Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volledige bijdrage PvdA aan het notaoverleg

Datum nieuwsfeit: 03-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Hoofdpunten PvdA-fractie 2 oktober 2000 PvdA

T.B.V. HET NOTAOVERLEG 'NATUUR VOOR MENSEN, MENSEN VOOR NATUUR'

De volledige bijdrage aan het notaoverleg

De PvdA is positief over de visie en ambitie die de nota uitstraalt. De nieuwe ambities - robuuste ecologische verbindingszones en een kwaliteitsimpuls voor het cultuurlandschap
- worden door ons gedeeld. We zijn blij met het extra geld dat het Kabinet uittrekt. Maar er blijven zorgen en wensen.

Einde aan financiële lijdensweg natuurbeleid

-De komende maanden (bij de Najaars- en de Voorjaarsnota) moet het Kabinet nog extra geld vrijmaken voor de natuur. De Kamer heeft daartoe tijdens de de algemene politieke beschouwingen twee moties aangenomen. Achterstanden moeten worden ingelopen en het bereikbaarheidsoffensief moet een groene pendant krijgen, in een nationaal natuuroffensief.


-De PvdA wil dat voor de investeringen in grond ten behoeve van het natuurbeleid versneld wordt overgegaan op het baten-lastenstelsel. Daarmee kan de rijksoverheid een strategische grondvoorraad verwerven teneinde de ecologische hoofdstructuur (EHS) uiterlijk in 2018 af te ronden.

Natuur bij de stad

-De PvdA wil aan de twee nieuwe speerpunten van staatssecretaris Faber er nog een toevoegen: natuur bij de stad.


-De eerder geplande groenprojecten bij de steden hebben grote vertraging opgelopen. Juist daar zijn de grondprijzen het sterkst gestegen. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen, te meer omdat juist deze gebieden zwaar onder druk staan van oprukkende verstedelijking. En de behoefte aan ontspanning in de natuur neemt alleen maar toe.


-De PvdA wil in de Vijfde nota ruimtelijke ordening nationale landschappen aanwijzen en direct voorzien van een goede planologische bescherming en een inrichtingsbudget. Bestaande landschapscategorieën zoals de UNESCO-gebieden, bufferzones, reconstructiegebieden en WCL's moeten daarin worden opgenomen. De laatste open en groene gebieden in verstedelijkte regio's, zoals de Hoeksche Waard, Midden-Delfland of parkstad in Zuid-Limburg, moeten versneld worden beschermd en aangewezen als nationaal landschap.


-In de nieuwe bouwopgave van de Vijfde nota moet direct worden voorzien in bijbehorende groene uitloopgebieden. Het Kabinet moet in de Nota grondbeleid instrumenten aanreiken om "rode" functies te laten meebetalen aan "groene" voorzieningen.

Wettelijke bescherming van natuur

-Recente discussies over Waddenzee en Biesbosch hebben de vraag opgeroepen hoe goed onze natuur eigenlijk beschermd is. De PvdA vraagt het Kabinet snel met een wetsvoorstel te komen om het "nee, tenzij" principe en het compensatiebeginsel in de Natuurbeschermingswet vast te leggen. Het Kabinet is daartoe verplicht voor de natuurgebieden die vallen onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De PvdA wil dezelfde bescherming ook voor de andere EHS-natuurgebieden, zoals al in 1993 in het Structuurschema groene ruimte is aangekondigd. Zonodig komt de PvdA met een initiatiefwet om de natuurbescherming nu eindelijk goed te regelen.

Milieukwaliteit voor de natuur

-De natuur is erg afhankelijk van de kwaliteit van bodem, lucht en water. De provincies zijn op dit moment bezig een natuurdoeltypenkaart te maken voor alle natuurgebieden. Om die doeltypen te bereiken moet de milieukwaliteit echter nog fors beter. De PvdA wil dat het Kabinet een studie laat verrichten naar de gewenste milieukwaliteiten horend bij deze natuurdoeltypen. Deze studie moet de basis zijn voor de maatregelen die het Kabinet vervolgens in het vierde Milieubeleidsplan moet voorstellen om wens en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.

Natuurinspectie

-Het natuurbeleid is de afgelopen jaren sterk gedecentraliseerd. Daarnaast zijn er steeds meer partijen betrokken bij natuurbeheer. Dit vraagt wel een beter toezicht om de resultaten van het natuurbeleid te kunnen bewaken en veiligstellen. Op dit moment is het toezicht op het natuurbeleid volledig versnipperd en onvoldoende. Hiervoor zal extra prioriteit moeten worden gesteld binnen de organisatie van ministerie van LNV. De PvdA vraagt het kabinet op korte termijn te komen met voorstellen voor een natuurinspectie.

Woordvoerder: Jeroen Dijsselbloem 070-318 2745

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie