Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 wil nationaal natuuroffensief

Datum nieuwsfeit: 02-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

2 oktober 2000

NAAR EEN NATIONAAL NATUUROFFENSIEF(SAMENVATTING)

Marijke Augusteijn

Om het areaal en de kwaliteit van de natuur in Nederland te herstellen is een krachtig aanvalsplan nodig. Immers de druk op de ruimte neemt toe, het landschap wordt uniformer, vooral open landschappen verdwijnen en de biodiversiteit neemt af. Tijdens de voorjaarsnota heeft onze fractie dan ook gepleit voor een nationaal natuuroffensief om deze negatieve ontwikkelingen tegen te gaan. Wij kunnen ons vinden in de intenties die uit de nota natuur voor mensen, mensen voor natuur (NBL21) spreken, maar het is geen natuuroffensief. Wij denken aan de volgende maatregelen om tot een daadwerkelijk nationaal natuuroffensief te komen:

Versterkend EHS-beleid

1. Indexering grondprijzen en aanvulling huidig tekort. Zo dat niet ieder jaar geld moet worden gevonden om de tekorten, door de almaar stijgende grondprijzen, aan te vullen. Daarnaast moet het huidige tekort (volgens de Natuurbalans 2000, 600 miljoen tot en met 2003) aangevuld worden.

2. Versnelling EHS.
Door de komende 10 jaar extra gronden te verwerven ter realisering van de EHS, wordt uiteindelijk heel veel geld bespaard. Bij een grondprijsstijging van zelfs maar 6% (de laatste jaren was deze 12,8%) bespaart dit al zo'n 1,84 miljard.

3. Tegengaan versnippering EHS.
Door: herziening van de begrenzingplannen koppeling van infrastructurele projecten aan natuurontwikkeling en het aanwijzen van 10 natuurkernen van minimaal 5000 ha.

4. Kwaliteitsdoelen EHS vastleggen.
Naast de kwantitatieve taakstelling zouden nadere afspraken gemaakt moeten worden over de na te streven natuurkwaliteit per natuurdoeltype.

Nieuw beleid

5. Verbinden van grote eenheden natuur.
Zoals de Utrechtse Heuvelrug met de Veluwe.

6. Natte Hart veiligstellen en versterken.
Versterken door: het creëren van een brakke overgangszone met de Waddenzee, moeraszones in ondiepe delen te verwezenlijken, op het Markermeer een natuurlijk waterpeil in te stellen.
7. 'Vergeten randmeer'.
Realiseren van een randmeer tussen de Noordoostpolder en het oude land van Overijssel, waardoor je niet alleen mogelijkheden voor natuurontwikkeling creëert maar ook voor recreatie. Daarnaast is het ook uit cultuurhistorisch oogpunt interessant omdat dorpjes die vroeger aan de Zuiderzee lagen, nu ook weer aan het water komen te liggen

8. Extra natuur rond de stad en deze gebieden beter beschermen. Inzetten op meer groen en recreatie nabij de stad. Waardevolle natuurgebieden van 10.000 ha en groter tot Nationale Landschappen benoemen, met een passend beschermingsinstrumentarium.
9. PKB Noordzee.
Het gebruik van de Noordzee moet meer in balans gebracht worden met het ecologisch functioneren, dit zou kunnen door middel van een planologische kernbeslissing voor de Noordzee. Gebieden zouden gesloten moeten worden zodat mariene gebieden kunnen ontstaan.
10. Waddenzee: mechanische kokkelvisserij verbannen. Door grootschalige kokkelvisserij komt de voedselvoorziening van in de Waddenzee foeragerende vogels in gevaar. Daarnaast ontstaat er schade aan de bodemfauna. Wij willen de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee dan ook beëindigen.

11. Meer projecten à la 'Veters Los'.
Meer natuurprojecten gericht op natte natuur.

12. Waterbergend vermogen koppelen aan natuurontwikkeling. Natuurontwikkeling moet gekoppeld worden aan plannen uit Waterbeheer 21ste eeuw en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

Instrumenten:

13. Onteigening moet mogelijk zijn.
In het belang van de natuur moet net zoals dit gebeurt ter realisatie van infrastructurele projecten onteigening mogelijk zijn.
14. Natuurcompensatie moet daadwerkelijk gerealiseerd worden. Niet alleen verankering van de 'nee-tenzij-formule', maar ook van het compensatiebeginsel.

Termijn
Realisatietermijn: 2010, evaluatie na 4 jaar.

Financiering
Versterkend EHS-beleid: te financieren uit beschikbare middelen Najaarsnota 2000 en incidentele stortingen in het Groenfonds. Nieuw beleid: te financieren uit FES als ICES-3 projecten Bij de financiering moeten nadrukkelijk koppelingen worden gemaakt met de gelden bestemd voor maatregelen uit de nota Waterbeheer 21e eeuw. Voor uitgebreide informatie over het Natuuroffensief klik hier.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie