Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geneesmiddelen Bulletin

Datum nieuwsfeit: 30-09-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Geneesmiddelen Bulletin

September 2000

Rosiglitazon (Avandia®) oraal antidiabeticum met nieuw werkingsmechanisme | Enoxaparine (Clexane®) uitbreiding indicatie | Cisapride (Prepulsid®) beperking indicatie

Rosiglitazon (Avandia®) oraal antidiabeticum met nieuw werkingsmechanisme

Thiazolidinedionderivaten, ofwel glitazonen, zijn orale bloedglucoseverlagende middelen met een nieuw werkingsmechanisme. Deze middelen reduceren, net als metformine, de insulineresistentie. Glitazonen zijn agonisten van de PPAR-g-receptor ('peroxisome proliferator activated receptor-g') in de celkern. Stimulatie van deze receptor resulteert uiteindelijk in een verhoogde opname van vetzuren door de adipocyten en een bevordering van de lipogenese. Daarnaast wordt ook het glucosetransportsysteem geïnduceerd. Hierdoor wordt de opname van glucose in perifere weefsels bevorderd en wordt de gluconeogenese in de lever onderdrukt. Glitazonen hebben, in tegenstelling tot de sulfonylureumderivaten, geen invloed op de insulinesecretie, maar zijn voor hun effect afhankelijk van de aanwezigheid van insuline. De eerste vertegenwoordiger van de glitazonen, troglitazon, is in Europa niet geregistreerd vanwege ernstige hepatotoxiciteit. De tweede vertegenwoordiger, rosiglitazon, is onlangs wel geregistreerd. Het indicatiegebied is beperkt tot 'combinatietherapie met metformine bij adipeuze patiënten of met een sulfonylureumderivaat bij intolerantie of contra-indicatie voor metformine'.
In de klinische onderzoeken met een maximale duur van 1 jaar werd monotherapie met rosiglitazon vergeleken met placebo en glibenclamide. Vergeleken met placebo gaf rosiglitazon 4 of 8 mg/dag een verbetering van de nuchtere bloedglucosewaarden en een absolute reductie van de HbA1c-waarde van 0,1-0,6% ten opzichte van de uitgangswaarde en van 1,0-1,5% ten opzichte van placebo. De reductie van de HbA1c-waarde was afhankelijk van de voorbehandeling. Het effect was geringer bij patiënten die tevoren al met orale antidiabetica waren behandeld. In vergelijking met glibenclamide treedt het effect van rosiglitazon trager in. Het maximale effect wordt pas na 12-16 weken bereikt. Na 1 jaar bedroeg de absolute afname van de HbA1c-waarde met rosiglitazon 4 en 8 mg/dag respectievelijk 0,27% en 0,53%, en 0,72% met een gemiddelde dosis van 7,5 mg glibenclamide. Er zijn geen vergelijkende onderzoeken met metformine gepubliceerd.
In twee onderzoeken gedurende 26 weken met in totaal 670 patiënten werd rosiglitazon 4 of 8 mg/dag gecombineerd met metformine wanneer metformine alleen onvoldoende resultaat gaf. De combinatiebehandeling leidde tot een absolute reductie van de HbA1c-waarde van ongeveer 1%, terwijl de afzonderlijke componenten geen extra effect hadden of een toename van de HbA1c-waarde veroorzaakten.
Ook in combinatie met glibenclamide is rosiglitazon onderzocht. In drie onderzoeken werd een afname van de HbA1c-waarde gemeten wanneer rosiglitazon werd toegevoegd aan glibenclamide bij patiënten die niet goed waren ingesteld met alleen glibenclamide. Ook in deze onderzoeken was de combinatie werkzamer dan de afzonderlijke componenten.
Bij de positieve registratiebeslissing heeft meegewogen dat er behoefte is aan een middel dat de gevoeligheid voor insuline verbetert, met name voor diabeten met insulineresistentie. Een belangrijk argument voor de Europese registratieautoriteiten om de indicatie van rosiglitazon te beperken, was de onzekerheid over de cardiovasculaire veiligheid op de lange termijn. In de klinische onderzoeken werd vochtretentie (oedeem) waargenomen bij 2-5% van de patiënten, en werd bij 35% van de patiënten een gewichtstoename van >5% gemeld. Ook bij proefdieren werd natriumretentie waargenomen met bovendien een toename van de afmetingen van de linkerhartkamer. Langetermijngegevens bij diabetische patiënten zijn er nog niet. Gezien het risico van vochtretentie zijn alle vormen van hartfalen een contra-indicatie. Verder is een dosisafhankelijke daling van het Hb-gehalte van gemiddeld 0,7 mmol/l waargenomen. Een extra punt van zorg is de invloed op het serumcholesterol. Zowel het HDL- als het LDL-cholesterol namen tijdens de behandeling met rosiglitazon toe. Ernstige leverfunctiestoornissen werden daarentegen met rosiglitazon niet waargenomen. Inmiddels zijn er onderzoeken gestart om de invloed van rosiglitazon op het risico van hart- en vaatziekten nader te bestuderen, met name op de langere termijn.

Top pagina

Enoxaparine (Clexane®) uitbreiding indicatie

Enoxaparine is een laagmoleculair heparine dat is geregistreerd voor de 'profylaxe van trombo-embolische aandoeningen van veneuze oorsprong bij orthopedische en algemene chirurgie, behandeling van diep veneuze trombose en behandeling van instabiele angina pectoris en 'non-Q-wave' myocardinfarct in combinatie met acetylsalicylzuur'.
Als eerste van de in Nederland beschikbare laagmoleculair heparinen is recent het indicatiegebied van enoxaparine uitgebreid met 'profylaxe van diep veneuze trombose bij bedlegerige patiënten die zijn opgenomen voor een acute medische aandoening waaronder: hartinsufficiëntie, acute respiratoire insufficiëntie, ernstige infectie of acute reumatische aandoeningen'. De dosering bedraagt 1 dd 40 mg per subcutane injectie.
Uit de literatuur is bekend dat deze patiëntengroepen een verhoogd risico hebben van het optreden van veneuze embolische complicaties, hoewel een nauwkeurige schatting van de incidentie moeilijk is. Het indicatiegebied wordt onderbouwd door de resultaten van twee grote gecontroleerde onderzoeken. In het eerste onderzoek bij 1.102 patiënten werd gevonden dat, vergeleken met placebo, de profylactische behandeling met enoxaparine 1 dd 40 mg gedurende 6 tot 14 dagen het optreden van trombo-embolische complicaties reduceerde van 14,9% naar 5,5%.¹ Deze patiënten waren geselecteerd op de aanwezigheid van ten minste 1 bijkomende risicofactor voor het optreden van een veneuze trombo-embolische complicatie, zoals bij een leeftijd >75 jaar, een oncologische voorgeschiedenis, vetzucht en spataderen. In dit drie-armige onderzoek werd bij één patiëntengroep die werd behandeld met enoxaparine 1 dd 20 mg, in vergelijking met placebo geen risicoreductie waargenomen. Na drie maanden vervolgonderzoek bleek dat de initieel met enoxaparine behaalde winst behouden bleef. Behalve de verwachte verhoogde frequentie van bloedingen op de injectieplaats, die in het merendeel van de gevallen als beperkt van omvang werden geclassificeerd, bestonden er geen evidente verschillen in bijwerkingen tussen enoxaparine en placebo. In het tweede onderzoek, bij 665 patiënten met ernstige pulmonale ziekten of acuut hartfalen (NYHA-klasse III/IV), werd aangetoond dat profylactische behandeling met enoxaparine 1 dd 40 mg ten minste even effectief was als een standaardbehandeling met heparine. De incidentie van trombo-embolische complicaties bedroeg 8,4% voor de enoxaparinegroep en 10,4% voor de heparinegroep. De veiligheid van enoxaparine was vergelijkbaar met die van de standaardbehandeling met heparine.
Hoewel laagmoleculair heparinen al op grote schaal worden toegepast bij bedlegerige patiënten voor de profylaxe van diep veneuze trombose, tonen de resultaten met enoxaparine voor het eerst aan dat dit inderdaad kan met een aanvaardbare veiligheid. Belangrijk is ook de bevinding dat dit alleen het geval is bij een dosering die hoger is dan bij de profylaxe bij normale chirurgische patiënten en die gelijk is aan die bij patiënten met een verhoogd risico van trombose.

¹. Samana MM, et al. A comparison of enoxaparin with placebo for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. N Engl J Med 1999; 341: 793-800.

Top pagina

Cisapride (Prepulsid®) beperking indicatie

In afwachting van een Europese herbeoordeling van de balans werkzaamheid-schadelijkheid van cisapride in verband met meldingen van hartritmestoornissen, heeft het CBG na overleg met de registratiehouder besloten de indicatie te beperken. Deze luidt nu: 'Behandeling van ernstige vormen van gastroparese en andere ernstige motiliteitsstoornissen van het bovenste deel van het maag-darmkanaal, die onvoldoende reageren op andere behandelingen'. Het is al langer bekend dat cisapride effect heeft op de elektrische geleiding in het hart, en daardoor in zeldzame gevallen hartritmestoornissen kan veroorzaken. Dit risico treedt met name op bij sommige aangeboren of op latere leeftijd ontstane hartafwijkingen, bij gecombineerd gebruik van cisapride met enige andere geneesmiddelen, en bij een te hoge dosering. In Nederland zijn bij de Stichting Lareb sinds 1995 zes gevallen gemeld van ernstige hartritmestoornissen gerelateerd aan cisapride. In zeker twee gevallen was er sprake van een afgeraden combinatie met andere geneesmiddelen.
In maart 2000 heeft de registratiehouder van cisapride besloten het product in de VS uit de handel te nemen (Gebu 2000; 34: 62). Het middel blijft daar wel onder strikte voorwaarden op artsenverklaring beschikbaar. Naar aanleiding van de maatregelen in de VS heeft de Duitse overheid in juni jl. besloten de registratie van het middel te schorsen en om een Europese herbeoordeling van de balans werkzaamheid-schadelijkheid te vragen. Ook de Engelse overheid heeft daarop besloten de registratie voorlopig te schorsen. Het CBG kiest voor het aanscherpen van de indicatie in afwachting van de herbeoordeling.
Uit de nieuwe omschrijving van de indicatie wordt duidelijk dat dit middel niet is bedoeld voor de behandeling van eenvoudige refluxklachten. Voor de behandeling daarvan zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Cisapride dient te worden gereserveerd voor die patiënten die ernstige klachten hebben en waarbij voldoende onderzoek naar de oorzaak is verricht om een motiliteitsstoornis aannemelijk te maken.
In Nederland is het gebruik bij neonaten en jonge kinderen nooit goedgekeurd vanwege een onvoldoende onderbouwing. Zowel Europese als Amerikaanse kindergastro-enterologen hebben echter 'position statements' gepubliceerd waarin zij het middel beschouwen als een belangrijke toevoeging aan de behandelingsmogelijkheden van zeer jonge kinderen met een ernstige gastro-intestinale refluxziekte. Op basis van de beschikbare gegevens is het CBG niet in staat om een advies te geven over de dosering bij neonaten en jonge kinderen. Mogelijk is het metabolisme van cisapride bij deze kinderen door CYP-3A4 langzamer dan bij volwassenen, waardoor de bloedspiegels te hoog kunnen worden en de kans op hartritmestoornissen toeneemt. Zolang deze gegevens niet beschikbaar zijn, is het aan te bevelen cisapride alleen te gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. In dat geval is het van belang om voor gebruik en ten minste 48 uur na de start met cisapride een ECG te maken.
In landen waar het gebruik van cisapride bij jonge kinderen wel is toegestaan, wordt bij kinderen van <25 kg als maximale dosering 0,2 mg/kg/dosis met een maximum van 4 doses per dag genoemd. Voorts dient rekening te worden gehouden met de contra-indicaties die bij volwassenen gelden.

Top pagina

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...