Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële verwerking moties APB Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Financiële verwerking moties APBInspectie der Rijksfinanciën

DIRECTIE BEGROTINGSZAKEN

DIRECTIE ALGEMENE FISCALE POLITIEK

DIRECTIE ALGEMENE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE POLITIEK

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

IRF 2000-609

29 september 2000

Onderwerp

Financiële verwerking moties APB

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen met gevolgen voor de begroting 2001. Het kabinet heeft besloten deze moties over te nemen. In deze brief wordt ingegaan op de verwerking van deze moties. In deze brief wordt tevens de aangepaste stand van het EMU-saldo 2001 gepresenteerd. De inhoud en de inkomenseffecten van het totale aanvullende pakket fiscale maatregelen worden weergegeven in bijlage 1.

Voor wat betreft de motie De Graaf 23, waarin voor een aantal met name genoemde uitgavencategoriën om extra middelen voor 2000 wordt gevraagd afhankelijk van de beschikbare ruimte bij Najaarsnota, zal de Najaarsnota 2000 uitsluitsel geven.
Moties op het terrein van de lastenontwikkeling

Tabel 1 geeft een overzicht van de moties op het terrein van de lastenontwikkeling.

Tabel 1 Overzicht aanvullend pakket fiscale maatregelen

x 1mln

2001

Verwerking

Motie Melkert cs 10

Kinderkorting

190

Nota van wijziging Tariefwet 2001

Motie Dijkstal cs 17

Verlaging Motorrijtuigenbelasting

310

Nota van wijziging Tariefwet 2001

Motie De Graaf cs 24

Combinatiekorting

150

Nota ven wijziging Tariefwet 2001

Totaal

650

Dekking

Verhoging tarief eerste schijf (0,1%-punt)

Tarief 1e schijf


-290
Nota van wijziging Tariefwet 2001

Totaal

360

De moties op het terrein van de lastenontwikkeling zijn alle door het kabinet overgenomen. Ter gedeeltelijke dekking wordt het tarief eerste schijf met 0,1%-punt verhoogd. Het restant zal gedekt worden binnen de ruimte voor lastenverlichting. De verwerking van de moties zal plaatsvinden door middel van een Nota van Wijziging van de Tariefwet 2001.
Moties op het terrein van de departementale begrotingen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aangenomen moties en de gevolgen daarvan voor de departementale begrotingen.

Tabel 2: Overzicht aanvullend pakket uitgavenvoorstellen

x 1mln

2001

2002

Verwerking

Motie Melkert 8

Schoolbudget VO

75

75

Nota van wijziging OCW/LNV

Voor- en vroegschoolse educatie

40

40

Nota van wijziging OCW

Versterking fundamenteel onderzoek

25

25

Nota van wijziging OCW/LNV

Bestrijding schooluitval

10

10

Nota ven wijziging OCW/LNV

Motie Dijkstal 16

Jeugdhulpverlening VWS

30

30

Nota van wijziging VWS/Justitie

Opleiding verpleegkundigen

40

40

Nota van wijziging VWS

Dak- en thuislozen

15

15

Nota van wijziging VWS/BZK

Wachtlijsten/werkdruk GGZ

25

25

Brief wijziging Zorgnota

Opleidingsplaatsen huisartsen

20

20

Nota van wijziging VWS

Motie Rosenmöller 15/De Graaf 21

Cultuurbudget

40

40

Nota van wijziging OCW

Motie De Graaf 25

Positie van Politie/gezinsvoogdij

30

30

Nota van wijziging BZK/Justitie

Totaal

350

350

Dekking

Reservering PPS


-100

-100
Nota van wijziging FES/IF/V&W

Uitgavenreserve


-250

-250
Nota van wijziging Infrafonds

Totaal

De moties zullen verwerkt worden in notas van wijziging van de betreffende begrotingen. Deze notas zullen voor de behandeling van de begrotingen aan de Tweede Kamer toegezonden worden. De moties zullen gedekt worden door het inzetten van de uitgavenreserve tranche 2001 en door het bruggetje uit het FES in de jaren 2001 en 2002 met 100 mln te verhogen. Ter dekking hiervan zal binnen het FES de reservering ten behoeve van PPS projecten komen te vervallen. Bij Voorjaarsnota zal bekeken worden in hoeverre extra gelden wenselijk en mogelijk zijn om PPS projecten te ondersteunen.

De motie Rosenmöller 15 (arbeidsvoorwaarden in de kunstensector) wordt betrokken bij de motie De Graaf 23 (kwaliteitsverbetering cultuur). De motie Melkert/De Graaf 12 (meerjarig perspectief kunt en cultuur) zal betrokken worden bij de voorbereiding van de begroting 2002. Ontwikkeling EMU-saldo na de Miljoenennota 2001

In onderstaande tabel wordt de stand van het EMU-saldo gegeven na verwerking van de moties. In deze berekening is rekening gehouden met de budgettaire effecten van de maatregelen voor de vervoerders- en verladerssector.

Tabel 3: Effecten EMU-Saldo

2001

EMU-Saldo MN2001

6,3

Effecten lastenpakket


-0,4
Effecten uitgavenpakket

0,0

Effecten overeenkomst vervoerders en verladers


-0,1
Actueel EMU-saldo

5,8

In procenten BBP

0,6

Na verwerking van de moties en het akkoord met de vervoerders- en verladerssector komt het EMU-overschot 0,1%BBP lager uit dan in de Miljoenennota 2001. Dit is het effect van de maatregelen die zijn genomen op het terrein van de lastenontwikkeling. De totale lastenverlichting in 2001 komt inclusief deze maatregelen uit op 7,1 miljard gulden. Het aanvullende uitgavenpakket leidt niet tot een verslechtering van het EMU-saldo. Hiervoor is dekking gevonden via de inzet van de uitgavenreserve tranche 2001 en het voorlopig laten vervallen van de reservering in het FES voor PPS.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

NAMENS DEZE,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN
Bijlage 1: Koopkrachteffecten aanvullend pakket fiscale voorstellen.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de koopkrachteffecten van het aanvullende pakket.

Tabel 1 Koopkrachtbeeld 2001 (incl. niet-standaardeffecten) met en zonder inkomenspakket (%)

MEV 2001

Effecten pakket

Totaal

Sociaal minimum a.s.0Sociaal minimum m.k.
+1
WML a.s. z.k.0Modaal a.s. z.k.

4

0

4


2 x Modaal a.s. z.k.0
3 x Modaal a.s. z.k.

5

0

5

WML av m.k.
+1¼
Modaal av m.k.

2 x Modaal av m.k.

3 x Modaal av m.k.
AOW a.s.0AOW a.s. + 30000

2

0

2

AOW gehuwd0AOW gehuwd + 30000

2

0

2

De motie Melkert cs 10 en De Graaf cs 24 omvatten de volgende maatregelen:

a. Een verhoging van de aanvullende kinderkorting met 340 gulden .
b. Een verhoging van de leeftijdsgrens van de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting van 12 naar 16 jaar;
c. Een verhoging van de combinatiekorting met 77 gulden.
Opgemerkt wordt dat de verhoging van de leeftijdsgrens in de kinderkorting naar 16 jaar pas per 1 juli 2001 maar wel met terugwerkende kracht naar 1 januari 2001 zal worden ingevoerd. Dit betekent dat belastingplichtigen rond juli over deze wijziging zullen worden geïnformeerd.

De verlaging van de motorrijtuigenbelasting zal conform de motie Dijkstal cs worden vormgegeven door een procentuele verlaging van hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen met uitzondering van de vrachtautos.

Voorts zal de Tweede Kamer conform de laatstgenoemde motie voor 1 mei 2001 worden geïnformeerd over de voornemens van de regering ten aanzien van een verdere verlaging van de motorrijtuigenbelasting alsmede een herziening van het stelsel van autobelastingen gericht op variabilisatie en vergroening. Concrete voorstellen zullen worden betrokken bij de besluitvorming over het lastenbeeld 2002 zoals deze in zomer van 2001 zal plaatsvinden.

Bij de berekening van de inkomenseffecten is rekening gehouden met de effecten van een lagere motorrijtuigenbelasting op de koopkracht via een lagere consumentenprijsindex (-0,1%-punt).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie