMU-Saldo

2001

EMU-Saldo MN2001

6,3

Effecten lastenpakket


-0,4
Effecten uitgavenpakket

0,0

Effecten overeenkomst vervoerders en verladers


-0,1
Actueel EMU-saldo

5,8

In procenten BBP

0,6

Na verwerking van de moties en het akkoord met de vervoerders- en verladerssector komt het EMU-overschot 0,1%BBP lager uit dan in de Miljoenennota 2001. Dit is het effect van de maatregelen die zijn genomen op het terrein van de lastenontwikkeling. De totale lastenverlichting in 2001 komt inclusief deze maatregelen uit op 7,1 miljard gulden. Het aanvullende uitgavenpakket leidt niet tot een verslechtering van het EMU-saldo. Hiervoor is dekking gevonden via de inzet van de uitgavenreserve tranche 2001 en het voorlopig laten vervallen van de reservering in het FES voor PPS.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

NAMENS DEZE,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
Bijlage 1: Koopkrachteffecten aanvullend pakket fiscale voorstellen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de koopkrachteffecten van het aanvullende pakket.

Tabel 1 Koopkrachtbeeld 2001 (incl. niet-standaardeffecten) met en zonder inkomenspakket (%)

MEV 2001

Effecten pakket

Totaal

Sociaal minimum a.s.0Sociaal minimum m.k.
+1
WML a.s. z.k.0Modaal a.s. z.k.

4

0

4


2 x Modaal a.s. z.k.0
3 x Modaal a.s. z.k.

5

0

5

WML av m.k.
+1¼
Modaal av m.k.

2 x Modaal av m.k.

3 x Modaal av m.k.
AOW a.s.0AOW a.s. + 30000

2

0

2

AOW gehuwd0AOW gehuwd + 30000

2

0

2

De motie Melkert cs 10 en De Graaf cs 24 omvatten de volgende maatregelen:

a. Een verhoging van de aanvullende kinderkorting met 340 gulden .
b. Een verhoging van de leeftijdsgrens van de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting van 12 naar 16 jaar;
c. Een verhoging van de combinatiekorting met 77 gulden.
Opgemerkt wordt dat de verhoging van de leeftijdsgrens in de kinderkorting naar 16 jaar pas per 1 juli 2001 maar wel met terugwerkende kracht naar 1 januari 2001 zal worden ingevoerd. Dit betekent dat belastingplichtigen rond juli over deze wijziging zullen worden geïnformeerd.

De verlaging van de motorrijtuigenbelasting zal conform de motie Dijkstal cs worden vormgegeven door een procentuele verlaging van hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen met uitzondering van de vrachtautos.

Voorts zal de Tweede Kamer conform de laatstgenoemde motie voor 1 mei 2001 worden geïnformeerd over de voornemens van de regering ten aanzien van een verdere verlaging van de motorrijtuigenbelasting alsmede een herziening van het stelsel van autobelastingen gericht op variabilisatie en vergroening. Concrete voorstellen zullen worden betrokken bij de besluitvorming over het lastenbeeld 2002 zoals deze in zomer van 2001 zal plaatsvinden.

Bij de berekening van de inkomenseffecten is rekening gehouden met de effecten van een lagere motorrijtuigenbelasting op de koopkracht via een lagere consumentenprijsindex (-0,1%-punt).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...