Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging Tariefwet 2001

Datum nieuwsfeit: 02-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Nota van wijziging Tariefwet 2001Directie Algemene Fiscale Politiek

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP 2000-00758 M

2 oktober 2000

Onderwerp

Nota van wijziging Tariefwet 2001

Hierbij doen wij u een nota van wijziging op de Tariefwet 2001 toekomen. Deze nota van wijziging ziet op de aanpassing van de Tariefwet 2001 aan de tijdens de Algemene en Politieke Beschouwingen aangenomen en overgenomen moties op fiscaal vlak.

De minister van Financiën,

De staatssecretaris van Financiën,
27 415 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001)

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In Artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:


1. Kolom III van de tarieftabel wordt vervangen door:

III


-
438 (f 966)

1433 (f 3159)

9539 (f 21 022)


2. In kolom IV wordt 2,85% vervangen door: 2,95%.
B. In onderdeel AB worden de onderdelen a en b vervangen door:


a. 1,751% van de arbeidskortingsgrondslag met een maximum van 129 (f 284); en

b. 10,751% van de arbeidskortingsgrondslag voorzover die meer bedraagt dan 7360 (f 16 219).

C. Onderdeel AC wordt als volgt gewijzigd:


1. Het eerste lid en het tweede lid worden vernummerd in onderscheidenlijk tweede en derde lid.

2. Voor het in tweede lid vernummerde eerste lid wordt ingevoegd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt 12 jaar vervangen door: 16 jaar.
D. In onderdeel AD wordt het tweede lid vervangen door:


2. Het in het tweede lid opgenomen bedrag wordt vervangen door: 192 (f 423).
E. In onderdeel AE wordt het tweede lid vervangen door:

2. Het in het tweede lid opgenomen bedrag wordt vervangen door: 138 (f 304).

II

In Artikel II worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:


1. Kolom III van de tarieftabel wordt vervangen door:

III


-
438 (f 966)

1433 f 3159)

9539 (f 21 022)


2. In kolom IV wordt 2,85% vervangen door: 2,95%.
B. In onderdeel E worden de onderdelen a en b vervangen door:


a. 1,751% van dat loon met een maximum van 129 (f 284); en
b. 10,751% van dat loon voorzover dit bij een tijdvakloon op jaarbasis meer is dan 7360 (f 16 219).

III

Na Artikel IV worden twee nieuwe artikelen ingevoegd:

Artikel IVA

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 23, eerste lid, worden de bedragen f 30,55, f 41,40, f 52,60, f 68,70, f 91,40, f 24,60, f 674,55 enf 17,10 vervangen door onderscheidenlijk: f 28,44, f 38,54, f 48,97, f 63,96, f 85,09, f 22,90, f 628,00 en f 15,92.

B. In artikel 24 worden de bedragen f 19,75 f 33,85, f 9,86,f 83,40, f 10,60, f 190,32, f 11,41, f 265,95 en f 2,63 vervangen door onderscheidenlijk: f 18,39, f 31,51, f 9,18, f 77,64, f 9,87, f 177,19, f 10,62, f 247,60 en f 2,45.

C. In artikel 25 wordt f 48,40 vervangen door: f 45,06.

D. In artikel 25b worden de bedragen f 105 en f 10,50 vervangen door onderscheidenlijk: f 97,75 en f 9,78.

E. In artikel 47, eerste lid, worden de bedragen f 54,72 f 61,75, f 7,03, f 173,21 en f 2,28 vervangen door onderscheidenlijk: f 50,94, f 57,49, f 6,54, f 161,26 en f 2,12.

Artikel IVB

In afwijking van artikel 83 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt teruggaaf van motorrijtuigenbelasting verleend over tijdvakken die nog niet zijn aangevangen op 1 januari 2001 met betrekking tot motorrijtuigen, niet zijnde vrachtautos. De teruggaaf bedraagt het verschil tussen de betaalde belasting en de belasting die is verschuldigd op grond van onderscheidenlijk de artikelen 23, 24, 25, 25b en 47, eerste lid, van die wet.

IV

In artikel VII wordt na het eerste lid, onder vernummering van het tweede lid en het derde lid in onderscheidenlijk derde en vierde lid, ingevoegd:

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel AC, eerste lid, in werking met ingang van 1 juli 2001 en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

TOELICHTING

Algemeen

Tijdens de Algemene en Politieke Beschouwingen over de troonrede en Miljoenennota 2001 (kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 800) heeft de Tweede Kamer op fiscaal vlak enkele breed gedragen moties aangenomen. Het kabinet heeft deze moties overgenomen. Het betreft de motie Melkert c.s. inzake de aanpassing van de kinderkorting om de koopkracht van gezinnen met kinderen op het sociaal minimum te verbeteren, de motie Dijkstal c.s. om onder meer vanwege de hoge brandstofprijzen de lasten voor de automobilist te verlichten en de motie De Graaf c.s. inzake de verhoging van de combinatiekorting om het toetreden tot de arbeidsmarkt van mensen met kinderen te bevorderen. Deze nota van wijziging strekt ertoe de Tariefwet 2001 aan deze moties aan te passen.

Het aanvullende fiscale pakket omvat de volgende maatregelen:
a. een verhoging van de aanvullende kinderkorting met 339 gulden;
b. een verhoging van de leeftijdsgrens van de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting van 12 naar 16 jaar;
c. een verhoging van de combinatiekorting met 77 gulden;
d. een verlaging van tarief van de motorrijtuigenbelasting met 6,9%;
e. verhoging van het tarief van de eerste schijf met 0,1%-punt.
De verhoging van de leeftijdsgrens in de kinderkorting naar 16 jaar wordt pas per 1 juli 2001 ingevoerd, maar heeft wel een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2001. Belastingplichtigen zullen rond juli over deze wijziging worden geïnformeerd. Het budgettaire beslag van het aanvullende pakket is circa 650 miljoen. Ter gedeeltelijke dekking wordt het tarief eerste schijf met 0,1%-punt verhoogd (290 miljoen). Het restant zal gedekt worden binnen de ruimte voor lastenverlichting (360 miljoen).

Tabel 1 Overzicht aanvullend pakket fiscale maatregelen

x 1mln

2001

Aanpassing kinderkorting

190

Verlaging Motorrijtuigenbelasting

310

Combinatiekorting

150

Totaal

650

Dekking

Verhoging tarief eerste schijf (0,1%-punt)

Tarief 1e schijf


-290
Totaal

360

Voorts willen we van deze gelegenheid gebruik maken om een bijgewerkt overzicht van de budgettaire effecten van de Tariefwet 2001 te geven. Deze tabel dient ter vervanging van tabel 9 opgenomen in de toelichting op de Tariefwet 2001.

Tabel 2: budgettair effect van maatregelen in de Tariefwet 2001 (in mln.)

Trans 2001 belasting en premies

Indexering accijnsverhoging door BTW-verhoging

155

Vergroening

Verhoging energiebelasting

1.470

Gelijktrekken tarief zelfonttrekkers

30

Indexatie milieubelastingen

129

BTW-heffing over milieubelastingen

230

Terugsluis bedrijven


- annuleren verhoging AB-tarief


-120

- verhoging zelfstandigenaftrek met F 650


-110
Pakket Arbeidsmarkt en armoedeval

verlaging doorstroomafdrachtsvermindering lage lonen

350

Verhoging arbeidskorting


-450
Koopkrachtreparatie a.g.v. verlaging OT in samenhang met

invoering betaald kortdurend zorgverlofAanvullend pakket (inkomen en vervoer)

verhoging aanvullende kinderkorting en verhoging leeftijdsgrens (aanvullende) kinderkorting naar 16 jaar


-190
verhoging combinatiekorting


-150
verhoging belastingtarief 1A met 0,1%

290

verlaging MRB


-310
Totaal budgettair effect in Tariefwet

1.324

Af: reeds verwerkt in Wet IB2001


-1.554
Saldo budgettair effect Tariefwet


-230
In totaliteit bedraagt het premie-deel van bovenstaande maatregelen circa -550 mln, inclusief compensatie extra uitgaven zorgverlof.

Artikelsgewijs

I Wet Inkomstenbelasting 2001

A. Deze wijzigingen houden verband met de verhoging van het tarief van de eerste schijf van de tarieftabel.

B. Deze wijzigingen houden verband met een aanpassing van het percentage en het bedrag van de arbeidskorting, louter als gevolg van de actualisering van het bedrag van het wettelijke minimumloon (WML) per 1 januari 2001. In het wetsvoorstel was nog uitgegaan van het bedrag van het WML zoals dat medio september jl. bekend was.

C. Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat de leeftijdsgrens met betrekking tot de kinderkorting (artikel 8.12 van de Wet IB 2001), alsmede de aanvullende kinderkorting (artikel 8.13 Wet IB 2001) wordt verhoogd van 12 jaar tot 16 jaar. Deze wijziging treedt ingevolge artikel IV van deze nota van wijziging in werking met ingang van
1 juli 2001 en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

D. Met de in dit onderdeel opgenomen wijziging wordt de verhoging van de aanvullende kinderkorting bewerkstelligd.

E. Deze wijziging strekt tot de verhoging van de combinatiekorting, zoals opgenomen in artikel 8.14, tweede lid, van de Wet IB 2001.

II Wet op de loonbelasting 1964

A. Deze wijzigingen houden verband met de verhoging van het tarief van de eerste schijf van de tarieftabel.

B. Deze wijzigingen houden verband met een aanpassing van het percentage en het bedrag van de arbeidskorting voor de loonbelasting, louter als gevolg van de actualisering van het bedrag van het WML per
1 januari 2001. In het wetsvoorstel was nog uitgegaan van het bedrag van het WML, zoals dat medio september jl. bekend was.

III Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Onderdeel III (ARTIKEL IVA, onderdelen A tot en met E, en ARTIKEL IVB) betreft een verlaging van het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor personenautos, bestelautos, motoren, rijdende winkelwagens en autobussen. Deze verlaging is gebaseerd op de door de Tweede Kamer aangenomen motie Dijkstal c.s. (kamerstukken II 2000-2001, 27 400, nr. 17). Het tarief voor deze motorrijtuigen wordt verminderd met 6,9%. Het budgettaire beslag van de verlaging is geraamd op f 310 mln structureel.

De wijziging gaat in op 1 januari 2001, met dien verstande dat de nieuwe tarieven ingaan na afloop van het lopende tijdvak. Belastingbetalers die de belasting reeds voor een jaar hebben voldaan, krijgen een ambtshalve teruggaaf over de nog niet aangevangen tijdvakken waarvoor zij al hadden betaald (zie het overgangsrecht - artikel IVB -, zoals opgenomen in onderdeel III van deze nota van wijziging).

IV Inwerkingtreding

Deze wijziging strekt ertoe de verhoging van de leeftijdsgrens van de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting van 12 jaar naar 16 jaar in werking te laten treden per 1 juli 2001, en terug te laten werken tot en met 1 januari 2001.

De minister van Financiën,

De staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie