Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toezending geannoteerde agenda Econfin Raad EU

Datum nieuwsfeit: 29-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Toezending geannoteerde agenda Econfin Raad 29 september 2000Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

«2511 CR Den Haag »

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-946m

15 september 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 29 september 2000 te Brussel.

Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 29 september 2000.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
Geannoteerde agenda Eurogroep van 29 september 2000

Markt- en wisselkoerssituatie en terugkoppeling G-7 vergadering ministers van Financiën

Zoals gebruikelijk zal gesproken worden over de markt- en wisselkoerssituatie. Tevens zal een terugkoppeling gegeven worden van de vergadering van de ministers van Financiën van de G-7 in Praag.

Recente budgettaire en economische situatie in Nederland, Finland, Oostenrijk en Griekenland De Eurogroep zal recente ontwikkelingen in de openbare financiën van de twaalf lidstaten die deel uitmaken van de Eurogroep bespreken. Hierbij zal, zoals gebruikelijk, in meer detail aandacht worden besteed aan de economische en budgettaire situatie in een aantal lidstaten, dit keer Nederland, Finland, Oostenrijk en Griekenland.

Statistieken eurogebied

Besproken zullen worden enkele voorstellen van de Commissie om de Eurogroep maandelijks te voorzien van informatie over de belangrijkste statistieken van het eurogebied.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad van 29 september 2000

Witwassen van geld


- politiek akkoord over de richtlijn

Aard bespreking: vaststellen gemeenschappelijk standpunt

Besluitvormingsprocedure: codecisie-procedure

De Ecofin Raad zal trachten een akkoord te bereiken over het voorstel tot wijziging van de richtlijn witwassen van geld. Het voorstel voorziet in een uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn witwassen van 10 juni 1990 op de volgende punten: (i) de definitie van witwassen dient te worden uitgebreid tot meer dan de huidige drugscriminaliteit en (ii) beroepsgroepen buiten de financiële sector dienen onder de richtlijn te worden gebracht, namelijk accountants, makelaars in onroerend goed, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, handelaren in goederen van grote waarde en casinos. Daarnaast voorziet het voorstel in (iii) een uitwerking van de voorwaarden waaronder identificatie op afstand, dat wil zeggen zonder lijfelijke aanwezigheid van de klant, mogelijk is. De voorgestelde wijzigingen worden in beginsel door de lidstaten onderschreven zodat nog slechts onderhandeld wordt over de precieze invulling.

Nederland neemt bij de onderhandelingen over de richtlijn een positieve houding in. Mede gelet op de verdere liberalisering van het kapitaalmarkten en financiële diensten in EU-verband bestaat immers behoefte aan verdere bescherming van het financiële stelsel tegen misbruik daarvan. Bovendien is het Nederlandse anti-witwassysteem zo opgezet dat de voorziene uitbreidingen daar reeds nu (punt i), dan wel op korte termijn (punt iii) onder vallen of daar op passende wijze onder kunnen worden gebracht (punt ii). Wat betreft de meldplicht van advocaten stelt Nederland zich op het standpunt dat hun vertrouwenspositie wat betreft advies in, omtrent en ter vermijding van juridische procedures ook dient te worden gewaarborgd.


- Voorbereiding gemeenschappelijke Raad Ecofin/JBZ-raad over financiële criminaliteit

Op 17 oktober zal een gemeenschappelijke Raad Ecofin/Justitie en Binnenlandse Zaken plaatshebben, met als thema financiële criminaliteit. Het voorzitterschap zal ten behoeve van de voorbereiding van de gemeenschappelijke Raad een nota voorbereiden. De Ecofin Raad zal deze nota bespreken. Het is de bedoeling dat tijdens de gemeenschappelijke Raad de volgende drie onderwerpen worden behandeld:

* het bepalen van maatregelen ten aanzien van landen, die zich niet coöperatief opstellen bij de implementatie van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money laundering op het gebied van de strijd tegen het witwassen;

* het boeken van voortgang bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder op het gebied van witwassen; en
* het definiëren van gemeenschappelijke normen met het doel structuren doorzichtiger te maken.

Implementatie conclusies van de Groep EMU-Statistieken

Document: Action Plan on EMU Statistical Requirements Aard bespreking: De Ecofin Raad zal worden gevraagd het Actieplan goed te keuren

Op 5 juni jl. heeft de Ecofin Raad een tweede voortgangsrapportage aangenomen over de statistische vereisten in de derde fase van de EMU. Bij die gelegenheid heeft de Ecofin Raad de Commissie en de ECB verzocht een actieplan op te stellen teneinde aan deze statistische vereisten te voldoen. De nationale statistische bureaus zijn benaderd om aan te geven op welke termijn dit mogelijk is en op grond van deze reacties wordt nu het Action Plan on EMU Statistical Requirements opgesteld.


-o-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie