Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht dossiers goedgekeurd door Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 29 SEPTEMBER 2000
IN KORT BESSENT
Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het onderhoudscontract met de TV Haecon-CEI voor het Meetnet Vlaamse Banken wordt verlengd voor een periode van drie jaar. Het Meetnet Vlaamse Banken wordt uitge- baat door de administratie Waterwegen en Zeewezen; het verzamelt hydrometeogegevens zoals getij-, golf- en windgegevens.


* * *

De Vlaamse rgeering keurt een dading met de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen goed. Ze heeft betrekking op de definitieve afsluiting van de zgn. gemeenschappelijke rekening. Op deze rekening diende sinds het eind van de jaren '20 de winst uit de exploita- tie van de Zeebrugse voorhaven gestort te worden. Reeds in 1991 was beslist tot afschaffing van deze gemeenschap- pelijke rekening.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB tot omzetting van Europese Richtlijn 98/35 EG. Deze Richt- lijn gaat over het minimumopleidingsniveau voor zeevaren- den en de toeSENTing van hetSENTdrag inzake de opleiding, vaarbevoegdheidsverlening en wachtdienst voor zeevaren- den.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering beslist tot een aanpassing van het besluit betreffende de adviserende beroepscommissie inza- ke gezins- en welzijnsaangelegenheden. De wijziging heeft tot doel beide partijen (de overheidsdienst en degene die een beroep of bezwaarschrift indient) gelijke kansen te geven in de beroepsprocedure.


* * *

De jaarlijkse verslaggeving aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris omtrent de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering stemt ermee in om via het derdebeta- lersysteem gratis 65+ Lijnvervoer voor Vlaamse Brusse- laars te realiseren. Daartoe zal het Seniorencentrum Brussel vzw een overeenkomst voor drie jaar afsluiten met De Lijn. Elkeen die 65 jaar of ouder is en gedomici- lieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan zich persoonlijk bij het Seniorencentrum aanmelden om een gratis netabonnement van De Lijn te krijgen. Daartoe kent de Vlaamse overheid aan het Seniorencentrum Brussel een subsidie van 7,6 miljoen fr. goed.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Het huishoudelijk reglement van het college van algemeen directeurs van de gesubsidieerde hogescholen wordt bekrachtigd. Het huishoudelijk reglement bepaalt ook de criteria voor de verdeling van de investeringsmiddelen.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed dat de overgang van de inspectie Medisch Schooltoezicht naar de inspectie van de Centra voor Leer- lingenbegeleiding regelt. Het besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan het Onderzoekscentrum voor Kleuter- en Lager Onder- wijs van de KUL wordt een subsidie van maximaal 13,5 mil- joen fr. toegekend voor de voortzetting van het project "wetenschappelijke ondersteuning zorgverbreding" gedurende één jaar.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed tot wijziging van het hoofdstuk Veiligheidsrapportage van Vlarem 1. Bedoeling is het toepassingsgebied en de inhoudelijke verplichtin- gen van de veiligheidsrapporten af te stemmen op de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord tussen de federa- le overheid en de gewesten dat de Seveso II-richtlijn omzet in Belgisch recht.


* * *

Het terrein van de oude Arseenfabriek in Bocholt is allang gekend als één der zwaarste met arseen verontrei- nigde terreinen van Vlaanderen. Eerder al keurde de Vlaamse regering een dossier voor de ambtshalve sanering ervan goed, doch ondertussen is gebleken dat er extra- middelen nodig zijn voor de begeleidende studie- en toezichtopdracht bij deze sanering. De Vlaamse regering keurt deze nu goed, voor een bedrag van 11,3 miljoen fr.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie